intTypePromotion=1

Khả năng cần sử dụng giải pháp phân lũ sông Đáy trong các giai đoạn kiểm soát lũ sông Hồng - NCS. Đặng Lan Hương

Chia sẻ: Tinh Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
1
download

Khả năng cần sử dụng giải pháp phân lũ sông Đáy trong các giai đoạn kiểm soát lũ sông Hồng - NCS. Đặng Lan Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống công trình phòng chống lũ sông Hồng bao gồm hệ thống đê, hệ thống các hồ chứa nước thượng nguồn, tổ hợp công trình phân lũ sông Đáy và các phân khu chậm lũ,... Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Khả năng cần sử dụng giải pháp phân lũ sông Đáy trong các giai đoạn kiểm soát lũ sông Hồng" dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khả năng cần sử dụng giải pháp phân lũ sông Đáy trong các giai đoạn kiểm soát lũ sông Hồng - NCS. Đặng Lan Hương

kh¶ n¨ng cÇn sö dông gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y<br /> trong c¸c giai ®o¹n kiÓm so¸t lò s«ng Hång<br /> <br /> NCS. §Æng Lan H­¬ng<br /> Côc Qu¶n lý Tµi nguyªn n­íc<br /> <br /> 1. Giíi thiÖu chung<br /> HÖ thèng c«ng tr×nh phßng chèng lò s«ng Hång bao gåm hÖ thèng ®ª, hÖ thèng<br /> c¸c hå chøa th­îng nguån, tæ hîp c«ng tr×nh ph©n lò s«ng §¸y vµ c¸c khu ph©n chËm<br /> lò. Tr×nh tù sö dông c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng nµy trong viÖc phßng chèng lò cho h¹<br /> du nh­ sau: tr­íc tiªn c¸c hå chøa ®­îc sö dông ®Ó c¾t lò. NÕu sau khi c¸c hå chøa c¾t<br /> lò, mùc n­íc s«ng Hång t¹i Hµ Néi vÉn lín h¬n mùc n­íc an toµn ®ª (13,4 m), s«ng<br /> §¸y ®­îc sö dông ®Ó ph©n lò. Sau khi ®· ph©n lò vµo s«ng §¸y nh­ng mùc n­íc s«ng<br /> Hång t¹i Hµ Néi vÉn cã kh¶ n¨ng v­ît 13,4 m, lò s«ng Hång sÏ tiÕp tôc ®­îc ph©n vµo<br /> c¸c khu ph©n chËm lò.<br /> C«ng tr×nh ph©n lò s«ng §¸y ®­îc x©y dùng tõ n¨m 1937, tr­íc khi xuÊt hiÖn hå<br /> chøa ®Çu tiªn trªn th­îng nguån s«ng Hång. Khi ch­a cã hå chøa trªn th­îng nguån,<br /> s«ng §¸y mét m×nh ph¶i ®¶m ®­¬ng nhiÖm vô gi¶m mùc n­íc lò s«ng Hång xuèng thÊp<br /> h¬n mùc n­íc thiÕt kÕ ®ª. Víi sù cã mÆt cña c¸c hå chøa Hoµ B×nh, Th¸c Bµ trong hiÖn<br /> t¹i vµ S¬n La, Tuyªn Quang trong t­¬ng lai, s«ng §¸y chØ ph¶i ®¶m nhËn l­îng n­íc lò<br /> mµ c¸c hå chøa kh«ng thÓ kiÓm so¸t hÕt ®­îc. V× vËy, ®Ó gi÷ mùc n­íc t¹i Hµ Néi nhá<br /> h¬n 13,4 m kh¶ n¨ng ph¶i ph©n lò vµo s«ng §¸y sÏ gi¶m dÇn cïng víi viÖc bæ sung c¸c<br /> hå chøa trªn nguån s«ng Hång.<br /> Bµi viÕt nµy ph©n tÝch kh¶ n¨ng ph¶i sö dông ®Õn gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y<br /> trong tõng giai ®o¹n kiÓm so¸t lò s«ng Hång. C¸c giai ®o¹n nµy ®­îc ®¸nh dÊu b»ng sù<br /> ra ®êi cña c¸c hå chøa th­îng nguån s«ng Hång nh­ sau<br />  Giai ®o¹n I : lµ giai ®o¹n hiÖn t¹i víi hÖ thèng hå chøa th­îng nguån s«ng Hång<br /> gåm cã hå Hoµ B×nh vµ Hå Th¸c Bµ<br />  Giai ®o¹n II: lµ giai ®o¹n sau khi cã hå Tuyªn Quang trªn s«ng G©m. HÖ thèng hå<br /> chøa bao gåm hå Hoµ B×nh, Th¸c Bµ vµ Tuyªn Quang<br />  Giai ®o¹n III: lµ giai ®o¹n sau khi cã hå S¬n La. HÖ thèng hå chøa th­îng nguån<br /> s«ng Hång gåm: Hoµ B×nh, Th¸c Bµ, Tuyªn Quang vµ S¬n La<br /> <br /> Kh¶ n¨ng cÇn ph¶i sö dông ®Õn gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y ®­îc ®¸nh gi¸ theo hai<br /> khÝa c¹nh sau:<br /> 1. Chu kú lÆp l¹i cña c¸c trËn lò cÇn ph¶i sö dông ®Õn gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y ®Ó<br /> gi÷ mùc n­íc Hµ Néi kh«ng v­ît qu¸ 13,4 m<br /> 2. Tæng l­îng lò cÇn ph©n vµo s«ng §¸y t­¬ng øng víi cïng mét trËn lò qua c¸c giai<br /> ®o¹n kiÓm so¸t lò s«ng Hång.<br /> <br /> 2. C¸c b­íc tÝnh to¸n<br /> <br /> C¸c trËn lò s«ng Hång t¹i S¬n T©y trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®­îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸<br /> kh¶ n¨ng cÇn sö dông gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y víi c¸c ®Æc tr­ng sau:<br />  Chu kú lÆp l¹i cña ®Ønh lò lµ 125 n¨m (cì lò n¨m 1971), 200 n¨m, 300 n¨m, 500<br /> n¨m, 1000 n¨m. Gi¸ trÞ l­u l­îng lò t­¬ng øng víi c¸c chu kú nµy ®­îc lÊy theo<br /> Quy ho¹ch phßng chèng lò s«ng Hång.<br />  §­êng qu¸ tr×nh cña c¸c trËn lò vµ møc ®é ®ãng gãp cña c¸c s«ng nh¸nh vµo lò<br /> s«ng Hång ®­îc m« pháng theo c¸c d¹ng lò ®· x¶y ra vµo c¸c n¨m 1969, 1971,<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> 1996. TrËn lò n¨m 1969 lµ trËn lò cã 2 ®Ønh; trËn lò 1971 lµ trËn lò lín nhÊt ®·<br /> x¶y ra trªn s«ng Hång; trËn lò n¨m 1996 lµ trËn lò lín nhÊt ®· x¶y ra trªn s«ng §µ<br /> Trong bµi to¸n nµy, c¸c vÊn ®Ò sau ®©y cÇn ®­îc gi¶i quyÕt :<br /> 1. TÝnh to¸n m« pháng c¸c t×nh huèng lò lín trªn c¸c s«ng nh¸nh th­îng nguån<br /> s«ng Hång, t¹o ra c¸c ®Çu vµo cña hÖ thèng kiÓm so¸t lò s«ng Hång .<br /> 2. TÝnh to¸n ®iÒu tiÕt lò qua c¸c hå chøa t­¬ng øng víi c¸c giai ®o¹n kiÓm so¸t lò<br /> s«ng Hång vµ diÔn to¸n lò vÒ h¹ du<br /> 3. X¸c ®Þnh tæng l­îng lò cÇn ph©n vµo s«ng §¸y trong tõng tr­êng hîp tÝnh to¸n<br /> Trong bµi b¸o nµy, c¸c vÊn ®Ò (1) (2) ®­îc thùc hiÖn theo c«ng nghÖ tÝnh to¸n trong<br /> c¸c nghiªn cøu [2], [3], [4]. Néi dung c¬ b¶n cña c«ng nghÖ nµy bao gåm:<br /> (a) M« pháng c¸c t×nh huèng lò theo c¸c ®Æc tr­ng sau:<br />  Quan hÖ gi÷a l­u l­îng ®Ønh lò trªn dßng chÝnh s«ng Hång vµ c¸c s«ng nh¸nh<br />  Quan hÖ gi÷a ®Ønh lò vµ tæng l­îng lò trªn tõng nh¸nh s«ng<br />  Gi¸ trÞ ®Ønh lò trªn tõng nh¸nh s«ng lµ ®¹i l­îng ngÉu nhiªn tu©n theo luËt<br /> ph©n bè x¸c suÊt Pierson 3<br /> (b) C¸c hå chøa ®iÒu tiÕt lò theo quy tr×nh sau:<br />  C¸c hå chøa Hoµ B×nh, Th¸c Bµ ®­îc vËn hµnh theo “Quy tr×nh vËn hµnh hå<br /> chøa thuû ®iÖn Hoµ B×nh vµ c¸c c«ng tr×nh c¾t gi¶m lò s«ng Hång trong mïa lò<br /> hµng n¨m” ban hµnh vµo 6/1997.<br />  Hå Tuyªn Quang vµ Hoµ B×nh ®­îc phèi hîp c¾t lò theo quy tr×nh ®iÒu phèi<br /> sau:<br /> - Khi mùc n­íc Hµ Néi cã kh¶ n¨ng v­ît 11,5 m, hå Hoµ B×nh ®­îc sö<br /> dông ®Ó c¾t lò cho Hµ Néi.<br /> - Khi mùc n­íc Tuyªn Quang cã kh¶ n¨ng v­ît møc 26,0 m, hå §¹i ThÞ<br /> b¾t ®Çu c¾t lò cho Tuyªn Quang.<br /> - Hå Tuyªn Quang ngõng c¾t lò cho Tuyªn Quang khi mùc n­íc Tuyªn<br /> Quang cã kh¶ n¨ng thÊp h¬n 26 m hoÆc khi dung tÝch hå ®¹t 500 triÖu<br /> m3.<br /> - Khi mùc n­íc hå Hoµ B×nh cã kh¶ n¨ng ®¹t cao tr×nh 115 m (MNDBT)<br /> vµ mùc n­íc Hµ Néi cã kh¶ n¨ng v­ît 11,5 m, hå Tuyªn Quang ®­îc huy<br /> ®éng tiÕp 500 triÖu m3 cßn l¹i trong 1 tû m3 ®Ó c¾t lò cho Hµ Néi.<br />  Hå chøa S¬n La ®­îc ®iÒu hµnh dùa theo yªu cÇu x¶ lò lín cña hÖ thèng hå<br /> S¬n La, Hoµ B×nh trong nghiªn cøu kh¶ thi c«ng tr×nh thuû ®iÖn S¬n La. Mét sè<br /> ®iÓm c¬ b¶n trong quy tr×nh ®iÒu hµnh theo nghiªn cøu nµy lµ:<br /> - B¾t ®Çu sö dông dung tÝch chèng lò cña hå Hoµ B×nh khi mùc n­íc Hµ<br /> Néi v­ît 11,5 m<br /> - Khi l­u l­îng S¬n T©y v­ît qu¸ 23000 m3, t­¬ng øng víi mùc n­íc Hµ<br /> Néi 12,5 m míi sö dông dung tÝch chèng lò hå S¬n La<br /> - Khi ®· ®¹t tíi mùc n­íc d©ng cña hå, l­u l­îng n­íc ®­îc x¶ chuyÓn tiÕp<br /> qua c¸c mèi c«ng tr×nh trong thêi gian mùc n­íc Hµ Néi ch­a ®¹t tíi cao<br /> tr×nh 13,0 m.<br /> - Sau khi mùc n­íc Hµ Néi ®¹t cao tr×nh 13 m b¾t ®Çu sö dông dung tÝch<br /> gia c­êng cña hå S¬n La. Khi l­u l­îng S¬n T©y tiÕp tôc t¨ng, dung tÝch<br /> gia c­êng cña hå Hoµ B×nh ®­îc ngËp ®Õn mùc n­íc lò gia c­êng<br /> - ViÖc x¶ n­íc hå chøa ®Õn cao tr×nh mùc n­íc tr­íc lò ®­îc thùc hiÖn khi<br /> lò rót tíi kh«ng d­íi møc 11,5 m t¹i Hµ Néi<br /> <br /> (c) DiÔn to¸n c¸c qu¸ tr×nh lò ®· ®­îc c¸c hå chøa ®iÒu tiÕt vÒ Hµ Néi ®­îc thùc<br /> hiÖn theo ph­¬ng ph¸p sãng ®éng häc<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> Tæng l­îng lò cÇn ph©n vµo s«ng §¸y ®­îc x¸c ®Þnh theo tæng l­îng dßng ch¶y t¹i<br /> S¬n T©y trong kho¶ng thêi gian mùc n­íc t¹i Hµ Néi v­ît 13,4 m.<br /> <br /> 4. Ph©n tÝch kÕt qu¶ tÝnh to¸n<br /> C«ng tr×nh ph©n lò s«ng §¸y ®­îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ ph©n ®­îc tæng l­îng lò<br /> 1,2 tû m3 víi l­u l­îng lín nhÊt lµ 5000 m3/s. Tr­íc khi qua ®Ëp §¸y, l­îng lò ®­îc ®­a<br /> qua trµn H¸t M«n vµ cèng V©n Cèc ®Ó vµo hå V©n Cèc víi søc chøa 196 triÖu m3. V×<br /> vËy trong bµi viÕt nµy tr­êng hîp cã tæng l­îng lò cÇn ph©n vµo s«ng §¸y nhá h¬n 0,2<br /> tû m3 ®­îc coi lµ tr­êng hîp kh«ng ph¶i ph©n lò. L­îng lò cÇn ph©n cã thÓ tr÷ ®­îc<br /> trong lßng hå V©n Cèc vµ kh«ng cÇn më ®Ëp §¸y.<br /> Tõ kÕt qu¶ tÝnh to¸n cã thÓ nhËn thÊy c¸c vÊn ®Ò sau ®©y<br /> <br /> (a) Mèi quan hÖ gi÷a møc ®é ph©n lò s«ng §¸y vµ c¸c d¹ng lò kh¸c nhau<br /> H×nh 1 biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a tæng l­îng lò cÇn ph¶i ph©n vµo s«ng §¸y vµ<br /> chu kú lÆp l¹i cña l­u l­îng ®Ønh lò nhiªn t¹i S¬n T©y trong c¸c trËn lò kh¸c nhau. Cã<br /> thÓ thÊy râ tæng l­îng lò cÇn ph©n cÇn ph©n vµo s«ng §¸y kh«ng chØ phô thuéc vµo ®é<br /> lín cña lò mµ cßn phô thuéc vµo c¶ d¹ng lò. Trong mäi kÞch b¶n tÝnh to¸n, d¹ng lò n¨m<br /> 1971 lµ d¹ng lò dÔ kiÓm so¸t nhÊt vµ d¹ng lò n¨m 1996 lµ d¹ng lò khã kiÓm so¸t nhÊt.<br /> §èi víi d¹ng lò n¨m 1971, trong c¶ hai giai ®o¹n I vµ II, chØ cÇn ph©n lò s«ng<br /> §¸y ë møc ®é nhÑ khi ®é lín cña ®Ønh lò cã chu kú t¸i diÔn 500 n¨m<br /> §èi víi d¹ng lò 1969, l­îng lò cÇn ph©n vµo s«ng §¸y trong c¶ hai giai ®o¹n I vµ<br /> II ®Òu d­íi møc 0,2 tû m3 trong trËn lò chu kú 200 n¨m . ChØ khi gÆp c¸c trËn lò cì 300<br /> n¨m míi cÇn ph©n vµo s«ng §¸y mét tæng l­îng n­íc xÊp xØ møc thiÕt kÕ.<br /> §èi víi d¹ng lò 1996, ngay ®èi víi c¸c trËn lò cì 125 n¨m ®· cÇn ph¶i ph©n lò<br /> vµo s«ng §¸y ë møc ®é nhÑ tõ 0,2-0,4 tû m3 trong c¶ hai giai ®o¹n I vµ II. §èi víi c¸c<br /> trËn lò cã chu kú lÆp l¹i 200, n¨m møc ®é ph©n lò vµo s«ng §¸y trong c¶ hai giai ®o¹n<br /> ®Òu xÊp xØ møc thiÕt kÕ. Chªnh lÖch tæng l­îng ph©n lò gi÷a d¹ng lò 1971 vµ 1996 lµ<br /> 1,2 tû m3 trong c¸c trËn lò cã cïng chu kú lÆp l¹i 200 n¨m, 3,5 tû m3 trong c¸c trËn lò<br /> 500 n¨m<br /> <br /> (b) Kh¶ n¨ng cÇn ph¶i sö dông gi¶i ph¸p ph©n lò trong c¸c giai ®o¹n<br /> Trong giai ®o¹n hiÖn t¹i, ®èi víi c¸c trËn lò cã chu kú lÆp l¹i 125 n¨m vµ d¹ng lò<br /> 1971 vµ 1969, hå Hoµ B×nh vµ Th¸c Bµ cã thÓ gi÷ ®­îc mùc n­íc Hµ Néi nhá h¬n 13,4<br /> m mµ kh«ng cÇn dïng ®Õn gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y. Nh­ng nÕu x¶y ra c¸c trËn lò cã<br /> chu kú lÆp l¹i 125 n¨m vµ d¹ng lò n¨m 1996 vÉn cÇn ph¶i ph©n lò vµo s«ng §¸y ë møc<br /> ®é nhÑ víi møc ph©n lò 0,4 tû m3. Nh­ vËy, gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y kÕt hîp víi gi¶i<br /> ph¸p hå chøa cã thÓ ®¶m b¶o chèng lò cho Hµ Néi ®èi víi c¸c trËn lò cã chu kú t¸i diÔn<br /> 125 n¨m §èi víi c¸c trËn lò cã chu kú lÆp l¹i 200 n¨m vµ d¹ng lò 1996, ®ßi hái ph¶i<br /> ph©n lò vµo s«ng §¸y 1,6 tû m3, v­ît qu¸ n¨ng lùc thiÕt kÕ cña c«ng tr×nh ph©n lò s«ng<br /> §¸y<br /> Trong giai ®o¹n 2, víi sù cã mÆt cña hå Tuyªn Quang, nh÷ng trËn lò ®ßi hái ph¶i<br /> ph©n lò s«ng §¸y lµ nh÷ng trËn lò víi l­u l­îng ®Ønh cì 200 n¨m lÆp l¹i mét lÇn vµ<br /> d¹ng ph©n phèi 1996. Møc ®é ph©n lò vµo s«ng §¸y trong c¸c trËn lò nµy lµ 1,2 tû m3,<br /> mét møc ®é phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c«ng tr×nh. §èi víi c¸c trËn lò 500 n¨m, gi¶i ph¸p<br /> ph©n lò s«ng §¸y kÕt hîp víi gi¶i ph¸p c¾t lò cña c¸c hå chøa Hoµ B×nh, Th¸c Bµ vµ<br /> Tuyªn Quang vÉn cÇn ph¶i ph©n lò vµo s«ng §¸y 3,5 tû m3, v­ît qu¸ n¨ng lùc cña tæ hîp<br /> c«ng tr×nh ph©n lò s«ng §¸y.<br /> H×nh 2 so s¸nh tæng l­îng lò cÇn ph©n vµo s«ng §¸y t­¬ng øng víi c¸c chu kú<br /> lÆp l¹i cña trËn lò trong c¸c giai ®o¹n kiÓm so¸t lò kh¸c nhau. Cã thÓ thÊy, kh¶ n¨ng cÇn<br /> sö dông gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y thùc sù cã thay ®æi lín vµo giai ®o¹n III víi sù ra<br /> ®êi cña hå S¬n La. Trong giai ®o¹n nµy, chØ ®èi víi nh÷ng trËn lò cã chu kú lÆp l¹i 500<br /> n¨m vµ d¹ng lò 1996, gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y míi buéc ph¶i sö dông. Trong trËn lò<br /> <br /> <br /> 3<br /> cã chu kú lÆp l¹i 1000 n¨m theo mäi d¹ng lò ®Òu cÇn ®Õn gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y.<br /> Tæng l­îng lò cÇn ph©n vµo s«ng §¸y trong trËn lò 1000 n¨m d¹ng 1996 lµ 1,1 tû m3 .<br /> Nh­ vËy, sau khi cã hå S¬n La gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y kÕt hîp víi gi¶i ph¸p hå chøa<br /> cã thÓ chèng ®­îc c¸c trËn lò cã chu kú lÆp l¹i 1000 n¨m.<br /> ViÖc x¸c ®Þnh tæng l­îng lò s«ng Hång cÇn ph¶i ph©n lò vµo s«ng §¸y phô<br /> thuéc rÊt nhiÒu vµo quy tr×nh ®iÒu hµnh c¸c hå chøa c¾t lò th­îng nguån. Tuy nhiªn, víi<br /> viÖc ¸p dông mét ph­¬ng thøc ®iÒu hµnh thèng nhÊt, c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®· cho thÊy<br /> ®­îc xu thÕ biÕn ®æi cña ®¹i l­îng nµy qua c¸c giai ®o¹n kiÓm so¸t lò s«ng Hång<br /> <br /> KÕt luËn<br /> 1. C¸c t×nh huèng lò s«ng Hång ®ßi hái ph¶i sö dông gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y<br /> kh«ng chØ phô thuéc vµo ®é lín cña ®Ønh lò mµ cßn phô thuéc vµo c¶ d¹ng lò. D¹ng<br /> lò 8/1996 lµ d¹ng lò khã kiÓm so¸t nhÊt trong c¸c d¹ng lò ®· x¶y ra trªn s«ng Hång.<br /> 2. T­¬ng øng víi trËn lò cã d¹ng n¨m 1996, chu kú lÆp l¹i 200 n¨m, tæng l­îng lò cÇn<br /> ph¶i ph©n vµo s«ng §¸y sau khi c¸c hå chøa ®· ®iÒu tiÕt lò lµ 1,6 tû m3 trong giai<br /> ®o¹n hiÖn t¹i, 1,2 tû m3 trong giai ®o¹n cã hå Tuyªn Quang vµ 0 m3 trong giai ®o¹n<br /> cã hå S¬n La.<br /> 3. §èi víi d¹ng lò n¨m 1996, ®Ó gi÷ mùc n­íc Hµ Néi thÊp h¬n 13,4 m, cÇn sö dông<br /> gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng §¸y khi gÆp c¸c trËn lò cã chu kú t¸i diÔn 125 n¨m trong giai<br /> ®o¹n hiÖn t¹i, 200 n¨m trong giai ®o¹n cã hå Tuyªn Quang, 500 n¨m trong giai ®o¹n<br /> cã hå S¬n La.<br /> 4. NÕu vÉn gi÷ mùc n­íc an toµn ®ª t¹i Hµ Néi lµ 13,4 m, b»ng gi¶i ph¸p ph©n lò s«ng<br /> §¸y kÕt hîp víi gi¶i ph¸p hå chøa cã thÓ ®¹t ®­îc tiªu chuÈn chèng lò lµ 125 n¨m<br /> trong giai ®o¹n hiÖn t¹i, 200 n¨m sau khi cã hå Tuyªn Quang vµ 1000 n¨m sau khi<br /> cã hå S¬n La<br /> <br /> Tµi liÖu tham kh¶o<br /> 1. C«ng ty Kh¶o s¸t ThiÕt kÕ §iÖn I, Thuû n¨ng thuû lîi vµ kinh tÕ n¨ng l­îng, Nghiªn<br /> cøu kh¶ thi c«ng tr×nh thñy ®iÖn S¬n La, 1998<br /> 2. TrÞnh Quang Hoµ, Hoµng Minh TuyÓn, §Æng Lan H­¬ng, B¸o c¸o kÕt qu¶ tÝnh to¸n<br /> hiÖu qu¶ ®iÒu tiÕt lò cña c«ng tr×nh §¹i ThÞ trªn s«ng G©m ®èi víi thÞ x· Tuyªn<br /> Quang vµ Hµ Néi, 7/2001<br /> 3. §Æng Lan H­¬ng, §¸nh gi¸ vai trß s«ng §¸y trong viÖc phßng chèng lò s«ng Hång<br /> khi cã hå §¹i ThÞ vµ hå S¬n La. Dù th¶o b¸o c¸o tæng kÕt ®Ò tµi cÊp Tæng côc, 2003<br /> 4. Hoµng Minh TuyÓn, §¸nh gi¸ vai trß mét sè hå chøa lín th­îng nguån s«ng Hång<br /> phÇn ViÖt Nam trong viÖc phßng chèng lò h¹ du, LuËn ¸n tiÕn sÜ §Þa lý, ViÖn KhÝ<br /> t­îng Thuû v¨n.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> 4<br /> 3.5 D¹ng lò 1969<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Wph©n lò (109 m3)<br /> 3 D¹ng lò 1971<br /> 2.5 D¹ng lò 1996<br /> <br /> 2<br /> 1.5<br /> 1<br /> 0.5<br /> 0<br /> 0 100 200 300 400 500<br /> Chu kú lÆp l¹i cña trËn lò (n¨m)<br /> <br /> (a)<br /> <br /> 1.5<br /> D¹ng lò 1969<br /> Wph©n lò (109 m3)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> D¹ng lò 1971<br /> 1 D¹ng lò 1996<br /> <br /> <br /> <br /> 0.5<br /> <br /> <br /> <br /> 0<br /> 0 200 400 600 800 1000 1200<br /> Chu kú lÆp l¹i cña trËn lò (n¨m)<br /> <br /> (b)<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> 3.5 D¹ng lò 1969<br /> Wph©n lò (109 m3)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 3 D¹ng lò 1971<br /> 2.5 D¹ng lò 1996<br /> 2<br /> 1.5<br /> 1<br /> 0.5<br /> 0<br /> 0 100 200 300 400 500<br /> Chu kú lÆp l¹i cña trËn lò (n¨m)<br /> <br /> <br /> (c)<br /> <br /> H×nh 1 Quan hÖ gi÷a tæng l­îng ph©n lò vµ chu kú lÆp l¹i cña trËn lò<br /> trong c¸c giai ®o¹n: (a) Hoµ B×nh+Th¸c Bµ; (b) Hoµ B×nh+Th¸c<br /> Bµ+§¹i ThÞ; (c) Hoµ B×nh+Th¸c Bµ+Tuyªn Quang+S¬n La<br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> D¹ ng lò 1 9 6 9<br /> 3.00<br /> HB+TB<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> W p h ©n lò (10 9 m 3 )<br /> 2.50<br /> HB+TB+TQ<br /> 2.00<br /> HB+TB+TQ+SL<br /> 1.50<br /> 1.00<br /> <br /> 0.50<br /> 0.00<br /> 0 2 00 400 60 0 8 00 1 000 1 20 0<br /> Chu kú lÆ p l¹ i c ña trË n lò (n¨ m )<br /> <br /> <br /> (a)<br /> <br /> <br /> D¹ ng lò 1 9 7 1<br /> 0.70<br /> HB+TB<br /> 0.60<br /> W p h ©n lò (10 9 m 3 )<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 0.50 HB+TB+TQ<br /> <br /> 0.40 HB+TB+TQ+SL<br /> 0.30<br /> 0.20<br /> 0.10<br /> 0.00<br /> 0 2 00 4 00 600 80 0 1 00 0 120 0<br /> Chu kú lÆ p l¹ i cña tr Ë n lò (n¨ m )<br /> <br /> <br /> (b)<br /> <br /> <br /> D¹ng lò 1996<br /> 4<br /> W ph©n lò (109 m3)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> HB+TB<br /> 3<br /> HB+TB+TQ<br /> 2 HB+TB+TQ+SL<br /> <br /> 1<br /> <br /> 0<br /> 0 200 400 600 800 1000 1200<br /> Chu kú lÆp l¹i cña trËn lò (n¨m)<br /> <br /> (c)<br /> <br /> <br /> <br /> H×nh 2. So s¸nh quan hÖ tæng l­îng ph©n lò vµ chu kú lò cña c¸c giai ®o¹n<br /> theo c¸c d¹ng lò: (a) d¹ng lò 1969; (b) d¹ng lò 1971; (c) d¹ng lò 1996<br /> <br /> 6<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2