KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN_tiết 3, 4, 5

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
263
lượt xem
62
download

KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN_tiết 3, 4, 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Củng cố các khái niệm về: hình đa diện, khối đa diện và hai đa diện bằng nhau. 2. Về kỹ năng: Biết cách nhận dạng một hình là hình đa diện, một hình không phải là hình đa diện. Vận dụng các phép dời hình trong không gian để phân chia, chứng minh hai hình đa diện bằng nhau. Biết cách phân chia các khối đa diện đơn giản. 3. Về tư duy, thái độ: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, tổng hợp để giải một bài toán. Học sinh học tập tích cực. II. Chuẩn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN_tiết 3, 4, 5

  1. BÀI TẬP KHÁI NIỆM KHỐI ĐA DIỆN Tuần: 3 Tiết: 3 I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Củng cố các khái niệm về: hình đa diện, khối đa diện và hai đa diện bằng nhau. 2. Về kỹ năng: Biết cách nhận dạng một hình là hình đa diện, một hình không phải là hình đa diện. Vận dụng các phép dời hình trong không gian để phân chia, chứng minh hai hình đa diện bằng nhau. Biết cách phân chia các khối đa diện đơn giản. 3. Về tư duy, thái độ: Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, tổng hợp để giải một bài toán. Học sinh học tập tích cực. II. Chuẩn bị: GV: Giáo án, bảng phụ. HS: Học bài cũ và chuẩn bị trước các bài tập 1 → 4 trang 12 SGK. III. Phương pháp: Gợi mở, vấn đáp, thảo luận nhóm. IV. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định lớp: Sĩ số: …… Vắng: ……. 2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút) * Câu hỏi 1: (GV treo bảng phụ có chứa hình a, b, c). Trong các hình sau, hình nào là hình đa diện, hình nào không phải là hình đa diện? D C A B D' C' A' B' (b) (a) (c) (d) - Hãy giải thích vì sao hình (b) không phải là hình đa diện? * Câu hỏi 2: (GV treo bảng phụ có chứa hình d). Cho hình lập phương như hình vẽ. Hãy chia khối lập phương trên thành hai khối lăng trụ bằng nhau? - HS nhận xét. - GV nhận xét và cho điểm. - GV giới thiệu các cách chia khác. 3. Bài mới: Hoạt động 1: Giải BT 4 trang 12 SGK: “Chia khối lập phương thành 6 khối tứ diện bằng nhau”. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV treo bảng phụ có chứa khối lập phương ở D C câu hỏi KTBC. A - Gợi mở cho HS: B + Theo câu hỏi 2 KTBC, các em đã chia khối C' lập phương thành hai khối lăng trụ bằng nhau. D' + CH: Để chia được 6 khối tứ diện bằng nhau A' B' ta cần chia như thế nào? - Theo dõi. - Gọi HS trả lời cách chia. 13’ - Gọi HS nhận xét. - Phát hiện ra chỉ cần chia mỗi khối lăng trụ - Nhận xét, chỉnh sửa. thành ba khối tứ diện bằng nhau.
  2. - Giới thiệu cách chia khác hoặc yêu cầu HS về - Suy nghĩ để tìm cách chia khối lăng trụ nhà tìm cách chia khác. ABD.A’B’D’ thành 3 khối tứ diện bằng nhau. - Nhận xét trả lời của bạn. Hoạt động 2: Giải BT 3 trang 12 SGK: “Chia khối lập phương thành 5 khối tứ diện”. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng - Treo bảng phụ có chứa hình Bài 3/12 SGK: lập phương ở câu hỏi 2 KTBC. D C - Yêu cầu HS thảo luận nhóm để - Thảo luận theo nhóm. tìm kết quả. A B 12’ - Gọi đại diện nhóm trình bày. - Đại diện nhóm trình bày. D' C' - Gọi đại diện nhóm nhận xét. - Đại diện nhóm trả lời. - Nhận xét, chỉnh sửa và cho A' B' điểm. - Ta chia lăng trụ thành 5 tứ - Giới thiệu cách chia khác hoặc diện AA’BD, B’A’BC’, yêu cầu HS về nhà tìm cách chia CBC’D, D’C’DA’ và khác. DA’BC’. Hoạt động 3: Giải BT 1 trang 12 SGK: “Cm rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt của nó là một số chẵn. Cho ví dụ”. TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng - Hướng dẫn HS giải: Bài 1/12 SGK: + Giả sử đa diện có m mặt. - Theo dõi. Giả sử đa diện (H) có m mặt. Ta c/m m là số chẵn. Do: Mỗi mặt có 3 cạnh nên có 3m cạnh. + CH: Có nhận xét gì về số - Suy nghĩ và trả lời. Mỗi cạnh của (H) là cạnh chung của 8’ cạnh của đa diện này? hai mặt nên số cạnh của (H) bằng c + Nhận xét và chỉnh sửa. 3m = . Do c nguyên dương nên m phải là 2 số chẵn (đpcm). - CH: Cho ví dụ? - Suy nghĩ và trả lời. VD: Hình tứ diện có 4 mặt. 4. Củng cố: (5’) (GV treo bảng phụ BT 3/12 SGK) D C CH 1: Hình sau có phải là hình đa diện hay không? CH 2: Hãy chứng minh hai tứ diện AA’BD và CC’BD bằng nhau? 5. Dặn dò: A B Giải các BT còn lại. Đọc trước bài: “Khối đa diện lồi và khối đa diện đều”. D' C' A'
  3. KHỐI ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU Tuần: 4 Tiết: 4 I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Làm cho học sinh nắm được đn khối đa diện lồi,khối đa diện đều 2. Về kỉ năng: Nhận biết các loại khối đa diện 3. Về tư duy thái độ: Tư duy trực quan thông qua các vật thể có dạng các khối đa diện,thái độ học tập nghiêm túc. II. Chuẩn bị: GV: Giáo án ,hình vẽ các khối đa diện trên giấy rôki. HS: Kiến thức về khối đa diện III. Phương pháp: Trực quan, gợi mở,vấn đáp. IV. Tiến trình bài học: 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút Nêu đn khối đa diện Cho học sinh xem 5 hình vẽ gồm 4 hình là khối đa diện(2 lồi và 2 không lồi), 1 hình không là khối đa diện.Với câu hỏi: Các hình nào là khối đa diện?Vì sao không là khối đa diện? Khối đa diện không lồi 3. Bài mới Tg Nội dung ghi bảng Hoạt động của GV Hoạt động HS 13’ I.ĐN khối đa diện lồi:(SGK) +Từ các hình vẽ của KTBC Gv cho Xem hình vẽ , học sinh phân biệt sự khác nhau nhận xét, giữa 4 khối đa diện nói trên từ đó phát biểu đn nãy sinh đn(Gv vẽ minh hoạ các đoạn thẳng trên các hình và cho hs nhận xét) - Tæ chøc cho häc sinh ®äc, nghiªn cøu phÇn kh¸i niÖm vÒ khèi ®a +HS phát biểu ý kiến diÖn låi. về khối đa diện không lồi. +Thế nào là khối đa diện không lồi? Xem hình vẽ 1.19 sgk 25’ II.Đn khối đa diện đều: (SGK) + Quan s¸t m« h×nh +Cho học sinh xem một số hình ảnh tø diÖn ®Òu vμ khèi về khối đa diện đều. lËp ph−¬ng vμ ®−a - Tæ chøc häc sinh ®äc, nghiªn cøu ra ®−îc nhËn xÐt vÒ ®Þnh nghÜa vÒ khèi ®a diÖn ®Òu. mÆt, ®Ønh cña c¸c - Cho häc sinh quan s¸t m« h×nh khèi ®ã. c¸c khèi tø diÖn ®Òu, khèi lËp + Ph¸t biÓu ®Þnh ph−¬ng. nghÜa vÒ khèi ®a HD học sinh nhËn xÐt vÒ mÆt, diÖn ®Òu. ®Ønh cña c¸c khèi ®ã. - Giíi thiÖu ®Þnh lÝ: Cã 5 lo¹i khèi ®a diÖn ®Òu. + §Õm ®−îc sè ®Ønh vμ sè c¹nh cña c¸c
  4. +HD hs cũng cố định lý bằng cách khèi ®a diÖn ®Òu: Tø gắn loại khối đa diện đều cho các diÖn ®Òu, lôc diÖn hình trong hình 1.20 ®Òu, b¸t diÖn ®Òu, C khèi 12 mÆt ®Òu vμ I khèi 20 mÆt ®Òu.(theo h1.20) +Cũng cố kiến thức bằng cách A hướng dẫn học sinh ví dụ sau: +Hình dung được M F “Chứng minh rằng trung điểm hình vẽ và trả lời các các cạnh của một tứ diện đều cạnh câu hỏi để chứng E a là các đỉnh của một bát diện minh được tam giác N đều.” IEF là tam giác đều. HD cho học sinh bằng hình vẽ trên B rô ki. J D + Cho học sinh hình dung được khối bát diện. +HD cho học sinh cm tam giác IEF là tam giác đều cạnh a. Hỏi: +Các mặt của tứ diện đều có tính chất gì? +Đoạn thẳng EF có tính chất gì trong tam giác ABC. Tương tự cho các tam giác còn lại. V. Cũng cố và dặn dò ( 2 phút ) Phát biểu đn khối đa diện lồi, khối đa diện đều. Làm các bài tập trong SGK. Đọc trước bài khái niệm về thể tích của khối đa diện. BÀI TẬP KHÔÍ ĐA DIỆN LỒI VÀ KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU Tuần: 5 Tiết:5 I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Khắc sâu lại định nghĩa và các tính chất chảu khối đa diện lồi, khối đa diện đều. Nhận biết được các loại khối đa diện lồi, khối đa diện đều. 2. Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng chứng minh khối đa diện đều và giải các bài tập về khối đa diện lồi và khối đa diện đều Rèn luyện kỹ năng vẽ hình không gian 3. Về tư duy và thái độ: Rèn luyện tư duy trực quan. Nhận biết được các loại khối đa diện lồi và khối đa diện đều Tích cực hoạt động. Biết quy lạ về quen II. Chuẩn bị: GV: chuẩn bị các bài tập giải tại lớp và các hình vẽ minh hoạ trên bảng phụ của các bài tập đó HS: Nắm vững lý thuyết.Chuẩn bị bài tập ở nhà. Thước kẻ III. Phương pháp giảng dạy: gợi mở, vấn đáp, hoạt động nhóm. IV. Tiến trình bài học: 1. Ổn định lớp:(1’)
  5. 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) 1/ Phát biểu định nghĩa khối đa diện lồi, khối đa diện đều và các tính chất của chúng? 2/ Nêu các loại khối đa diện đều? Cho ví dụ về một vài khối đa diện đều trong thực tế? 3. Bài mới: *Hoạt động 1: Giải bài tập 2 sgk trang 18 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 10’ +Treo bảng phụ hình 1.22 sgk trang 17 +Nhìn hình vẽ trên bảng phụ xác định hình (H) và +Yêu cầu HS xác định hình (H) và hình (H’) hình (H’) +Hỏi: -Các mặt của hình (H) là hình gì? -Các mặt của hình (H’) là hình gì? +HS trả lời các câu hỏi -Nêu cách tính diện tích của các mặt của hình +HS khác nhận xét (H) và hình (H’)? -Nêu cách tính toàn phần của hình (H) và hình (H’)? +GV chính xác kết quả sau khi HS trình bày xong *Hoạt động 2: Khắc sâu khái niệm và các tính chất của khối đa diện đều TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 10’ +GV treo bảng phụ hình vẽ trên bảng +HS vẽ hình +Hỏi: -Hình tứ diện đều được tạo thành từ các tâm của +HS trả lời các câu hỏi các mặt của hình tứ diên đều ABCD là hình nào? +HS khác nhận xét -Nêu cách chứng minh G1G2G3G4 là hình tứ diện đều? +GV chính xác lại kết quả *Hoạt động 3: Giải bài tập 4 sgk trang 18 TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS 15’ +Treo bảng phụ hình vẽ trên bảng +HS vẽ hình vào vở a/GV gợi ý: -Tứ giác ABFD là hình gì? -Tứ giác ABFD là hình thoi thì AF và BD có tính chất +HS trả lời các câu hỏi gì? +GV hướng dẫn cách chứng minh và chính xác kết quả HS trình bày cách chứng minh GV yêu cầu HS nêu cách chứng minh AF, BD và CE cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường +Yêu cầu HS nêu cách chứng minh tứ giác BCDE là +HS trình bày cách chứng minh hình vuông. V.Củng cố toàn bài : (3’) Cho khối chóp có đáy là n-giác. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? a/ Số cạnh của khối chóp bằng n+1 b/ Số mặt của khối chóp bằng 2n c/ Số đỉnh của khối chóp bằng 2n+1 d/ Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó
  6. Đáp án : d 4. Hướng dẫn và ra bài tập về nhà : (1’) - Nắm vững lại các định nghĩa về khối đa diện lồi, khối đa diên đều và các tính chất của nó - Làm lại các bài tập 1,2,3,4 sgk trang 18 Đọc bài và tìm hiểu bài mới trước ở nhà
Đồng bộ tài khoản