Kể chuyện - Kể chuyện đã nghe đã đọc - Lòng nhân hậu

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
310
lượt xem
18
download

Kể chuyện - Kể chuyện đã nghe đã đọc - Lòng nhân hậu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Hs kể lại tự nhiên bằng lời kể của mình 1 câu chuyện đã nghe , đã đọc về lòng nhân hậu Câu chuyện phải có cốt truyện, nhân vật , ý nghĩa về lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương, đùm bọc lẫn nhau giữa người với người. + Hiểu được ý nghĩa của truỵện các bạn kể . + Nghe và biết nhận xét đánh giá lời kể và ý nghĩa câu truyện bạn vừa kể + Rèn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện - Kể chuyện đã nghe đã đọc - Lòng nhân hậu

  1. Môn: K chuy n (3): K chuy n ã nghe ã c I M c tiêu: + Hs k l i t nhiên b ng l i k c a mình 1 câu chuy n ã nghe , ã c v lòng nhân h u Câu chuy n ph i có c t truy n, nhân v t , ý nghĩa v lòng nhân h u, tình c m yêu thương, ùm b c l n nhau gi a ngư i v i ngư i. + Hi u ư c ý nghĩa c a tru n các b n k . + Nghe và bi t nh n xét ánh giá l i k và ý nghĩa câu truy n b n v a k + Rèn luy n thói quen ham c sách II Chu n b : Hs sưu t m các chuy n nói v lòng nhân h u Vi t s n bài m c 3 SGK lên b ng III.Ho t ng d y h c Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1.Ki m tra bài cũ G i 2 HS lên b ng k l i chuy n +2 HS thơ : Nàng tiên c Nh n xét ghi i m +3 n 5 HS
  2. 2.Bài m i GV g i HS k tên nh ng chuy n ã chu n b . Các em ã chu n b + HS n i ti p nh c l i m t câu chuy n nói v lòng nhân h u . Gìơ k chuy n hôm nay chúng ta +2 HS c cùng thi xem b n nào có câu chuy n hay nh t? Và k h p d n nh t nhé! +4 HS ti p n i c GV ghi trên b ng -Thương yêu quý tr ng quan tâm n m i ngư i. a.Tìm hi u G i HS c . _ C m thông s n sàng chia s v GV dùng ph n màu g ch chân m i ngư i có hoàn c nh khó khăn. dư i các t ư c nghe , ư c c , lòng nhân h u -Yêu thiên nhiên, chăm chút t ng m m G i HS c ph n g i ý nh c a s s ng. H i : Lòng nhân h u ư c bi u hi như th nào?Cho ví d m t s chuy n v -Tính tình hi n h u lòng nhân h u mà + c trên báo, trong chuy n c tích, trong SGK, xem ti vi. Em c câu chuy n âu? khuy n khích nh ng b n ham sách, câu chuy n ngoài SGK s ư c c ng thêm
  3. i m Yêu c u HS c kĩ ph n 3 và m u Gv treo tiêu chí ánh giá lên b ng + N i dung câu chuy n úng ch :4 i m + Câu chuy n ngoài SGK : 1 i m + Cách k hay có ph i h p gi ng i c ch : 3 i m + Nêu úng ý nghĩa c a chuy n : 1 i m Tr l i ư c câu h i c a b n ho c câu h i +HS k chuy n nhóm 4 cho b n: 1 i m b. K chuy n trong nhóm. Yêu c u HS k úng trình t m c 3 Theo dõi giúp HS y u GV g i ý cho HS t câu h i : + i v i HS k s h i l p: B n thích chi ti t nào trong câu chuy n?
  4. Vì sao? + B n thích nhân v t nào trong câu chuy n? +HS thi k l p l ng nghe + Chi ti t nào trong chuy n làm b t câu h i. c m ng nh t ? i vói HS nghe h i b n k Qua câu chuy n b n mu n nói v i m ngư i i u gì ? i v i HS nghe h i b n k : Qua câu chuy n , b n mu n nói v i m i ngư i i u gì? B n s làm gì h c t p nhân v t trong chuy n ? c. Thi k GV ghi tên HS và câu chuy n , ý nghĩa câu chuy n lên b ng G i HS nh n xét i u b n k Bình ch n câu chuy n hay và ngư i k h p d n? Tuyên dương 3.C ng c – d n dò
  5. Nh n xét
Đồng bộ tài khoản