Kế hoạch số 20/KH-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
70
lượt xem
2
download

Kế hoạch số 20/KH-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế hoạch số 20/KH-UBND về việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới giai đoạn 2006-2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế hoạch số 20/KH-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 20/2006/KH-UBND Hà N i, ngày 17 tháng 04 năm 2006 K HO CH B O V , CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO S C KH E NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH M I GIAI O N 2006-2010 Th c hi n ngh quy t s 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 c a B Chính tr v công tác B o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i, Ch th s 37- CT/TU ngày 15/8/2005 c a Thành u Hà N i và Quy t nh s 243/Q -TTg ngày 05/10/2005 c a Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân Thành ph xây d ng K ho ch b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân trong tình hình m i giai o n 2006-2010 như sau: I. M C TIÊU, CH TIÊU: 1. M c tiêu: Xây d ng và phát tri n h th ng y t Th ô hoàn ch nh; Phát tri n m t s k thu t chuyên sâu t trình y t các nư c tiên ti n trong khu v c và ti n t i h i nh p y t qu c t , x ng áng là trung tâm công ngh cao v y h c c a c nư c; Nâng cao th l c, gi m t l m c b nh, tăng tu i th , ngư i dân ư c phát tri n t t v th ch t và tinh th n, góp ph n hoàn thành các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô và c nư c. 2. Ch tiêu: - Các ch tiêu v s c kh e c n t ư c vào năm 2010. + Tăng tu i th trung bình ngư i dân lên 79 tu i (toàn qu c là 72 tu i). + T l ch t m liên quan n sinh gi m xu ng dư i 10/100.000 ca tr ra s ng (toàn qu c là 70/100.000 ca tr s ng). + T l ch t tr em dư i 1 tu i gi m xu ng dư i 7,8%o (toàn qu c là 16%o). + T l ch t tr em dư i 5 tu i gi m xu ng dư i 9,3%o (toàn qu c là 25%o). + T l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng gi m xu ng 10,0% (toàn qu c là 20%). - Các ch tiêu d ch v y t n năm 2010 (ch tính các cơ s thu c Hà N i). + t t l trên 15 bác s /10.000 dân (toàn qu c 7 bác s /10.000 dân). + t t l trên 6,0 dư c s i h c/10.000 dân (toàn qu c là 1,0/10.000 dân).
  2. + t t l giư ng b nh 25/10.000 dân trong ó 30% là giư ng c l p (toàn qu c 20,5 giư ng/10.000 dân trong ó 10% là giư ng c l p). Ph n u t 12 b nh vi n tư nhân ho c u tư nư c ngoài v i trên 3.000 giư ng b nh. + Ph n u có 01 b nh vi n h ng c bi t, 07 b nh vi n h ng I, còn l i là các b nh vi n h ng II. + u tư phát tri n các trung tâm k thu t chuyên sâu v lĩnh v c nghiên c u, ng d ng công ngh gen, di truy n; y t d phòng và khám ch a b nh có ch t lư ng và trình cao. + ào t o sau i h c cho cán b , công ch c Ngành y t tăng 26 ti n s , 41 th c s và trên 450 cán b chuyên khoa c p I, chuyên khoa c p II. + Ph n u 100% xã, phư ng t ChuNn qu c gia v y t vào năm 2008 (toàn qu c ph n u t 75% vào năm 2010). + Ph n u hàng năm tăng t 15% n 18% ngân sách chi thư ng xuyên cho công tác yt . II. NH NG NHI M V CH Y U: 1. Tăng cư ng công tác tuyên truy n, nâng cao nh n th c, trách nhi m b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e ngư i dân trong tình hình m i: T ch c quán tri t ph bi n r ng rãi Ngh quy t c a B Chính tr , Ch th c a Thành y và K ho ch c a y ban nhân dân Thành ph t i các c p y ng, chính quy n, M t tr n T qu c, các oàn th , t ch c xã h i, c ng ng nh m nâng cao nh n th c c a ngư i dân trong vi c b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e trong tình hình m i. Các c p y ng, chính quy n, c bi t là tuy n cơ s , ph i xác nh vi c lãnh o, ch o công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân là m t trong nh ng nhi m v chính tr quan tr ng, coi tr ng phát tri n y t là nhân t tích c c góp ph n m b o an ninh chính tr , n nh xã h i, ưa các m c tiêu, nhi m v b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân vào chi n lư c, chính sách phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. a d ng hóa các lo i hình truy n thông nhân dân t giác và tích c c tham gia vào các ho t ng chăm sóc s c kh e như phong trào v sinh môi trư ng, rèn luy n thân th , phòng ch ng d ch b nh, phòng ch ng các t n n xã h i, xây d ng n p s ng văn minh ngư i Hà N i, phong trào làng văn hóa – làng s c kh e, m b o an toàn c ng ng, xây d ng phong trào "Toàn dân vì s c kh e". 2. Phát tri n ngu n nhân l c y t : Phát tri n ngu n nhân l c y t cân i và h p lý, m b o t ư c các ch tiêu cơ b n: có trên 15 bác s trên 10.000 dân vào năm 2010 và có trên 18 bác s vào năm 2020; 6,0 dư c s i h c trên 10.000 dân vào năm 2010 và 8,0 dư c s i h c trên 1.000 dân vào năm 2020; m b o cơ c u cán b y t t i các cơ s khám ch a b nh t 3,0 n 3,5 i u dư ng - H sinh trên 1 Bác s .
  3. S p x p, m r ng, nâng c p Trư ng Trung h c Y t Hà N i thành Trư ng Cao ng Y Hà N i áp ng yêu c u ào t o cán b y t v s lư ng và ch t lư ng phù h p v i quy ho ch phát tri n c a ngành y t . u tư cơ s v t ch t, trang thi t b , i ngũ gi ng viên có năng l c áp ng nhu c u tăng nhanh v s lư ng và ch t lư ng cán b y t , dư c s , i u dư ng và n h sinh. 3. Phát tri n và hoàn thi n h th ng y t Th ô: Phát tri n m ng lư i y t d phòng t thành ph n cơ s m t cách toàn di n và h p lý, nh m áp ng nhu c u ngày càng cao c a nhân dân Th ô trong lĩnh v c phòng b nh; B o m cho các cơ s y t d phòng i u ki n và năng l c th c hi n t t các nhi m v chuyên môn trong tình hình m i. u tư nâng c p phòng xét nghi m c a Trung tâm y t d phòng Thành ph t tiêu chuNn Labo sinh h c an toàn c p 2. Thành l p các Trung tâm y t d phòng t i các qu n, huy n do S Y t qu n lý và ch o nh m th c hi n t t công tác y t d phòng tuy n qu n, huy n. ánh giá hi u qu Chương trình m c tiêu y t thanh toán m t s b nh xã h i, b nh d ch nguy hi m và HIV/AIDS giai o n 2001 – 2005, trên cơ s ó m r ng và ti p t c tri n khai có hi u qu Chương trình m c tiêu y t giai o n 2006 – 2010. C ng c và nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh t Thành ph n cơ s ; Ph n u có 01 b nh vi n h ng c bi t, 07 b nh vi n h ng I, còn l i là các b nh viên h ng II; S p x p m ng lư i khám ch a b nh công l p theo khu v c dân cư, chuNn hóa các phương ti n và k thu t thư ng quy, s d ng có hi u qu và khai thác h t công su t các thi t b y t trong chNn oán và i u tr . Ưu tiên u tư cho b nh vi n a khoa, chuyên khoa tuy n Thành ph . Xây d ng Trung tâm y t chuyên sâu, ch t lư ng cao trong B nh vi n a khoa Thành ph , thành l p Labo xét nghi m trung tâm hi n i áp ng nhu c u khám ch a b nh c a nhân dân. Tăng cư ng u tư phát tri n B nh vi n Y h c c truy n Hà N i; Các Tr m y t xã, phư ng có cán b chuyên trách ho c kiêm nhi m khám ch a b nh cho nhân dân b ng y h c c truy n; M r ng vùng tr ng nguyên li u làm thu c, bào ch và s n xu t thu c. Phát tri n các cơ s khám ch a b nh tư nhân, c bi t là các b nh vi n liên doanh u tư v n nư c ngoài, b nh vi n, phòng khám a khoa và chuyên khoa tư nhân ph n u n năm 2010, thành ph Hà N i có trên 12 b nh vi n a khoa tư nhân v i trên 3.000 giư ng b nh. Ti p t c c ng c và hoàn thi n m ng lư i y t cơ s c v a i m, cơ s v t ch t, trang thi t b và cán b nâng cao ch t lư ng d ch v y t tuy n cơ s , áp ng nhu c u chăm sóc s c kh e cơ b n c a toàn dân, c bi t là ngư i nghèo, tr em dư i 6 tu i. Phát huy vai trò và tính hi u qu c a chương trình k t h p quân và dân y trong b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân và b i theo tinh th n Ch th 25 c a Th tư ng Chính ph , Thông tri 19 c a Thành y Hà N i và Ch th s 28 c a y ban nhân dân Thành ph . S n sàng áp ng y t khNn c p i v i các tình hu ng thiên tai, th m h a.
