intTypePromotion=1

Hướng dẫn truy tìm nhận biết sản phẩm

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
92
lượt xem
18
download

Hướng dẫn truy tìm nhận biết sản phẩm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tìm kiếm sản phẩm, trong trường hợp sản phẩm bị mất, hoặc các sản phẩm bị lẫn vào nhau, để dễ tìm ra vị trí để sản phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn truy tìm nhận biết sản phẩm

  1. HÖÔÙNG DAÃN TRUY TÌM NHAÄN BIEÁT SAÛM PHAÅM Sample#: Saûn phaåm theâu Ñieàu khoaûn: 7.5.3 I. MUÏC ÑÍCH: Tìm kieám saûn phaåm, trong tröôøng hôïp saûn phaåm bò maát, hoaëc caùc saûn phaåm bò laãn vaøo - nhau, deã daøng tìm ra vò trí ñeå saûn phaåm. Ñaûm baûo CBCNV Coâng ty hieåu roõ toaøn boä caùc coâng ñoaïn taïo theâm theâm giaù trò cuûa - saûn phaåm theâu. II. PHAÏM VI: AÙp duïng cho caùc saûn phaåm theâu do Coâng ty saûn xuaát. III. NOÄI DUNG: Quaù trình Nhaän bieát Traïng thaùi Truy tìm Nhaän phuï lieäu, Xaùc ñònh teân maõ haøng, Phuï lieäu, baùn thaønh phaåm Döïa vaøo tem, soå nhaän baùn baùn thaønh theo töøng #PO goàm ñaït chuyeån qua khu vöïc thaønh phaåm, phuï lieäu, phaåm baûng maøu nguyeân lieäu, saûn xuaát keøm theo tem, phieáu xuaát kho so saùnh maøu saéc, maët phieáu giao nhaän, chöa ñaït vaûi, bao bì, tem daùn baêng keo, ñeå rieâng traû laïi nôi giao Baùn thaønh Xaùc ñònh theo taùc Haøng ñaït chuyeån qua khu Soå giao nhaä, tem cuûa töøng phaåm chöa nghieäp theâu, chaát lieäu vöïc chôø saûn xuaát coù ghi boù cuûa cuï theå: ghi roõ maõ theâu vaûi, maøu, tem theo töøng boù theo maõ, haøng, maøu, size….
  2. soá löôïng, baøn , maøu. Baùn thaønh Ñaõ theå hieän hình theâu Ñöôïc coät traû laïi nguyeân vò Soå giao nhaän theâu sau khi phaåm sau khi treân baùn thaønh phaåm, trí ban ñaàu, soá ñaùnh thöù töï ñöôïc KCS theâu kieåm tra vaø theâu theo noäi dung taùc nghieäp trong boù, tem, coù ñaày ñuû phaân loaïi theo teân töøng maø soá löôïng. haøng rieâng bieät, tem. Baùn thaønh Khi theâu bò gaõy kim, Ñöôïc loaïi ra tröôùc khi giao Soá löôïng BTP hö, loãi ñöôïc phaåm hö, loãi raùch vaûi, vaêng daàu leân haøng. giao nhaän vaø ñem ñi thay vaûi, vaûi bò loãi sôïi, caét theá baøng nhöõng BTP ñaït khoâng ñuùng raäp, noäi yeâu caàu, phieáu kieåm haøng, dung phieáu kieåm Phieáu NCR.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2