Hướng dẫn về việc góp vốn giữa các bên hợp doanh

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
294
lượt xem
81
download

Hướng dẫn về việc góp vốn giữa các bên hợp doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực tế hiện nay đang có hiện tượng các nhà đầu tư hợp tác kinh doanh để xây dựng các tòa nhà chung cư, phức hợp... Trong đó có một bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc tài sản trên đất còn một bên góp bằng tiền mặt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn về việc góp vốn giữa các bên hợp doanh

  1. Hướng dẫn về việc góp vốn giữa các bên hợp doanh Thực tế hiện nay đang có hiện tượng các nhà đầu tư hợp tác kinh doanh để xây dựng các tòa nhà chung cư, phức hợp... Trong đó có một bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc tài sản trên đất còn một bên góp bằng tiền mặt. Tuy nhiên việc góp vốn như vậy liệu có hợp pháp. Bộ Xây dựng đã có Công văn hướng dẫn chính thức về vấn đề này. Ngày 29/09/2009, Bộ Xây dựng ra Công văn số 2086/BXD - HĐXD hướng dẫn về việc góp vốn giữa các bên hợp doanh trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện hợp tác đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng cho thuê trên khu đất thuộc quyền sử dụng đất của một bên hợp doanh (trên cơ sở hợp đồng hợp thuê đất giữa Sở Tài nguyên Môi trường với bên hợp doanh này và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, bên hợp doanh có quyền sử dụng đất đối với khu đất sẽ góp vốn bằng tài sản trên đất và quyền có giá trị kinh tế theo hợp đồng. Trong trường hợp trên cơ sở Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng thuê đất thể hiện rằng: - Bên hợp doanh có quyền sử dụng đất đối với khu đất được sử dụng làm văn phòng và không được phép góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. - Việc đầu tư xây dựng công trình mới để kinh doanh cần phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
  2. Trên cơ sở qui định hiện hành, bên hợp doanh có quyền sử dụng đất đối với khu đất chỉ được phép góp vốn bằng “quyền có giá trị kinh tế theo hợp đồng” sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đã thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất trên theo quy định của Luật Đất đai.
  3. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ------- VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2086/BXD-HĐXD Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2009 V/v: Hình thức góp vốn của các bên hợp doanh. Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5267SKHĐT-ĐT ngày 03/9/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh xin ý kiến Bộ Xây dựng về hình thức góp vốn của các bên hợp doanh trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty TNHH Đông Dương và Công ty TNHH Một thành viên Caric (kèm theo các tài liệu của Công ty TNHH Đông Dương). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Công ty TNHH Đông Dương và Công ty TNHH Một thành viên Caric dự kiến thực hiện hợp tác đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng cho thuê trên khu đất có diện tích 668m2 tại số 17 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Khu đất này thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH Một thành viên Caric theo Hợp đồng thuê đất số 4401/HĐ-TNMT-ĐKKTĐ ngày 23/6/2009
  4. giữa Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Một thành viên Caric và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số TT00904 ngày 23/6/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh cấp cho Công ty TNHH Một thành viên Caric. Công ty TNHH Đông Dương dự kiến góp vốn bằng tiền mặt. Công ty TNHH Một thành viên Caric dự kiến góp vốn bằng giá trị tài sản trên đất và quyền có giá trị kinh tế theo hợp đồng. Căn cứ theo nội dung Hợp đồng thuê đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên thì: - Quyền sở hữu khu đất này thuộc về Nhà nước, Công ty TNHH Một thành viên Caric được sử dụng làm văn phòng và không được phép góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. - Việc đầu tư xây dựng công trình mới để kinh doanh cần phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì Vốn đầu tư có thể là tài sản hợp pháp như “quyền có giá trị kinh tế theo hợp đồng”. Vì vậy, việc hợp tác đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng cho thuê trên khu đất có diện tích 668m2 tại số 17 đường Tôn Đức Thắng, quận 1, TP Hồ Chí Minh của Công ty TNHH Một thành viên Caric chỉ được phép góp vốn bằng “quyền có giá trị kinh tế theo hợp đồng” sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đã thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất trên theo quy định của Luật Đất đai. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh nghiên cứu, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện theo đúng các
  5. quy định hiện hành và tổng hợp ý kiến, báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận : - Như trên; - Công ty TNHH Đông Dương; - Lưu VP, Cục QLN, HĐXD. Bùi Phạm Khánh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản