Kế họach số 7113/UBND-ĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
7
download

Kế họach số 7113/UBND-ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế họach số 7113/UBND-ĐT về việc Phòng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố từ nay cho đến cuối năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach số 7113/UBND-ĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 7113/UBND-ĐT Thành ph H Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2006 K HO CH PHÒNG CH NG ÙN T C GIAO THÔNG TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH T NAY CHO Đ N CU I NĂM 2006 I. V TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Đ M B O TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG 8 THÁNG Đ U NĂM 2006: Qua s li u th ng kê theo dõi, k t qu th c hi n công tác đ m b o tr t t an toàn giao thông trên đ a bàn thành ph trong 8 tháng qua là r t kh quan, đã kéo gi m đư c tai n n giao thông v c ba m t: s v tai n n giao thông, s ngư i b ch t và s ngư i b thương do tai n n giao thông; s v ùn t c giao thông cũng gi m nhi u hơn so v i cùng kỳ các năm trư c đây. Tuy v y, tình hình v n còn di n bi n ph c t p, nhi u công vi c v n ph i đư c ti p t c gi i quy t: 1. Ngoài nh ng chuyên m c, chuyên trang đã đư c th c hi n trên Đài Truy n hình thành ph , Đài Ti ng nói nhân dân thành ph và Báo Sài Gòn Gi i phóng, phương pháp và hình th c thông tin tuyên truy n, giáo d c v tr t t an toàn giao thông chưa đ i m i đư c nhi u; ho t đ ng nhi u nơi còn mang tính hình th c, chưa đ t ch t lư ng đ thu hút s quan tâm c a nhân dân, chưa t o ra tác đ ng th c s đ khơi d y ý th c t giác ch p hành pháp lu t giao thông m i ngư i. 2. Hình th c x ph t và khung hình ph t hi n hành đ i v i các hành vi vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông chưa đ s c răn đe, giáo d c sau khi ng ng th c hi n m t s bi n pháp m nh như t m gi phương ti n, ph t ti n m c cao nh t, x ph t vi ph m qua ghi hình b ng camera … 3. Trong lĩnh v c giao thông đư ng b , nh ng bi u hi n và hành vi vi ph m pháp lu t giao thông di n ra r t ph bi n hàng ngày, là nguyên nhân gây ra tai n n giao thông như lưu thông không đúng ph n đư ng, đi u khi n xe ch y quá t c đ , lưu thông đ i hư ng ho c tránh vư t không đúng quy đ nh. Nhi u khu v c xa trung tâm thành ph có đư ng giao thông ch t h p và do thi u v ng l c lư ng c nh sát giao thông thì tình hình giao thông thư ng xuyên m t tr t t . T l v s ngư i tham gia giao thông t giác ch p hành quy đ nh đ i mũ b o hi m trên đ a bàn thành ph gi m khá nhi u: Qua theo dõi, hi n ch còn trên các qu c l (QL.1A, QL.13, QL.22 và QL.52) là có t l s ngư i ch p hành bình quân hàng ngày đư c kho ng 70%, trên h u h t các đư ng quy đ nh còn l i ch đ t bình quân kho ng 20%; n u không có gi i pháp kiên trì tuyên truy n giáo d c và tu n tra x ph t quy t li t thì tình hình ch p hành quy đ nh đ i mũ b o hi m s x u đi r t nhi u. 4. Tình hình b o đ m tr t t lòng l đư ng chuy n bi n r t ch m. Ngoài qu n 1 và qu n Phú Nhu n ra, các qu n, huy n còn l i chưa có k ho ch riêng đ ch đ o ch n ch nh tr t t l đư ng thu c đ a bàn ph trách mà l ng ghép công tác này chung trong công tác khác (v tr t t giao thông ho c an ninh tr t t xã h i c a đ a phương) nêu hi u qu th c hi n chưa cao. 5. Hàng ngày, vào nh ng gi cao đi m đi l i (đ u bu i sáng và cu i bu i chi u) v n còn x y ra tình tr ng ùn t c giao thông do m t đ xe lưu thông cao, ý th c ch p hành pháp lu t giao thông c a ngư i dân. Đáng chú ý là nguy cơ t n n t t p, phóng xe, l ng lách gây náo lo n m t vài
