intTypePromotion=1

Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 7

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
431
lượt xem
216
download

Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUY ĐỊNH CHUNG về kế toán chủ đầu tư Điều 1: Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án và tổ chức công tác kế toán riêng. Các đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án thì kế toán dự án đầu tư được thực hiện trên cùng hệ thống sổ kế toán của doanh nghiệp hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp nhưng phải tuân thủ những quy định của chế độ này về nội dung,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế toán xây dựng cơ bản - Chương 7

  1. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín CHÆÅNG baíy QUY ÂËNH CHUNG vãö kãú toaïn chuí âáöu tæ Âiãöu 1: Chãú âäü kãú toaïn âån vë chuí âáöu tæ aïp duûng cho caïc âån vë chuí âáöu tæ coï thaình láûp Ban quaín lyï dæû aïn vaì täø chæïc cäng taïc kãú toaïn riãng. Caïc âån vë chuí âáöu tæ khäng thaình láûp Ban quaín lyï dæû aïn thç kãú toaïn dæû aïn âáöu tæ âæåüc thæûc hiãûn trãn cuìng hãû thäúng säø kãú toaïn cuía doanh nghiãûp hoàûc âån vë haình chênh sæû nghiãûp nhæng phaíi tuán thuí nhæîng quy âënh cuía chãú âäü naìy vãö näüi dung, phæång phaïp ghi cheïp vaì måí säø kãú toaïn chi tiãút phaín aïnh nguäön väún âáöu tæ, chi phê thæûc hiãûn âáöu tæ, láûp caïc baïo caïo taìi chênh vaì quyãút toaïn väún âáöu tæ dæû aïn hoaìn thaình. Âiãöu 2: Âån vë chuí âáöu tæ phaíi cháúp haình chãú âäü kãú toaïn theo Phaïp lãûnh Kãú toaïn vaì Thäúng kã, Âiãöu lãû Täø chæïc kãú toaïn Nhaì næåïc, caïc vàn baín phaïp quy hiãûn haình vãö kãú toaïn, kiãøm toaïn vaì nhæîng quy âënh taûi Quyãút âënh naìy. Âiãöu 3: Kãú toaïn âån vë chuí âáöu tæ coï nhiãûm vuû 1- Thu nháûp, phaín aïnh, xæí lyï vaì täøng håüp âáöy âuí, këp thåìi, chênh xaïc thäng tin vãö nguäön väún âáöu tæ hçnh thaình (bao gäöm väún ngán saïch Nhaì næåïc cáúo, väún chuí såí hæîu, väún vay, väún âæåüc taìi tråü, viãûn tråü,...); tçnh hçnh chi phê, sæí duûng vaì thanh toaïn väún âáöu tæ; tçnh hçnh quyãút toaïn väún âáöu tæ theo cå cáúu väún âáöu tæ, theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh hoaìn thaình. 2- Tênh toaïn vaì phaín aïnh chênh xaïc, âáöy âuí, këp thåìi säú læåüng vaì giaï trë tæìng loaûi, tæìng thæï taìi saín cäú âënh vaì taìi saín læu âäüng tàng lãn do âáöu tæ xáy dæûng mang laûi. 3- Thæûc hiãûn kiãøm tra, kiãøm soaït tçnh hçnh cháúp haình caïc tiãu chuáøn, âënh mæïc, caïc chãú âäü, chênh saïch quaín lyï taìi chênh vãö âáöu tæ vaì xáy dæûng cuía Nhaì næåïc vaì cuía âån vë; kiãøm tra viãûc quaín lyï, sæí duûng caïc loaûi váût tæ, taìi saín, tçnh hçnh cháúp haình kyí luáût thanh toaïn, cháúp haình dæû toaïn. 4- Láûp vaì näüp âuïng haûn baïo caïo taìi chênh cho caïc âån vë quaín lyï cáúp trãn vaì caïc cå quan thanh toaïn, cho vay vaì taìi tråü väún, cå quan Thäúng kã. Cung cáúp thäng tin vaì taìi liãû cáön thiãút phuûc vuû cho viãûc xáy dæûng dæû toaïn, xáy dæûng caïc âënh mæïc chi tiãu cho hoaût âäüng âáöu tæ vaì xáydæûng. Phán têch vaì âaïnh giaï hiãûu quaí sæí duûng caïc nguäön väún âáöu tæ åí âån vë chuí âáöu tæ. Âiãöu 4: Yãu cáöu cäng taïc kãú toaïn åí âån vë chuí âáöu tæ - Phaín aïnh këp thåìi, âáöy âuí, chênh xaïc vaì trung thæûc moüi hoaût âäüng kinh tãú, taìi chênh phaït sinh trong quaï trçnh âáöu tæ xáy dæûng taûi âån vë chuí âáöu tæ; - Phaíi âaím baío quaín lyï chàût cheî, toaìn diãûn, liãn tuûc moüi khoaín váût tæ, taìi saín, tiãön väún åí âån vë chuí âáöu tæ; - Chè tiãu do kãú toaïn phaín aïnh phaíi thäúng nháút våïi chè tiãu quy âënh trong dæû toaïn vãö näüi dung vaì phæång phaïp tênh toaïn; 149
  2. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín - Säú liãûu trong baïo caïo taìi chênh phaíi cung cáúp âáöy âuí, trung thæûc, chênh xaïc nhæîng thäng tin kinh tãú, taìi chênh cáön thiãút cho hoaût âäüng quaín lyï vaì thæûc hiãûn quaï trçnh âáöu tæ, quyãút toaïn väún âáöu tæ cuía âån vë chuí âáöu tæ; - Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn phaíi goün, nheû, tiãút kiãûm vaì hiãûu quaí. Âiãöu 5: Näüi dung cäng viãûc kãú toaïn cuía âån vë chuí âáöu tæ Kãú toaïn nguäön väún âáöu tæ: Phaín aïnh säú hiãûn coï vaì tçnh hçnh biãún âäüng väún âáöu tæ theo tæìng nguäön hçnh thaình, bao gäöm: Nguäön voïn NSNN cáúp, nguäön väún chuí såí hæîu cuía chuí âáöu tæ, nguäön väún vay, nguäön väún âæåüc taìi tråü, viãûn tråü vaì caïc khoaín häù tråü vãö âáöu tæ. Kãú toaïn sæí duûng väún âáöu tæ: 1- Phaín aïnh chi phê thæûc hiãûn âáöu tæ theo cå cáúu väún âáöu tæ, theo dæû aïn, cäng trçnh, haûng muûc cäng trçnh. 2- Phaín aïnh säú hiãûn coï vaì tçnh hçnh biãún âäüng caïc loaûi taìi saín cuía âån vë chuí âáöu tæ, nhæ: - Tiãön màût, ngoaûi tãû taûi quyî hoàûc gæíi taûi Ngán haìng, Kho baûc Nhaì næåïc; - Säú læåüng, giaï trë váût tæ, thiãút bë, nguyãn váût liãûu, cäng cuû, duûng cuû; - Phaín aïnh säú læåüng, nguyãn giaï vaì giaï trë hao moìn cuía taìi saín cäú âënh hiãûn coï vaì tçnh hçnh biãún âäüng cuía taìi saín cäú âënh, cäng taïc mua sàõm, xáy dæûng vaì sæía chæîa taìi saín cäú âënh cuía Ban quaín lyï dæû aïn; - Phaín aïnh caïc khoaín nåü phaíi traí vaì thanh toaïn nåü phaíi traí cho ngæåìi baïn, ngæåìi cung cáúp dëch vuû, ngæåìi nháûn tháöu; - Phaín aïnh caïc khoaín nåü phaíi thu vaì tçnh hçnh thanh toaïn caïc khoaín nåü phaíi thu cuía caïc âäúi tæåüng trong vaì ngoaìi âån vë chuí âáöu tæ; - Phaín aïnh säú hiãûn coï vaì tçnh hçnh biãún âäüng caïc loaûi taìi saín khaïc thuäücquyãön kiãøm soaït vaì quaín lyï cuía âån vë chuí âáöu tæ. 3- Phaín aïnh caïc khoaín nåü phaíi traí phaït sinh trong hoaût âäüng cuía âån vë chuí âáöu tæ, nhæ: caïc khoaín trêch näüp theo læång, caïc khoaín phaíi traí nhán viãn Ban quaín lyï dæû aïn, caïc khoaín näüp Ngán saïch (nãúu coï) vaì viãûc thanh toaïn caïc khoaín phaíi traí, phaíi näüp kaïc. 4- Kãú toaïn caïc khoaín thu nháûp khaïc, chi phê khaïc (theo quy âënh cuía chênh saïch taìi chênh) cuía Ban quaín lyï dæû aïn. Láûp baïo caïo taìi chênh vaì baïo caïo quyãút toaïn väún âáöu tæ: - Láûp vaì gæíi âuïng haûn baïo caïo taìi chênh âån vë chuí âáöu tæ theo cå quan quaín lyï cáúp trãn, cå quan thanh toaïn, cho vay, taìi tråü väún, cå quan Thäúng kã; - Láûp vaì gæíi âuïng haûn baïo caïo thæûc hiãûn väún âáöu tæ haìng nàm vaì baïo caïo quyãút toaïn väún âáöu tæ dæû aïn hoaìn thaình âæa vaìo khai thaïc sæí duûng theo quy âënh hiãûn haình vãö quyãút toaïn väún âáöu tæ; 150
  3. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín - Âënh kyì phán têch baïo caïo taìi chênh, âãö xuáút caïc biãûn phaïp tàng cæåìng quaín lyï hoaût âäüng âáöu tæ xáy dæûng cuía âån vë chuí âáöu tæ. Âiãöu 6: Kiãøm kã taìi saín Cuäúi niãn âäü kãú toaïn, træåïc khi khoaï säø kãú toaïn âån vë chuí âáöu tæ phaíi thæûc hiãûn kiãøm kã âãø xaïc âënh chênh xaïc säú læåüng vaì giaï trë caïc loaûi taìi saín, váût tæ, tiãön väún... hiãûn coï taûi thåìi âiãøm kiãøm kã, âäúi chiãúu vaì xaïc nháûn caïc khoaín cäng nåü hiãûn coï âãø âaím baío sæû khåïp âuïng giæîa säú liãûu trãn säø kãú toaïn våïi thæûc tãú. Âån vë chuí âáöu tæ coìn phaíi kiãøm kã báút thæåìng khi giaíi thãø, saïp nháûp, âçnh chè hoaût âäüng hoàûc trong caïc træåìng håüp khaïc theo quy âënh cuía phaïp luáût. Âiãöu 7: Kiãøm tra kãú toaïn Kiãøm tra kãú toaïn nhàòm âaím baío cho caïc quy âënh phaïp lyï vãö taìi chênh, kãú toaïn âæåüc cháúp haình nghiãm chènh, säú liãûu kãú toaïn âæåüc chênh xaïc, trng thæûc, khaïch quan. Âån vë chuí âáöu tæ phaíi chëu sæû kiãøm tra kãú toaïn cuía cå quan quaín lyï cáúp trãn vaì cå quan taìi chênh êt nháút mäùi nàm mäüt láön vaì nháút thiãút phaíi âæåüc tiãún haình træåïc khi phã duyãût quyãút toaïn väún âáöu tæ dæû aïn hoaìn thaình. Thuí træåíng vaì ngæåìi phuû traïch kãú toaïn âån vë chuí âáöu tæ phaíi cháúp haình lãûnh kiãøm tra cuía cå quan quaín lyï cáúp trãn, cå quan taìi chênh, cå quan thanh toaïn, cho vay vaì taìi tråü väún; coï traïch nhiãûm cung cáúp âáöy âuí, këp thåìi, trung thæûc säú liãûu, taìi liãûu cáön thiãút cho cäng taïc kiãøm tra kãú toaïn âæåüc tiãún haình thuáûn låüi. Âiãöu 8: Læu træî taìi liãûu kãú toaïn Taìi liãûu kãú toaïn phaíi læu træî bao gäöm: chæïng tæì kãú toaïn, säø kãú toaïn, baïo caïo taìi chênh vaì caïc taìi liãûu khaïc liãn quan âãún kãú toaïn. Sau khi kãút thuïc niãn âäü kãú toaïn vaì âaî hoaìn táút toaìn bäü cäng viãûc kãú toaïn, caïc taìi liãûu kãú toaïn khäng coìn sæí duûng âãø ghi säø kãú toaïn trong niãn âäü kãú toaïn tiãúp theo phaíi âæåüc sàõp xãúp, phán loaûi, liãût kã, goïi buäüc vaì láûp danh muûc âãø âæa vaìo læu træî theo quy âënh. Træåìng håüp ghi säø kãú toaïn vaì láûp baïo caïo taìi chênh bàòng maïy vi tênh thç cuäúi kyì kãú toaïn (thaïng, quyï), sau khi hoaìn thaình viãûc khoaï säø phaíi in toaìn bäü hãû thäúng säø kãú toaïn täøng håüp, säø kãú toaïn chi tiãút vaì baïo caïo taìi chênh, laìm âuí caïc thuí tuûc phaïp lyï nhæ caïc säø kãú toaïn ghi bàòng tay âãø phuûc vuû cho viãûc kiãøm tra, kiãøm soaït cuía cå quan Nhaì næåïc, sau âoï âæåüc læu træî cuìng våïi taìi liãûu kãú toaïn khaïc. Thåìi haûn læu træî, baío quaín taìi liãûu kãú toaïn theo chãú âäü læu træî taìi liãûu kãú toaïn cuía Nhaì næåïc. Âiãöu 9: Âån vë chuí âáöu tæ coï thaình láûp Ban quaín lyï dæû aïn tuyì theo quy mä phaíi täøchæïc bäü maïy kãú toaïn thaình phoìng (hoàûc täø) vaì phaíi cæí ngæåìi phuû traïch kãú toaïn. Âån vë chuí âáöu tæ phaíi bäú trê ngæåìi laìm cäng taïc kãú toaïn coï trçnh âäü chuyãn män, nghiãûp vuû âæåüc âaìo taûo tæì báûc trung hoüc taìi chênh, kãú toaïn tråí lãn. Caïn bäü kãú toaïn phaíi âæåüc âaím baío quyãön âäüc láûp vãö nghiãûp vuû chuyãn män trong viãûc thæûc hiãûn nhiãûm vuû cuía mçnh. 151
  4. Baìi giaíng Kãú toaïn xáy dæûng cå baín Træåìng håüp chuí âáöu tæ khäng thaình láûp Ban quaín lyï dæû aïn thç phaíi bäú trê caïn bäü kãú toaïn âãø thæûc hiãûn cäng taïc kãú toaïn phaín aïnh toaìn bäü quaï trçnh tiãúp nháûn vaì sæí duûng väún âáöu tæ vaì quyãút toaïn väún âáöu tæ khi dæû aïn hoaìn thaình âæa vaìo khai thaïc sæí duûng. Âiãöu 10: Khi thaình láûp Ban quaín lyï dæû aïn cuía âån vë chuí âáöu tæ, sau khi coï quyãút âënh bäø nhiãûm træåíng ban (hoàûc giaïm âäúc ban), cå quan coï tháøm quyãön phaíi âäöng thåìi cæí ngæåìi phuû traïch kãú toaïn âãø täø chæïc thæûc hiãûn kãú toaïn taûi Ban quaín lyï dæû aïn. Âiãöu 11: Caïn bäü, nhán viãn cuía âån vë chuí âáöu tæ phaíi nghiãm chènh cháúp haình caïc quy âënh vãö taìi chênh, kãú toaïn vaì coï traïch nhiãûm cung cáúp âáöy âuí, këp thåìi chæïng tæì, taìi liãûu cáön thiãút coï liãn quan âãún cäng taïc kãú toaïn vaì chëu traïch nhiãûm vãö sæû chênh xaïc, trung thæûc, håüp phaïp, håüp lãû cuía chæïng tæì, taìi liãûu kãú toaïn âaî thæûc hiãûn. Âiãöu 12: Ngæåìi phuû traïch kãú toaïn cuía âån vë chuí âáöu tæ coï chæïc nàng giuïp thuí træåíng âån vë hoàûc træåíng ban, giaïm âäúc Ban quaín lyï dæû aïn chè âaûo, täø chæïc thæûc hiãûn toaìn bäü cäng taïc taìi chênh kãú toaïn vaì thäng tin kinh tãú trong âån vë; thæûc hiãûn kiãøm tra, kiãøm soaït viãûc tuán thuí caïc chãú âäü, chênh saïch taìi chênh, kãú toaïn, viãûc thæûc hiãûn caïc tiãu chuáøn, âënh mæïc cuía Nhaì næåïc vaì viãûc cháúp haình kyí luáût taìi chênh, kãú toaïn åí âån vë chuí âáöu tæ. Âiãöu 13: Ngæåìi phuû traïch kãú toaïn chëu sæû chè âaûo, laînh âaûo træûc tiãúp cuía thuí træåíng âån vë chuí âáöu tæ hoàûc træåíng ban, giaïm âäúc ban quaín lyï dæû aïn, âäöng thåìi chëu sæû chè âaûo vaì kiãøm tra vãö nghiãûp vuû chuyãn män taìi chênh, kãú toaïn cuía cå quan quaín lyï taìi chênh. Âiãöu 14: Xæí lyï vi phaûm Moüi haình vi vi phaûm caïc quy âënh phaïp chãú vãö kãú toaïn, tuyì theo tênh cháút vaì mæïc âäü vi phaûm âæåüc xæí phaût theo âuïng quy âënh cuía Phaïp lãûnh Kãú toaïn vaì Thäúng kã, Nghë âënh xæí phaût vi phaûm haình chênh trong lénh væûc kãú toaïn vaì caïc vàn baín phaïp quy khaïc coï liãn quan cuía Nhaì næåïc. 152
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2