intTypePromotion=1
ADSENSE

Kết quả đánh giá nội dung chương trình giáo dục thể chất sau khi đổi mới tại trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

17
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu đánh giá nội dung chương trình Giáo dục thể chất (GDTC) tại trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa( VHTT&DLTH) , đối tượng tham gia đánh giá nội dung chương trình là những người trực tiếp quản lý dạy và học, cụ thể người học, người dạy, nhà quản lý và các chuyên gia về GDTC, bước đầu thu được hiệu quả tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả đánh giá nội dung chương trình giáo dục thể chất sau khi đổi mới tại trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

  1. THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC 71 Keát quaû ñaùnh giaù noäi dung chöông trình giaùo duïc theå chaát sau khi ñoåi môùi taïi tröôøng ñaïi hoïc vaên hoùa theå thao vaø du lòch Thanh Hoùa TS. Trònh Ngoïc Trung; ThS. Phaïm Thò Hoàng Q TOÙM TAÉT: Nghieân cöùu ñaùnh giaù noäi dung chöông trình Giaùo duïc theå chaát (GDTC) taïi tröôøng Ñaïi hoïc Vaên hoùa Theå thao vaø Du lòch Thanh Hoùa( VHTT&DLTH) , ñoái töôïng tham gia ñaùnh giaù noäi dung chöông trình laø nhöõng ngöôøi tröïc tieáp quaûn lyù daïy vaø hoïc, cuï theå ngöôøi hoïc, ngöôøi daïy, nhaø quaûn lyù vaø caùc chuyeân gia veà GDTC, böôùc ñaàu thu ñöôïc hieäu quaû toát. Töø khoùa: ñaùnh giaù, noäi dung chöông trình giaùo duïc theå chaát, taïi tröôøng Ñaïi hoïc Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch Thanh Hoùa. ABSTRACT: Studies evaluating the content of Physical Education program at the University of Culture, Sports and Tourism of Thanh Hoa, participants rated the content of the program is the direct management of teaching and learning, namely stu- (AÛnh minh hoïa) dents, teachers, administrators and experts on physical education, initially obtained good effect. dung vaø loaïi hình kieán thöùc, kyõ naêng; söï phuø hôïp cuûa Keywords: rating, content physical education noäi dung, hình thöùc, yeâu caàu thi vaø kieåm tra ñoái vôùi program, at the University of Culture, Sports and ñieàu kieän hoïc taäp, naêng löïc tieáp thu cuûa sinh vieân, vôùi Tourism of Thanh Hoa. ñaëc thuø veà caáu truùc vaø noäi dung cuûa kyõ thuaät caùc moân theå thao.Keát quaû hoïc taäp cuûa sinh vieân veà caùc maët: nhaän thöùc, kieán thöùc, kyõ naêng.Dieãn bieán phaùt trieån 1. ÑAËT VAÁN ÑEÀ theå löïc cuûa sinh vieân qua töøng hoïc kyø theo yeâu caàu Hieän nay tröôøng Ñaïi hoïc VHTT&DLTH ñang thöïc cuûa moân hoïc, theo Chuaån ñaùnh giaù giaù theå löïc hoïc hieän chöông trình GDTC cuûa Boä Giaùo duïc vaø ñaøo taïo sinh/SV theo Quyeát ñònh soá 53/2008/BGDÑT . Ñaùnh (GD & ÑT) quy ñònh, chöông trình moân hoïc GDTC giaù keát quaû hoïc taäp theo qui cheá 25/2006/QÑ-BGD vaø hieän haønh ñöôïc ban haønh theo,Thoâng tö soá ÑT, ngaøy 26/06/2006 cuûa Boä tröôûng Boä GD & ÑT . 25/2015/TT-BGDÑT ngaøy 14/10/2015 Quy ñònh veà Quyeát ñònh soá 43/2007/QÑ-BGDÑT ngaøy 15/8/2007 chöông trình moân hoïc GDTC thuoäc caùc chöông trình ban haønh qui cheá ñaøo taïo ÑH vaø CÑ heä chính qui theo ñaøo taïo ñaïi hoïc,ñaùnh giaù chöông trình laø quaù trình heä thoáng tín chæ vaø theo tieâu chuaån reàn luyeän thaân kieåm chöùng laïi quaù trình daïy vaø hoïc giöõa thaày vaø troø theå. trong moät thôøi gian nhaát ñònh, cuõng laø keát quaû mang tính phaùp lyù trong quaù trình hoïc taäp. Söï phuø hôïp cuûa GDTC taïi tröôøng Ñaïi hoïc VHTT &DLTH laø moät noäi dung chöông trình, thôøi löôïng chöông trình ñoái vôùi hoaït ñoäng sö phaïm nhaèm hoaøn thieän vaø phaùt trieån theå tieán trình ñaøo taïo trong moãi hoïc kyø, ñoái vôùi khaû naêng chaát, nhaân caùch ngöôøi SV, goùp phaàn nhaèm thöïc hieän tieáp thu cuûa sinh vieân (SV); hieäu quaû cuûa phöông nhieäm vuï “naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc, boài phaùp giaûng daïy ñaõ ñöôïc löïa choïn ñoái vôùi töøng noäi döôõng nhaân taøi” xaây döïng lôùp ngöôøi môùi, chuû nhaân cuûa xaõ hoäi töông lai, ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån kinh KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 5/2019
  2. 72 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC teá cuûa ñaát nöôùc . Theo xu höôùng chung cuûa ngaønh GD chöông trình GDTC môùi ñaõ xaây döïng & ÑT, trong nhieàu naêm qua nhaø tröôøng ñaõ tieán haønh Keát quaû ñaùnh giaù cuûa 150 SV (khoaù 2, khoùa 3) ñoåi môùi hình thöùc toå chöùc, quaûn lyù, phöông phaùp daïy tröïc tieáp hoïc taäp theo noäi dung chöông trình GDTC vaø hoïc caùc moân hoïc noùi chung vaø moân hoïc GDTC noùi môùi xaây döïng. rieâng vaø ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû nhaát ñònh. Qua yù kieán ñaùnh giaù cuûa SV, ña soá yù kieán cuûa SV Caùc phöông phaùp nghieân cöùu ñöôïc söû duïng ñeå giaûi ñoàng yù tyû leä phaàn traêm töông ñoái cao, thaáp nhaát quyeát vaán ñeà: phaân tích vaø toång hôïp taøi lieäu; hoäi thaûo, 94.4% cao nhaát laø 100%. Khoâng phuø hôïp khoâng coù phoûng vaán; chuyeân gia; ñieàu tra xaõ hoäi hoïc; toaùn SV löïa choïn, chöùng toû noäi dung chöông trình GDTC thoáng keâ. môùi coù tính haáp daãn hôn haün so vôùi chöông trình cuõ, SV thích hoïc hôn, töï tin hôn trong caùc giôø hoïc GDTC. 2. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU Chöông trình moân hoïc GDTC thöïc söï thieát thöïc vôùi hoaït ñoäng ngheà nghieäp trong töông lai cho SV, noäi 2.1. Ñaùnh giaù cuûa SV sau khi hoïc taäp noäi dung Baûng 1. Toång hôïp keát quaû ñaùnh giaù cuûa SV tröôøng Ñaïi hoïc VHTT & DLTH) sau khi keát thuùc hoïc taäp noäi dung chöông trình moân GDTC ñaõ xaây döïng (n = 150) YÙ kieán Raát phuø hôïp Phuø hôïp Khoâng phuø hôïp TT Noäi dung chöông trình GDTC ñaõ xaây döïng Toång (3 ñieåm) (2 ñieåm) (1 ñieåm) n Ñieåm n Ñieåm n Ñieåm Ñieåm % Noäi dung chöông trình, vaø caùch thöùc toå chöùc 1 quaù trình ñaøo taïo ñaõ phuø hôïp vôùi khaû naêng 150 450 0 0 0 0 450 100 tieáp thu cuûa SV Noäi dung chöông trình, caùch thöùc toå chöùc ñaøo 2 taïo ñaõ thöïc söï trang bò cho SV nhöõng kyõ naêng 142 426 8 16 0 0 442 98.2 vaø kieán thöùc caàn thieát ñeå töï RLTT Noäi dung chöông trình, caùch thöùc toå chöùc ñaøo taïo ñaõ goùp phaàn phaùt trieån theå chaát vaø 3 138 414 12 24 0 0 438 97.3 kyõ naêng vaän ñoäng cho SV, taïo ñieàu kieän cho SV ñaït tieâu chuaån RLTT Thoâng qua noäi dung vaø yeâu caàu kieåm tra ñaùnh giaù cuûa moân hoïc GDTC vaø thoâng qua 4 130 390 20 40 0 0 430 95.6 keát quaû ñaït ñöôïc cho thaáy SV ñuû ñieàu kieän tieáp thu toát chöông trình moân hoïc Moãi moân theå thao trong chöông trình ñeàu chöùa ñöïng ba noäi dung: Lyù thuyeát chuyeân moân, kyõ thuaät cô baûn ; kieán thöùc vaø kyõ naêng söû duïng 5 moân theå thao ñeå RLTT; kieán thöùc vaø kyõ naêng 150 450 0 0 0 0 450 100 söû duïng moân theå thao ñoù trong toå chöùc caùc hoaït ñoäng giaùo duïc trong tröôøng laø söï caàn thieát trong ñaøo taïo Noäi dung chöông trình ñaõ theå hieän tính ñaëc thuø ngheä thuaät, ñaûm baûo cho chöông trình 6 126 378 24 48 0 0 426 94.7 thöïc hieän coù hieäu quaû caùc muïc tieâu ñaõ ñeà ra, ñaûm baûo tính caán ñoái veà noäi dung ñaøo taïo Muïc tieâu vaø noäi dung ñaøo taïo ñaõ kích t hích 7 ñöôïc tính töï giaùc tích cöïc cuûa SV trong hoïc 125 375 25 50 0 0 425 94.4 taäp. Chöông trình ñaõ naâng cao ñöôïc nhaän thöùc, yù 8 128 384 22 44 0 0 428 95.1 thöùc cuûa SV ñoái vôùi hoaït ñoäng TDTT Chöông trình ñaõ goùp phaàn naâng cao naêng löïc hoaït ñoäng ñaëc thuø ngheà nghieäp ngheä thuaät 9 140 420 10 20 0 0 440 97.8 trong töông lai cho SV vaø cuõng laø ñoäng löïc ñeå SV noã löïc hoïc taäp moân GDTC Noäi dung chöông trình coù gaây ñöôïc söï höùng 10 145 435 5 10 0 0 445 98.9 thuù cho SV moãi khi ñeán giôø hoïc moâ n GDTC SOÁ 5/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  3. dung chöông trình, toå chöùc quaù trình ñaøo taïo phuø hôïp THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC kyõ naêng vaø kieán thöùc caàn thieát ñeå töï RLTT. 73 vôùi khaû naêng tieáp thu cuûa SV, thöïc söï trang bò cho SV Noäi dung chöông trình, toå chöùc ñaøo taïo ñaõ goùp Baûng 2. Toång hôïp ñaùnh giaù veà noäi dung chöông trình vaø keát quaû ñaøo taïo cuûa taäp theå giaûng vieân khoa theå duïc theå thao (TDTT) tröïc tieáp daïy moân GDTC taïi tröôøng Ñaïi hoïc VHTT & DLTH (n = 8) YÙ kieán TT Noäi dung ñaùnh giaù Raát phuø hôïp Phuø hôïp Khoâng phuø hôïp Toång (3 ñieåm) (2 ñieåm) (1 ñieåm) Ñaùnh giaù veà chöông trình moân GDTC môùi xaây 1 n Ñieåm n Ñieåm n Ñieåm Ñieåm % döïng, sau khi ñaõ keát thuùc chöông trình ñaøo taïo Muïc tieâu chöông trình, muïc tieâu chung vaø muïc 1.1 tieâu cuï theå coù phuø hôïp vôùi tính ñaëc thuø ngheä 8 24 00 0 00 0 24 100 thuaät? Caáu truùc noäi dung chöông trình phuø hôïp vôùi muïc 1.2 7 21 1 2 00 0 23 95.8 tieâu ñaøo taïo ñaëc thuø ngheä thuaät? 1.3 Muïc tieâu ñaøo taïo coù phuø hôïp hay khoâng? 8 24 00 0 00 0 24 100 Keát caáu noäi dung coù phuø hôïp vôùi naêng löïc ñaõ ñeà 1.4 6 18 2 4 00 0 22 91.7 ra hay khoâng? Caáu truùc noäi dung töøng moân hoïc coù phuø hôïp vôùi 1.5 7 21 1 2 00 0 23 95.8 khaû naên g tieáp thu cuûa sinh vieân? Caáu truùc chung toaøn boä chöông trình soá moân hoïc (lí 1.6 8 24 00 0 00 0 24 100 thuyeát, thöïc haønh) coù phuø hôïp hay khoâng? 2 Keá hoaïch ñaøo taïo Thôøi löôïng cuûa chöông trình (150 tieát) coù ñaûm 2.1 6 18 2 4 00 0 22 91.7 baûo ñöôïc muïc tieâu ñaõ ñöa ra? Thôøi löôïng daønh cho töøng noäi dung hoïc coù ñaûm 2.2 baûo cho SV tieáp thu kieán thöùc vaø kyõ naêng hay 8 24 00 0 00 0 24 100 khoâng? Thöù töï noäi dung cho töøng moân hoïc coù phuø hôïp 2.3 7 21 1 2 00 0 23 95.8 khoâng? Trong moät giôø leân lôùp coù ñaûm baûo thöïc hieän 2.4 6 18 2 4 00 0 22 91.7 chöông trình ñuùng keá khoaïch hay khoâng? Cô sôû vaät chaát coù ñaùp öùng yeâu caàu veà ñaøo taïo hay 2.5 7 21 1 2 00 0 23 95.8 khoâng 3 Yeâu caàu veà kieåm tra ñaùnh giaù Noäi dung kieåm tra ñaùnh giaù coù phuø hôïp vôùi naêng 3.1 7 21 1 2 00 0 23 95.8 löïc cuûa SV hay khoâng? Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa SV sau moãi hoïc kyø 3.2 8 24 00 0 00 0 24 100 caû phaàn lyù thuyeát vaø thöïc haø nh? Ñaùnh giaù trình ñoä theå löïc cuûa SV sau moãi naêm 3.3 6 18 2 4 00 0 22 91.7 hoïc, thoâng qua tieâu chuaån RLTT Yeâu caàu kieåm tra ñaùnh giaù coù phuø hôïp vôùi thôøi 3.4 8 24 00 0 00 0 24 100 löôïng ñaøo taïo? Chöông trình GDTC coù phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån 3.5 8 24 00 0 00 0 24 100 cuûa SV ñaëc thuø ngheä thuaät? 4 Veà tính tích cöïc hoïc taäp cuûa SV SV coù nhaän thöùc ñuùng ñaén veà muïc tieâu cuûa 4.1 8 24 00 0 00 0 24 100 chöông trình vaø nhieäm vuï hoïc taäp? Muïc tieâu vaø noäi duïng chöông trình ñaõ khích leä 4.2 ñöôïc tính töï giaùc tích cöïc, yù thöùc traùch nhieäm cuûa 7 21 1 2 00 0 23 95.8 SV trong hoïc taäp? SV chuû ñoäng trong caùc hoaït ñoäng töï hoïc, giôø töï 4.3 6 18 2 4 00 0 22 91.7 hoïc? Naêng löïc töï hoïc cuûa SV ñöôïc phaùt trieån qua töøng 4.4 8 24 00 0 00 0 24 100 kyø hoïc? SV ñaõ boäc loä tính tích cöïc vaø chuû ñoäng trong hoaït 4.5 7 21 1 2 00 0 23 95.8 ñoäng töï hoïc? Khaû naêng töï hoïc cuûa SV ñaõ goùp phaàn naâng cao 4.6 8 24 00 0 00 0 24 100 hieäu quaû ñaøo taïo? KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 5/2019
  4. 74 THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC phaàn phaùt trieån theå chaát vaø kyõ naêng vaän ñoäng cho SV, Ñeå coù cô sôû ñaùnh giaù hieäu quaû noäi dung chöông taïo ñieàu kieän cho SV ñaït tieâu chuaån RLTT, thoâng qua trình thoâng qua thöïc nghieäm, baèng phieáu ñaùnh giaù keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc cho thaáy SVcoù theå tieáp thu toát cuûa 8 caùn boä giaûng vieân khoa TDTT tröïc tieáp daïy. chöông trình moân hoïc. Qua baûng 2 cho thaáy ñoä tin caäy cuûa muïc tieâu 2.2. Keát quaû ñaùnh giaù veà noäi dung chöông trình chöông trình ñaõ ñöôïc khaúng ñònh. Keát quaû phoûng vaán vaø keát quaû ñaøo taïo cuûa taäp theå giaûng vieân khoa cho thaáy coù tyû leä phaàn traêm löïa choïn cao thaáp nhaát TDTT thuoäc tröôøng Ñaïi hoïc VHTT & DLTH veà 91.7% cao nhaát laø 100% ñaëc bieät khoâng phuø hôïp chöông trình moân hoïc GDTC ñaõ xaây döïng khoâng coù ai löïa choïn, chöùng toû yù kieán cuûa taäp theå Baûng 3. Toång hôïp yù kieán ñaùnh giaù veà noäi dung chöông trình vaø keát quaû ñaøo taïo, cuûa caùc nhaø quaûn lyù, caùc chuyeân gia TDTT veà chöông trình GDTC ñaõ xaây döïng (n = 20) YÙ kieán TT Noäi dung veà caáu truùc chöông trình ñaõ xaây döïng Raát phuø hôïp Phuø hôïp Khoâng phuø hôïp Toång (3 ñieåm) (2 ñieåm) (1 ñieåm) Muïc tieâu chöông trình 1 n Ñieåm n Ñieåm n Ñieåm Ñieåm % (bao goàm muïc tieâu chung vaø muïc tieâu cuï theå) 1.1 Ñaûm baûo tính khoa hoïc 19 57 1 2 0 00 59 98.3 1.2 Ñaûm baûo tính thöïc tieãn 18 54 2 4 0 00 58 96.7 1.3 Ñaûm baûo tính hieäu quaû 17 51 3 6 0 00 57 95.0 1.4 Ñaûm baûo tính khaû thi 19 57 1 2 0 00 59 98.3 1.5 Ñaùp öùng ñònh höôùng tính ñoåi môùi 19 57 1 2 0 00 59 98.3 1.6 Ñaùp öùng xu theá “ñaøo taïo ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi” 19 57 1 2 0 00 59 98.3 1.7 Veà noäi dung cuûa muïc tieâu chung coù ñaùp öùng yeâu caàu 19 57 1 2 0 00 59 98.3 1.8 Veà noäi dung cuûa muïc tieâu cuï theå coù ñaùp öùng yeâu caàu 15 45 5 10 0 00 55 91.7 2 Veà noäi dung chöông trình Noäi dung chöông trình phuø hôïp vôùi khaû naêng tieáp thu 2.1 16 48 4 8 0 00 56 93.3 cuûa SV ñaëc thuø ngheä thuaät? Noäi dung chöông trình phuø hôïp vôùi ñònh höôùng goùp 2.2 phaàn naâng cao naêng löïc hoaït ñoäng cho SV ñaëc thuø 18 54 2 4 0 00 58 96.7 ngheä thuaät? Khoái löôïng kieán thöùc cuûa moãi noäi dung moân hoïc phuø 2.3 17 51 3 6 0 00 57 95.0 hôïp vôùi ñònh höôùng ñaøo taïo? 3 Veà phaân boá thôøi löôïng Ñaûm baûo cho SV coù thôøi gian ñeå lónh hoäi kieán thöùc 3.1 19 57 1 2 0 00 59 98.3 vaø reøn luyeän kyõ naêng? Ñaûm baûo tính caân ñoái giöõa caùc noäi dung ñaõ ñöôïc thieát 3.2 15 45 5 10 0 00 55 91.7 keá? Tuaân thuû tính phaùp lyù veà thôøi löôïng chöông trình ñöôïc 3.3 19 57 1 2 0 00 59 98.3 quy ñònh taïi chöông trình khung cuûa Boä GD vaø ÑT? 4 Veà caáu truùc chöông trình Ñaûm baûo tính caân ñoái vaø hôïp lyù veà noäi dung giöõa caùc 1 15 45 5 10 0 00 55 91.7 hoïc kyø, giöõa caùc naêm hoïc? Ñaûm baûo tính tuaàn töï, tính phaùt trieån vaø khoa hoïc 2 giöõa caùc noäi dung ñöôïc löïa choïn trong moãi hoïc kyø vaø 16 48 4 8 0 00 56 93.3 töø kyø 1 ñeán hoïc kyø 5 Caáu truùc noäi dung töøng moân hoïc phaûn aùnh nhu caàu vaø 3 18 54 2 4 0 00 58 96.7 ñònh höôùng ñaøo taïo SV ñaëc thuø ngheä thuaät? Caáu truùc chöông trình ñaûm baûo tính tuaàn töï cuûa quaù 4 17 51 3 6 0 00 57 95.0 trình sö phaïm? Caáu truùc chöông trình phaûn aùnh ñoåi môùi ñaøo taïo theo 5 19 57 1 2 0 00 59 98.3 xu höôùng tích cöïc hoùa ngöôøi hoïc? Caáu truùc chöông trình cho pheùp phaùt huy coù hieäu quaû 6 19 57 1 2 0 00 59 98.3 khaú naêng töï hoïc, töï reøn luyeän cuûa SV SOÁ 5/2019 KHOA HOÏC THEÅ THAO
  5. giaûng vieân khoa TDTT thuoäc tröôøng Ñaïi hoïc VH, THEÅ DUÏC THEÅ THAO QUAÀN CHUÙNG VAØ TRÖÔØNG HOÏC Tröôøng Ñaïi hoïc VHTT & DLTHlaø cô sôû ñöôïc löïa 75 TT&DLTH veà chöông trình moân hoïc GDTC xaây döïng choïn tieán haønh thöïc nghieäm. YÙ kieán ñaùnh giaù cuûa Hoäi môùi phuø hôïp vôùi caùc yeáu toá cô baûn cuûa chöông trình ñoàng nghieäm thu laø ñieàu kieän mang tính phaùp lyù tröôùc ñaõ ñöôïc xaây döïng. Ñoù chính laø cô sôû ñeå tieáp tuïc tieán khi tieán haønh ban haønh chöông trình trong thöïc tieãn haønh hoaït ñoäng nghieân cöùu veà hieäu quaû cuûa chöông ñaøo taïo SV. Hoäi ñoàng nghieäm thu cuûa tröôøng Ñaïi hoïc trình trong ñieàu kieän thöïc nghieäm. Caáu truùc chöông VHTT & DLTH ñaõ tieán haønh ñaùnh giaù noäi dung trình phuø hôïp vôùi xu theá ñaøo taïo hieän nay, phuø hôïp chöông trình treân cô sôû coù yù kieán cuûa Hoäi ñoàng khoa vôùi ñieàu kieän toå chöùc hoaït ñoäng ñaøo taïo trong caùc hoïc, khoa TDTT, yù kieán ñaùnh giaù cuûa caùc phaûn bieän tröôøng Vaên hoùa ngheä thuaät noùi chung vaø phuø hôïp vôùi (do Hoäi ñoàng nghieäm thu môøi). Keát luaän cuûa Hoäi ñieàu kieän tieáp thu cuûa SV tröôøng Ñaïi hoïc VHTT & ñoàng: noäi dung chöông trình ñaûm baûo tính khoa hoïc, DLTH noùi rieâng. phuø hôïp vôùi thöïc tieãn cuûa nhaø tröôøng; ñaûm baûo tính Ñònh höôùng veà naêng löïc ñöôïc ñaøo taïo cuûa SV sau caân ñoái vaø khaû thi. Cho pheùp trieån khai thöïc hieän khi hoïc taäp chöông trình ñöôïc chaáp thuaän vaø khaúng chöông trình moân hoïc GDTC cho nhöõng khoùa sau, ñònh tính caáp thieát trong xu theá xaây döïng môùi ñaøo taïo trong hoaït ñoäng ñaøo taïo SV cuûa tröôøng Ñaïi hoïc ñaùp öùng nhu caàu xaõ hoäi, nhu caàu cuûa ngöôøi hoïc. VHTT &DLTH. 2.3. Keát quaû ñaùnh giaù veà noäi dung chöông trình vaø keát quaû ñaøo taïo, cuûa caùc nhaø quaûn lyù, caùc 3. KEÁT LUAÄN chuyeân gia TDTT veà chöông trình GDTC ñaõ xaây Keát quaû cuûa vieäc ñaùnh giaù noäi dung chöông trình döïng GDTC cuûa ngöôøi hoïc, ngöôøi daïy, nhaø quaûn lyù vaø caùc Ñeå coù cô sôû ñaùnh giaù hieäu quaû noäi dung chöông chuyeân gia veà GDTC, chöông trình giaùo duïc laø moät trình thoâng qua thöïc nghieäm, baèng phieáu ñaùnh giaù baûn chöông trình khoa hoïc hôïp lyù, coù muïc tieâu ñaøo cuûa 20 caùn boä quaûn lí, caùc chuyeân gia veà TDTT taïo, noäi dung ñaøo taïo, phöông phaùp ñaøo taïo, caùc ñieàu Toång hôïp keát quaû thoáng keâ taïi baûng 3 cho thaáy: kieän vaø phöông tieän hoã trôï ñaøo taïo, phöông phaùp keát quaû toång hôïp yù kieán ñaùnh giaù cuûa caùc nhaø quaûn kieåm tra, ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuõng nhö vieäc lyù, giaûng vieân tröïc tieáp daïy noäi dung moân hoïc GDTC phaân phoái thôøi gian ñaøo taïo phuø hôïp vôùi ñoái töôïng môùi xaây döïng cuï theå nhö sau tæ leä phaàn traêm ñaït khaù SVtröôøng Ñaïi hoïc VHTT &DLTH. Qua caùc yù kieán cao vôùi tyû leä thaáp nhaát laø 91.7% cao nhaát laø 98.3% ñaùnh giaù cho thaáy chöông trình GDTC laø moät chöông khoâng phuø hôïp khoâng coù ai löïa choïn, chöùng toû noäi trình khoa hoïc, hôïp lyù coù tính thoáng nhaát cao giöõa caùc dung chöông trình phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa SV ngheä ñoái töôïng ñaùnh giaù, vaäy neân chöông trình phuø hôïp vôùi thuaät. ñoái töôïng SV, coù theå trieån khai ñaøo taïo cho SV taïi 2.4. Ñaùnh giaù cuûa Hoäi ñoàng nghieäm thu thuoäc cô tröôøng Ñaïi hoïc VHTT & DLTH. sôû ñöôïc löïa choïn tieán haønh thöïc nghieäm. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Ban Chaáp haønh Trung öông khoùa XI (2013), Nghò quyeát soá 29-NQ/TW veà ñoåi môùi caên baûn, toaøn dieän giaùo duïc vaø ñaøo taïo, ñaùp öùng yeâu caàu CNH-HÑH trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng ñònh höôùng XHCN vaø hoäi nhaäp quoác teá. 2. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2006), Quyeát ñònh soá 25/2006/QÑ-BGDÑT ngaøy 26/6/2006 ban haønh theo quy cheá ñaøo taïo ÑH vaø CÑ heä chính quy. 3. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2007), Quyeát ñònh soá 43/2007/QÑ-BGDÑT ngaøy 15/8/2007 ban haønh qui cheá ñaøo taïo ñaïi hoïc vaø cao ñaúng heä chính qui theo heä thoáng tín chæ. 4. Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo (2008), Quyeát ñònh soá 53/2008/QÑ-BGDÑT veà vieäc ban haønh Quy ñònh veà vieäc ñaùnh giaù, xeáp loaïi theå löïc HSSV. 5. Löông Kim Chung (1998), “Suy nghó veà phaùt trieån theå chaát ñoái vôùi nguoàn lao ñoäng töông lai”, Tuyeån taäp nghieân cöùu khoa hoïc giaùo duïc söùc khoûe theå chaát trong nhaø tröôøng caùc caáp, Nxb TDTT, Haø Noäi, tr 14-20. Trích nguoàn: luaän aùn Tieán só cuûa cuûa Trònh Ngoïc Trung vôùi teân ñeà taøi “Nghieân cöùu noäi dung moân GDTC cho sinh vieân tröôøng Ñaïi hoïc Vaên hoaù Theå thao vaø Du lòch Thanh Hoaù”. (Ngaøy Toøa soaïn nhaän ñöôïc baøi: 28/7/2019; ngaøy phaûn bieän ñaùnh giaù: 19/9/2019; ngaøy chaáp nhaän ñaêng: 28/10/2019) KHOA HOÏC THEÅ THAO SOÁ 5/2019
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2