Khái niệm về nghề phay

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

2
605
lượt xem
246
download

Khái niệm về nghề phay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phay là một phương pháp gia công cắt gọt có năng suất cao, chiếm trên 10% trong tổng khối lượng công việc + Trong việc gia công mặt phẳng có khả năng thay thế hoàn toàn cho công việc bào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái niệm về nghề phay

 1. baøi môû ñaàu ♣ Khaùi nieäm veà ngheà phay ♣ Vò trí, ñaëc ñieåm cuûa ngheà phay ♣ caùc vieäc phay cô baûn ♣ caùc phöông phaùp phay chính ♣ maùy phay ♣ caùc loaïi maùy phay ♣ caáu taïo cô baûn ♣ cô caáu thao taùc ♣ baûo döôõng maùy ♣ dao phay ♣ Vaät lieäu laøm dao vaø caùc loaïi dao phay ♣ khaùi nieäm veà caét goït kim loaïi ♣ caùc chuyeån ñoäng laøm vieäc vaø truïc toïa ñoä ♣ cheá ñoä caét ♣ nhieät caét vaø dung dòch laøm nguoäi ♣ thöôøng thöùc veà atlñ vaø vscn ♣ kyõ thuaät an toaøn trong coâng vieäc phay ♣ thöôøng thöùc veà veä sinh coâng nghieäp
 2. Vò trí, ñaëc ñieåm cuûa ngheà phay ♣ Phay laø moät phöông phaùp gia coâng caét goït coù naêng xuaát cao, chieám treân10% trong toång khoái löôïng coâng vieäc CGKL ♣ Trong vieäc gia coâng maët phaúng coù khaû naêng thay theá hoaøn toaøn cho coâng vieäc baøo. ♣ Dao phay thuoäc loaïi dung cuï caét daïng truï. coù nhieàu raêng (raêng ôû maët truï hoaëc maët ñaàu). Moãi raêng laø 1 con dao tieän. ♣ Do nhieàu raêng neân laâu cuøn, coù theå aùp duïng toác ñoä caét cao, löôïng chaïy dao lôùn, caét phoi daày, caét khoâng töôùi. ♣ Caét phoi ñöùt ñoaïn, an toaøn cho ngöôøi thôï. Nhöôïc ñieåm: ♣ löôõi caét thöôøng xuyeân va ñaäp vaøo beà maët phoâi, deã söùt meû ♣ Löïc caét vaø coâng suaát tieâu thuï thay ñoåi töøng luùc laøm aûnh höôûng xaáu ñeàn maùy ♣ Dao tì tröôït treân beà maët gia coâng roài môùi caét thaønh phoi laøm bieán cöùng beà maët gia coâng gaây khoù khaên cho caùc raêng sau ♣ Maùy vaø dao coù caáu taïo phöùc taïp, giaù thaønh cao laøm phí toån saûn xuaát cao
 3. Caùc vieäc phay cô baûn
 4. Caùc phöông phaùp phay chính Phay phaúng Phay ñöôøng troøn
 5. Caùc phöông phaùp phay chính Phay xoaén oác Phay laên Phay ñònh hình troøn Phay ñònh hình baát kyø Phay ñònh hình thaúng
 6. Caùc loaïi maùy phay Maùy phay ngang Maùy phay ñöùng
 7. Caùc loaïi maùy phay Maùy phay giöôøng Maùy phay toïa ñoä
 8. Maùy phay caáu taïo cô baûn Thaân ngang Ñaàu phay ñöùng Thaân maùy Baøn maùy doïc Beä coâng-xoân Vít naâng baøn maùy Ñeá maùy chöùa nöôùc laøm nguoäi
 9. Giaù treo Maùy phay Thaân ngang cô caáu thao taùc Giaù ñôõ truïc chính Tay quay baøn Tay gaït ñoåi toác doïc (phöông X) ñoä truïc chính Tay quay baøn ngang (phöông Y) Ñoäng cô chaïy Tay quay baøn baøn doïc ñöùng phöông Z) Hoäp toác ñoä chaïy baøn doïc (cô khí) Hoäp toác ñoä chaïy baøn ñöùng (ñieän töû) Hoäp ñieän ñieàu khieån Hoäp toác ñoä chaïy baøn ngang (ñieän töû)
 10. Baûo döôõng maùy • Caùc quy taéc baûo döôõng maùy ♣ Tröôùc khi laøm vieäc, phaûi kieåm tra maùy caån thaän. ♣ Thao taùc caùc cô caáu ñieàu khieån ñuùng quy taéc. ♣ Söû duïng cheá ñoä caét hôïp lyù, khoâng quaù coâng suaát maùy. ♣ Gaù phoâi baûo ñaûm vöõng chaéc. ♣ Laép truïc dao vaø dao baûo ñaûm chính xaùc vaø chaët. ♣ Daàu môõ boâi trôn phaûi ñaày ñuû vaø ñuùng loaïi. ♣ Söû duïng dung dòch töôùi trôn baûo ñaûm chaát löôïng. ♣ Sau ca thöïc taäp phaûi lau chuøi maùy caån thaän. ♣ Thaáy hieän töôïng khaùc thöôøng phaûi kòp thôøi ngöøng maùy, tìm nguyeân nhaân. Baùo caùo vôùi thaày höôùng daãn ñeán xem xeùt, khoâng töï tieän thaùo môû caùc boä phaän maùy.
 11. Thí duï moät baûng höôùng daãn boâi trôn daàu môõ
 12. VAÄT LIEÄU LAØM DAO • Theùp gioù (HSS) – coøn goïi laø theùp caét nhanh, ñöôïc duøng phoå bieán hieän nay. – coù ñoä cöùng HRC = 62 - 65, chòu nhieät tôùi 6000 C
 13. VAÄT LIEÄU LAØM DAO Hôïp kim cöùng (HM) – laø loaïi hôïp kim ñöôïc cheá taïo baèng caùch nung eùp (theâu keát) boät caùc-buya vonfram, caùc-buya titan vôùi chaát keát dính laø coâ-ban.. – coù ñoä cöùng cao (HRC = 71 - 75), chòu nhieät ñeán 11000 C, chòu maøi moøn toát nhöng gioøn. – ñöôïc cheá taïo thaønh caùc thoûi nhoû (coù nhieàu daïng vaø kích thöôùc khaùc nhau) vaø ñöôïc keïp hoaëc baét vít vaøo thaân dao. Khi moøn xoay maët khaùc, khoâng maøi laïi.
 14. VAÄT LIEÄU LAØM DAO • Hôïp kim goám: – thaønh phaàn chuû yeáu laø nhoâm oâxít Al2O3 (99 %), magieâ- oâxít MgO (0,1 - 1 %) ñöôïc nghieàn thaønh boät mòn roài eùp nung ôû nhieät ñoä cao. – Coù ñoä cöùng cao (HRC = 73 -78), chòu nhieät ñeán 12000 C, nhöng raát gioøn neân thöôøng duøng ñeå gia coâng tinh.
 15. Dao phay Dao phay truï Dao phay ñaàuï
 16. Dao phay Dao phay dóaï Dao phay raõnhï
 17. Dao phay Dao phay goùc ñônï Dao phay goùc keùpï
 18. Dao phay Dao phay baùn nguyeät loài vaø loõmï
 19. Dao phay Dao phay loã daøiï Dao phay loã thoâng
Đồng bộ tài khoản