intTypePromotion=4

Khái quát MPX chức năng

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
56
lượt xem
7
download

Khái quát MPX chức năng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuy theo từng kiểu xe , cấu trúc của MPX khác nhau . Trong tài liệu đào tạo này chúng tôi dùng loại xe LS430 (seri UCF30) để giải thích về chức năng của MPX

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khái quát MPX chức năng

 1. Chøc n¨ng cña MPX Bã côc cña ch­¬ng PhÇn HÖ thèng th«ng tin ®a chiÒu (MPX) gåm cã 3 ch­¬ng · Kh¸i qu¸t vÒ MPX · Chøc n¨ng cña MPX · Chøc n¨ng chÈn ®o¸n §©y lµ khãa tù häc, tr¸ch nhiÖm n¾m b¾t ®­îc néi dông cña tµi liÖu nµy lµ thuéc vÒ Kü thuËt viªn. PhÇn kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ MPX chØ cho c¸c Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n kh«ng n»m trong lµ Khãa ®µo t¹o tËp trung. NÕu b¹n cã ®iÒu g× kh«ng hiÓu, h·y hái nh÷ng Kü thuËt viªn cã kinh nghiÖm hay gi¶ng viªn. Ch­¬ng nµy tr×nh bµy vÒ chøc n¨ng cña MPX · Chøc n¨ng cña MPX (C¸c xªri LS430, UCF30) · HÖ thèng MPX cña c¸c kiÓu xe kh¸c -0-
 2. Chøc n¨ng cña MPX (Xªri LS430, UCF30) Kh¸i qu¸t 1. M« t¶ Tïy theo tõng kiÓu xe, cÊu tróc cña MPX kh¸c nhau. Trong tµi liÖu ®µo t¹o nµy, chóng t«i dïng lo¹i xe LS430 (Xªri UCF30) ®Ó gi¶i thÝch vÒ chøc n¨ng cña MPX (1/5) 2. Liªn l¹c nhiÒu ®­êng truyÒn T­¬ng øng víi nh÷ng vïng ®iÒu khiÓn réng vµ d÷ liÖu ®iÒu khiÓn nhiÒu lªn do sù ®a d¹ng hãa vµ kh¶ n¨ng cao h¬n cña hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, MPX ®­îc ¸p dông bao gåm 3 ®­êng truyÒn (cho b¶ng t¸pl«, hÖ thèng cöa vµ hÖ thèng trôc l¸i) (2/5) BEAN (§­êng truyÒn cho b¶ng t¸p l«) BEAN (§­êng truyÒn cho cöa) BEAN (§­êng truyÒn cho trôc l¸i) ECU trung t©m §­êng truyÒn dù tr÷ 3. ECU trung t©m ECU trung t©m thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu khiÓn trung t©m cho c¶ 4 m¹ng liªn l¹c (bao gåm 3 m¹ng cho th©n xe (BEAN) vµ mét m¹ng cho hÖ thèng nghe nh×n (AVC-LAN). (3/5) -1-
 3. Chøc n¨ng cña MPX (Xªri LS430, UCF30) Kh¸i qu¸t 4. C¸c bé phËn cña m¹ng Mét m¹ng bao gåm c¸c m¸y tÝnh (ECU) xö lý d÷ liÖu chung vµ quan träng yªu cÇu cho viÖc ®iÒu khiÓn c¬ b¶n tõng bé phËn. Do ®ã, thËm chÝ nÕu lçi côc bé x¶y ra trªn ®­êng d©y, nã sÏ kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn toµn bé hÖ thèng cña xe. (4/5) 5. §­êng truyÒn dù tr÷ ViÖc b¶o vÖ hÖ thèng chiÕu s¸ng (®Ìn xinhan, ®Ìn hËu, ®Ìn phanh vµ ®Ìn s­¬ng mï sau) trong tr­êng hîp viÖc liªn l¹c bÞ gi¸n ®o¹n do h­ háng trong ®­êng truyÒn trôc l¸i, mét ®­êng truyÒn dù tr÷ ®­îc thiÕt kÕ gi÷a c«ng t¾c tæ hîp, ECU ®iÒu khiÓn hép ®Çu nèi “ECU J/B” phÝa l¸i xe vµ ECU J/B khoang hµnh lý. 6. §­êng d©y dù phßng §­êng d©y dù phßng ®­îc thiÕt kÕ gi÷a c«ng t¾c tæ hîp vµ ECU ®Ìn phÝa tr­íc, gi÷a c«ng t¾c tæ hîp vµ ECU J/B phÝa hµnh kh¸ch ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña ®Ìn pha-chiÕu gÇn vµ g¹t m­a ë chÕ ®é nhanh. (5/5) Chøc n¨ng cña MPX (Xªri LS430, UCF30) §­êng truyÒn cho hÖ thèng cöa §­êng truyÒn cho hÖ thèng cöa 1. Kh¸i qu¸t Tõng ECU ®­îc nèi vµo ®­êng truyÒn cho hÖ thèng cöa (®­êng MPX) truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu ®iÒu khiÓn chñ yÕu liªn quan ®Õn hÖ thèng ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn, hÖ thèng ®iÒu khiÓn ghÕ ®iÖn, hÖ thèng ®iÒu khiÓn khãa cöa, hÖ thèng chèng trém v.v. *1: Kh«ng cã hÖ thèng ch×a th«ng minh *2: Cã hÖ thèng ch×a th«ng minh *3: Cã hÖ thèng g¹t m­a tù ®éng (nhËn biÕt trêi m­a) *4: Cã hÖ thèng cña trêi *5: Cã hÖ thèng ghÕ ®iÖn *6: Cã hÖ thèng ghÕ sau ®iÖn (1/3) -2-
 4. 2. C¸c ECU liªn quan ®Õn ®­êng truyÒn cho hÖ thèng cöa Tªn ECU Chøc n¨ng vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn ECU chèng trém · HÖ thèng khãa cöa · HÖ thèng chèng trém · HÖ thèng ch×a th«ng mÝnh · HÖ thèng ®iÒu khiÓn khãa cöa tõ xa · HÖ thèng khãa kÐp ECU khãa tay l¸i · HÖ thèng khãa tay l¸i · HÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ (w/ ch×a th«ng minh) ECU ch×a thu ph¸t · HÖ thèng m· ho¸ kho¸ ®éng c¬ (w/o ch×a th«ng minh) · HÖ thèng ®iÒu khiÓn cöa sæ ®iÖn · HÖ thèng ®iÒu khiÓn g­¬ng ®iÖn ECU cöa l¸i xe/ hµnh kh¸ch/ sau tr¸i/ sau · HÖ thèng gËp g­¬ng ph¶i · HÖ thèng thèng ®ãng kÝn cöa · HÖ thèng g­¬ng EC chèng chãi tù ®éng · HÖ thèng sÊy g­¬ng · HÖ thèng ®iÒu chØnh ®é cao ®ai an toµn ECU ®iÒu khiÓn ghÕ ®iÖn (ECU vÞ trÝ ghÕ) · HÖ thèng ®iÒu khiÓn ghÕ l¸i xe · HÖ thèng nhí vÞ trÝ ghÕ ECU ghÕ sau · HÖ thèng ®iÒu khiÓn ghÕ sau · HÖ thèng rung ghÕ C¶m biÕn trêi ma · HÖ thèng g¹t ma tù ®éng (vÞ trÝ tù ®éng) ECU ®iÒu khiÓn cöa trêi · HÖ thèng cöa trêi C«ng t¾c ®iÒu khiÓn ghÕ sau · HÖ thèng ghÕ ®iÖn sau phÝa hµnh kh¸ch · HÖ thèng s­ëi ghÕ sau (2/3) 3. Bè trÝ cña c¸c ECU (3/3) -3-
 5. Chøc n¨ng cña MPX (Xªri LS430, UCF30) §­êng truyÒn cña hÖ thèng trôc l¸i 1. Kh¸i qu¸t Tõng ECU ®­îc nèi vµo ®­êng truyÒn cho hÖ thèng trôc l¸i (®­êng MPX) truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu ®iÒu khiÓn liªn chñ yÕu quan ®Õn hÖ thèng chiÕu s¸ng, cöa khoang hµnh lý v.v. Còng nh­, chóng cung cÊp d÷ liÖu vÒ c¸c c«ng t¾c kh¸c nhau ®Õn c¸c m¹ng kh¸c qua ECU trung t©m. §Ó ®Ò phßng lçi x¶y ra trong ®­êng truyÒn cña hÖ thèng trôc l¸i, mét ®­êng truyÒn dù tr÷ cho hÖ thèng chiÕu s¸ng (®­êng truyÒn mét chiÒu) ®­îc nèi tõ ECU c«ng t¾c tæ hîp ®Õn ECU ®iÒu khiÓn hép ®Çu nèi “ECUJ/B” phÝa l¸i xe ®Õn ECU J/B khoang hµnh lý. *1: Víi hÖ thèng hç trî ®ç xe LEXUS *2: Víi hÖ thèng kÕt nèi LEXUS (1/3) 2. C¸c ECU liªn quan ®Õn ®­êng truyÒn cho trôc l¸i C¸c ECU · Chøc n¨ng vµ ®iÒu khiÓn hÖ thèng · HÖ thèng ®Ìn tr­íc (§Ìn pha, ®Ìn s­¬ng mï tr­íc, ®Ìn xinhan tr­íc v.v.) · HÖ thèng ®iÒu khiÓn ®Ìn tù ®éng · HÖ thèng t¾t ®Ìn tù ®éng · HÖ thèng chiÕu s¸ng t¸pl« (C«ng t¾c ®é s¸ng, c¸c ®Ìn chiÕu ECU J/B phÝa l¸i xe s¸ng t¸pl«) · ChiÕu s¸ng khãa ®ai an toµn l¸i xe · HÖ thèng chiÕu s¸ng khi vµo xe · HÖ thèng ®iÒu khiÓn chiÕt ¸p ®Ìn · HÖ thèng chiÕu s¸ng ban ngµy · HÖ thèng mãc khãa ®ai an toµn ®iÖn · ChiÕu s¸ng khãa ®ai an toµn ghÕ sau · §Ìn khoang hµnh lý ECU J/B khoang hµnh lý · HÖ thèng më cöa khoang hµnh lý · HÖ thèng ®ãng cöa khoang hµnh lý · HÖ thèng më n¾p n¹p nhiªn liÖu · HÖ thèng côm ®Ìn hËu ECU ®Ìn phÝa tr­íc · HÖ thèng ®Ìn tr­íc (§Ìn pha, ®Ìn s­¬ng mï tr­íc, ®Ìn xinhan tr­íc v.v.) ECU c¶m biÕn kho¶ng c¸ch · HÖ thèng hç trî ®ç xe LEXUS C«ng t¾c tæ hîp · TÝn hiÖu cña c«ng t¾c tæ hîp (hÖ thèng ®Ìn, hÖ thèng g¹t n­íc vµ röa kÝnh) C«ng t¾c mÆt v«l¨ng · TÝn hiÖu c«ng t¾c mÆt v« l¨ng ECU nghiªng vµ tr­ît v«l¨ng · HÖ thèng nghiªng vµ tr­ît v«l¨ng ECU cøu hé · §iÖn tho¹i vÖ tinh · HÖ thèng liªn l¹c LEXUS (2/3) -4-
 6. Chøc n¨ng cña MPX (Xªri LS430, UCF30) §­êng truyÒn cña hÖ thèng trôc l¸i 3. Bè trÝ cña c¸c ECU (3/3) Chøc n¨ng cña MPX (Xªri LS430, UCF30) §­êng truyÒn cho b¶ng t¸pl« 1. Kh¸i qu¸t Tõng ECU ®­îc nèi vµo ®­êng truyÒn cho hÖ thèng b¶ng t¸pl« (®­êng MPX) truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu ®iÒu khiÓn chñ yÕu liªn quan ®Õn hÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ vµ bé s­ëi Êm, hÖ thèng ®Ìn b¸o vµ ®ång hè v.v. Còng nh­, chóng cung cÊp d÷ liÖu liªn quan ®Õn ECU ®éng c¬, côm c¶m biÕn tói khÝ trung t©m v.v. ®Õn c¸c m¹ng kh¸c qua ECU trung t©m. (1/3) -5-
 7. 2. C¸c ECU liªn quan ®Õn ®­êng truyÒn cña b¶ng t¸pl« C¸c ECU · Chøc n¨ng vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn · HÖ thèng b¶ng ®ång hå t¸pl« (®ång hå ®o, ®Ìn chØ thÞ, ®Ìn §ång hå t¸pl« b¸o) · HÖ thèng ®ång hå nhiªn liÖu · Chu«ng (B¸o quªn ch×a, ®ai an toµn, ®Ìn s¸ng, më cöa trêi) ECU A/C · HÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ · §ång hå b¸o giê · HÖ thèng ®iÒu khiÓn tói khÝ SRS Côm c¶m biÕn tói khÝ · Bé c¨ng ®ai khÈn cÊp · HÖ thèng b¸o d©y ®ai an toµn tr­íc ECU ®éng c¬ vµ ECT · HÖ thèng ®iÒu khiÓn ®éng c¬ (TÝn hiÖu tèc ®é ®éng c¬, tÝn hiÖu vÞ trÝ cÇn sè) · HÖ thèng ABS · HÖ thèng VSC ECU ®iÒu khiÓn tr­ît · HÖ thèng hç trî phanh gÊp · HÖ thèng ®iÒu khiÓn lùc kÐo · HÖ thèng ph©n phèi lùc phanh ®iÖn tö · HÖ thèng trî lùc l¸i tÝch cùc · HÖ thèng ®iÒu khiÓn trung t©m B¶ng ®iÒu khiÓn trung t©m · HÖ thèng ®iÒu hßa kh«ng khÝ · HÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng vµ ®Ìn trong xe (®Ìn trang ®iÓm, ®Ìn trong xe, ®Ìn c¸ nh©n tr­íc, ®Ìn chiÕu s¸ng cöa, khãa ®iÖn vµ ®Ìn cöa) ECU J/B phÝa hµnh kh¸ch · ChiÕu s¸ng khãa ®ai an toµn phÝa hµnh kh¸ch · HÖ thèng chiÕu s¸ng khi vµo xe · HÖ thèng g¹t n­íc vµ röa kÝnh · HÖ thèng gi¶m lùc c¨ng ®ai b»ng ®iÖn (2/3) 3. Bè trÝ cña c¸c ECU (3/3) -6-
 8. Chøc n¨ng cña MPX (Xªri LS430, UCF30) ECU trung t©m Nguyªn lý cña ECU cæng ECU trung t©m ®iÒu khiÓn trung t©m toµn bé hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c b»ng c¸ch truyÒn hay chuyÓn d÷ liÖu gi÷a 3 hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c nhiÒu ®­êng truyÒn. Ba hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c nhiÒu ®­êng truyÒn, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c nghe nh×n, vµ hÖ thèng M-OBD (ChÈn ®o¸n) n»m trong ECU trung t©m. Th«ng tin vÒ th«ng sè cña xe vµ thiÕt bÞ ®­îc l­u trong IC nhí kh«ng thay ®æi n»m trong ECU trung t©m vµ nh÷ng d÷ liÖu nµy ®­îc truyÒn ®Õn tõng ECU th«ng qua nhiÒu ®­êng truyÒn. Tham kh¶o: 1. TruyÒn d÷ liÖu 2. ChuyÓn d÷ liÖu 3. HÖ thèng M-OBD 4. IC nhí kh«ng thay ®æi (1/1) Tham kh¶o: Chøc n¨ng TruyÒn d÷ liÖu, ChuyÓn d÷ liÖu, HÖ thèng M-OBD vµ IC nhí kh«ng thay ®æi 1. TruyÒn d÷ liÖu trong hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c nhiÒu ®­êng truyÒn ECU trung t©m cã 3 m¹ch th«ng tin liªn l¹c cho BEAN sao cho, nã cã thÓ truyÒn vµ nhËn d÷ liÖu t­¬ng øng ®Õn/tõ 3 m¹ng mét c¸ch ®éc lËp. CPU bªn trong ECU trung t©m ®äc ra m· vÞ trÝ ®Õn (DST-ID) tõ d÷ liÖu nhËn ®­îc bëi nh÷ng m¹ch th«ng tin nµy, lùa chän nh÷ng d÷ liÖu cÇn göi ®Õn hÖ thèng m¹ng kh¸c vµ tiÕn hµnh thao t¸c truyÒn d÷ liÖu thÝch hîp (chuyÓn m¹ch). Do ®ã, b»ng c¸ch chØ xö lý nh÷ng tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cÇn thiÕt, do chóng cã thÓ ®­îc chia sÎ, møc ®é chiÕm dông ®­êng truyÒn ®­îc h¹ thÊp xuèng ®Ó æn ®Þnh chÊt l­îng liªn l¹c. 2. ChuyÓn d÷ liÖu gi÷a BEAN vµ AVC-LAN ECU trung t©m cã mét m¹ch liªn l¹c kh¸c cho AVC-LAN, nã cã mét ph­¬ng ph¸p liªn l¹c kh¸c so víi BEAN, ngoµi 3 m¹ch liªn l¹c cho BEAN. Khi CPU trong ECU trung t©m nhËn ®­îc d÷ liÖu ®· ®­îc göi ®Õn AVC-LAN, nã sÏ biÕn ®æi chóng thµnh d¹ng d÷ liÖu t­¬ng thÝch víi tu©n theo chuÈn cña AVC-LAN vµ thùc hiÖn truyÒn tÝn hiÖu. (Chøc n¨ng trung t©m) T­¬ng tù nh­ vËy, mét sè d÷ liÖu nhËn ®­îc trong m¹ch liªn l¹c cho AVC-LAN sÏ ®­îc ®­îc chuyÓn ®Õn phÝa BEAN khi cÇn thiÕt. 3. HÖ thèng M-OBD B»ng viÖc nèi vµ vËn hµnh m¸y chÈn ®o¸n vµo xe (DLC3: gi¾c nèi d÷ liÖu No.3), hÖ thèng n¸y cã thÓ truy cËp tõng ECU qua MPX. Do ®ã, hÖ thèng nµy cã thÓ lÊy m· chÈn ®o¸n h­ háng cho biÕt ECU nµo ngõng liªn l¹c vµ ®­êng truyÒn nµo cã lçi (Ng¾n m¹ch +B, ng¾n m¹ch GND, AVC-LAN kh«ng thÓ liªn l¹c ®­îc) nhê vµo chøc n¨ng chÈn ®o¸n cña MPX. Ngoµi ra, hÖ thèng nµy thùc hiÖn viÖc ®äc d÷ liÖu liªn quan ®Õn chÈn ®o¸n, thö kÝch ho¹t, tïy biÕn v.v. ®Ó kiÓm tra ho¹t ®éng vµ thay ®æi chøc n¨ng tïy chän hay ®iÒu chØnh c¸c th«ng sè ®iÒu khiÓn. (§Ó biÕt thªm chi tiÕt vÒ hÖ thèng M-OBD, h·y tham kh¶o s¸ch H­íng dÉn söa ch÷a) 4. IC nhí kh«ng thay ®æi Mét thiÕt bÞ l­u tr÷ cã thÓ l­u gi÷ d÷ liÖu mµ kh«ng cÇn nguån (1/1) -7-
 9. HÖ thèng MPX cña c¸c kiÓu xe kh¸c S¬ ®å khèi hÖ thèng H×nh minh häa nµy ®­îc lÊy tõ nh÷ng kiÓu xe giíi thiÖu n¨m 2002 -8-
 10. Bµi tËp H·y dïng bµi tËp ®Ó kiÓm tra møc ®é hiÓu bµi cña b¹n trong ch­êng nµy. Sau khi tr¶ lêi mçi bµi tËp, b¹n cã thÓ sö dông nót tham kh¶o ®Ó kiÓm tra nh÷ng trang cã liªn quan ®Õn c©u hái ®ã. Khi b¹n tr¶ lêi sai, h·y trë vÒ phÇn gi¶i thÝch ®Ó xem l¹i vµ t×m ra c©u tr¶ lêi ®óng. Khi tÊt c¶ c©u hái ®· ®­îc tr¶ lêi ®óng, b¹n cã thÓ chuyÓn ®Õn ch­¬ng tiÕp theo. -9-
 11. C©u hái-1 HÖ thèng th«ng th«ng tin phøc hîp trong xe LEXUS LS430 (Xªri UCF30) cã ®êng d©y dù phßng. C©u nµo trong nh÷ng c©u sau ®©y vÒ ®êng d©y dù phßng lµ §óng? 1. §êng d©y dù phßng lµ mét chøc n¨ng mµ cho phÐp hÖ thèng th«ng tin ®a chiÒu ho¹t ®éng, thËm chÝ khi cã hë hay ng¾n m¹ch trong m¹ch liªn l¹c phøc hîp, b»ng c¸ch dïng m¹ch liªn l¹c kh¸c. 2. §êng d©y dù phßng lµ mét chøc n¨ng ®¶m b¶o cho ®Ìn pha-chiÕu gÇn vµ g¹t ma ë chÕ ®é nhanh ho¹t ®éng, thËm chÝ khi m¹ch liªn l¹c ®a chiÒu bÞ háng. 3. §êng d©y dù phßng lµ mét chøc n¨ng ®Ó tù ®éng ngõng xe vµ ®éng c¬ khi m¹ch liªn l¹c ®a chiÒu bÞ háng. 4. §êng d©y dù phßng lµ mét chøc n¨ng mµ ®Æt l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu tÊt c¶ c¸c ECU liªn quan ®Õn hÖ thèng th«ng tin ®a chiÒu khi ph¸t hiÖn thÊy m¹ch liªn l¹c ®a chiÒu bÞ háng. C©u hái-2 C©u nµo trong nh÷ng c©u sau ®©y vÒ ®êng truyÒn trong hÖ thèng th«ng tin ®a chiÒu lµ sai? 1.HÖ thèng MPX cã ®êng truyÒn dù tr÷ ®Ó vËn hµnh nh÷ng chøc n¨ng quan trong khi trôc trÆc x¶y ra trong ®êng truyÒn th«ng thêng. 2. HÖ thèng MPX cã ®êng d©y dù phßng ®Ó vËn hµnh nh÷ng chøc n¨ng quan trong khi trôc trÆc x¶y ra trong ®êng truyÒn th«ng thêng. 3. HÖ thèng MPX lu«n cã 2 ®êng truyÒn ®Ó cho phÐp ho¹t ®éng b×nh thêng khi cã trôc trÆc trong ®êng truyÒn. 4. Trong hÖ thèng MPX cã nhiÒu ®êng truyÒn, ECU trung t©m truyÒn d÷ liÖu. -10-
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản