Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
170
lượt xem
30
download

Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện:  Hàng tháng căn cứ vào số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý, cơ sở giao đại lý khai thuế theo mẫu số 01/KK-BH ban hành kèm theo TT số10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009 và nộp tờ khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.  Trường hợp có số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì lập tờ khai theo quý

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm

  1. Thủ tục: Khai khấu trừ thuế TNCN dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm - Trình tự thực hiện: + Hàng tháng căn cứ vào số thuế TNCN đã khấu trừ của các đại lý, cơ sở giao đại lý khai thuế theo mẫu số 01/KK-BH ban hành kèm theo TT số10/2009/TT-BTC ngày 21/1/2009 và nộp tờ khai cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. + Trường hợp có số thuế khấu trừ hàng tháng dưới 5 triệu đồng thì lập tờ khai theo quý - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Mẫu tờ khai dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm- mẫu số 01/KK-BH ban hành kèm theo TT 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Mẫu tờ khai dành cho cơ sở giao đại lý bao hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm mẫu số 01/KK-BH, Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009
  2. Mẫu số: 01/KK-BH (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm) Chính thức: [ Bổ sung: [ ] Lần: [ ] ] [01] Kỳ tính thuế: Tháng/Quý……… Năm ...…… [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………………………........ [03] Mã số - thuế: [04] Địa chỉ: ……………………………………................................................. [05] Điện thoại:…………..[06] Fax:..........................[07] Email: ....................... Số Chỉ tiêu lượng/Số STT tiền Tổng số đại lý bảo hiểm trong kỳ Người 1 Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm trong kỳ 2 VNĐ Tổng số đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừ thuế trong kỳ Người 3 Tổng thu nhập trả cho đại lý bảo hiểm thuộc diện khấu trừ 4 VNĐ Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ 5 VNĐ Tr.đó: - Khấu trừ theo tỷ lệ 5% + Số đại lý Người + Số thuế đã khấu trừ VNĐ - Khấu trừ theo tỷ lệ 10% + Số đại lý Người + Số thuế đã khấu trừ VNĐ Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ............ , ngày ......tháng ….....năm ….... NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản