intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kết quả tán sỏi niệu quản nội soi bằng máy tán xung hơi tại bệnh viện chợ Rẫy

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

623
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay phương pháp tán sỏi nội soi được ưa chuộng cho sỏi niệu quản, đặc biệt là sỏi niệu quản đoạn chậu. Có nhiều nguồn năng lượng dùng để phá sỏi qua nội soi niệu quản trong đó tán sỏi nội soi bằng xung hơi là phương pháp an toàn, hiệu quả nhất là giá thành thấp so với laser, siêu âm hay thủy điện lực...Tán sỏi nội soi sỏi niệu quản bằng xung hơi (Lithoclast) là vũ khí bổ sung cho tán sỏi ngoài cơ thể khi sỏi rơi xuống làm bế tắc niệu quản. Ngược lại, tán......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kết quả tán sỏi niệu quản nội soi bằng máy tán xung hơi tại bệnh viện chợ Rẫy

  1. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 KEÁT QUAÛ TAÙN SOÛI NIEÄU QUAÛN NOÄI SOI BAÈNG MAÙY TAÙN XUNG HÔI TAÏI BEÄNH VIEÄN CHÔÏ RAÃY Chaâu Quyù Thuaän*, Traàn Ngoïc Sinh** TOÙM TAÉT Muïc ñích: Trình baøy keát quaû ñieàu trò soûi nieäu quaûn baèng maùy taùn soûi noäi soi xung hôi taïi Khoa Tieát Nieäu Beänh Vieän Chôï Raãy. Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu: Nghieân cöùu treân caùc beänh nhaân soûi nieäu quaûn coù chæ ñònh can thieäp ngoaïi khoa, soûi nieäu quaûn töø thaáp ñeán cao keát hôïp soûi thaän cuøng beân coù chæ ñònh taùn soûi ngoaøi cô theå. Thöïc hieän vôùi maùy taùn soûi xung hôi EMS töø thaùng 8 ñaàu thaùng12 -2004. Beänh nhaân ñöôïc chuaån bò tö theá taùn soûi noäi soi treân baøn cuûa maùy taùn soûi ngoaøi cô theå ñeå coù theå phoái hôïp trong nhöõng tröôøng hôïp caàn thieát. Choáng chæ ñònh taùn soûi khi coù nhieãm truøng nieäu. Keát quaû: Nhoùm nghieân cöùu goàm 43 tröôøng hôïp (TH), 18 nam (41.86%) vaø 25 nöõ (58.14%) , tuoåi trung bình 46.84 ± 16.41 (thaáp nhaát 19, cao nhaát 77 tuoåi). Vò trí soûi ña soá laø: nieäu quaûn chaäu 35 TH (81,39%) chieám ña soá, ñaëc bieät coù 1 TH (2.32%) soûi taïo thaønh chuoåi (sau taùn soûi ngoaøi cô theå) vaø 1TH (2.32%) soûi nieäu quaûn chaäu coù soûi thaän cuøng beân ñaõ phaûi phoái hôïp taùn soûi ngoaøi cô theå. Tyû leä saïch soûi laø 40/ 43 TH (93%), khoâng coù TH naøo soûi chaïy leân thaän. Coù 3 TH thaát baïi (7%): trong ñoù moät tröôøng hôïp khoâng ñaët ñöôïc maùy soi vaøo nieäu quaûn, moät TH soûi dính chaët vaøo thaønh nieäu quaûn vaø moät TH soûi nieäu quaûn ñoaïn löng coù heïp nieäu quaûn döôùi soûi. Khoâng gaëp tai bieán hoaëc bieán chöùng naëng. Keát luaän: Taùn soûi nieäu quaûn noäi soi baèng xung hôi laø phöông phaùp an toaøn vaø hieäu quaû cao. Chæ ñònh ñöôïc môû roäng neáu phoái hôïp vôùi maùy taùn soûi ngoaøi cô theå khi coù theâm soûi thaän cuøng beân SUMMARY RESULTS OF LITHOTRIPSY LITHOCLAST ON URETERAL CALCULI OF CHO RAY HOSPITAL Chau Quy Thuan, Tran Ngoc Sinh * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 83 – 86 Objective: Our results of the pneumatic endoscopic lithotripsy for ureteral calculi. Our study was conducted in Cho Ray Hospital. Patients and methods: This was a prespective study. It was carried out on ureteral calculi patients who were fit for surgical treatment. The stones located on proximal to distal ureter, and might be combined with a same side renal stone which offered to ESWL. Using Wolf – EMS Pneumatic Lithotriptor and Duet – Direx Extracorporeal ShockWave Lithotriptor, the patients were treated from August 2004 to December 2004. The candidate lay down on the table of ESW lithotriptor to perform the ureteroscopic lithotripsy. Results: There were 43 patients underwent 43 ureteroscopic procedures for removal of calculi. In which, 18 males: 25 females (41.86 %: 58.14%).The mean age was 46.84 ±16.41 (it ranged from 19 -77 year old). Most of patients had a distal ureteral stone (35 cases – 81.39%), only one case (2.32%) had a “steintrass” stones followed by the Extracorporeal ShockWave Lithotripsy (ESWL) procedure and one case had a distal ureteral stone combined with a same side renal stone, which was stone –free followed by * Khoa Tieát Nieäu - Beänh vieän Chôï Raãy ** Khoa Tieát Nieäu - Beänh vieän Chôï Raãy, Phaân moân Tieát Nieäu Tröôøng ÑHYD Tp. Hoà Chí Minh 83
  2. ESWL. 40/43 patients having ureteral calculi were fragmented successfully (93%), no stones were moved up to the kidney. Total 3 cases were failed: one patient had ureteral stricture so that we couldn’t access to calculus, other one, we didn’t obtain ureteral access, the other had a hard and impacted stone. So, we had to make the open surgery for those patients. The failure rate is 7%.No severe complications occurred. Conclusion: Pneumatic Ureteroscopic lithotripsy is safe and effective. The indication will be enlarged if it can combine with The ESWL for the renal stones. ÑAËT VAÁN ÑEÀ KEÁT QUAÛ Hieän nay phöông phaùp taùn soûi noäi soi ñöôïc öa - 43 TH ñöôïc noäi soi nieäu quaûn baèng maùy soi nieäu chuoäng cho soûi nieäu quaûn, ñaëc bieät laø soûi nieäu quaûn quaûn loaïi cöùng (Wolf- Swiss- EMS), thôøi gian thöïc ñoaïn chaäu. Coù nhieàu nguoàn naêng löôïng duøng ñeå phaù hieän thuû thuaät trung bình 57,12 ± 26.82 phuùt (ngaén soûi qua noäi soi nieäu quaûn trong ñoù taùn soûi noäi soi baèng nhaát 20 phuùt, daøi nhaát 145 phuùt). Trong ñoù, coù 1 TH ù xung hôi laø phöông phaùp an toaøn, hieäu quaû nhaát laø giaù soûi thaän cuøng beân taùn soûi ngoaøi cô theå phoái hôïp vaø 1 thaønh thaáp so vôùi laser, sieâu aâm hay thuûy ñieän TH soûi taïo thaønh chuoåi do taùn soûi ngoaøi cô theå tröôùc löïc...Taùn soûi noäi soi soûi nieäu quaûn baèng xung hôi ñoù ôû beänh vieän khaùc. (Lithoclast) laø vuõ khí boå sung cho taùn soûi ngoaøi cô theå - 3 tröôøng hôïp thaát baïi (7%). khi soûi rôi xuoáng laøm beá taéc nieäu quaûn. Ngöôïc laïi, taùn - 40 tröôøng hôïp ñöôïc taùn soûi thaønh coâng (93%), soûi nieäu quaûn keøm soûi thaän cuøng beân maø khoâng coù caùc soûi ñöôïc taùn vôõ thaønh nhöõng maûnh vuïn, caùc maùy taùn soûi ngoaøi cô theå seõ bò nguy cô soûi rôi xuoáng maûnh to ñöôïc gaáp ra ngoaøi baèng roï, keàm, sau taùn soûi gaây beá taéc moät laàn nöõa. thaønh coâng, caên cöù vaøo thöông toån nieâm maïc nieäu Taïi Khoa Tieát Nieäu Beänh Vieän Chôï Raãy muoán thöïc quaûn, chuùng toâi ñaët thoâng double-J cho 37 TH, 3 TH hieän yù töôûng keát hôïp 2 kyõ thuaät treân vaø ñaây laø baùo caùo chuùng toâi ñaët thoâng nieäu quaûn. böôùc ñaàu, taùn soûi nieäu quaûn ñaõ tieán haønh treân moät soá - Khoâng coù TH naøo soûi di chuyeån leân thaän trong tröôøng hôïp soûi nieäu quaûn chaäu, ñaëc bieät coøn môû roäng quaù trình taùn soûi. chæ ñònh treân moät soá soûi nieäu quaûn ñoaïn cao hoaëc coù keát hôïp vôùi maùy taùn soûi ngoaøi cô theå cho soûi thaän. - Khoâng coù tai bieán nghieâm troïng naøo ñöôïc ghi nhaän. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN Baûng 1: Vò trí soûi CÖÙU Vò trí Soá TH Tæ leä (%) Phöông phaùp nghieân cöùu tieàn cöùu. Treân 43 Soûi nieäu quaûn chaäu 35 81.39% tröôøng hôïp soûi nieäu quaûn töø thaáp ñeán cao hay keát hôïp Soûi nieäu quaûn löng 6 13.97% Soûi taïo thaønh chuoåi 1 2.32% soûi thaän cuøng beân coù chæ ñònh taùn soûi noäi soi hoå trôï Soûi nieäu quaûn + soûi 1 2.32% taùn soûi ngoaøi cô theå töø thaùng 8/2004 ñeán thaùng thaän 12/2004. Toång coäng 43 100% Maùy taùn soûi laø maùy noäi soi vaø maùy taïo xung hôi Baûng 2: Kích thöôùc soûi cuûa maùy EMS (Lithoclast) – Maùy taùn soûi ngoaøi cô theå Vò trí Soá TH Kích thöôùc Trung bình Duet (Direx). Soûi nieäu quaûn chaäu 36 7- 16 mm 10.83 ±2.61 mm Soûi nieäu quaûn löng 6 7- 16 mm 11.17 ±3.66 mm Chæ ñònh taùn soûi treân caùc tröôøng hôïp coù soûi nieäu Baûng 3: Hình aûnh sieâu aâm ñaùnh giaù möùc ñoä tröôùng quaûn ñöôøng kính döôùi 1cm, khoâng phaân bieät soûi nieäu nöôùc thaän quaûn chaäu löng, hoaëc thaønh chuoãi treân nieäu quaûn. Bình Tröôùng nöôùc Tröôùng nöôùc Tröôùng Khoâng ñaùnh Vôùi nhöõng tröôøng hôïp coù soûi nieäu quaûn keøm theo thöôøng ñoä I ñoä II nöôùc ñoä III giaù soûi thaän döôùi 2cm, coù theå tieán haønh taùn soûi baèng maùy 1 (2.32%) 13 (30.23%) 16 (37.23%) 7 (16.25%) 6 (13.97%) xung hôi, sau ñoù taùn ngoaøi cô theå. 84
  3. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005 Baûng 4: Hình aûnh thaän treân UIV beân taùn soûi do thao taùc bôm nöôùc. Chuùng toâi tieán Bình thöôøng Ñaøi beå thaän Thaän khoâng Khoâng coù UIV haønh gaây meâ noäi khí quaûn 25 tröôøng hôïp, 18 tröôøng giaûn phaân tieát hôïp gaây teâ tuûy soáng, caùc tröôøng hôïp ñau hoâng löng 2 (4.77%) 34 (80.95%) 6 (14.28%) 1 (2.32%) luùc thao taùc ñeàu xaûy ra trong nhoùm gaây teâ tuûy soáng. Baûng 5: Ñaëc ñieåm veà soûi (möùc ñoä beá taéc) Veà kyõthuaät taùn soûi noäi soi soûi nieäu quaûn baèng Möùc ñoä beá taéc Soá TH Tyû leä (%) xung hôi, sau khi ñöa maùy leân nieäu quaûn, phaûi nhìn Khoâng beá taéc 22 51.16(%) Beá taéc 21 48.84(%) roõ ñaàu taùn vaø hoøn soûi, cho ñaàu taùn tieáp xuùc tröïc tieáp Toång coäng 43 100% vôùi hoøn soûi vaø taùn, muïc ñích cuûa taùn soûi laø taïo ra caùc Baûng 6: Laâm saøng khi taùn soûi maûnh vôû coù ñöôøng kính döôùi 2mm ñeå coù theå töï ra Möùc ñoä beá taéc Soá TH Tyû leä (%) ngoaøi ñöôïc, caùc soûi coù ñöôøng kính to phaûi duøng keàm, Soûi khoâng baùm nieâm maïc 18 45% roï gaáp ra ngoaøi, nhöôïc ñieåm cuûa taùn soûi noäi soi baèng Soûi khaûm ñôn thuaàn 9 25% xung hôi laø hoøn soûi deã di chuyeån leân thaän(4). Soûi khaûm + polype döôùi soûi 13 30% Toång coäng 40 100% Trong soá 43 beänh nhaân coù moät tröôøng hôïp chuùng toâi ñaët maùy leân nieäu quaûn khoâng ñöôïc, moät tröôøng hôïp Baûng 7: Bieán chöùng haäu phaãu soûi cöùng vaø baùm chaët vaøo thaønh nieäu quaûn, moät tröôøng Ñau hoâng Vieâm ñaøi beå Nöôùc tieåu Soá ngaøy naèm löng thaän caáp trong/24h vieän hôïp coù heïp döôùi nieäu quaûn, caû ba tröôøng hôïp naøy 2 TH 1 TH 40 TH 3.35 ngaøy chuyeån moå hôû, 40 tröôøng hôïp taùn soûi thaønh coâng (93%), keát quaû naøy töông töï nhö nhieàu taùc giaû khaùc(2,5,7). BAØN LUAÄN Khoâng coù tröôøng hôïp soûi di chuyeån leân thaän, ñoái Tröôøng hôïp noäi soi nieäu quaûn ñaàu tieân ñöôïc tieán vôùi soûi khaûm chuùng toâi khoâng gaëp söï coá naøy, ñoái vôùi haønh naêm 1912 do Young thöïc hieän, töø ñoù coù nhöõng soûi nieäu quaûn di ñoäng chuùng toâi baét soûi baèng roï tröôùc thay ñoåi lôùn, ñaùng keå nhaát laø heä thoáng kính cuûa khi taùn, theo caùc taùc giaû khaùc: soûi nieäu quaûn ñoaïn Hopkins, maùy soi nieäu quaûn cöùng vôùi caùc kích thöôùc löng, ñaëc bieät soûi ôû vò trí 1/3 treân, thì tæ leä soûi di khaùc nhau, caùc maùy soi nieäu quaûn hoâm nay coù theå soi chuyeån leân thaän cao nhaát. Chuùng toâi coù 7 tröôøng hôïp leân tôùi beå thaän(3). soûi nieäu quaûn ñoaïn löng, moät tröôøng hôïp naèm trong Taùn soûi noäi soi baèng xung hôi coù öu ñieåm laø nhoùm thaát baïi do heïp nieäu quaûn döôùi soûi, 6 tröôøng khoâng sinh nhieät, do ñoù nguy toån thöông nieäu quaûn hôïp coøn laïi ñeàu taùn soûi thaønh coâng. do nhieät khoâng xaûy ra, so vôùi taùn soûi baèng thuûy ñieän Baûng 8: So saùnh keát quaû vôùi caùc taùc giaû khaùc löïc, sieâu aâm, laser thì taùn soûi baèng xung hôi coù tæ leä Ñôn vò/ taùc giaû Thôøi gian Soá tröôøng hôïp Thaønh coâng (%) thuûng nieäu quaûn thaáp hôn, chi phí baûo trì vaø giaù BVÑK Caàn Thô 1998- 2000 50 62 thaønh cuõng thaáp hôn(4). Taùn soûi noäi soi soûi nieäu quaûn BV Bình Daân 1998 129 76 baèng xung hôi laø phöông phaùp an toaøn vaø hieäu quaû(1). BVBÑ Haø Noäi 1999- 2000 210 89 BVBÑ 1 Haø Noäi 2004 1519 88.08 Vôùi yù töôûng phoái hôïp 2 vuõ khí taùn soûi noäi soi vaø NM Quang 2004 204 95 taùn soûi ngoaøi cô theå, beänh nhaân ñöôïc chuaån bò treân Taùc giaû 1999- 2001 50 78 baøn taùn soûi ngoaøi cô theå, neân chæ ñònh cuûa chuùng toâi Taùc giaû 2004 43 93 môû roäng cho nhöõng TH coù soûi thaän cuøng beân cuõng Khoâng coù tröôøng hôïp thuûng nieäu quaûn. Soûi khaûm nhö hoå trôï cho nhöõng TH soûi di chuyeån leân thaän coù polyp 13 tröôøng hôïp, soûi khaûm khoâng coù polyp 9 trong quaù trình taùn soûi noäi soi. Trong loaït nghieân cöùu tröôøng hôïp, ñaây laø nhöõng tröôøng hôïp soûi nieäu quaûn naøy coù 1 TH soûi thaän cuøng beân vôùi soûi nieäu quaûn chaäu laâu ngaøy gaây vieâm nhieãm vaø nieäu maïc döôùi soûi taêng vaø khoâng coù TH naøo soûi di chuyeån leân thaän. sinh gaây neân hình aûnh polyp, chính polyp che kín Veà voâ caûm, meâ noäi khí quaûn coù öu ñieåm laøm giaõn hoøn soûi gaây caûn trôû cho vieäc tieáp caän hoøn soûi, deã gaây cô toái ña vaø khoâng xaûy ra tình traïng ñau hoâng löng thuûng nieäu quaûn. Thuaän lôïi trong taùn soûi soûi khaûm coù 85
  4. polyp hoaëc khoâng coù polyp laø hoøn soûi khoù di chuyeån Soá ngaøy haäu phaãu trung bình 3,35 ngaøy (1-8 leân thaän, tuy nhieân khaû naêng thuûng nieäu quaûn raát ngaøy) töông ñöông keát quaû cuûa taùc giaû khaùc. Caùc cao. Thöôøng gaëp nhaát laø bong lôùp nieâm maïc nieäu tröôøng hôïp ñaët thoâng trong nieäu quaûn khoâng laøm toán quaûn vaø heïp nieäu quaûn sau taùn soûi, sau taùn chuùng toâi theâm thôøi gian phaãu thuaät nhöng laøm cho ña soá beänh ñaët thoâng noøng nieäu quaûn, thoâng double-J cho 37 nhaân caûm thaáy khoù chòu vaø keùo daøi thôøi gian naèm beänh nhaân (92,5%), thoâng nieäu quaûn cho 3 beänh vieän hôn(5). nhaân (7,5%). Theo y vaên neáu sau taùn soûi noäi soi maø KEÁT LUAÄN nieäu maïc khoâng bò toån thöông thì khoâng ñaët thoâng noøng nieäu quaûn.Tuy nhieân, treân thöïc teá laâm saøng caùc Taùn soûi noäi soi soûi nieäu quaûn baèng maùy xung hôi tröôøng hôïp soûi khaûm, nhaát laø soûi khaûm coù polyp, sau cho tæ leä thaønh coâng cao (93%), noù laø moät phöông taùn soûi noäi soi thöôøng coù traày söôùt nieâm maïc, phuø neà phaùp an toaøn vaø hieäu quaû, khoâng gaëp caùc tai bieán vaø heïp loøng nieäu quaûn. Chuùng toâi quyeát ñònh ñaët nghieâm troïng. Chæ ñònh seõ ñöôïc môû roäng ñoái vôùi vò trí thoâng double-J cho caùc tröôøng hôïp naøy. soûi nieäu quaûn cao cuõng nhö coù soûi thaän keát hôïp cuøng beân neáu chuùng ta coù maùy taùn soûi ngoaøi cô theå hoå trôï. Khoâng coù tröôøng hôïp naøo nöôùc tieåu ñuïc, neáu coù Caùc bieåu hieän sau taùn soûi goàm coù: Ñau hoâng löng beân nöôùc tieåu ñuïc deã gaây choaùng nhieãm truøng. Tröôùc khi taùn soûi vaø tieåu maùu, haàu heát ñeàu khoûi sau vaøi ngaøy tieán haønh noäi soi taùn soûi, trong soá 43 beänh nhaân cuûa ñieàu trò. Trong soá beänh nhaân cuûa nghieân cöùu naøy tæ leä chuùng toâi khoâng coù beänh nhaân naøo coù bieåu hieän soûi khaûm khaù cao, ñaây laø soûi thöôøng keát hôïp vôùi phuø nhieãm truøng tieåu treân laâm saøng vaø treân xeùt nghieäm neà vaø polyp, vaø raát deã gaây bieán chöùng thuûng nieäu nöôùc tieåu. quaûn, neân phaûi caån troïng trong caùc tröôøng hôïp naøy Moät tröôøng hôïp ñöôïc taùn soûi ngoaøi cô theå soûi thaän ñeå traùnh thaát baïi. Coù ñöôïc nhö vaäy chuùng ta môùi phaûi (beänh vieän khaùc), caùc maûnh vuïn soûi di chuyeån giaûm tæ leä thaát baïi vaø taêng tæ leä thaønh coâng cho xuoáng nieäu quaûn gaây beá taéc nieäu quaûn moät ñoaïn, phöông phaùp naøy. chuùng toâi taùn soûi noäi soi vaø duøng keàm gaép heát soûi vuïn, ñaët thoâng Double-J, haäu phaãu 2 ngaøy xuaát vieän. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Akhtar M.S., Akhtar F.K. Utility of the lithoclast in the Daáu hieäu laâm saøng sau taùn soûi noäi soi: Ñau hoâng treatment of upper, middle and lower ureteric calculi. beân taùn soûi, 2 tröôøng hôïp laø do trong quaù trình taùn soûi 2. Döông Vaên Trung, Leâ Ngoïc Töø, Nguyeãn Böûu Trieàu. Keát quaû taùn soûi nieäu quaûn noäi soi ngöôïc doøng cho 1519 beänh nhaân phaûi bôm nöôùc laøm caêng ñaøi beå thaän vaø nieäu quaûn taïi beänh vieän Böu Ñieän 1 Haø Noäi. Y hoïc thöïc haønh hoäi beân treân, ñau hoâng löng beân taùn soûi coøn gaëp trong luùc nghò ngoaïi khoa toaøn quoác, trang 600-604. 3. Li-MS, Sosa R.E. Ureteroscopy and retrograde ureteral ñang thöïc hieän thuû thuaät vaø hay gaëp ôû caùc beänh nhaân access. Campell’ Urology2002; chapter 97. ñöôïc teâ tuyû soáng. Moät tröôøng hôïp vieâm ñaøi beå thaän 4. Lingerman JE., Lifshitz DA., Evan AP.. Surgical caáp sau taùn soûi noäi soi, chuùng toâi caáy nöôùc tieåu, vi management of urinary lithiasis. Campell’ Urology2002; chapter 99. truøng moïc laø Pseudomonas Aeruginosa, thôøi gian haäu 5. Nguyeãn Minh Quang. Ruùt kinh nghieäm qua 204 tröôøng phaãu beänh nhaân naøy laø 8 ngaøy vaø ñaây laø beänh nhaân hôïp taùn soûi noäi soi baèng laser vaø xung hôi. Luaän aùn chuyeân coù soá ngaøy haäu phaãu daøi nhaát. khoa caáp 2 6. Traàn Ngoïc Sinh, Chaâu Quùy Thuaän. Nhaân moät soá tröôøng Moät daáu hieäu khaùc thöôøng gaëp laø tieåu maùu, nöôùc hôïp taùn soûi nieäu quaûn qua noäi soi taïi Beänh Vieän Chôï Raãy. Y hoïc Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, thaønh töïu khoa hoïc 5 naêm tieåu ñoû theo thoâng nieäu ñaïo, hoaëc thoâng nieäu quaûn, Beänh Vieän Chôï Raãy 1996 – 2001, trang 282 – 287. sau taùn soûi noäi soi, chuùng toâi theo doõi tính chaát, soá 7. Voõ Vaên Quyù, Ñaøo Thanh Hoaù, Nguyeãn Quang Trung. Keát löôïng nöôùc tieåu töø thoâng nieäu quaûn vaø thoâng nieäu ñaïo quaû böôùc ñaàu taùn soûi nieäu quaûn noäi soi taïi beänh vieän GTVT 1. Y hoïc thöïc haønh, hoäi nghò ngoaïi khoa toaøn quoác, trang baèng caùch noái 2 ñaàu thoâng vaøo hai tuùi chöùa khaùc 598-600. nhau. Tuy nhieân caùc daáu hieäu treân thöôøng khoûi sau vaøi ngaøy ñieàu trò. 86
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2