  2. đư ng ph c a thanh thi u niên v n rình r p, b c phát mà chưa đư c tu n tra ngăn ch n k p th i. 6. S lư ng tai n n giao thông nghiêm tr ng x y ra còn nhi u. II. K HO CH NHI M V PHÒNG CH NG ÙN T C GIAO THÔNG T NAY Đ N CU I NĂM: 1. Các ch tiêu ph n đ u trong năm 2006: - Gi m ít nh t 20% v s v tai n n giao thông, 5% v s ngư i ch t và 20% v s ngư i b thương do tai n n giao thông so v i năm 2005. - Không đ x y ra t n n đua xe trái phép. - Gi m ít nh t 20% v s đi m ùn t c giao thông và không có v ùn t c giao thông nào kéo dài trên 30 phút. - Đ t 80% v s lư ng v a hè, l đư ng trên các tuy n đư ng có chi u r ng lòng đư ng t 14m tr lên (lưu thông hai chi u) ho c t 8m tr lên (lưu thông m t chi u) đư c s p x p có tr t t theo quy đ nh chung c a thành ph . - Đ t 80% v s ngư i đi u khi n và ngư i ng i trên xe mô tô, xe g n máy ch p hành quy đ nh đ i mũ b o hi m khi tham gia giao thông trên các đo n đư ng, tuy n đư ng, các khu v c b t bu c đ i mũ b o hi m. 2. M t s gi i pháp th c hi n: Gi i pháp 1: Tăng cư ng công tác thông tin tuyên truy n, giáo d c v pháp lu t giao thông. - Ti p t c l ng ghép n i dung tuyên truy n v n đ ng toàn dân tích c c tham gia b o đ m tr t t an toàn giao thông thành m t trong nh ng n i dung quan tr ng trong cu c v n đ ng “Toàn dân đoàn k t xây d ng đ i s ng văn hóa khu dân cư”; v n đ ng toàn dân tham gia chương trình “Ngư i công dân gương m u” khi tham gia giao thông, tham gia s d ng phương ti n giao thông công c ng khi đi l i. - T ch c tuyên truy n giáo d c v pháp lu t giao thông cho nhân dân các khu dân cư t p trung, cho công nhân các khu ch xu t, khu công nghi p, cho sinh viên, h c sinh các trư ng đ i h c, cao đ ng và trung h c chuyên nghi p. Ti p t c hư ng d n, gi ng d y v an toàn giao thông cho h c sinh các c p h c ph thông và m u giáo; m r ng giáo trình minh h a giáo d c tr t t an toàn giao thông b ng mô hình phù h p v i t ng l a tu i trong h c đư ng. - Duy trì và nâng cao hi u qu ho t đ ng c a đ i hình Thanh niên tình nguy n vì tr t t an toàn giao thông, h tr ngăn ng a và x lý k p th i các v ùn t c giao thông; tri n khai m nh phong trào ho t đ ng c a thanh niên trong vi c gi gìn tr t t an toàn giao thông, làm cho tu i tr thành ph th t s là l c lư ng xung kích hàng đ u trong công tác b o đ m tr t t an toàn giao thông thành ph . Gi i pháp 2: Kéo gi m tai n n giao thông: - Ti p t c kh o sát, phát hi n và x lý kh c ph c các “đi m đen” v tai n n giao thông trên các qu c l và đư ng giao thông chính n i th thành ph theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 13/2005/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 02 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông V n t i.
  3. T ch c biên ch và đào t o đ i ngũ cán b kh o sát, nghiên c u x lý các “đi m đen” v tai n n giao thông trên đ a bàn thành ph t các l c lư ng c a Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph , S Giao thông - Công chính, Công an thành ph và Ban An toàn giao thông các qu n, huy n. - Xây d ng, ng d ng ph n m m công ngh GIS vào công tác qu n lý cơ s d li u v tai n n giao thông, ùn t c giao thông, xác đ nh các “đi m đen” v tai n n giao thông trên đ a bàn thành ph . - Kiên quy t x lý lo i b các phương ti n giao thông đã quá niên h n s d ng theo quy đ nh. - Tri n khai xây d ng h th ng các tr m sơ c p c u v tai n n giao thông đư ng b trên các qu c l . Gi i pháp 3: Phân lu ng giao thông h p lý và khoa h c, góp ph n gi i quy t tình tr ng ùn t c giao thông. - T ch c qu n lý các h ng m c trong chuy n đ i các đư ng QL.1A, QL.1K, QL.13, QL.50 và QL.52 thành đư ng đô th . - L p đ t b sung dãy phân cách b ng thép ng có hoa văn đ p trên các tuy n đư ng lưu thông hai chi u, có 04 làn xe đ a bàn các qu n, huy n đ ngăn ng a tai n n giao thông. - Thay th d n các dãy phân cách bê tông trong n i đô b ng dãy phân cách thép ng, có hoa văn đ p, phù h p c nh quan đô th . - Kh o sát, đi u ch nh s lư ng và th i gian ho t đ ng h p lý c a h th ng đèn tín hi u giao thông trên đ a bàn thành ph ; tu b , l p đ t đèn tín hi u giao thông t i nh ng giao l còn thi u, đèn cho phép r trái ho c r ph i khi đèn đ t i các giao l . - Kh o sát, l p đ t bi n báo hi u c m r trái t i các giao l thư ng xuyên ho c có nguy cơ x y ra ùn t c giao thông. - S p x p, đi u ch nh các bi n báo giao thông l p đ t chưa h p lý ho c không còn phù h p v i hi n tr ng giao thông. - Nghiên c u t ch c lưu thông m t chi u các c p đư ng song song trên đ a bàn thành ph ; ti p t c phân lu ng, t ch c giao thông t i các khu v c thư ng xuyên x y ra ùn t c giao thông và tai n n giao thông. Ki m tra, theo dõi và x lý đi u ch nh k p th i phân lu ng giao thông t m ph c v thi công các d án tr ng đi m (Đư ng Nam Kỳ Kh i Nghĩa - Nguy n Văn Tr i; Đ i l Đông - Tây thành ph , C i thi n môi trư ng nư c thành ph … ). - Nghiên c u m r ng các đo n đư ng, các giao l b “th t c chai”, các đư ng nh h p có m t đ lưu thông cao, đang b quá t i. - Nghiên c u m r ng m t s đư ng h m nh m b sung, c i thi n m ng lư i đư ng ph khu v c t i các qu n trung tâm thành ph . - Nghiên c u c i t o, x lý kích thư c hình h c t i các giao l đ đ m b o t m nhìn cho các lái xe, đ m b o an toàn giao thông. - L p đ t dãy ph n quang trên các đư ng c a ngõ ra vào thành ph , trên các qu c l , trên các đo n đư ng cong g p khúc nguy hi m và trên các đư ng thư ng x y ra tai n n giao thông do l n trái …
  4. - Nghiên c u vành đai h n ch các lo i xe ô tô trên 16 ch ng i lưu thông không ch khách trong gi cao đi m vào bu i chi u t 16 gi 30 đ n 19 gi 00 (xe buýt, xe đưa rư c công nhân, h c sinh - sinh viên không b đi u ch nh b i quy đ nh này). - Nghiên c u bi n pháp b sung c m xe t i trên 02 t n lưu thông vào n i đô thành ph t 6 gi 00 đ n 21 gi 00 m i ngày (tr các lo i xe chuyên dùng c n thi t đư c quy đ nh c th ). - Tăng cư ng, ưu tiên gi i quy t các d án ch ng ng p nư c khu v c n i đô thành ph và trên các tuy n đư ng c a ngõ thành ph nh m gi m thi u ùn t c giao thông do đư ng ng p. - Ph i h p v i các trư ng đ i h c chuyên ngành đ th c hi n m t s đ tài, đ án nghiên c u khoa h c ph c v thi t th c cho công tác đ m b o an toàn giao thông thành ph . Gi i pháp 4: Gi i pháp ch n ch nh tr t t giao thông đô th . - Kh o sát, t ch c s p x p l i h th ng bãi đ u xe trên đ a bàn các qu n 3, qu n 4, qu n 10 và Phú Nhu n. - Kh o sát, xác l p h th ng các v trí h p lý cho ngư i đi b qua đư ng, nghiên c u xây d ng h m chui, c u vư t b hành t i các giao l có m t đ xe cao và xây d ng thí đi m các công trình ti n ích cho ngư i đi b khu trung tâm thành ph . - T p trung tu n tra x lý các trư ng h p l n chi m lòng l đư ng đ buôn bán, làm d ch v gây c n tr giao thông. Xây d ng các tiêu chí b t bu c v đ m b o tr t t an toàn giao thông khu v c khi xem xét c p phép xây d ng các cao c văn phòng, trung tâm thương m i, siêu th , ch , nhà hàng ăn u ng, … - Tăng cư ng tu n tra, kiên quy t x ph t nghiêm các đơn v thi công đào đư ng - tái l p m t đư ng vi ph m các quy đ nh v thi công công trình trong n i đô thành ph . - B trí l c lư ng Tr t t viên Thanh niên xung phong thành ph h tr ngành Giáo d c đi u ti t, gi gìn tr t t an toàn giao thông t i các c ng trư ng vào gi đi h c và tan trư ng, t i các nơi công c ng đông ngư i qua l i (b nh vi n, ch , siêu th …). - Kiên quy t tu n tra, x lý các lo i xe 03 bánh, xe bán hàng rong lưu thông không đúng quy đ nh. Gi i pháp 5: Qu n lý và xây d ng các công trình h t ng giao thông. - Thư ng xuyên tăng cư ng công tác ki m tra, duy tu s a ch a c u đư ng b , không đ phát sinh hư h ng m t đư ng, thi u đèn tín hi u giao thông; đ m b o h th ng bi n báo giao thông đ y đ , không b che khu t, b m , bong tróc, ngã đ … - Huy đ ng m i ngu n v n cho s a ch a h th ng h t ng giao thông đư ng b : ngu n v n s a ch a l n và s a ch a v a, ngu n v n đ m b o giao thông và ngu n v n y quy n cho S Giao thông - Công chính theo Quy t đ nh s 330/QĐ-UB; đ m b o gi i quy t đúng m c đích, k p th i, không đ h th ng c u đư ng hư h ng, xu ng c p. - T p trung đ y nhanh ti n đ xây d ng các công trình h t ng giao thông tr ng đi m, nh t là các tuy n đư ng vành đai, đư ng tr c chính, đư ng k t n i v i các đ a phương khác, v i các khu kinh t , khu dân cư m i. Gi i pháp 6: Tăng cư ng tu n tra x ph t các hành vi vi ph m: - Tăng cư ng tu n tra ki m soát, x lý nghiêm đ i v i m i hành vi vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông trên đ a bàn thành ph .
  5. - Đ u tư xây d ng biên ch , trang thi t b ho t đ ng, có ch đ b i dư ng phù h p cho các l c lư ng tr c ti p tu n tra x ph t (C nh sát giao thông, Thanh tra S Giao thông - Công chính …) đ c ng c đ i ngũ, nâng cao ý th c ch p hành k lu t c a cán b chi n sĩ khi làm nhi m v , đ m b o hi u qu và hi u l c trong th c thi pháp lu t Nhà nư c. Gi i pháp 7: Ti p t c phát tri n v n t i hành khách công c ng, gi m d n lưu thông b ng các lo i xe cá nhân: - L p đ án, k ho ch phát tri n v n t i hành khách công c ng b ng xe buýt giai đo n 2006 - 2010 v i m c tiêu đáp ng đư c 10% nhu c u đi l i c a nhân dân thành ph . - Tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c kinh doanh v n chuy n khách b ng xe taxi; hoàn thành cơ b n công tác dán tem và đăng ký màu sơn đ i v i phương ti n ch khách các lo i. - L p d án xây d ng các tuy n xe buýt nhanh (BRT) theo hư ng tr c B c - Nam và Đông - Tây thành ph . - L p d án và trang b h th ng thi t b theo dõi, qu n lý b ng công ngh GPS trên m t s xe buýt th nghi m. - Tri n khai th c hi n chương trình xe buýt mi n phí cho ngư i khuy t t t; th c hi n thí đi m lo i xe buýt có trang b h tr , ph c v lên xu ng cho ngư i khuy t t t. III. T CH C TH C HI N: 1. Th trư ng các s , ban, ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n căn c vào ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ph i h p th c hi n K ho ch này. 2. Giao Thư ng tr c Ban An toàn giao thông thành ph theo dõi đôn đ c các s , ngành, các đơn v th c hi n K ho ch; chu n b t t m i m t đ t ng k t công tác đ m b o tr t t an toàn giao thông năm 2006, đánh giá và đ xu t khen thư ng cho nh ng đơn v , đ a phương đã qu n lý gi m đư c s v và thi t h i do tai n n giao thông v c 3 m t; khen thư ng cho nh ng đơn v có ti n b , đ t k t qu t t trong th i gian dài đ ng th i nh c nh , phê bình nh ng đơn v còn y u kém ./. KT. CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Văn Đua
Đồng bộ tài khoản