  4. 4. S n xu t, cung ng thu c, trang thi t b y t và ng d ng công ngh : Xây d ng và phát tri n Ngành dư c Th ô thành ngành kinh t - k thu t mũi nh n theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa và chuyên môn hóa; Nâng cao năng l c s n xu t thu c, ch ng h i nh p, m b o cung ng thu c thi t y u thư ng xuyên và có ch t lư ng; Hư ng d n s d ng thu c h p lý an toàn áp ng nhu c u b o v và chăm sóc s c kh e ngư i dân. T ng bư c u tư chi u sâu, xây d ng m i cơ s v t ch t k thu t s n xu t và d tr thu c t tiêu chuNn ch t lư ng khu v c ASEAN, tăng cư ng h p tác qu c t ti p c n v i công ngh hi n i, tiên ti n c a th gi i. Khuy n khích tư nhân và nư c ngoài u tư vào lĩnh v c này. Tăng cư ng tuy n d ng và ào t o cán b , nhân viên k thu t s d ng, s a ch a trang thi t b y t ; Khai thác, s d ng t i a công su t c a trang thi t b . Cùng v i vi c tăng cư ng u tư, nâng c p trang thi t b y t t i các cơ s khám ch a b nh c n t p trung, t ng bư c hi n i hóa k thu t chNn oán hình nh, chNn oán sinh h c phân t . Áp d ng các k thu t và công ngh tiên ti n v tim m ch, ch nh hình, vi ph u thu t, thay th … Tăng cư ng năng l c chuyên môn và u tư cơ s v t ch t, trang thi t b cho công tác ki m nh và qu n lý ch t lư ng thu c, m phNm, th c phNm trên a bàn Thành ph . Ny m nh nghiên c u khoa h c, ti p c n và ng d ng nh ng thành t u v khoa h c và công ngh hi n i trong lĩnh v c phòng và ch a b nh, c bi t là công ngh sinh h c và công ngh thông tin, phát tri n công ngh thông tin y h c t xa áp d ng trong chNn oán và i u tr . Tăng cư ng công tác thông tin y t , ng d ng ph n m m tin h c, c ng c h th ng báo cáo th ng kê. 5. Nâng cao s c kh e nhân dân: Ny m nh phong trào rèn luy n thân th , th d c, th thao; Tăng cư ng công tác truy n thông giáo d c s c kh e, nâng cao hi u bi t, thái và chuy n i hành vi c a m i cá nhân ho t ng này tr thành n p s ng văn hóa c a ngư i Hà N i. Phát tri n m nh m phong trào xây d ng Làng Văn hóa - S c kh e; Tăng cư ng truy n thông giáo d c nh m nâng cao nh n th c c a chính quy n, các ban, ngành, oàn th và các t ng l p nhân dân v m c ích, ý nghĩa và n i dung c a phong trào Làng Văn hóa - S c kh e. Ph n u n năm 2010 có 85% s thôn, xóm, khu dân cư t các tiêu chí v s c kh e trong phòng trào “Làng Văn hóa – S c kh e”. Tích c c tri n khai có hi u qu chương trình phòng ch ng tác h i thu c lá, chương trình phòng ch ng n n thương tích nh m trang b cho ngư i dân ki n th c, k năng ch ng xây d ng n p s ng văn minh, h n ch l i s ng và thói quen gây h i i v i s c kh e như u ng rư u, bia, hút thu c lá và không tuân th quy nh an toàn lao ng, an toàn giao thông. Tăng cư ng công tác giáo d c, b o v và chăm sóc s c kh e h c ư ng làm t t công tác chăm sóc s c kh e ban u cho h c sinh, sinh viên; chăm sóc và b o v s c kh e bà m , tr em; chăm sóc s c kh e sinh s n, s c kh e v thành niên, chăm sóc s c kh e ngư i cao tu i.
  5. i m i và ki n toàn cơ quan qu n lý nhà nư c v an toàn v sinh th c phNm; a d ng hóa các lo i hình truy n thông nâng cao nh n th c và huy ng c ng ng cùng tham gia qu n lý v sinh an toàn th c phNm. G n k t ch t ch vi c xây d ng các mô hình i m v b o m an toàn v sinh th c phNm v i phong trào toàn dân oàn k t, xây d ng i s ng văn hóa khu v c dân cư. 6. Ph i h p v i các B , Ngành Trung ương: Ph i h p v i B Y t u tư xây d ng t i Hà N i m t Trung tâm nghiên c u, ng d ng công ngh gen, di truy n c a c nư c (theo Ngh nh 92/2005/N -CP ngày 12/7/2005 c a Chính ph ). u tư trang thi t b và nâng c p Trung tâm y t d phòng Hà N i tr thành m t Trung tâm y t d phòng hi n i. u tư xây m i 02 b nh vi n l i ngo i thành có ch t lư ng, trình cao ngang t m v i các nư c tiên ti n trong khu v c t i ông Anh, T Liêm và 01 B nh vi n khu v c Long Biên. III. NH NG GI I PHÁP TR NG TÂM: 1. i m i cơ ch , chính sách: Xây d ng và th c hi n chính sách ãi ng h p lý i v i các b nhân viên y t , c bi t cán b công tác t i y t cơ s . Khuy n khích bác s v công tác các Tr m y t xã khó khăn t i huy n Sóc Sơn và Thanh Trì. Xây d ng và th c hi n chính sách vi n phí phù h p trên cơ s tính úng, tính các chi phí tr c ti p ph c v ngư i b nh. Công khai, minh b ch trong thu chi vi n phí ngư i dân ư c bi t, gi m d n hình th c thanh toán vi n phí tr c ti p t ngư i b nh. m b o kinh phí và th c hi n t t khám ch a b nh cho ngư i có công v i cách m ng, ngư i nghèo, tr em dư i 6 tu i và các i tư ng chính sách. Tuyên truy n nhân dân t nguy n tham gia b o hi m y t , có phương th c thanh toán phù h p ngư i tham gia b o hi m y t ư c chăm sóc v i ch t lư ng t t, không b phân bi t i x trong khám ch a b nh. 2. ào t o và nâng cao năng l c cán b : Xây d ng i ngũ cán b y t , chú tr ng công tác giáo d c chính tr tư tư ng, năng l c chuyên môn nghi p v , o c ngh nghi p, tinh th n trách nhi m, ngăn ng a và x lý nghiêm nh ng bi u hi n tiêu c c c a cán b , nhân viên y t . Xây d ng các án ào t o nhân tài, ào t o cán b k thu t cao cho các cơ s cung c p d ch v y t có ch t lư ng và k thu t cao. Xây d ng k ho ch liên k t v i các Trư ng i h c y, dư c, các vi n, trung tâm nghiên c u trên a bàn nh m Ny m nh công tác ào t o b i dư ng cán b theo nhi u hình th c: dài h n, ng n h n, chuyên tu ho c c cán b i ào t o trình chuyên
  6. môn cao, tay ngh cao nư c ngoài, khuy n khích du h c t túc theo chuyên ngành có nhu c u. 3. Xây d ng, tri n khai, th c hi n các quy ho ch, án và k ho ch v phát tri n y t (g m 18 n i dung): - Ti p t c th c hi n Quy ho ch phát tri n t ng th s nghi p b o v , chăm sóc s c kh e ngư i dân th ô Hà N i n năm 2010. - Xây d ng quy ho ch t dành cho m ng lư i b nh vi n và cơ s y t Th ô n năm 2010 và t m nhìn 2020, phê duy t quy ho ch và t ch c th c hi n vào năm 2006-2007. - án phát tri n h th ng y t d phòng Hà N i n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020, phê duy t án và t ch c th c hi n vào năm 2006. - án u tư trang thi t b và nâng c p Trung tâm y t d phòng Hà N i tr thành m t Trung tâm y t d phòng hi n i, phê duy t án và t ch c th c hi n vào năm 2007. - án u tư, nâng c p các b nh vi n khu v c ngo i thành tr thành Trung tâm khám ch a b nh có ch t lư ng và trình cao ngang t m v i các nư c tiên ti n trong khu v c, phê duy t án và t ch c th c hi n vào năm 2010. - án ào t o, nâng cao năng l c và phát tri n i ngũ cán b y t n năm 2010 và t m nhìn 2020, phê duy t án và t ch c th c hi n vào năm 2007. - án thành l p Labo xét nghi m trung tâm hi n i t i B nh vi n a khoa Xanh pôn, phê duy t án và t ch c th c hi n vào năm 2008. - án phát tri n công nghi p dư c Th ô n năm 2010, phê duy t án và t ch c th c hi n vào năm 2006-2007. - án u tư trang thi t b y t hi n i cho các cơ s khám ch a b nh n năm 2010, phê duy t án và t ch c th c hi n vào năm 2006. - án phát tri n h th ng y t ngoài công l p n năm 2010 và t m nhìn 2020, phê duy t án và t ch c th c hi n vào năm 2007. - án phát tri n h th ng c p c u và v n chuy n c p c u n năm 2010 và t m nhìn 2020, phê duy t án và t ch c th c hi n vào năm 2007. - K ho ch phát tri n y dư c h c c truy n Hà N i n năm 2010 và t m nhìn 2020, phê duy t k ho ch và t ch c th c hi n vào năm 2007. - K ho ch phát tri n m ng lư i y t cơ s n năm 2010 và t m nhìn 2020, phê duy t k ho ch và t ch c th c hi n vào năm 2006. - K ho ch hành ng phòng ch ng HIV/AIDS n năm 2010 và t m nhìn 2020, phê duy t k ho ch và t ch c th c hi n vào năm 2006.
  7. - K ho ch hành ng phòng ch ng suy dinh dư ng n năm 2010, phê duy t k ho ch và t ch c th c hi n vào năm 2006. - K ho ch hành ng v chăm sóc s c kh e sinh s n n năm 2010, phê duy t k ho ch và t ch c th c hi n vào năm 2006. - K ho ch hành ng v tăng cư ng công tác i u dư ng- H sinh n năm 2010, phê duy t k ho ch và t ch c th c hi n vào năm 2006. - K ho ch hành ng v truy n thông giáo d c s c kh e n năm 2010, phê duy t k ho ch và t ch c th c hi n vào năm 2006. 4. Nâng cao hi u qu v qu n lý nhà nư c: Ny m nh c i cách hành chính trong lĩnh v c y t cho phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph và c nư c. Ki n toàn c ng c h th ng thanh tra y t c v i ngũ cán b và trình nghi p v nh m nâng cao hi u l c ho t ng thanh tra làm t t công tác qu n lý nhà nư c v lĩnh v c y t b ng pháp lu t. Nâng cao năng l c l p k ho ch và qu n lý tài chính trong các lĩnh v c ho t ng c a ngành y t . Thư ng xuyên theo dõi, giám sát và ánh giá k t qu ho t ng xây d ng và tri n khai th c hi n k ho ch. Tăng cư ng qu n lý ch t lư ng d ch v y t , qu n lý ch t ch và s d ng có hi u qu ngu n tài chính c a các cơ sơ y t công l p nh m m b o th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Ny m nh xã h i hóa các ho t ng y t theo tinh th n Ngh quy t 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 c a Chính ph ; Ti p t c tri n khai và th c hi n Pháp l nh hành ngh y dư c tư nhân, làm t t công tác qu n lý nhà nư c i v i h th ng hành ngh y t tư nhân. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra các cơ s y t ngoài công l p ho t ng theo úng quy nh c a pháp lu t. Khuy n khích các cơ s y t ngoài công l p tham gia khám, ch a b nh b o hi m y t và các ho t ng nhân o vì s c kh e. C ng c h th ng y t qu n huy n th c hi n Ngh nh s 172/2004/N -CP c a Chính ph và Ngh quy t H i ng nhân dân Thành ph . Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra c a các phòng ch c năng thu c S Y t và Phòng Y t i v i các ho t ng y t trên a bàn thành ph . 5. T p trung u tư ngu n l c: - Tăng t tr ng các ngu n tài chính công cho y t (bao g m ngân sách Nhà nư c, b o hi m y t ), trong ó ngu n u tư t ngân sách a phương gi vai trò quan tr ng. Ưu tiên cho u tư phát tri n công tác y t d phòng v i vi c tăng kinh phí chi tính theo u dân t 8.000 /ngư i dân lên 15.000 /ngư i dân. - mb o ngu n l c cho các d án u tư giai o n 2006-2010, bao g m các ngu n v n ODA, v n ngân sách, v n u tư nư c ngoài và v n huy ng khác. 6. y m nh xã h i hóa y t và tăng cư ng h p tác qu c t :
  8. C ng c và ki n toàn Ban ch o chăm sóc s c kh e ban u các c p, chú tr ng c p cơ s làm t t công tác ph i h p liên ngành trong s nghi p b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân. Khuy n khích và t o i u ki n thành l p các b nh vi n a khoa, phòng khám và các cơ s y t tư nhân. Tăng cư ng tuyên truy n, huy ng nhân dân và c ng ng xã h i tham gia u tư vào các ho t ng b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân. Tăng cư ng h p tác v i các t ch c qu c t , t ch c Phi Chính ph , Chính ph các nư c ã và ang có chính sách h tr ; Xây d ng m t s án u tư tr ng i m kêu g i u tư nư c ngoài như: D án b nh vi n a khoa 1.000 giư ng khu v c B c sông H ng, d án tăng cư ng h th ng c p c u y t Hà N i…; Tích c c huy ng các ngu n vi n tr không hoàn l i h tr khám ch a b nh cho ngư i nghèo, tr em, ngư i tàn t t, phòng và ch ng m t s b nh nguy hi m như: Lao, HIV/AIDS và các b nh d ch m i xu t hi n như cúm A-H5N1; M r ng h p tác song phương và a phương trong vi c phát tri n, ng d ng, ti p thu các thành t u v khoa h c, k thu t y dư c và công ngh tiên ti n. 7. Nâng cao hi u qu công tác truy n thông giáo d c s c kh e: Xây d ng, th c hi n k ho ch hành ng v truy n thông giáo d c s c kh e n năm 2010 cùng v i c ng c và nâng cao ch t lư ng h th ng truy n thông giáo d c s c kh e, phát tri n trang thông tin i n t , i m i hình th c và n i dung truy n thông cho phù h p t ng vùng dân cư, t ng i tư ng truy n thông t o s chuy n bi n rõ r t v nh n th c, trách nhi m c a toàn b h th ng chính tr v i công tác b o v , chăm sóc s c kh e nhân dân, làm thay i hành vi c a c ng ng theo hư ng có l i cho s c kh e. IV. T CH C TH C HI N: 1. S Y t : Là cơ quan ch trì th c hi n k ho ch, ch u trách nhi m toàn di n, ch ng ph i h p v i các s , ngành liên quan, UBND qu n, huy n t ch c tri n khai th c hi n xây d ng các chương trình, án, d án, k ho ch u tư phát tri n y t , trình y ban nhân dân Thành ph phê duy t; T ch c tri n khai, ôn c, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n k ho ch và nh kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND Thành ph và B Y t . 2. S K ho ch & u tư, S Tài chính: xu t b trí th c hi n k ho ch ngân sách hàng năm báo cáo UBND Thành ph phê duy t; xu t cơ ch , chính sách khuy n khích các t ch c, thành ph n kinh t - xã h i u tư phát tri n y t ; m b o cung c p kinh phí khám ch a b nh cho ngư i có công v i cách m ng, ngư i nghèo, tr em dư i 6 tu i và các i tư ng chính sách xã h i khác, t o bư c b t phá nâng c p h th ng y t Th ô tr thành Trung tâm y t chuyên sâu c a c nư c. 3. S N i v : Ph i h p v i S Y t hoàn thi n án c ng c h th ng y t theo Ngh nh 171 và 172 c a Chính ph , Thông tư liên t ch s 11/2005/TTLB-BYT-BNV ngày 12/4/2005 c a B Y t - B N i v trình UBND Thành ph phê duy t; Tăng cư ng ào t o cán b y t theo hình th c c tuy n cho cán b tuy n xã, phư ng; M r ng vi c ưa cán b y t có trình i ào t o nư c ngoài.
