Hướng dẫn thao tác ZEN

Chia sẻ: Hoang Lam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

3
1.214
lượt xem
335
download

Hướng dẫn thao tác ZEN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời gian ngày tháng không được đặt khi xuất xưởng. Có thể đặt thời gian ngày tháng cho các model của ZEN có hỗ trợ tính năng ngày tháng. Sau khi bật điện, bấm OK để hiện thị thiết lập cho đồng hồ. Chọn SET CLOCK. Bấm OK để vào trang hiện thị thời gian và ngày tháng hiện tại. Chữ số bên phải của ngày tháng sẽ nhấp nháy....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn thao tác ZEN

 1. V¨n phßng ®¹i diÖn OMRON t¹i ViÖt nam
 2. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Môc lôc 1 Lùa chän ng«n ng÷ hiÓn th ............................................................................................... 3 Þ 2 §Æt thêi gian ngµy th¸ng ................................................................................................... 3 3 LËp ch−¬ng tr×nh bËc thang: ............................................................................................. 4 3.1 Nèi d©y ®Çu vµo/ra vµ ho¹t ®éng bªn trong: ............................................................ 5 3.2- Xo¸ ch−¬ng tr×nh ...................................................................................................... 5 3.3- ViÕt ch−¬ng tr×nh bËc thang ..................................................................................... 6 VÏ c¸c ®Çu vµo...................................................................................................................... 8 VÏ ®Çu ra ............................................................................................................................... 9 4 KiÓm tra ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................................. 11 C¸c thñ tôc kiÓm tra ho¹t ®éng ........................................................................................... 12 KiÓm tra ho¹t ®éng .............................................................................................................. 12 5 Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang: ........................................................................................... 13 5.1 Thay ®æi ®Çu vµo .................................................................................................... 13 5.2 Söa ®æi c¸c chøc n¨ng phô kh¸c cho ®Çu ra bit .................................................... 14 5.3 Xo¸ c¸c ®Çu vµo, ®Çu ra vµ c¸c ®−êng nèi ............................................................ 14 5.4 ChÌn c¸c dßng ....................................................................................................... 14 5.5 Xo¸ c¸c dß ng tr¾ng ................................................................................................ 15 6 Sö dông Timer (T) vµ Timer cã l−u (Holding Timer) (#) .................................................. 16 6.1 C¸c d¹ng Timer th−êng (T0 ®Õn T7) ...................................................................... 16 6.2 D¹ng Holding Timer (#0 ®Õn #3) ............................................................................ 17 6.3 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................ 17 6.4 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 17 6.5 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 18 7 Sö dông bé ®Õm (Counter) ............................................................................................. 18 Ho¹t ®éng ............................................................................................................................ 18 7.1 ThiÕt lËp th«ng sè trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................. 19 7.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 19 7.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 20 8 Weekly timer (ký hiÖu @) ................................................................................................ 20 8.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................ 21 8.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 21 8.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 22 9 Calendar Timer (ký hiÖu * ) ............................................................................................. 22 Ho¹t ®éng ............................................................................................................................ 22 9.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................ 22 9.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 23 9.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 23 10 §Çu vµo t−¬ng tù (analog input) vµ bé so s¸nh t−¬ng tù (analog comparator) .......... 24 Ho¹t ®éng ............................................................................................................................ 24 10.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................ 24 10.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 25 10.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 25 11 So s¸nh gi¸ tr hiÖn t¹i (PV) cña counter vµ timer dïng bé so s¸nh kiÓu P: .............. 26 Þ Ho¹t ®éng ............................................................................................................................ 26 11.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................ 26 11.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 27 11.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) ........................................................ 27 12 C¸c bit th«ng b¸o hiÓn th (Display bit) ....................................................................... 28 Þ 12.1 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang ............................................ 28 12.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) ......................... 29 13 Dïng c¸c bit nót bÊm (B) ............................................................................................ 30 Sö dông bit nót bÊm ............................................................................................................ 31 Trang 2
 3. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 1 Lùa chän ng«n ng÷ hiÓn thÞ Cã thÓ lùa chän tíi 6 ng«n ng÷ ®Ó hiÓn thÞ trªn mÆt hiÓn thÞ LCD cña ZEN lµ Anh, Ph¸p, Italia, §øc, T©y Ban Nha vµ NhËt. MÆc ®Þ nh lµ tiÕng Anh. Chó ý: Kh«ng nªn thay ®æi ng«n ng÷ hiÓn thÞ v× viÖc ®æi trë l¹i sang tiÕng Anh cã thÓ khã kh¨n khi hiÓn thÞ ë mét ng«n ng÷ kh¸c. BËt ®iÖn BÊm OK ®Ó chuyÓn sang trang Menu BÊm ↓ 4 lÇn ®Ó chuyÓn con trá tíi “LANGUAGE” BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ ng«n ng÷ hiÖn t¹i, Ch÷ cuèi cña ng«n ng÷ sÏ nhÊp nh¸y (ch÷ “H” trong h×nh) BÊm OK ®Ó lµm cho c¶ tõ nhÊp nh¸y. B©y giê ta cã thÓ lùa chän ng«n ng÷ kh¸c dïng phÝ m ↑/↓. 2 §Æt thêi gian ngµy th¸ng Thêi gian ngµy th¸ng kh«ng ®−îc ®Æt khi xuÊt x−ëng. Cã thÓ ®Æt thêi gian ngµy th¸ng cho c¸c model cña ZEN cã hç trî tÝ nh n¨ng ngµy th¸ng Sau khi bËt ®iÖn, bÊm OK ®Ó hiÓn thÞ thiÕt lËp PROGRAM RUN cho ®ång hå. Chän SET CLOCK PARAMETER SET CLOCK BÊm OK ®Ó vµo trang hiÓn thÞ thêi gian vµ SET CLOCK SUMMER TIME ngµy th¸ng hiÖn t¹i. Ch÷ sè bªn ph¶i cña ngµy th¸ng sÏ nhÊp nh¸y SET CLOCK YY/MM/DD 00/01/01 00:03 (SA) Trang 3
 4. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN §Æt thêi gian vµ ngµy th¸ng Dïng c¸c phÝ m mòi tªn lªn/ xuèng ®Ó thay SET CLOCK YY/MM/DD ®æi 00/04/01 11:35 (SU) Dïng c¸c phÝ m mòi tªn tr¸i/ph¶i ®Ó thay ®æi vÞ trÝ con nh¸y Khi ngµy th¸ng ®−îc thay ®æi, ngµy thø còng tù ®éng thay ®æi theo. Ký hiÖu cña thø trong tuÇn nh− b¶ng d−íi ®©y: SU: Sunday SET CLOCK MO: Monday SET ? OK/ESC TU: Tuesday 11:35 (SU) WE: Wednesday TH: Thursday FR: Friday SA: Saturday BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ trang x¸c nhËn thay ®æi. BÊm tiÕp OK ®Ó chÊp nhËn thay ®æi Chó ý: - NÕu t¾t ®iÖn trong 1 thêi gian dµi (2 ngµy hoÆc h¬n ë 250C), thêi gian ngµy th¸ng sÏ bÞ ®Æt l¹i (reset) vÒ gi¸ trÞ mÆc ®Þ nh lµ 00/1/1; 00:00 (SA) - N¨m cã thÓ ®−îc ®Æt trong kho¶ng tõ 2000 ®Õn 2099 - Víi c¸c n−íc cã ph©n biÖt giê theo mïa, nÕu chän SET CLOCK S YY/MM/DD giê mïa hÌ (Summertime) th× “S” sÏ ®−îc hiÖn thÞ 01/05/01 bªn ph¶i trªn cïng trong thêi gian mïa hÌ. 11:35 (SU) N¨m ®−îc hiÓn thÞ vµ ®Æt theo thø tù sau: n¨m/th¸ng/ngµy - 3 LËp ch−¬ng tr×nh bËc thang: Ch−¬ng tr×nh mÉu §o¹n sau ®©y h−íng dÉn c¸ch nhËp 1 ch−¬ng tr×nh bËc thang: theo nh− ch−¬ng tr×nh mÉu ë trªn. Trang 4
 5. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 3.1 Nèi d©y ®Çu vµo/ra vµ ho¹t ®éng bªn trong: §Çu nèi nguån cÊp Nèi c¸c c«ng t¾c SW1 vµ SW2 vµo c¸c ®Çu nèi input I0 vµ I1 Khi c«ng t¾c SW1 bËt hay t¾t, Bit I0 (sè (1) trªn ch−¬ng tr×nh bËc thang) còng bËt hoÆc t¾t. T−¬ng tù víi c«ng t¾c SW2 vµ bit I1 Ch−¬ng tr×nh bËc Khi ch−¬ng tr×nh ch¹y ë chÕ ®é RUN thang vµ c«ng t¾c SW1 bËt, Bit I0 bËt lªn vµ còng lµm bit ®Çu ra Q0 bËt. Khi ®ã tiÕp ®iÓm ®Çu ra (output contact) còng bËt theo (chØ thÞ bëi sè (3) trong ch−¬ng tr×nh) Khi ®ã tiÕp ®iÓm ®Çu ra (output contact) bËt lªn (chØ thÞ bëi sè (3) trong ch−¬ng tr×nh), t¶i nèi víi ®Çu T¶i nèi ®Çu ra Q0 còng ®−îc bËt 3.2- Xo¸ ch−¬ng tr×nh CÇn ph¶i xo¸ ch−¬ng tr×nh trong bé nhí cña ZEN tr−íc khi viÕt 1 ch−¬ng tr×nh míi. Khi dïng lÖnh DELETE PROG ®Ó xo¸, chØ cã phÇn ch−¬ng tr×nh lµ bÞ xo¸, cß n c¸c phÇn kh¸c nh− ng«n ng÷ hiÓn thÞ , thêi gian ngµy th¸ng vµ c¸c thiÕt lËp kh¸c kh«ng bÞ ¶nh h−ëng. CÇn ph¶i chuyÓn ZEN vÒ chÕ ®é STOP (chÕ ®é dõng) míi xo¸ ®−îc ch−¬ng tr×nh. BÊm OK ®Ó chuyÓn vÒ mµn h×nh Menu vµ PROGRAM RUN chän PROGRAM PARAMETER SET CLOCK Chän DELETE PROG EDIT PROG DELETE PROG DELETE PROG BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ trang x¸c nhËn thay DELETE ? OK/ESC ®æi. BÊm tiÕp OK ®Ó chÊp nhËn thay ®æi EDIT PROG Sau ®ã mµn h×nh sÏ quay l¹i hiÓn thÞ mµn DELETE PROG h×nh tr−íc ®ã cña Menu Trang 5
