intTypePromotion=1

Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm thêu

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
85
lượt xem
6
download

Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm thêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm thêu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm thêu

  1. KEÁ HOAÏCH KIEÅM TRA THÖÛ NGHIEÄM SAÛN PHAÅM THEÂU Coâng Ñieåm kieåm soaùt Thieát bò söû Taàn soá Taøi lieäu höôùng Ngöôøi kieåm tra Hoà sô ñoaïn duïng daãn Ñaëc tính/ Möùc qui ñònh Stt thoâng soá 1 Nhaän - Soá löôïng - Theo tieâu Maét, tay, Theo maõ HDCV giao Toå tröôûng, KCS Soå giao nhaän - Nguyeân - Chaát löôïng chuaån kyõ baûng maøu haøng, ñôn nhaän theâu haøng, phieáu giao phuï lieäu, - Chuûng loaïi. thuaät haøng Taøi lieäu kyõ nhaän - baùn thaønh - Qui caùch kyõ - Theo maãu thuaät phaåm thuaät theâu. - Leänh saûn xuaát 2 Theâu thöû Maãu theo taøi Theo yeâu caàu kyõ Maét, tay, Theo maõ Theo yeâu caàu Kyõ thuaät phaân Tem haøng theâu, xong lieäu kyõ thuaät, thuaät cuûa khaùch baûng maøu haøng, ñôn khaùch, taøi lieäu xöôûng soå kieåm tra size, hình daùng, haøng haøng cuûa khaùch haøng maãu goác, taøi lieäu kyõ thuaät 3 Theâu - Thoâng soá - Maãu theâu Maùy theâu Theo soá HDCV coâng Kyõ thuaät phaân Soå kieåm haøng - haøng loaït theâu. ñöôïc duyeät. löôïng saûn nhaân theâu xöôûng xong - Vò trí theâu. - Taøi lieäu kyõ xuaát/ñôït theâu - Hình daùng thuaät 100 % Taøi lieä ukyõ - theâu. thuaät 4 Kieåm tra - Vò trí theâu, - Ñaït yeâu caàu Maét, tay, 100 % Höôùng daãn Toå tröôûng Soå kieåm haøng, -
  2. saûn phaåm - Yeâu caàu theo taøi lieäu baûng maøu coâng vieäc soå giao haøng theâu, giao saûn phaåm kyõ thuaät KCS theâu. haøng Taøi lieäu kyõ - thuaät
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2