intTypePromotion=1

Hướng dẫn tạo vật liệu Vray trong 3D Max

Chia sẻ: Pham Hoang Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

5
2.444
lượt xem
774
download

Hướng dẫn tạo vật liệu Vray trong 3D Max

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu này sẽ giúp các bạn tìm hiêu sâu hơn về phần mề thiết kế đồ học 3DS Max, cụ thể là hướng dẫn các bạn tạo vật liệu Vray trong 3ds max, cho các bạn thấy được sự tiện lợi của phần mềm này với các bạn. Chúc các bạn thành công khi sử dụng phần mềm này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn tạo vật liệu Vray trong 3D Max

  1. Kính (VrayMtl) ! " # $%& # ' ( )* +- . ,- + / 0/ .12 '( 3 45 # 6# 78- .. 8- . 9 0 : 2: 2: 1 6 :6 :6 : # ; ? . .8- @ .. AB2 C A D CE ' F G5 # ; HI # D 5 J K &L F+ + > '( C 4 N8 0 ). N- . M M 3 8- A OP / &3 ! 1Q 4R 4 $ S3 / $ : 2 26 AR G T0 /MN8 ! 1 D 9 ( DD ) ! /C # 7 9 \+ A @ AA + K 7 +A H @ ' .+ A= F K#
  2. + Kính không ph ng: [ )] A[ 7[ 2 2 ) "> =D R ^ '_ " ) "# Z K [ )] +
  3. + Kính m : D I F I AF > EK / A' _ " 4A . G< C # ^ K '( )* =V '> F$ ` J a # ZK ( 4 bA + . + Q$ c0 U1 = 4 / 02 de 4! )] \)C" 1 f L #C ( E 8 ). . Y ( 4R 4 !+ g) + Q : 3 / e : R )* d h$ 2 4 " > 4# b 4 GT F W i A #
  4. S n kim lo i (Standard Material và VrayMtl)
  5. $ j+ - . # ,- + )) +@ A- -+ '0 EFF 5( ! T A 1 a A Y )* T ( #j+@ A -2 7 -+ a T ! /C 03 2G###1 a6 /T D A" $A 2R .# 6k # l 5( '( )* +H hf . + @ # g. ' ' ( )* 9 2 " CE I A0 'g. f . m; d d 1 . d h: d I I0 A b . mn hn 1 g A ) ' d :# . . ! /C 2C T " bA . m $ h; 2 :d CE I ! F' ( D +. % ++ 2
  6. K A CY > I '( )* ) )# < C Q' Y ( $S= #s X7 Y $ a t 2 +P A .+ 2 EF F `= C 5( ! '( CT C! g ) )# [ ' )] A T A A " # $% # g ) ) +. g + A + . )+ j W RV # > )* +. g +# 6 V .H . # O,* H # CT CY )* + @ A- \ -+ + - .# j+ ,- + @ A -2 7 -+ a T ! /C a6 /T D A" $A 2 R .#8 - .. Q . 3 0 d s 2dh : 2 d : 1 b ( 8 - A s 2ds d: 2d # .# . Q d u hd e 2: 2: E F F E3Z \ D R ' ( 3 # k l 5( '( 7 4P + A . + Qde h dn # 2: 2: ;g. # H. O,* H# a @ . .2 Y r )- . / - Y v 8- .. )* @ A- -# sV #W E K I6 Y " 2 7 4g . + % A V )+ Q $ h6 # A . dd
  7. N c
  8. kK Y2 '( wDA C" / A 2 C" A /0 = / > t a\ A )C" FO T 2 C" A / ###12 C" E] 9 0a Z/ '( 3 O Rq 2 ##1
  9. 0 7 C" V '1 N c ph n x (Standardl) $H # + - . )* ,- + 3 F &3 2I/ Q !0 )] \)C" )* 8 O e s 2 e # bV 6 2 e : 1
  10. 6k # I' ( 5(/ )* + H hf . + @ # g. ' )* 9 " CE I " 0' g. f .m6 d d 1 . d h: d I I 0A b . me h n 1g A ) g . : :# . ' )* 3 2 CE IQ ' ( 0' g. f .m6 h; 1 . d: C = I 0A b . m6 h; 1 d d# ; ,* # + . .+\ + . . + CT @ 8- # C" A /2 )) V ' ' 5 (C L#

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản