Kế hoạch số 172/KH-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
80
lượt xem
4
download

Kế hoạch số 172/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc phòng chống dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng ở gia súc, hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở heo (PRRS) nay đến hết tháng 02 năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 172/KH-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 c l p – T do – H nh phúc ***** ******* S : 172/KH-UBND Qu n 12, ngày 28 tháng 11 năm 2007 K HO CH PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M, L M M LONG MÓNG GIA SÚC, H I CH NG R I L AN SINH S N VÀ HÔ H P HEO (PRRS) NAY N H T THÁNG 02 NĂM 2008. Th c hi n Công văn s 7523/UBND-CNN, ngày 02/11/2007 c a UBND thành ph H Chí Minh v vi c phòng ch ng d ch cúm gia c m, l m m long móng gia súc, h i ch ng r i lo n sinh s n và hô h p heo (PRRS) t nay n h t tháng 02 năm 2008. Hi n nay tình hình d ch b nh ang có nguy cơ tái phát và di n bi n ph c t p. ch ng ngăn ch n, phòng, ch ng d ch b nh trên àn gia súc. y ban nhân dân qu n 12 xây d ng k ho ch phòng ch ng d ch cúm gia c m, l m m long móng gia súc, h i ch ng r i lo n sinh s n và hô h p heo (PRRS) t nay n h t tháng 02 năm 2008 v i nh ng n i dung như sau : I . M C ÍCH YÊU C U : - Ch ng th c hi n phòng, ch ng d ch b nh trên àn gia súc v i phương châm “phòng là chính, cơ s là chính, ngư i dân là chính” và “phát hi n s m, x lý g n, bao vây d ch”. - m b o an tòan d ch t cho àn gia súc gia c m c a thành ph , không x y ra d ch b nh trên di n r ng, góp ph n b o v s c kh e c ng ng. - Cung c p s n phNm ng v t an tòan v sinh th c phNm cho ngư i tiêu dùng, c bi t là trong d p T t nguyên án 2008. II. N I DUNG K H ACH : 1. Ny m nh công tác tuyên truy n v n ng, nâng cao ý th c ch ng tiêm phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m n m i t ng l p nhân dân. 2. Giám sát ch t ch tình hình chăn nuôi trên a bàn. 3. Tăng cư ng công tác ki m sóat gi t m , v n chuy n, kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t trên a bàn, m b o ngu n th c phNm an tòan cho ngư i tiêu dùng.
  2. 4. Thư ng xuyên t ch c ki m tra, x lý nghiêm các “ i m nóng” kinh doanh gia c m s ng, s n phNm gia c m không qua ki m d ch trên a bàn qu n; ki m tra vi c kinh doanh s n phNm gia c m t i các ch . III. PHÂN CÔNG TH C HI N : 1. Ch t ch y ban nhân dân phư ng : - Căn c vào k ho ch c a UBND qu n, xây d ng và tri n khai th c hi n k ho ch phòng, ch ng d ch gia c m, l m m long móng, h i ch ng r i lo n sinh s n và hô h p heo t nay n cu i tháng 2/2008 trên a bàn phư ng. - Ny m nh công tác tuyên truy n, nâng cao nh n th c phòng, ch ng d ch b nh c a ngư i dân trong vi c không tiêu th s n phNm gia súc, gia c m không rõ ngu n g c, chưa qua ki m d ch ng th i phát hi n và khai báo các hành vi v n chuy n, gi t m , kinh doanh trái phép gia c m, s n phNm gia c m. - Ch o qu n lý ch t ch tình hình chăn nuôi gia súc, gia c m trên a bàn; t ch c th c hi n giám sát d ch b nh n các h chăn nuôi, x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m pháp lu t thú y như chăn nuôi gia c m không ăng ký, nh p heo không rõ ngu n g c, không có gi y ch ng nh n ki m d ch, không ch p hành các qui nh v tiêm phòng, không khai báo ki m d ch khi xu t nh p và x lý tri t các trư ng h p nguy cơ lây lan d ch b nh. - Ch o phát thanh hàng ngày v tác h i c a d ch b nh gia súc, gia c m; V n ng ngư i dân khi phát hi n gia súc t i các h , tr i chăn nuôi có d u hi u d ch b nh ph i khai báo ngay v i cơ quan thú y chNn oán xác nh b nh, không ư c t ý v t xác b a bãi ho c bán ch y gia súc b nh ch t và ph i ch p hành nghiêm túc hư ng d n x lý heo b nh c a cơ quan thú y. - Ch o T TT T tăng cư ng ki m tra, b trí ch t t i các i m nóng, thư ng xuyên kinh doanh gia c m s ng. Ph i h p B H khu ph , t dân ph ki m tra x lý các khu ch t phát lòng l ư ng kinh doanh trái phép gia c m, gia súc và s n phNm ng v t khác. - Ch o cho Công an phư ng h tr th c hi n công tác ki m tra, x lý nghiêm nh ng i tư ng ch ng i, c n tr ngư i thi hành công v . - T p trung b trí l c lư ng ch t gi t i các i m nóng thư ng xuyên kinh doanh gia c m s ng trái phép trên a bàn phư ng k p th i phát hi n và x lý. Tăng cư ng ki m soát vi c th c hi n cam k t trư c ây trong kinh doanh, tiêu th s n phNm gia c m, th y c m t i t t c các c a hàng, nhà hàng, b p ăn t p th … - Ch o BQL các ch : + Thư ng xuyên ki m tra các ti u thương kinh doanh gia c m, th y c m s ng, th t gia súc chưa qua ki m d ch và s n phNm gia c m ngòai t b o ôn. + xu t UBND phư ng x lý các trư ng h p vi ph m thu h i quày s p n u không ch p hành theo qui nh và ch u trách nhi m trư c UBND phư ng n u trong ph m vi
  3. ch còn các trư ng h p kinh doanh gia c m s ng, s n phNm gia c m không b o qu n trong t b o ôn. + xu t phòng Kinh t thu h i GCN KKD i v i các trư ng h p c tình vi ph m nhi u l n. 3. Phòng kinh t : - Giao phòng Kinh t tham mưu TT.UBND qu n t ch c h p giao ban k p th i ch o công tác phòng, ch ng d ch, báo cáo t ng h p k t qu tri n khai th c hi n, th c hi n báo cáo hàng tu n, báo cáo t xu t khi có v n phát sinh v TT.BC phòng, ch ng d ch cúm gia c m thành ph theo ch o công văn 7523/UBND-CNN, ngày 02/11/2007 c a UBND thành ph H Chí Minh. - Thu h i gi y phép kinh doanh nh ng h cá th , ti u thương kinh doanh gia c m t i các ch vi ph m nhi u l n theo xu t c a Ban qu n lý ch , UBND các phư ng. 4. i Qu n lý th trư ng 12B : Ch ng ph i h p v i UBND các phư ng, Tr m thú y, Công an ki m soát ch t ch và x lý các trư ng h p v n chuy n ng v t không rõ ngu n g c, không có gi y ch ng nh n ki m d ch. 5. Phòng văn hóa thông tin : Ph i h p tr m Thú y qu n nh n các tài li u liên quan và có k h ach tuyên truy n, v n ng b ng nhi u hình th c các t ch c, ngư i dân nh n th c rõ v nguy h i c a d ch b nh trên gia súc, gia c m t ó góp ph n cùng chính quy n a phương th c hi n t t công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m, l m m long móng và h i chúng r i lo n sinh s n trên àn heo t nay n cu i tháng 2/2008. Ch o b ph n văn hóa thông tin phư ng phát thanh hàng ngày tuyên truy n v tác h i c a d ch b nh và các bi n pháp phòng ch ng d ch. 6. Tr m thú y : - Tăng cư ng ho t ng c a m ng lư i giám sát d ch b nh thú y n t ng h dân; kiên quy t ngăn ch n và x lý tri t các trư ng h p chăn nuôi gia c m không ăng ký, nh p heo không rõ ngu n g c, không có gi y ch ng nh n ki m d ch khi xu t nh p gây ô nhi m môi trư ng và x lý tri t các trư ng h p nguy cơ lây lan d ch b nh. - Ph i h p v i òan ki m tra liên ngành qu n (Công an, QLTT 12B, phòng kinh t , BCD phòng ch ng d ch qu n, Phư ng….) ki m tra ki m soát tình hình gi t m , v n chuy n gia súc trên tr c l giao thông, ngăn ch n x lý tri t các trư ng h p v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t có d u hi u d ch b nh, không rõ ngu n g c, không có gi y ch ng nh n ki m d ch và x ph t nghiêm ngư i vi ph m. Tăng cư ng ki m tra tình hình chăn nuôi gia c m, th y c m trái phép c bi t các vùng giáp ranh v i các t nh.
  4. - Ki m tra ch t ch vi c th c hi n qui nh v v sinh thú y trong qui trình gi t m gia súc, gia c m, kinh doanh s n phNm gia c m. Tham mưu lãnh o Chi C c Thú Y và cơ quan có thNm quy n ình ch ho t ng các cơ s gi t m , các h kinh doanh c tình vi ph m qui nh v phòng ch ng d ch b nh l m m long móng, tai xanh…. - Ki m tra ch n ch nh các cơ s kinh doanh tr ng gia c m, ình ch ho t ng các cơ s không t yêu c u v sinh Thú y, các cơ s liên t c vi ph m. - Ph i h p v i Ban ch o phòng ch ng d ch phư ng, th c hi n giám sát n t n h chăn nuôi c bi t là các h nh p cư. X lý nghiêm các trư ng h p không ch p hành tiêm phòng, không khai báo ki m d ch trong nh p xu t gia súc, khuy n khích gi m àn n ngưng nuôi và không cho nuôi i v i các trư ng h p chăn nuôi không m b o v sinh thú y, gây ô nhi m môi trư ng. - Ny nhanh ti n tiêm phòng b nh l m m long móng và các b nh truy n nhi m khác theo qui nh cho gia súc trên a bàn, m b o các ch tiêu k thu t và t m c b o h trên t ng àn gia súc. - Hư ng d n và thư ng xuyên t ch c v sinh tiêu c kh trùng môi trư ng t i nh ng nơi có nguy cơ cao, chu ng tr i chăn nuôi, cơ s gi t m , ch bi n gia súc gia c m. 8. Tr m khuy n nông : Ph i h p Ban ch o phòng ch ng d ch phư ng, văn hóa thông tin, Tr m thú y t ch c các l p t p hu n, tuyên truy n b ng nhi u hình th c các h chăn nuôi hi u rõ v phòng ch ng d ch b nh tai xanh, l m m long móng, cúm gia c m. 9. ngh UB.MTTQ và các oàn th qu n, phư ng: h tr tuyên truy n v n ng trong h i viên, qu n chúng nhân dân tích c c cùng chính quy n a phương tham gia phòng ch ng d ch cúm gia c m, l m m long móng gia súc, h i ch ng r i lo n sinh s n và hô h p heo (PRRS) t nay n h t tháng 02 năm 2008. IV. TH I GIAN TH C HI N : - Do yêu c u c p bách ngh các ơn v tri n khai th c hi n ngay các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh; hàng tu n báo cáo k t qu v TTUBND qu n, BC .PCDCGC qu n (thông qua phòng Kinh t ) t ng h p báo cáo BC .PCDC thành ph , UBND thành ph t nay n h t tháng 2/2008. TM. Y BAN NHÂN DÂN QU N KT.CH TNCH Nơi nh n: PHÓ.CH TNCH - BC .PCDCGC/TP; - TT.QU; - TT.UBND/Q; - Các ơn v ư c phân công; - UBND 11 phư ng; - VP.H -UBND/Q (C, PVP/TH); - Lưu VT, Y. Nguy n Tương Minh
Đồng bộ tài khoản