 6. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 3.3- ViÕt ch−¬ng tr×nh bËc thang CÇn ph¶i chuyÓn ZEN vÒ chÕ ®é STOP míi viÕt hay thay ®æi ®−îc ch−¬ng tr×nh. BÊm OK ®Ó chuyÓn vÒ mµn h×nh Menu vµ PROGRAM RUN chän PROGRAM PARAMETER SET CLOCK EDIT PROG Chän EDIT PROGRAM DELETE PROG Sau ®ã mµn h×nh hiÓn thÞ nh− sau: HiÓn thÞ sè cña dß ng trong ch−¬ng tr×nh t¹i vÞ trÝ con trá Con trá nhÊp nh¸y ë tr¹ng th¸i ®¶o BÊm OK ®Ó chuyÓn sang trang söa ch−¬ng tr×nh bËc thang C¸c ho¹t ®éng khi ë trang söa ®æi ch−¬ng tr×nh bËc thang: T¹i 1 thêi ®iÓm chØ cã thÓ hiÓn thÞ ®−îc 2 dß ng trong m¹ch cña ch−¬ng tr×nh bËc thang trong mµn h×nh Edit Screen. Mçi bé ZEN cã thÓ chøa tíi 96 dß ng, mçi dß ng cã thÓ gåm 3 input condition lµ c¸c tiÕp ®iÓm ®Çu vµo vµ 1 output. Ch−¬ng tr×nh vÝ dô mÉu C¸c chøc n¨ng phô thªm cho ®Çu ra HiÓn thÞ sè cña dß ng trong ch−¬ng tr×nh t¹i vÞ trÝ con trá HiÓn thÞ khi cã nhiÒu dß ng ch−¬ng tr×nh ë d−íi. Dïng phÝ m mòi tªn xuèng ®Ò hiÓn thÞ tiÕp HiÓn thÞ khi cã nhiÒu dß ng ch−¬ng tr×nh ë trªn. Dïng phÝ m mòi tªn lªn ®Ò hiÓn thÞ tiÕp Trang 6
 7. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Trong h×nh trªn, ë ®©y: - Bit Type: lµ lo¹i ®Þ a chØ bit ®ang ®−îc dïng. Xem b¶ng c¸c ®Þ a chØ trong PLC - Bit Address: lµ ®Þ a chØ bit ®ang ®−îc dïng - Connection Line: ®−êng nèi gi÷a c¸c tiÕp ®iÓm - N.O vµ N.C input: c¸c ®Çu vµo tiÕp ®iÓm th−êng më vµ th−êng ®ãng C¸c vÞ trÝ cho viÖc viÕt c¸c ®Çu vµo, ®Çu ra vµ ®−êng nèi a- ViÕt ®Çu vµo cho I0 BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ vÞ trÝ viÕt ban ®Çu (®Çu vµo NO ®Þ a chØ I0) vµ chuyÓn con trá nhÊp nh¸y vÒ vÞ trÝ Bit type. Dïng c¸c phÝ m mòi tªn lªn xuèng ®Ó lùa chän lo¹i cña bit (Bit type). Dïng phÝ m mòi tªn ®Ó chuyÓn sang vÞ trÝ ®Þ a chØ bit vµ bÊm c¸c phÝ m mòi tªn lªn xuèng ®Ó thay ®æi ®Þ a chØ bit BÊm nót OK hai lÇn ®Ó hoµn tÊt viÖc nhËp ®Þ a chØ I0. Con trá giê ®©y chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp tiÕp theo. b- ViÕt tiÕp ®Çu vµo I1 nèi tiÕp víi I0 BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ l¹i tiÕp ®iÓm ®Çu vµo NO vµ ®Þ a chØ I0 BÊm ALT ®Ó chuyÓn sang lo¹i tiÕp ®iÓm lµ NC (BÊm ALT ®Ó chuyÓn vÒ lo¹i tiÕp ®iÓm lµ NO) BÊm phÝ m mòi tªn ph¶i ®Ó chuyÓn con trá nh¸y sang vÞ trÝ ®Þ a chØ bit vµ dïng phÝ m mòi tªn lªn UP ®Ó chuyÓn thµnh 1 BÊm OK ®Ó chuyÓn con trá sang vÞ trÝ nhËp tiÕp theo. §−êng nèi (connection line) sÏ tù ®éng ®−îc nèi gi÷a tiÕp ®iÓm I0 vµ tiÕp ®iÓm I1 Trang 7
 8. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN VÏ c¸c ®Çu vµo Ký hiÖu c¸c ®Çu vµo C¸c vïng nhí (c¸c lo¹i ®Þ a chØ) Ký hiÖu M« t¶ Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè C¸c bit ®Çu vµo cña module cã CPU I0 --> I5 (6 ®Çu) I C¸c bit ®Çu ra cña module cã CPU Q0 --> Q3 (4 ®Çu) Q X0 --> XB (12 ®Çu) (1) C¸c bit ®Çu vµo cña module më réng X Y0 --> YB (12 ®Çu)(1) C¸c bit ®Çu ra cña module më réng Y C¸c bit tù do dïng trong ch−¬ng tr×nh M0 --> QF (16 bit) M (work bit) C¸c bit tù do dïng trong ch−¬ng tr×nh cã H0 --> HF (16 bit) H l−u tr¹ng th¸i (holding bit) B0 --> B7 (8 bit) (2) C¸c bit b¸o tr¹ng th¸i c¸c nót bÊm B Ghi chó (1) ChØ dïng ®−îc khi nèi c¸c module më réng víi module CPU (2) ChØ dïng ®−îc víi model cã mµn h×nh LCD C¸c timer, counter vµ bé so s¸nh gi¸ trÞ (analog comparator) Ký hiÖu M« t¶ Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè Timer trÔ th«ng th−êng T0 --> T7 (8 timer) T Timer cã l−u tr¹ng th¸i khi mÊt ®iÖn #0 --> #3 (4 timer) # (Holding Timer) @0 --> @7 (8 timer) (1) Timer tuÇn (Weekly Timer) @ *0 --> *7 (8 timer) (1) Timer ngµy th¸ng (Calendar Timer) * Counter C0 --> C7 (8 counter) C A0-A3 (4 bé so s¸nh) (2) Bé so s¸nh t−¬ng tù (Analog A Comparator) Bé so s¸nh th−êng P0-PF (16 bé so s¸nh) P Ghi chó (1) ChØ dïng ®−îc khi dïng víi module CPU cã chøc n¨ng lÞ ch vµ ®ång hå thêi gian thùc (2) ChØ dïng ®−îc víi model CPU cã nguån DC BÊm nót ALT ®Ó chuyÓn sang chÕ ®é ghi ®−êng nèi. Con trá h×nh mòi tªn chØ sang tr¸i sÏ nhÊp nh¸y BÊm nót ®Ó vÏ 1 ®−êng nèi víi ®Çu ra Trang 8
 9. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN VÏ ®Çu ra C¸c chøc n¨ng phô thªm kh¸c C¸c vïng nhí cho ®Çu ra Ký hiÖu 3.1.1.1.1.1 M« t¶ Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè C¸c bit ®Çu ra cña module cã CPU Q0 --> Q3 (4 ®Çu) Q Y0 --> YB (12 ®Çu)(1) C¸c bit ®Çu ra cña module më réng Y C¸c bit tù do dïng trong ch−¬ng tr×nh M0 --> MF (16 bit) M (work bit) C¸c bit tù do dïng trong ch−¬ng tr×nh cã H0 --> HF (16 bit) H l−u tr¹ng th¸i (holding bit) C¸c chøc n¨ng phô thªm kh¸c cho c¸c bit ®Çu ra Ký hiÖu M« t¶ Ho¹t ®éng cña ®Çu ra output sÏ nh− b×nh th−êng [ Khi ®−îc bËt bëi lÖnh output kiÓu S (Set) nµy, bit ®Çu ra sÏ gi÷ S nguyªn tr¹ng th¸i bËt kÓ c¶ sau khi c¸c bit ®i tr−íc lµ OFF vµ chØ bÞ t¾t víi lÖnh output kiÓu R Khi ®−îc t¾t bëi lÖnh output kiÓu R (Reset) nµy, bit ®Çu ra sÏ gi÷ R nguyªn tr¹ng th¸i t¾t kÓ c¶ sau khi c¸c bit ®i tr−íc lµ OFF vµ chØ ®−îc bËt víi lÖnh output kiÓu S Mçi khi lÖnh output kiÓu A (Alternate) ®−îc thùc hiÖn bit output sÏ A chuyÓn sang tr¹ng th¸i ng−îc l¹i, vÝ dô khi ®ang ë ON sÏ chuyÓn sang OFF vµ ng−îc l¹i Gi¶n ®å cña c¸c lÖnh output Q0 bËt vµ t¾t Q1 bËt vµ vÉn ë Q2 t¾t khi I2 bËt Q3 chuyÓn khi I0 bËt vµ t¾t ON khi I1 bËt råi tr¹ng th¸i gi÷a t¾t ON vµ OFF mçi khi I3 bËt Trang 9
 10. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Timers, Holding Timers, Counters, vµ Display Output Ký hiÖu M« t¶ Lo¹i ®Þ a chØ bit vµ sè Lo¹i ®Çu ra Timer T0 --> T7 (8 timer) T: §Çu vµo kÝ ch T ho¹t timer Timer cã l−u tr¹ng #0 --> #3 (4 timer) # R: §Çu vµo th¸i khi mÊt ®iÖn Reset cho timer (Holding Timer) Counter C0 --> C7 (8 counter) C: §Çu vµo ®Õm C cho counter D: ChiÒu ®Õm cho counter R: §Çu vµo reset cho counter Bit hiÓn thÞ (Display D0-D7 (8 bit) D D bit) (chØ cho model cã mµn h×nh) c- ViÕt ®Çu ra cho bit Q0 BÊm lÇn n÷a ®Ó vÏ mét ®−êng nèi víi ®Çu ra vµ chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ ghi ®Çu ra BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ gi¸ trÞ ban ®Çu cho ®Çu ra (®Çu ra b×nh th−êng/Q0) vµ chuyÓn con trá nh¸y vÒ vÞ trÝ lo¹i bit Q. Dïng c¸c phÝ m mòi tªn lªn /xuèng ↑/↓ ®Ó lùa chän lo¹i bit. Dïng c¸c phÝ m vµ ®Ó di chuyÓn con trá vµ dïng ↑ vµ ↓ ®Ó chän c¸c chøc n¨ng kh¸c hay ®Ó chän ®Þ a chØ bit. BÊm nót OK hai lÇn ®Ó hoµn tÊt viÖc nhËp ®Þ a chØ Q. Con trá giê ®©y chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp input ë ®Çu dß ng tiÕp theo. d- ViÕt 1 tiÕp ®iÓm Q0 song song víi I0 BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ I0 råi chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ lùa chän lo¹i bit BÊm ↑ ®Ó lùa chän lo¹i bit lµ Q BÊm nót OK hai lÇn ®Ó hoµn tÊt viÖc nhËp ®Þ a chØ I0. Con trá giê ®©y chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp tiÕp theo. Trang 10
 11. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN e- VÏ c¸c ®−êng nèi cho m¹ch song song (m¹ch OR) BÊm ALT khi con trá ®ang ë ®iÓm gi÷a 2 vÞ trÝ cÇn nèi, con trá sÏ chuyÓn sang vµ cho phÐ p vÏ c¸c ®−êng nèi. BÊm c¸c phÝ m , , ↑, ↓ ®Ó vÏ c¸c h×nh ®−êng nèi ngang vµ th¼ng ®øng. ChÕ ®é vÏ c¸c ®−êng nèi sÏ ®−îc tho¸t ra khi ®Õn ®Çu hay cuèi mçi dß ng hoÆc khi phÝ m OK hay ESC ®−îc nhÊn. BÊm ALT ®Ò chuyÓn sang chÕ ®é vÏ c¸c ®−êng nèi BÊm ↑ ®Ó ®ång thêi vÏ c¶ ®−êng nèi th¼ng ®øng vµ ngang. DÊu céng (+) biÓu thÞ giao ®iÓm. BÊm OK ®Ó hoµn tÊt viÖc vÏ ®−êng nèi vµ chuyÓn sang con trá nhÊp nh¸y. BÊm ESC ®Ó kÕt thóc ho¹t ®éng vÏ. BÊm tiÕp ESC ®Ó trë vÒ mµn h×nh Menu Chó ý: - Kh«ng viÕt ch−¬ng tr×nh víi c¸c ®−êng nèi t¹o thµnh vß ng kÝ n. Ch−¬ng tr×nh cã thÓ ho¹t ®éng kh«ng ®óng nÕu vÏ nh− vËy - Lu«n lu«n bÊm ESC ®Ó quay trë vÒ mµn h×nh Menu. NÕu kh«ng quay trë vÒ mµn h×nh Menu tr−íc khi t¾t ®iÖn, c¸c thiÕt lËp vµ ch−¬ng tr×nh sÏ bÞ mÊt. 4 KiÓm tra ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh bËc thang H·y lu«n kiÓm tra ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh bËc thang tr−íc khi ®−a ZEN vµo ho¹t ®éng thËt. Chó ý: Tr−íc khi bËt ®iÖn, h·y kiÓm tra d©y nguån, d©y ®Çu vµo vµ m¹ch ®Çu - ra ®Òu ®· ®−îc nèi ®óng vµ tèt Nªn th¸o bá d©y nèi víi t¶i cña ®Çu ra tr−íc khi ho¹t ®éng thö ®Ó tr¸nh - c¸c sù cè cã thÓ x¶y ra Lu«n lu«n ®¶m b¶o an toµn ë vïng xung quanh tr−íc khi bËt ®iÖn - nguån Trang 11
 12. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN C¸c thñ tôc kiÓm tra ho¹t ®éng KiÓm tra tr−íc khi bËt nguån 1. KiÓm tra r»ng ZEN ®· ®−îc l¾p vµ ®Êu d©y ®óng 2. KiÓm tra nÕu cã sù cè g× cã thÎ x¶y ra khi ZEN ho¹t ®éng 3. BËt nguån cho ZEN. ChuyÓn ZEN sang chÕ ®é RUN KiÓm tra ho¹t ®éng 4. BËt mçi ®Çu vµo lªn ON hoÆc vÒ OFF vµ xem ch−¬ng tr×nh cã ho¹t ®éng ®óng kh«ng 5. §iÒu chØnh l¹i khi cã vÊn ®Ò Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra ho¹t ®éng Víi lo¹i cã mµn h×nh LCD KiÓm tra b»ng c¸c hiÓn thÞ ®Çu vµo vµ ®Çu ra nhÊp nh¸y Víi lo¹i kh«ng cã mµn h×nh LCD (lo¹i Nèi ZEN víi phÇn mÒm ZEN Support chØ thÞ b»ng ®Ìn LED) Software vµ kiÓm tra b»ng chøc n¨ng monitor. KiÓm tra ho¹t ®éng Thay ®æi chÕ ®é ho¹t ®éng BÊm OK ®Ó hiÓn thÞ mµn h×nh Menu vµ bÊm ↓ ®Ò chuyÓn con trá ®Õn RUN PROGRAM BÊm OK ®Ó chuyÓn tõ STOP sang RUN RUN PARAMETER SET CLOCK MONITOR STOP PARAMETER SET CLOCK Trang 12
 13. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN KiÓm tra ho¹t ®éng ë KiÓm tra ho¹t ®éng dïng chøc n¨ng mµn h×nh chÝ nh theo dâi ch−¬ng tr×nh bËc thang PROGRAM Chän Monitor ë BÊm ESC ®Ò STOP chÕ ®é RUN chuyÓn sang PARAMETER SET CLOCK mµn h×nh chÝ nh BÊm phÝ m OK ®Ó chuyÓn sang mµn h×nh theo dâi ch−¬ng tr×nh bËc thang Q0 sÏ ON khi I0 lªn ON Q0 sÏ ON khi I0 lªn ON. Khi bit nµy ON, c¸c ®−êng nèi ®øng vµ ngang sÏ Q0 sÏ vÉn ë ON ®Ëm lªn kÓ c¶ khi I0 vÒ OFF Q0 sÏ vÒ OFF khi I1 bËt lªn ON 5 Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang: 5.1 Thay ®æi ®Çu vµo Di chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ cÇn thay ®æi ®Çu vµo BÊm OK ®Ó ®æi con trá sang d¹ng nhÊp nh¸y vµ chuyÓn con trá sang vÞ trÝ nhËp lo¹i bit. BÊm phÝ m ↑/↓ ®Ó lùa chän M BÊm ®Ó chuyÓn sang vÞ trÝ nhËp lo¹i bit. Dïng phÝ m ↑/↓ ®Ó thay ®æi ®¹i chØ bit tõ 0 lªn 1. BÊm OK ®Ó hoµn tÊt Trang 13
 14. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 5.2 Söa ®æi c¸c chøc n¨ng phô kh¸c cho ®Çu ra bit B©y giê ta sÏ thay ®æi chøc n¨ng ®Çu ra bit sang S (tøc SET) Di chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ cÇn thay ®æi ®Çu ra BÊm OK ®Ó ®æi con trá sang d¹ng nh¸p nh¸y BÊm chuyÓn con trá sang vÞ trÝ thay ®æi chøc n¨ng ®Çu ra. BÊm phÝ m ↑ hai lÇn ®Ó chuyÓn chøc n¨ng ®Çu ra tõ [ thµnh S BÊm OK ®Ó hoµn tÊt 5.3 Xo¸ c¸c ®Çu vµo, ®Çu ra vµ c¸c ®−êng nèi Di chuyÓn con trá tíi vÞ trÝ cña ®Çu vµo, ®Çu ra hay ®−êng nèi cÇn xo¸ vµ bÊm DEL. VÝ dô: Xo¸ ®Çu vµo nèi tiÕp M3 BÊm DEL ®Ó xo¸ ®Çu vµo vµ xo¸ lu«n ®−êng nèi ®i cïng VÝ dô: Xo¸ c¸c ®−êng nèi th»ng ®øng Di chuyÓn con trá tíi vÞ trÝ cña ®Çu vµo bªn ph¶i cña ®−êng nèi nµy. BÊm ALT ®Ó chuyÓn sang chÕ ®é vÏ ®−êng nèi. Con trá chuyÓn sang h×nh mòi tªn BÊm DEL ®Ó xo¸ 5.4 ChÌn c¸c dßng • §Ó chÌn 1 dß ng tr¾ng, chuyÓn con trá vÒ ®Çu dß ng cÇn chÌn thªm 1 dß ng tr¾ng vµ Ên ALT Trang 14
 15. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Mét dß ng míi sÏ ®−îc chÌn t¹i ®©y BÊm ALT ®Ó chÌn t¹i ®©y Dß ng tr¾ng • §Ó chÌn m¹ch song song (m¹ch OR), c¸c ®Çu vµo cã thÓ ®−îc thªm vµo gi÷a c¸c ®Çu vµo song song. ChuyÓn con trá vÒ ®Çu dß ng cÇn chÌn thªm 1 dß ng tr¾ng vµ Ên ALT Mét dß ng míi sÏ ®−îc chÌn t¹i ®©y BÊm ALT ®Ó chÌn thªm kho¶ng tr¾ng réng 1 dß ng gi÷a c¸c ®Çu vµo song song. C¸c ®−êng nèi th¼ng ®øng sÏ ®−îc tù ®éng kÐ o dµi 5.5 Xo¸ c¸c dßng tr¾ng §Ó xo¸ 1 dß ng tr¾ng, chuyÓn con trá vÒ vÞ trÝ ®Çu cña dß ng cÇn xo¸ vµ Ên DEL. Dß ng nµy sÏ ®−îc xo¸ BÊm ALT ®Ó xo¸ dß ng tr¾ng C¸c dß ng phÝ a d−íi sÏ ®−îc tù ®éng chuyÓn lªn Trang 15
 16. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 6 Sö dông Timer (T) vµ Timer cã l−u (Holding Timer) (#) ZEN cã s½n 8 timer th−êng (T) vµ 4 holding timer (#): Timer Gi¸ trÞ hiÖn hµnh (PV) sÏ bÞ xo¸ (reset) khi timer chuyÓn tõ RUN sang STOP hoÆc khi ng¾t ®iÖn Cã 4 d¹ng timer th−êng cã thÓ sö dông Holding timer Gi¸ trÞ hiÖn hµnh (PV) sÏ vÉn ®−îc l−u khi timer chuyÓn tõ RUN sang STOP hoÆc khi ng¾t ®iÖn. Timer l¹i tiÕp tôc khi ®Çu vµo kÝ ch (trigger) lªn ON. Bit ®Çu ra cña timer còng ®−îc gi÷ nguyªn tr¹ng th¸i khi timer ®Õm xong. Cã 1 d¹ng holding timer 6.1 C¸c d¹ng Timer th−êng (T0 ®Õn T7) Lo¹i timer Ho¹t ®éng Lo¹i øng Ký hiÖu dông chÝ nh X On BËt sau 1 TrÔ thêi kho¶ng thêi gian DELAY gian ®Æt tr−íc timer sau khi ®Çu vµo trigger lªn ON OFF VÉn ë ON §Æt thêi trong khi ®Çu gian cho DELAY vµo trigger ON chiÕu s¸ng timer vµ t¾t sau 1 vµ qu¹t kho¶ng thêi th«ng giã gian ®Æt tr−íc sau khi ®Çu vµo trigger vÒ OFF O One-shot VÉn ë ON pulse trong 1 kho¶ng timer thêi gian ®Æt tr−íc khi ®Çu vµo trigger bËt lªn ON F Flashing BËt vµ t¾t lÆp ®i M¹ch b¸o pulse lÆp l¹i trong ®éng b¸o timer kho¶ng chu kú cß i vµ ®Ìn ®Æt tr−íc trong nhÊp nh¸y khi ®Çu vµo trigger ë ON Trang 16
 17. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 6.2 D¹ng Holding Timer (#0 ®Õn #3) Lo¹i timer Ho¹t ®éng Lo¹i øng dông chÝ nh X BËt sau 1 TrÔ thêi On kho¶ng gian cã DELAY thêi gian yªu cÇu timer ®Æt tr−íc tiÕp tôc sau khi trë l¹i sau ®Çu vµo khi mÊt trigger lªn ®iÖn ON 6.3 ThiÕt lËp trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang C¸c ®Çu vµo trigger, ®Çu ra reset vµ c¸c th«ng sè cña timer ®−îc vÏ ë mµn h×nh Söa ch−¬ng tr×nh bËc thang. Timer address T0 ®Õn T7 hoÆc #0 ®Õn #3 (®Þ a chØ timer) Trigger input T (TRG) §iÒu khiÓn ®Çu vµo trigger cña timer. SÏ kÝ ch ho¹t timer khi ®Çu vµo trigger bËt lªn ON Reset input R (RES) §iÒu khiÓn ®Çu ra reset cña timer. Khi ®Çu vµo reset bËt lªn ON, gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña timer (PV) bÞ xo¸ vÒ 0. Tr¹ng th¸i ®Çu vµo trigger sÏ bÞ bá qua trong khi ®Çu vµo reset input ë ON Timer bit SÏ bËt tuú theo lo¹i timer 6.4 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) Trang 17
 18. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Timer Type Time Unit (®¬n vÞ thêi gian) S 00,01 ®Õn 99,99s (theo ®¬n vÞ 0,01 gi©y) Sai sè: 0 ®Õn –10ms M:S 00 phót 01s ®Õn 99 phót 59s (theo ®¬n vÞ Sai sè: 0 ®Õn –1s phót gi©y) H:M 00 giê 01 phót ®Õn 99h 59 phót (theo ®¬n vÞ Sai sè: 0 ®Õn –1 phót giê phót ) Monitor Enabled/Disabled A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay ®æi D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ thay ®æi 6.5 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) Tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña timer cã thÓ ®−îc theo dâi trong trang nµy. 7 Sö dông bé ®Õm (Counter) Cã thÓ sö dông tíi 8 bé ®Õm ë chÕ ®é ®Õm t¨ng hay ®Õm gi¶m. Gi¸ trÞ hiÖn hµnh cña counter (Present Value - PV) vµ tr¹ng th¸i cña ®Çu ra counter ®−îc l−u c¶ khi chÕ ®é ho¹t ®éng cña ZEN thay ®æi hay khi mÊt ®iÖn. Ho¹t ®éng Bit ®Çu ra cña counter (counter bit) bËt lªn ON khi gi¸ trÞ ®Õm (hay gi¸ trÞ hiÖn hµnh – Present Value PV) v−ît qu¸ gi¸ trÞ ®Æt (set value - SV) (PV≥SV). Gi¸ trÞ ®Õm sÏ quay vÒ 0 vµ bit ®Çu ra t¾t khi ®Çu vµo reset bËt lªn ON. C¸c ®Çu vµo ®Õm bÞ bá qua trong khi ®Çu vµo reset ë ON. Trang 18
 19. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN 7.1 ThiÕt lËp th«ng sè trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh bËc thang C¸c ®Çu ra cho ®Çu vµo cña counter, chiÒu ®Õm (counter direction) vµ ®Çu vµo reset ®−îc viÕt trong mµn h×nh söa ch−¬ng tr×nh. C¸c th«ng sè thiÕt lËp cho counter ®−îc ®Æt ë trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Setting) Counter address C0 ®Õn C7 (®Þ a chØ counter) Counter input C (CNT) SÏ t¨ng hay gi¶m gi¸ trÞ ®Õm PV mçi khi ®Çu (§Çu vµo ®Õm) vµo nµy bËt lªn ON Counter direction D (DIR) ChuyÓn gi÷a chÕ ®é ®Õm t¨ng hay gi¶m: input OFF: ®Õm t¨ng (X¸c ®Þ nh chiÒu ON: ®Õm gi¶m ®Õm) Reset input R (RES) §iÒu khiÓn ®Çu ra reset cña counter. Khi ®Çu (Reset) vµo reset bËt lªn ON, gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña counter (PV) bÞ xo¸ vÒ 0 vµ bit ®Çu ra counter vÒ OFF. Tr¹ng th¸i ®Çu vµo ®Õm sÏ bÞ bá qua trong khi ®Çu vµo reset input ë ON SÏ bËt khi bé ®Õm ®Õm ®Õn gi¸ trÞ ®Æt (PV≥SV) Timer bit 7.2 §Æt th«ng sè trong trang thiÕt lËp th«ng sè (Parameter Settings) Trang 19
 20. H−íng dÉn thao t¸c víi ZEN Set Value 0001 ®Õn 9999 lÇn A C¸c th«ng sè cã thÓ ®−îc theo dâi vµ thay Monitor ®æi enabled/disabled D C¸c th«ng sè kh«ng ®−îc phÐ p theo dâi vµ thay ®æi 7.3 Trang theo dâi th«ng sè (Parameter Monitor) Tr¹ng th¸i cña c¸c th«ng sè vµ ®Çu vµo ra cña counter cã thÓ ®−îc theo dâi trong trang nµy. Chó ý: 1. §Ó xo¸ gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña counter (PV) vµ bit ®Çu ra cña counter (counter bit) khi ng¾t ®iÖn hay khi thay ®æi chÕ ®é ho¹t ®éng, h·y t¹o 1 m¹ch xo¸ (reset) lóc b¾t ®Çu thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh. Sau ®©y lµ 1 vÝ dô: 2. NÕu ®Çu vµo ®Õm vµ ®Çu vµo x¸c ®Þ nh chiÒu (direction) cïng ®−îc ®−a vµo counter cïng lóc, h·y ®Æt ®Çu vµo x¸c ®Þ nh chiÒu tr−íc ®Çu vµo ®Õm trong ch−¬ng tr×nh. 8 Weekly timer (ký hiÖu @) Weekly timer sÏ bËt lªn ON gi÷a c¸c thêi gian bËt vµ t¾t (start /stop time) ®inh tr−íc trong nh÷ng ngµy x¸c ®Þ nh. Cã 8 Weekly timer ®¸nh sè tõ @0 ®Õn @7. Ngµy trong tuÇn Thêi gian Trong vÝ dô trªn, Weekly timer sÏ bËt lªn ON mçi ngµy tõ thø Ba ®Õn thø S¸u gi÷a 8:15 vµ 17:30 Trang 20
Đồng bộ tài khoản