  9. 4. S Quy ho ch – Ki n trúc: Ph i h p v i S Y t và UBND các qu n, huy n l p quy ho ch m ng lư i b nh vi n và các cơ s y t trên a bàn. 5. S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t: xu t, b trí qu t theo quy ho ch phát tri n ô th cho các cơ s y t công l p, ngoài công l p; Xây d ng tiêu chuNn v môi trư ng, ki m tra v sinh môi trư ng. 6. S Giáo d c và ào t o: Ph i h p v i S Y t làm t t chương trình y t h c ư ng và phòng ch ng tai n n thương tích trong trư ng h c. 7. S văn hóa và Thông tin: Ny m nh công tác truy n thông giáo d c s c kh e trên các phương ti n thông tin i chúng; Ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Thành ph và S Y t Ny m nh vi c tri n khai phong trào xây d ng "Làng văn hóa - S c kh e" thôn, xóm, khu ph . 8. S Lao ng – Thương binh và Xã h i: Th c hi n chương trình phòng, ch ng tai n n lao ng, chăm sóc và b o v s c kh e cho ngư i lao ng; Tri n khai công tác khám, ch a b nh cho ngư i nghèo; Th c hi n có hi u qu ho t ng c a các trung tâm cai nghi n, ch a b nh cho các i tư ng t n n ma túy, m i dâm. 9. S Th d c Th thao: T ch c t t các ho t ng th d c th thao góp ph n nâng cao t m vóc, th ch t và s c kh e cho con ngư i. 10. y ban Dân s , Gia ình và Tr em Thành ph : Ph i h p ch t ch v i S Y t tri n khai t ch c công tác khám, ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i, chăm sóc s c kh e sinh s n. 11. B ch huy quân s Thành ph : Ph i h p v i S Y t Ny m nh Chương trình k t h p quân – dân y trong b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân và b i trên a bàn; S n sàng ph i h p phòng ch ng h u qu thiên tai, th m h a. 12. B o hi m xã h i Hà N i: Tri n khai các chính sách v b o hi m y t nh m th c hi n úng l trình ti n t i b o hi m y t toàn dân vào năm 2010. 13. Các s , ban, ngành oàn th liên quan: Căn c ch c năng nhi m v c a ơn v ph i h p v i S Y t xây d ng k ho ch c th và t ch c tri n khai công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e ngư i dân trong tình hình m i. 14. ngh Ban Tuyên giáo Thành y, y ban M t tr n t qu c Thành ph : T ch c ph bi n r ng rãi n i dung Ngh quy t c a B Chính tr , Ch th c a Thành y và K ho ch c a UBND Thành ph v i cán b và các oàn th thành viên. 15. y ban nhân dân qu n, huy n: Có trách nhi m c th hóa và tri n khai th c hi n có hi u qu các n i dung K ho ch t i a phương; B trí ngân sách và huy ng các ngu n l c cho các ho t ng chăm sóc, b o v và nâng cao s c kh e ngư i dân t i a phương.
  10. y ban nhân dân Thành ph ngh Ban Tuyên giáo Thành u , y ban M t tr n T qu c, các oàn th và yêu c u các s , ban, ngành liên quan, UBND qu n, huy n t ch c tri n khai k ho ch này, nh kỳ sáu tháng, m t năm báo cáo UBND Thành ph v k t qu th c hi n (qua S Y t t ng h p). Nơi nh n: TM. Y BAN NHÂN DÂN - VP TW ng; - Văn phòng Chính ph ; K/T CH TNCH -B Yt ; PHÓ CH TNCH - TT.TU, TT H ND TP; - /c CT UBND TP ( báo cáo); - Các /c PCT UBND TP; - Ban Tuyên giáo Thành y; - UB MTTQ TP; - Các s , ban, ngành oàn th liên quan; - UBND qu n huy n; - V1, V3, VX, KT, TH; Ngô Th Thanh H ng - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản