HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔ PHỎNG VI XỬ LÝ DÙNG EMU 8086

Chia sẻ: Pham Van Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

1
303
lượt xem
108
download

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔ PHỎNG VI XỬ LÝ DÙNG EMU 8086

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHẦN MỀM VI XỬ LÍ GIÚP SINH VIÊN KHÁO SÁT CÁC VẤN ĐỀ SAU: - SỬ DỤNG PHẦN MỀM EMU 8086 ĐỂ MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA VI XỬ LÍ 8086 PHẦN MỀM EMU 8086 LÀ PHẦN MỀM CHO PHÉP MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA VI XỬ LÍ 8086 BAO GỒM CÁC CÂU LỆNH CƠ BẢN CỦA 8086, XỬ LÍ NGẮT MỀM, GIAO TIẾP TỐT VỚI CÁC THIẾT BỊ NGOẠI VI, ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔ PHỎNG VI XỬ LÝ DÙNG EMU 8086

 1. Tài liêu th c hành Vi x lý PH N M M MÔ PH NG 8086 MICROPROCESSOR EMULATOR 8086 (EMU8086) M C ÍCH: Giúp sinh viên kh o sát các v n sau - S d ng ph n m m Emu8086 mô ph ng ho t ng c a vi x lý 8086. - THI T B S D NG Máy vi tính. - Ph n m m EMU8086. - 1. GI I THI U Ph n m m EMU8086 là ph n m m cho phép mô ph ng ho t ng c a vi x lý 8086 bao g m các câu l nh cơ b n c a 8086, x lý ng t m m, giao ti p v i các thi t b ngo i vi… Kh i ng chương trình: Hình 1.1 Kh i ng chương trình Emu8086 Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 1
 2. Tài liêu th c hành Vi x lý Hình 1.2 C a s chương trình sau khi kh i ng Hình 1.3 Thanh công c chu n Các thao tác trên thanh công c chu n cũng có th ư c th c hi n thông qua menu File và menu Emulator. T o và th c hi n chương trình. New] Nh n [New] trên thanh công c s xu t hi n c a s ch n lo i file. Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 2
 3. Tài liêu th c hành Vi x lý Hình 1.4 C a s ch n lo i file Chương trình c a chúng ta thư ng có d ng .COM ho c .EXE do ó ta thư ng ch n file d ng .COM ho c .EXE Nh n phím [ OK ] c a s so n th o c a chương trình s xu t hi n Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 3
 4. Tài liêu th c hành Vi x lý Hình 1.5 c a s so n th o chương trình Sau khi so n th o xong chương trình h p ng , n vào nút Emulate biên d ch và mô ph ng chương trình. Sau khi biên d ch n u có l i c a s thông báo l i s xu t hi n. Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 4
 5. Tài liêu th c hành Vi x lý Hình 1.6 C a s thông báo l i Nh n [ close ] quay v c a s so n th o s a l i l i. Trong trư ng h p không có l i EMU8086 s m thêm 2 c a s : C a s chương trình và c a s mô ph ng. Chương trình g c: Hình 1.7 C a s chương trình g c Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 5
 6. Tài liêu th c hành Vi x lý Hình 1.8 C a s mô ph ng Chương trình mô ph ng có 2 ch là ch y t ng l nh và ch y t t c các l nh. F8 N u mu n ch y t ng l nh nh n phím [ Single step ] ho c n phím nóng F8 Run Shift N u mu n ch y t ng l nh nh n phím [ Run ] ho c n phím nóng Shift + F8 Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 6
 7. Tài liêu th c hành Vi x lý Ch ch y t ng l nh Ch ch y t t c l nh Hình 1.9 Hư ng d n ch y l nh Tùy thu c vào yêu c u c a chương trình chúng ta có th xem n i dung c a stack, flags… 2. M T S CHƯƠNG TRÌNH a. M t s hàm thư ng dùng ơn gi n. Hàm 1 Vào m t phím Vào AH = 1 Ra: AL = mã ASCII n u m t phím ký t ư c n = 0 N u m t phím i u khi n hay ch c năng ư c n. Hàm 2 Hi n th m t ký t hay thi hành m t ch c năng i u khi n Vào: AH = 2 DL = mã ASCII c a ký t hi n th hay i u khi n. Ra: AL = mã ASCII c a ký t hi n th hay i u khi n. Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 7
 8. Tài liêu th c hành Vi x lý Hàm 9 Hi n th m t chu i Vào: AH = 9 DX = a ch offset c a chu i c n hi n th , chu i ph i k t thúc b ng ký t $ Ra: Không Hàm 4CH Thoát kh i chương trình Vào: AH = 4CH Ra: Không b. M t s ví d Ví d 1: Vi t chương trình hi n th “welcome to assembly language…” lên màn hình. Bài làm .model small 100h .stack .data Mess DB ‘welcome to assembly language… $’ CRLF DB 10,13,’$’ .Code Main Proc ; kh i u o n DS Mov AX,@Data Mov DS,AX Mov ES,AX ;N uc n ; Hàm hi n th chu i ký t lên màn hình Mov AH,9 Lea DX,Mess Int 21h ; Thoát kh i chương trình Mov AH,4CH Int 21h Main Endp End Main Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 8
 9. Tài liêu th c hành Vi x lý Ví d 2: Nh p vào 2 s có t ng nh hơn 10, tính t ng và hi n th lên màn hình. Bài làm .model small .stack 100h .data Mess1 DB ‘Nhap vao so thu nhat… $’ Mess2 DB ‘Nhap vao so thu hai… $’ Mess3 DB ‘Tong hai so vua nhap la… $’ CRLF DB 10,13,’$’ .Code Main Proc ; kh i u o n DS Mov AX,@Data Mov DS,AX Mov ES,AX ;N uc n ; Hàm hi n th chu i ký t lên màn hình Mov AH,9 Lea DX,Mess1 Int 21h ; Hàm nh p vào s th nh t Mov AH,1 Int 21h ; Mã ASCII n m trong AL Mov BL,AL ; lưu AL vào BL ; Hàm xu ng dòng, hi n thông báo nh p s th hai Mov AH,9 Lea DX,CRLF Int 21h ; Hi n th dòng thông báo th 2 Lea DX,Mess2 Int 21h ; Hàm nh p vào s th hai Mov AH,1 Int 21h ; Mã ASCII n m trong AL Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 9
 10. Tài liêu th c hành Vi x lý ADD BL,AL ; BL = BL + AL (Tính t ng) SUB BL,30H ; Tr t ng l y mã ASCII ; Hàm xu ng dòng, Mov AH,9 Lea DX,CRLF Int 21h ; Hàm xu ng dòng, hi n thông báo nh p s th hai Mov AH,9 Lea DX,Mess3 Int 21h ; Hàm hi n th m t ký t Mov AH,2 Mov DL,BL Int 21h ; Thoát kh i chương trình Mov AH,4CH Int 21h Main Endp End Main Ví d 3: Gi thi t thanh ghi AX có d ng sau: Th c hi n chương trình chuy n AX thành d ng sau Ví d trư c chương trình AX = 1234h. Sau chương trình AX= 4321h. Bài làm .model small .stack 100h .data .Code Main Proc Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 10
 11. Tài liêu th c hành Vi x lý ; kh i u o n DS Mov AX,@Data Mov DS,AX Mov ES,AX ;N uc n Mov CL,8 Rol AX,CL ; i n i dung 2 thanh ghi AH và AL ; Xchg AH,AL Mov Cl,4 Rol AH,cl Rol AL,cl ; Thoát kh i chương trình Mov AH,4CH Int 21h Main Endp End Main Ví d 4: Nh p vào m t s n < 10 b t kỳ. Tính N! k t qu ư c lưu trong BX Bài làm: .model small .stack 100h .data Mess1 DB ‘Nhap vao so muon tinh… $’ CRLF DB 10,13,’$’ .Code Main Proc ; kh i u o n DS Mov AX,@Data Mov DS,AX Mov ES,AX ;N uc n ; Hàm hi n th chu i ký t lên màn hình Mov AH,9 Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 11
 12. Tài liêu th c hành Vi x lý Lea DX,Mess1 Int 21h ; Hàm nh p vào s th nh t Mov AH,1 Int 21h ; Mã ASCII n m trong AL Mov BL,AL ; lưu AL vào BL And BL,0Fh ; Chuy n BL sang d ng s ; SUB BL,30H Mov AX,1 Xor CX,CX Mov CL,BL ; chuy n s vào CX th c hi n tính giai th a Nhan: Mul CX Loop Nhan ; DXAX chua N! Mov BX,AX ; Thoát kh i chương trình Mov AH,4CH Int 21h Main Endp End Main Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i 12

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản