intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn tính toán và sử dụng Microsoft Excel trong xác suất thống kê

Chia sẻ: Nguyễn Quang Khải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

812
lượt xem
139
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn xác suất thống kê về Hướng dẫn tính toán và sử dụng Microsoft Excel

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn tính toán và sử dụng Microsoft Excel trong xác suất thống kê

  1. HÖÔÙNG DAÅN TÍNH TOAÙN: SÖÛ DUÏNG EXCEL  TÍNH TRUNG BÌNH vaø PHÖÔNG SAI MAÃU n x 1 [ ni x i2  n( x) 2 ] x i s 2 n 1 n VD: Thu nhaäp (ngaøn ñoàng) Soá ngöôøi 800 - 850 9 850 - 900 12 900 - 950 24 950 - 1000 36 1000 - 1050 25 1050 - 1100 20
  2. 1100 - 1150 16 1150 – 1200 10 1200 - 1300 8 SÖÛ DUÏNG EXCEL Ñöa veà daïng ñieåm A B C D 1 ai bi xi ni 2 800 850 =AVERAGE(A2,B2) keát quaû= 825 9 X 3 850 900 875 12 4 900 950 925 24 5 950 1000 975 36 6 1000 1050 1025 25
  3. 7 1050 1100 1075 20 8 1100 1150 1125 16 9 1150 1200 1175 10 10 1200 1300 1250 8 Ñeå con chuoät ngay goùc vuoâng döôùi chöõ X keùo xuoáng seõ ñöôïc x 2 , x 3 ,..... x 9 caùc giaù trò n=SUM( mieàn caùc giaù trò n i ) Tính: Tính trung bình maãu: n x x i i  n = ( SUMPRODUCT(mieàn caùc giaù trò n i , mieàn caùc giaù trò x i ) )/n = ( SUMPRODUCT({9,12,…,8},{825,875,…,1250})/160=1013,125
  4. Tính phöông sai maãu: 1 [ ni x i2  n( x) 2 ] s2   n 1 n i ,mieàn x i ,mieàn x i ) - n * x * x =( SUMPRODUCT(mieàn )/n-1 =( SUMPRODUCT (9,12,....,8 , 825,875,...,1250, 825,875,...,1250 )  160 * x * x )/ 159  TÍNH ÑOÄ CHÍNH XAÙC ( n ≥ 30) VD: n=256 kích thöôùc maãu 1-α=0,99 ñoä tin caäy ) S=1,57 ( hay Thì ñoä chính xaùc   CONFIDENCE ( , s, n)  CONFIDENCE (0.01,1.57,256 )  0,252753
  5. VD: n=400 1-α=0,95 f=0,40 Thì ñoä chính xaùc laø:   CONFIDENCE ( , SQRT ( f (1  f )), n)   CONFIDENCE (0.05, SQRT (0.24),400)  0.048
  6. HEÄ SOÁ TÖÔNG QUAN- PHÖÔNG TRÌNH HOÀI QUY TUYEÁN TÍNH VD: Moät maãu 7 sinh vieân ñöôïc choïn ñeå khaûo saùt moái quan heä giöûa dieåm thi vaøo ñaïi hoïc (X) vaø ñieåm thi cuoái naêm thöù nhaát (Y) theo thang ñieåm 5, ñöôïc soá lieäu sau: X 2 1 3 3 4 4 4 Y 2,5 2 2 3 3,5 4 4 a) Tính heä soá töông quan cuûa X vaø Y. b) Tìm phöông trình hoài quy tuyeán tính cuûa Y theo X. c) Neáu ñieåm thi vaøo ñaïi hoïc laø 3,3 thì ñieåm thi cuoái naêm thöù nhaát döï ñoaùn laø bao nhieâu? GIAÛI: n xy   x  y rxy  n  x 2  ( x ) 2 n  y 2  ( x ) 2 a) Ta coù: Söû duïng Excel:
  7. rxy  CORREL ( Mx , My ) Mx  ( x1 , x 2 ,..., x n ) Vôùi : laø mieàn ghi caùc giaù trò cuûa x My  ( y1 , y 2 ,..., y n ) laø mieàn ghi caùc giaù trò cuûa y rxy  0,833333 Suy ra: b) Ta coù: Phöông trình hoài quy tuyeán tính cuûa Y theo X coù daïng: y  ax  b n xy   x  y a n  x 2  ( x ) 2 Vôùi: 1 1  xi ; y   yi b  y  ax x n n Söû duïng Excel: a  SLOPE ( My, Mx ) b  INTERCEPT ( My, Mx )
  8. Suy ra: a=0,625 b=1,125 vaäy phöông trình hoài quy tuyeán tính cuûa Y theo X laø: y= 0.625 x + 1,125 c) Neáu ñieåm thi vaøo ñaïi hoïc laø 3,3 thì döï ñoaùn ñieåm thi cuoái naêm thöù nhaát laø: ^ y  3,1875
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2