HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU BỊ MẤT, HƯ, ĐÃ HẾT HẠN, CÒN THỜI HẠN DƯỚI 30 NGÀY

Chia sẻ: Thu Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
1.029
lượt xem
47
download

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU BỊ MẤT, HƯ, ĐÃ HẾT HẠN, CÒN THỜI HẠN DƯỚI 30 NGÀY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công dân Việt Nam đang học tập, công tác, làm việc, du lịch có thời hạn tại Hoa Kỳ có thể trực tiếp đến Đại sứ quán hoặc thông qua đường bưu điện để xin cấp lại hộ chiếu bị mất, bị rách nát, hư hoặc hộ chiếu cũ đã hết hạn sử dụng dưới 30 ngày

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU BỊ MẤT, HƯ, ĐÃ HẾT HẠN, CÒN THỜI HẠN DƯỚI 30 NGÀY

  1. HƯ NG D N TH T C C P L I H CHI U B M T, HƯ, Ã H T H N, CÒN TH I H N DƯ I 30 NGÀY Công dân Vi t Nam ang h c t p, công tác, làm vi c, du l ch có th i h n t i Hoa Kỳ có th tr c ti p n i s quán ho c thông qua ư ng bưu i n xin c p l i h chi u b m t, b rách nát, hư ho c h chi u cũ ã h t h n ho c còn h n s d ng dư i 30 ngày. H sơ g m: 1. Sơ y u lý l ch (m u M01/LS kèm theo). 2. T khai ngh c p l i h chi u (m u M02C/LS kèm theo) và 03 nh 4cmx6cm (n n tr ng, nh ch p không quá 1 năm, m t nhìn th ng, u tr n, không eo kính màu). 3. B n ch p các gi y t do phía Hoa Kỳ c p như I20, I94 và/ho c Gi y phép lao ng do Department of Homeland Security c p ( i v i sinh viên ang h c t p và ngư i lao ng có th i h n t i Hoa Kỳ). 4. Quy t nh c a cơ quan ch qu n v vi c kéo dài th i h n công tác ho c thay i ch c danh, ch c v ( i v i các cán b i công tác ng n h n ngh c p l i h chi u công v , h chi u ngo i giao). 5. B n sao Gi y khai sinh i v i tr em dư i 14 tu i có nhu c u c p chung h chi u v i b m . H chi u c p chung hay c p riêng cho tr dư i 14 tu i s ch có giá tr dài nh t là 5 năm, ng n nh t là 2 năm ho c có giá tr n th i i m tr 14 tu i. 6. Trư ng h p h chi u cũ b h ng ho c ã h t h n, còn h n dư i 30 ngày: N p h chi u (b n chính) và B n photocopy h chi u (ch ch p các trang có s h chi u, ngày c p, cơ quan c p, trang nh, visa nh p c nh vào M và các chi ti t nhân thân). 7. Trư ng h p h chi u b m t: N p Gi y trình báo m t h chi u có c nh sát Hoa Kỳ xác nh n. Khai các thông tin v h chi u ã m t (s h chi u, ngày c p, cơ quan c p) và b n ch p các lo i gi y t khác như gi y ch ng minh nhân dân, hay gi y khai sinh, hay h kh u Vi t Nam (n u có). N u h chi u b m t do C c Lãnh s – B Ngo i giao ho c C c Qu n lý Xu t nh p c nh B Công an c p, quý v có th yêu c u ngư i thân t i Vi t Nam liên h v i các cơ quan này có công văn và Gi y xác nh n nhân s thông báo cho i s quán Vi t Nam t i Hoa Kỳ v h chi u ã b m t và yêu c u c p h chi u m i. 8. L phí: Tr b ng MONEY ORDER ho c CASHIER’S CHECK cho “EMBASSY OF VIETNAM”. 9. M t bì thư ã tr ti n cư c phí c a d ch v bưu i n có tracking number Express Mail (USPS) và ghi rõ a ch ngư i nh n i s quán g i tr n u Quý v có yêu c u tr k t qu b ng ư ng bưu i n. Vì s an toàn c a gi y t c a quý v , xin ngh quý v KHÔNG s d ng các d ch v phát chuy n thư khác Sau khi nh n y h sơ, i s quán ph i g i thông tin v trong nư c xác minh nên thư ng ph i m t m t vài tháng m i có th c p ư c h chi u m i. N u quý v có câu h i ho c c n thêm thông tin xin vui lòng liên h Phòng Lãnh s c a i s quán: - Gi ti p nh n h sơ t i i s quán: t 9:30 n 12:30 các bu i sáng th Hai – th Sáu - Gi i áp th c m c, tra c u k t qu h chi u theo s i n tho i: (202) 861 0737 ext 239 t 4:30 n 5:30 các bu i chi u t th Hai n th Sáu. - Fax: (202) 861 1297 và (202) 861 0917 - Website: http://www.vietnamembassy.us - a ch : 1233 20th Street, NW, Suite 400, Washington, DC 20036 Last Update: March 2008
  2. M u M.01/LS C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc  SƠ Y U LÝ L CH - Dán 01 nh,c 4x6cm vào khung này, nh ch p m t nhìn th ng, u tr n, không eo kính màu - nh ch p không quá 1 năm, n n tr ng Ph n khai v b n thân 1- H và tên khai sinh (ch in hoa ):.................................................................................................. H tên thư ng dùng:....................................................................................................................... Tên g i khác ho c bí danh (n u có): .............................................................................................. 2- Sinh ngày.............tháng.............năm ................. Nam N 3- Nơi sinh: ........................................................................................................................................ (xã, phư ng) (huy n, qu n) (t nh, thành ph , bang/nư c) 4- Nguyên quán:................................................................................................................................. 5- Dân t c:.................................................Tôn giáo:......................................................................... 6- Trình h c v n: ........................................................................................................................... 7- Ngh nghi p: .................................................................................................................................. Tên cơ quan, t ch c ang làm vi c:.............................................................................................. a ch :........................................................................................................................................... i n tho i: ..................................................................................................................................... 8- a ch thư ng trú Vi t Nam trư c khi xu t c nh (n u có):-...................................................... ........................................................................................................................................................ 9- a ch hi n nay: ............................................................................................................................ .......................................... i n tho i: ........................................................................................... 10- Tên, a ch cơ quan, t ch c công tác trong nư c trư c khi xu t c nh (n u có): ....................... ........................................................................................................................................................ 11- S Gi y ch ng minh nhân dân (n u có) s :......................................c p ngày............................ Cơ quan c p:................................................................................................................................. 12- ã ư c c p h chi u: ph thông/ công v / ngo i giao (Gi y thông hành) s ........................... c p ngày..........................Cơ quan c p............................................có giá tr n......................... 13- Xu t c nh Vi t Nam ngày...............tháng............năm.............. i nư c .................................. qua c a kh u................................................................................................................................. 14- M c ích xu t c nh: ..................................................................................................................... Last Update: March 2008
  3. 15- n nư c s t i ngày................tháng..............năm...................................................................... 16- Qu c t ch nư c ngoài (n u có): ................................................................................................... N u có qu c t ch nư c ngoài thì: - Vào qu c t ch nư c ngoài t năm ............................................................................................. - Lý do vào qu c t ch nư c ngoài:......................................................................................... - Nguyên nhân còn qu c t ch Vi t Nam ................................................................................ - Lo i Gi y t i l i ho c căn cư c do nư c ngoài c p ............................................................... s ....................................c p ngày..........................................t i ............................................ Cơ quan c p ............................................................................................................................ 17- Quá trình ho t ng t 15 tu i n nay (nêu rõ t ng giai o n, làm gì, âu; n u tham gia oàn, h i, t ch c chính tr , tôn giáo thì ghi rõ th i gian tham gia, các ho t ng chính và ch c v trong t ch c). …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Last Update: March 2008
  4. Ph n khai v quan h gia ình 18- B - H tên: ...........................................................................Sinh ngày: ............................................... - Nơi sinh:.......................................................................................................................................... - Nguyên quán: ................................................................................................................................. - Qu c t ch: ........................................ Dân t c: ........................ Tôn giáo: ....................................... - Ngh nghi p: ................................................................................................................................... - a ch thư ng trú Vi t Nam (n u có): ....................................................................................... - Nơi hi n nay:................................................................................................................................ - Trư c 1945 (làm gì, âu) ............................................................................................................. - T 1945-1975 (làm gì, âu)......................................................................................................... - T 1975 n nay (làm gì, âu)..................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ 19- M - H tên: ...........................................................................Sinh ngày: ............................................... - Nơi sinh: ......................................................................................................................................... - Nguyên quán: ................................................................................................................................. - Qu c t ch: ........................................ Dân t c: ........................ Tôn giáo: ....................................... - Ngh nghi p: .................................................................................................................................. - a ch thư ng trú Vi t Nam (n u có): ....................................................................................... - Nơi hi n nay:................................................................................................................................ - Trư c 1945 (làm gì, âu) ............................................................................................................ - T 1945-1975 (làm gì, âu) ........................................................................................................ - T 1975 n nay (làm gì, âu) .................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 20- V /ch ng - H tên: ...........................................................................Sinh ngày: ............................................... - Nơi sinh: ......................................................................................................................................... - Nguyên quán: ................................................................................................................................. - Qu c t ch: ........................................ Dân t c: ........................ Tôn giáo: ....................................... - Ngh nghi p: .................................................................................................................................. - a ch thư ng trú Vi t Nam (n u có): ....................................................................................... - Nơi hi n nay: ............................................................................................................................... - Trư c 1945 (làm gì, âu) ............................................................................................................. - T 1945-1975 (làm gì, âu) ........................................................................................................ - T 1975 n nay (làm gì, âu) .................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 21- Con - H tên: ..............................................................Sinh ngày: ............................................................. - Nơi sinh: .......................................................... Gi i tính: Nam N - Qu c t ch: ........................................Dân t c: .................................. Tôn giáo: .............................. - Ngh nghi p: ................................................................................................................................... - Nơi hi n nay: ................................................................................................................................ Last Update: March 2008
  5. 22. Anh, ch em ru t - H tên: ..............................................................Sinh ngày: ............................................................. - Nơi sinh: .......................................................... Gi i tính: Nam N - Qu c t ch: ........................................Dân t c: .................................. Tôn giáo: .............................. - Ngh nghi p: ................................................................................................................................... - Nơi hi n nay: ................................................................................................................................ 23. H tên, a ch liên h c a thân nhân g n gũi khác thư ng trú Vi t Nam (n u t t c nh ng ngư i khai trong các M c t 18- 22 không thư ng trú Vi t Nam). Ph n khai thêm (N u có k lu t, khen thư ng, ti n án thì khai c th ). Tôi cam oan nh ng l i khai trên ây là úng s th t và xin ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t. Làm t i.........................ngày.......tháng....... năm............... Ngư i khai (ký và ghi rõ h tên) Last Update: March 2008
  6. M u M.02C/LS I S QUÁN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHXHCN VI T NAM c l p - T do - H nh phúc t i H P CHÚNG QU C HOA KỲ __________________________ - N p 3 nh, c 4cmx6cm, nh ch p m t T KHAI NGH C P L I H CHI U nhìn th ng, u tr n, (Dùng cho công dân Vi t Nam ang lưu trú có th i h n Hoa Kỳ không eo kính màu - nh ch p không quá 1 có h chi u b m t, b hư, h t h n s d ng năm ho c còn th i h n s d ng dư i 30 ngày) - N n tr ng/ sáng - Dán m t nh vào khung này 1. H và tên (ch in hoa, d u, theo tr t t ti ng Vi t là H , tên m, tên; n u h và tên ã thay i thì n p kèm h sơ Quy t nh c a y ban nhân dân t nh/thành ph Vi t Nam nơi ương ơn ã sinh s ng trư c ây v vi c cho phép thay i h tên): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Nam hay N 3. Sinh ngày............ tháng..............năm ...............t i ..................................................................... 4. Gi y ch ng minh nhân dân (n u có) s : ...................................................................................... Ngày c p........................................Cơ quan c p........................................................................... 5. a ch thư ng trú Vi t Nam trư c khi xu t c nh (n u có): S nhà (xóm, thôn) .................. ư ng ph .......................................phư ng (xã, th tr n) ............................................................ qu n (huy n, th xã)..................................................t nh (thành ph ) .......................................... 6. Ngh nghi p: ............................................................................................................................... Tên cơ quan, t ch c và a ch ã làm vi c trư c khi xu t c nh (n u có): ............................... ....................................................................................................................................................... 7. Xu t c nh Vi t Nam ngày...........tháng........ năm..................qua c a kh u ................................. i nư c ………………………………….. n Hoa Kỳ ngày................................................. M c ích xu t c nh: h c t p công tác nh cư du l ch m c ích khác Hình th c xu t c nh: H p pháp B t h p pháp Last Update: March 2008
  7. 8. a ch cư trú hi n nay t i Hoa Kỳ :............................................................................................. ............................................................................. i n tho i........................................................ 9. Qu c t ch nư c ngoài (n u có): .................................................................................................... 10. Ngh nghi p, tên cơ quan/ t ch c và a ch hi n ang làm vi c ............................................... .............................................................................. i n tho i ...................................................... 11. Các gi y t Hoa Kỳ c p (th xanh, gi y phép lao ng, b ng lái xe, th an ninh xã h i, th th c…) lo i, s , ngày c p: ........................................................................................................... ........................................................................................................................................................ 12. Các gi y t n p kèm theo (n u có): - H chi u b m t, b hư, s : ....................................................Ngày c p ........../........./ ............ Cơ quan c p.......................................................................... có giá tr n....../......../ ........... - Gi y ch ng nh n nhân thân có nh óng d u giáp lai (gi y ch ng minh nhân dân, b ng lái xe): Lo i ...................................s ................................Ngày c p .........../........../. .......................... Cơ quan c p ............................................................................................................................. - Gi y t ch ng minh có qu c t ch Vi t Nam (Gi y khai sinh, gi y ăng ký công dân, gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam): Lo i ...................................s ....................................... Ngày c p .........../........../................... Cơ quan c p .................................................................. 13. Khi c n báo tin cho (ghi rõ h tên, a ch , s i n tho i liên h ): - T i Vi t Nam: ............................................................................................................................ ..................................................................................................................................................... 14. Tr em dư i 14 tu i (n u có nhu c u ư c c p chung h chi u/gi y thông hành): 1. H và tên............................................................... Nam hay N ……….. Sinh ngày............tháng..................năm...................t i ............................... nh ................................................................................................................... Quan h v i ngư i ng ơn:...................................................................... 3cmx4cm Gi y khai sinh s ..................................c p ngày....................................... Cơ quan c p................................................................................................. 2. H và tên............................................................... Nam hay N ………… Sinh ngày............tháng..................năm...................t i ............................... nh .................................................................................................................... Quan h v i ngư i ng ơn:...................................................................... 3cmx4cm Gi y khai sinh s ..................................c p ngày....................................... Cơ quan c p................................................................................................. Last Update: March 2008
  8. 15. Ph n khai v quan h gia ình (b , m , v , ch ng, con, anh, ch , em) Quan H và tên Ngày sinh Qu c t ch Ngh nghi p a ch thư ng trú h và gi i tính B .............................................. .......................... ................ .................... ......................................... M ............................................... .......................... ................ .................... ......................................... V / ............................................... .......................... ................ .................... ......................................... Ch ng ............................................... .......................... ................ .................... ......................................... ....... ............................................... .......................... ................ .................... ......................................... ....... ............................................... .......................... ................ .................... ......................................... ....... .............................................. .......................... ................ .................... ......................................... ....... .............................................. .......................... ................ .................... ......................................... ....... .............................................. .......................... ................ .................... .......................................... ....... .............................................. .......................... ................ .................... ......................................... ....... .............................................. .......................... ................ .................... ......................................... ....... .............................................. .......................... ................ .................... ......................................... ....... .............................................. .......................... ................ .................... ......................................... ....... .............................................. .......................... ................ .................... ......................................... ....... .............................................. .......................... ................ .................... ......................................... Tôi cam oan nh ng l i khai trên ây là úng s th t và xin ch u hoàn toàn trách nhi m trư c pháp lu t. Làm t i ................................. ngày ...........tháng ............năm ............ Ngư i ngh c p h chi u (ký và ghi rõ h tên) * T i M c 15, n u thân nhân ã ch t thì v n khai y các chi ti t theo yêu c u. N u trư c ây ã t ng s ng t i Vi t Nam thì khai thêm a ch Vi t Nam. * N u ngh c p h chi u cho con dư i 14 tu i thì b ho c m hay ngư i u khai và ký thay. N u ngư i khai thay là b , m nuôi ho c ngư i u thì n p thêm quy t nh công nh n con nuôi ho c u. Last Update: March 2008

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản