intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Khảo sát tình trạng nhược thị trên trẻ em lé cơ năng tại bệnh viện mắt TP.HCM trong hai năm 1999&2000

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

143
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh lé chiếm tỉ lệ khá cao trong dân số. Tỉ lệ lé ở trẻ em khoảng 3% đến 4%(3). Một tổn hại nặng nề thường đi kèm với lé -đó là nhược thị. Theo công trình nghiên cứu của Dense Godde-Jolly trên 1757 bệnh nhân khám vì lé từ tháng 1/1978 đến tháng 11/1982, phát hiện 593 nhược thị(1). Ở Việt Nam, theo luận văn tốt nghiệp cao học của bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Hồng, Bệnh viện Mắt TPHCM, tỉ lệ nhược thị chung cho lé cơ năng là 27,4%(2).......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát tình trạng nhược thị trên trẻ em lé cơ năng tại bệnh viện mắt TP.HCM trong hai năm 1999&2000

  1. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc KHAÛO SAÙT TÌNH TRAÏNG NHÖÔÏC THÒ TREÂN TREÛ EM LEÙ CÔ NAÊNG TAÏI BEÄNH VIEÄN MAÉT TP.HCM TRONG HAI NAÊM 1999 & 2000 Leâ Thò Kim Chi*, Ñoaøn Troïng Haäu* TOÙM TAÉT Muïc ñích: Phaân tích caùc ñaëc ñieåm cuûa nhöôïc thò treân treû leù cô naêng vaø ñaùnh giaù quaù trình theo doõi ñieàu trò cuõng nhö keát quaû ñieàu trò nhöôïc thò. Phöông phaùp: Nghieân cöùu hoài cöùu 244 tröôøng hôïp nhöôïc thò trong soá 1009 beänh nhaân leù töø 3 ñeán 15 tuoåi nhaäp vieän taïi Beänh Vieän Maét TPHCM trong hai naêm 1999 vaø 2000. Keát quaû: Tæ leä nhöôïc thò ôû treû em leù cô naêng laø 24,2%.Ña soá phaùt hieän leù tröôùc 6 tuoåi (63,6% tröôùc hai tuoåi vaø 34,2% luùc 3-5 tuoåi) nhöng coù ñeán 53,3% ñeán khaùm laàn ñaàu sau 6 tuoåi. Leù trong chieám 77,9%, leù ngoaøi 22,1%. Leù thöôøng xuyeân chieám 78,3%, leù töøng luùc 21,7%. Leù moät maét 74,6%, leù luaân phieân hai maét 25,4%. Taät khuùc xaï chieám 93,4%. Baát ñoàng khuùc xaï chieám 45,5%. Ña soá nhöôïc thò ôû möùc ñoä trung bình (61,9%). Veà theo doõi ñieàu trò, tæ leä boû taùi khaùm cao (62,3%). Veà keát quaû ñieàu trò, 30,6% ñaït keát quaû toát,36,5% ñaït keát quaû trung bình, 32,9% keát quaû keùm. Keát luaän: Nhöôïc thò laø moät trong nhöõng haäu quaû nghieâm troïng cuûa leù nhöng chöa ñöôïc phuï huynh quan taâm ñöa treû ñeán khaùm sôùm vaø ñieàu trò nghieâm tuùc daãn ñeán keát quaû ñieàu trò chöa cao. SUMMARY AMBLYOPIA IN STRABISMUS CHILDREN IN HCMC EYE HOSPITAL 1999 – 2000 Le Thi Kim Chi, Doan Trong Hau * Y Hoïc TP. Ho Chi Minh * Vol. 8 * Supplement of No 1 * 2004: 150 - 154 Purpose: To describe the clinical characterristics of the strabismus children with amblyopia and to evaluate follow-up and management of amblyopia Methods: A retrospective study on 244 amblyopia patients from 1009 strabismus patients from 3 to 15 years who were examinated first at HCM city eye hospital in 1999 & 2000. Results: The percentage of amblyopia in strabismus children is 24.2%. Most patiens were discovered having strabismus before 6 years (63.6% before 2 years and 34.2% from 3 to 5 years), whereas 53.3% were examinated first after 6 years.Esodeviation 77.9%, exodeviation 22.1%. Tropia 78.3%, intermittent tropia 21.7%. Monocular strabismus 74.6%, alternating strabismus 25.4%. Refractive error 93.4%. Anisometropia 45.5%. Most is moderate amblyopia (61.9%). During follow-up, 62.3% drops out. A result of treatment, 30.6% good, 36.5% mild, 32.9% bad. CONCLUSION: Amblyopia is seious consequence of strabismus, which was not concerned by parents for examination early. So result is not good. ÑAËT VAÁN ÑEÀ thöôøng ñi keøm vôùi leù -ñoù laø nhöôïc thò. Theo coâng trình nghieân cöùu cuûa Dense Godde-Jolly treân 1757 Beänh leù chieám tæ leä khaù cao trong daân soá. Tæ leä leù beänh nhaân khaùm vì leù töø thaùng 1/1978 ñeán thaùng ôû treû em khoaûng 3% ñeán 4%(3). Moät toån haïi naëng neà 11/1982, phaùt hieän 593 nhöôïc thò(1). ÔÛ Vieät Nam, theo * Boä moân Maét - ÑH Y Döôïc TP. Hoà Chí Minh 150 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét
  2. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 luaän vaên toát nghieäp cao hoïc cuûa baùc só Nguyeãn Thò - Nhöôïc thò naëng: thò löïc maét nhöôïc thò töø döôùi Xuaân Hoàng, Beänh vieän Maét TPHCM, tæ leä nhöôïc thò ÑNT 3m. chung cho leù cô naêng laø 27,4%(2).Nhöôïc thò coù theå do Ñaùnh giaù keát quaû ñieàu trò nhöôïc thò moät maét nhieàu nguyeân nhaân:taät khuùc xaï, baát ñoàng khuùc xaï, leù thoâng qua thò löïc, chia laøm 3 nhoùm: cô naêng, ñuïc thuûy tinh theå baåm sinh...Ñeå khaéc phuïc - Toát: Thò löïc maét nhöôïc thò töông ñöông maét nhöôïc thò, phaûi khaùm phaùt hieän vaø ñieàu trò sôùm cho laønh, cheânh leäch toái ña 1 haøng thò löïc thaäp phaân. treû töø 2-3 tuoåi, chaäm laø 6-7 tuoåi. Coù nhö vaäy môùi coù theå phuïc hoài ñöôïc thò löïc cuûa maét leù, khoâi phuïc ñöôïc - Trung bình: Cheânh leäch thò löïc maét nhöôïc thò chuùc naêng thò giaùc hai maét, chöùc naêng nhìn baèng hai so vôùi maét laønh töø 2 haøng thò löïc thaäp phaân ñeán 3 maét. Neáu khoâng ñöôïc phaùt hieän sôùm, maét nhöôïc thò haøng thò löïc thaäp phaân, coù söï caûi thieän thò löïc so vôùi seõ ngaøy caøng môø hôn daãn ñeán muø. Treû nhìn baèng tröôùc ñieàu trò. moät maét seõ chòu nhieàu thieät thoøi trong coâng vieäc - Keùm: Cheânh leäch thò löïc maét nhöôïc thò so vôùi haøng ngaøy vaø trong sinh hoaït. Neáu vì moät tai naïn hay maét laønh treân 3 haøng thò löïc thaäp phaân vaø/ hoaëc beänh lyù khaùc xaûy ra ñoái vôùi maét laønh, treû seõ trôû thaønh khoâng coù söï caûi thieân thò löïc. khieám thò. Vì vaäy, phaùt hieän vaø ñieàu trò sôùm nhöôïc thò Kieåu ñònh thò ñöôïc ghi nhaän ñôn giaûn baèng laø moät phaàn quan troïng trong coâng taùc ñieàu trò leù. phöông phaùp che maét, coù 3 loaïi: ñònh thò trung taâm, Vôùi nghieân cöùu naøy, chuùng toâi muoán khaûo saùt ngoaïi taâm, ngoaïi taâm khoâng tuyeät ñoái nhöôïc thò ôû treû em bò leù cô naêng ñeå xaùc ñònh tæ leä Khuùc xaï ñöôïc khaùm vôùi lieät ñieàu tieát. nhöôïc thò, khaûo saùt caùc ñaëc ñieåm cuûa nhöôïc thò, ñaùnh Phöông phaùp ñieàu trò nhöôïc thò: Taïi phoøng giaù söï phuïc hoài thò löïc sau ñieàu trò... Qua ñoù noùi leân khaùm leù, nhöôïc thò moät maét ñöôïc ñieàu trò baèng taàm quan troïng cuûa vieäc phaùt hieän sôùm vaø ñieàu trò kòp phöông phaùp che maét laønh baèng mieáng che maét. thôøi nhöôïc thò ôû treû bò leù. Thôøi gian che maét thay ñoåi töø 4 giôø ñeán 12 giôø moät PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU ngaøy tuyø tröôøng hôïp. Ñaây laø nghieân cöùu quan saùt moâ taû hoài cöùu coù Sau khi ñieàu trò che maét, phaãu thuaät chænh leù phaân tích. Ñoái töôïng nghieân cöùu laø taát caû beänh nhaân ñöôïc thöïc hieän treân caùc beänh nhaân coøn toàn taïi leù. leù treû em töø 3 ñeán15 tuoåi ñeán khaùm laàn ñaàu taïi phoøng KEÁT QUAÛ khaùm leù Beänh vieän Maét trong hai naêm 1999 vaø 2000. Nhöôïc thò moät maét ñöôïc ghi nhaän khi hai maét coù thò Chuùng toâi nghieân cöùu 1009 hoà sô cuûa caùc beänh löïc sau ñieàu chænh kính cheânh nhau töø 3 haøng thò löïc nhaân ñeán khaùm vaø laøm hoà sô nhaäp vieân taïi phoøng thaäp phaân trôû leân, khoâng coù baát thöôøng ôû baùn phaàn khaùm leù beänh vieän Maét TPHCM trong hai naêm 1999 tröôùc vaø ôû ñaùy maét aûnh höôûng ñeán thò löïc. Loaïi caùc hoà vaø 2000, keát quaû coù: sô khoâng ghi nhaän ñöôïc thò löïc kính do treû khoâng traû - 54 ca nhöôïc thò/ 608 tröôøng hôïp leù ngoaøi lôøi ñöôïc baûng thò löïc hay do treû khoâng taùi khaùm. - 190 ca nhöôïc thò/ 401 tröôøng hôïp leù trong. Thò löïc xa thöû baèng baûng chöõ E caùch 5m ñoái vôùi Nhö vaäy, tæ leä nhöôïc thò ôû leù ngoaøi laø 8,9%, ôû leù treû 3 -6 tuoåi, baèng baûng chöõ Monoyer caùch 5m ñoái vôùi trong laø 47,4%, tæ leä nhöôïc thò chung laø 24,2%. treûû treân 6 tuoåi. Tæ leä phaân boá nhöôïc thò:Nam chieám tæ leä 48%, nöõ Chuùng toâi phaân loaïi nhöôïc thò laøm 3 ñoä: chieám 52%.Soá beänh nhaân thuoäc TP HCM chieám 41%, - Nhöôïc thò nheï: thò löïc maét nhöôïc thò töø 4/10 beänh nhaân töø caùc tænh chieám 59%. ñeán 7/10. Tæ leä nhöôïc thò lieân quan ñeán tuoåi (baûng 1) - Nhöôïc thò trung bình: thò löïc maét nhöôïc thò töø ÑNT 3m ñeán 3/10. Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 151
  3. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc Baûng1 : Phaân boá nhöôïc thò theo tuoåi ñeán khaùm leù vaø Lieân quan vôùi taät khuùc xaï:Taät khuùc xaï ñöôïc phaân tuoåi phaùt hieän leù loaïi döïa treân keát quaû Skiascopie. Baát ñoàng khuùc xaï ≤ 2tuoåi 3-5 tuoåi 6-15 tuoåi TC ñöôïc tính khi cheânh leäch khuùc xaï giöõa hai maét töø 1D Soá ca % Soá ca % Soá ca % trôû leân. Tuoåi ñeán 0 0 114 46,7 130 53,3 244 Caùc loaïi taät khuùc xaï ñöôïc phaân boá theo baûng 3. khaùm Tuoåi phaùt hieän 145 63,6 78 34,2 5 2,2 228 Baûng 3: Phaân boá nhöôïc thò theo taät khuùc xaï Baûng naøy cho thaáy söï khaùc nhau giöõa tuoåi phaùt Vieãn BÑKX Loaïn thò Chính thòCaän thò TC hieän leù vaø tuoåi ñeán khaùm leù. Tuoåi khôûi ñaàu leù ñöôïc ghi thò caän vieãn hoãn hôïp nhaän döïa treân lôøi khai cuûa phuï huynh, do ñoù keát quaû Leù 5 20 23 5 1 54 ngoaøi khoâng chaéc chaén hoaøn toaøn. Tuoåi khôûi ñaàu leù ghi Leù trong 11 3 176 0 0 190 nhaän ñöôïc ôû 93,4% soá beänh nhaân (228/244 beänh TC 16 23 199 5 1 224 nhaân). Soá coøn laïi khoâng bieát con mình leù töø luùc naøo. % 6,6% 9,4% 81,6% 2% 0,4% 100% Ta thaáy 2/3 soá treû nhöôïc thò khôûi ñaàu leù döôùi 2 tuoåi Taät khuùc xaï chieám tæ leä cao 93,4% trong nhöôïc (63,6%), 34,2% tröôøng hôïp khôûi ñaàu leù ôû tuoåi töø 3-5. thò do leù, trong ñoù vieãn thò chieám tæ leä cao nhaát vôùi tæ Chæ 2,2% tröôøng hôïp nhöôïc thò coù tuoåi khôûi ñaàu leù leä 81,6%, caän thò chieám tæ leä nhoû 9,4%. treân 6 tuoåi. Trong khi ñoù soá beänh nhaân ñeán khaùm töø Caän thò chieám tæ leä khaù cao ôû leù ngoaøi 37%%, raát ít 3-5 tuoåi chieám 46,7%, soá beänh nhaân ñeán khaùm ôû tuoåi ôû leù trong 1,6%. treân 6 chieám 53,3%. Söï khaùc nhau giöõa tuoåi phaùt hieän leù vaø tuoåi ñeán khaùm leù cho thaáy treû thöôøng ñöôïc Vieãn thò chieám tæ leä raát cao ôû leù trong 92,6%, ôû leù cha meï ñöa ñeán khaùm nhieàu naêm sau khi phaùt hieän ngoaøi 42,6%. leù. Thôøi gian trung bình töø luùc xuaát hieän leù ñeán luùc Baûng 4 bieåu dieãn tình traïng baát ñoàng khuùc xaï ñeán khaùm laàn ñaàu laø 4,37 ± 2,82 naêm. Soá beänh nhaân trong nhöôïc thò. ñeán khaùm laàn ñaàu trong voøng 1 naêm sau khi xuaát Baûng 4: Phaân boá nhöôïc thò theo söï hieän dieän cuûa baát hieän leù ít, chæ chieám 17,5%, trong khi soá beänh nhaân ñoàng khuùc xaï ñeán khaùm laàn ñaàu treã hôn 5 naêm sau khi xuaát hieän leù Khoâng BÑKX BÑKX Toång coäng chieám 41,2% (baûng 2). Leù ngoaøi 22 32 54 Baûng 2: Phaân boá nhöôïc thò theo thôøi gian töø luùc xuaát Leù trong 111 79 190 Toång coäng 133 111 244 hieän leù ñeán luùc khaùm laàn ñaàu 54,5% 45,5% 100% ≤1 naêm 2 naêm 3 naêm 4 naêm ≥ 5 naêm TC 40 27 33 34 94 228 Coù 111 tröôøng hôïp coù baát ñoàng khuùc xaï, chieám 17,5% 11,8% 14,5% 14,9% 41,2% 100% 45,5% soá tröôøng hôïp nhöôïc thò ôû treû leù cô naêng. Baát ñoàng khuùc xaï trong nhöôïc thò ôû leù ngoaøi nhieàu Trong soá 244 ca nhöôïc thò, leù trong chieám tæ leä hôn leù trong. cao 77,9%, leù ngoaøi chieám 22,1%. Leù thöôøng xuyeân chieám tæ leä cao 78,3%, leù töøng luùc coù tæ leä laø 21,7%. Theo doõi keát quaû ñieàu trò Leù moät maét chieám tæ leä cao 74,6%, leù luaân phieân Tæ leä boû taùi khaùm: Coù 152/244 beänh nhaân boû taùi hai maét chieám tæ leä thaáp hôn(25,4%). khaùm khi chöa keát thuùc ñieàu trò nhöôïc thò chieám 62,3%. Tæ leä beänh nhaân ôû tænh boû taùi khaùm nhieàu hôn Kieåu ñònh thò: Kieåu ñònh thò trung taâm chieám so vôùi beänh nhaân ôû TP HCM (54/100 so vôùi 98/144). tæ leä cao nhaát 73,4%, ñònh thò ngoaïi taâm tuyeät ñoái chieám 16,4%, ngoaïi taâm khoâng tuyeät ñoái 10,2%. Trong soá 92 beänh nhaân coù taùi khaùm theo doõi ñieàu trò, chæ coù 55 beänh nhaân thöïc hieän che maét töông ñoái Möùc ñoä nhöôïc thò: Ña soá nhöôïc thò ôû möùc ñoä toát, 30 beänh nhaân ít che maét, coù 7 beänh nhaân hoaøn trung bình chieám 61,9%, nhöôïc thò nheï chieám toaøn khoâng che maét. Chuùng toâi ñaùnh giaù sô boä keát 18,9%, nhöôïc thò naëng chieám 19,3%. quaû ñieàu trò treân 85 beänh nhaân coù thöïc hieän che maét. 152 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét
  4. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Keát quaû ñieàu trò theo möùc ñoä nhöôïc thò tröôùc ñieàu Tuoåi ñeán Keát quaû ñieàu trò Toång coäng trò ñöôïc bieåu dieãn trong baûng 5. khaùm Toát Trung bình Keùm 11 0 1 0 1 Baûng 5: Keát quaû ñieàu trò theo möùc ñoä nhöôïc thò 12 0 0 0 0 Möùc ñoä Keát quaû ñieàu trò 13 0 1 0 1 Toång coäng nhöôïc thò Toát Trung bình Keùm Baûng treân cho thaáy haàu heát caùc tröôøng hôïp ñaït Nheï 12 5 0 17 keát quaû ñieàu trò toát vaø trung bình ôû treû nhoû hôn hay Trung bình 12 26 20 58 2 0 8 10 baèng 6 tuoåi 47/65 tröôøng hôïp chieám 72,3%. Töø 7 tuoåi Naëng Toång coäng 26 31 28 85 trôû leân keát quaû ñieàu trò keùm, chæ 10/20 ñaït toát vaø trung bình chieám 50% vaø khoâng coù tröôøng hôïp naøo ñaït keát Sau thôøi gian ñieàu trò, 26/85 ca ñaït keát quaû toát quaû toát sau 9 tuoåi. chieám 30,6%, 31/85 ca ñaït keát quaû trung bình chieám 36,5%, 28 ca keát quaû keùm chieám 32,9%. Baûng 8 bieåu dieãn keát quaû ñieàu trò theo kieåu ñònh thò. Nhöôïc thò nheï cho tæ leä ñieàu trò khaù cao, 12/17 ca keát quaû toát(70,6%), 5/17 ca keát quaû trung bình. Khoâng Baûng 8:Keát quaû ñieàu trò theo kieåu ñònh thò coù tröôøng hôïp naøo keát quaû keùm. Keát quaû ñieàu trò Toång Kieåu ñònh thò Toát Trung bình Keùm coäng Nhöôïc thò trung bình sau ñieàu trò coù 12/58 ca keát Trung taâm 24 29 17 70 quaû toát(20,7%), 26/58 ca keát quaû trung bình(44,8%), Ngoaïi taâm 2 1 7 10 20/58 ca keát quaû keùm(34,5%). Ngoaïi taâm 0 1 4 5 khoâng tuyeät ñoái Nhöôïc thò naëng coù keát quaû ñieàu trò thaáp vôùi 2/10 Toång coäng 26 31 28 85 (20%) ca keát quaû toát vaø 8/10 (80%) ca keát quaû keùm. Tæ leä ñaït keát quaû toát vaø trung bình trong ñònh thò Baûng 6 bieåu dieãn keát quaû ñieàu trò theo loaïi leù trung taâm laø 71,4%, trong ñònh thò ngoaïi taâm vaø trong hay leù ngoaøi. ngoaïi taâm khoâng tuyeät ñoái laø 22%. Baûng 6: Keát quaû ñieàu trò theo loaïi leù trong hay leù Vì thò löïc thaäp phaân khoâng thay ñoåi tuyeán tính ngoaøi neân khi tính thò löïc trung bình trong maãu,söû duïng Keát quaû ñieàu trò baûng ñoåi thò löïc thaäp phaân sang thò löïc logMAR vaø Loaïi leù Toång coäng Toát Trung bình Keùm tính thò löïc trung bình theo logMAR. Thò löïc trung Leù ngoaøi 6 9 7 22 bình tröôùc ñieàu trò laø 0,72±0,37 ñôn vò logMAR (töông Leù trong 20 22 21 63 Toång coäng 26 31 28 85 ñöông 1,9/10). Thò löïc trung bình sau ñieàu trò laø 0,34±0,36 ñôn vò logMAR (töông ñöông 4,6/10). Nhö Keát quaû ñieàu trò ôû hai loaïi leù trong vaø leù ngoaøi vaäy, thò löïc trung bình sau ñieàu trò taêng leân 3,8 haøng khaùc nhau khoâng coù yù nghóa thoáng keâ (p>0,05). thò löïc logMAR. Keát quaû ñieàu trò teo tuoåi ñeán khaùm ñöôïc bieåu dieãn BAØN LUAÄN trong baûng 7. Baûng 7: Keát quaû ñieàu trò theo tuoåi ñeán khaùm: Tæ leä nhöôïc thò ôû beänh nhaân leù cô naêng laø 24,2% cho thaáy nhöôïc thò ñoùng vai troø quan troïng trong leù Tuoåi ñeán Keát quaû ñieàu trò Toång coäng cô naêng vaø gaây haäu quaû naëng neà cho treû bò leù. Haàu heát khaùm Toát Trung bình Keùm 3 5 9 1 15 beänh nhaân xuaát hieän leù tröôùc 6 tuoåi (97,8%)(baûng 1) 4 11 5 9 25 nhöng soá beänh nhaân ñeán khaùm sau 6 tuoåi laïi chieám tæ 5 4 5 6 15 leä 53,3% (baûng 1). Ñieàu naøy gaây baát lôïi cho vieäc ñieàu 6 4 4 2 10 trò nhöôïc thò vì töø 6 tuoåi trôû leân, söï phuïc hoài thò löïc 7 1 3 3 7 8 1 0 2 3 baét ñaàu trôû neân keùm. Nguyeân nhaân cha meï ñöa beù ñi 9 0 2 4 6 khaùm leù treã ngoaøi lyù do khoù khaên veà kinh teá, ñöôøng xaù 10 0 1 1 2 xa xoâi, coøn coù nguyeân nhaân söï keùm hieåu bieát veà beänh Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 153
  5. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc leù. Nhieàu ngöôøi cho raèng leù khoâng theå chöõa ñöôïc vaø thò naëng coù ñeán 80% ca keát quaû keùm. Keát quaû ñieàu trò chôø beù lôùn ñeå moå chænh leù. cao ôû treû döôùi 6 tuoåi vaø keùm ôû treû treân 9 tuoåi.Vì vaäy Thò löïc maét nhöôïc thò raát thaáp, 61,9% nhöôïc thò vieäc phaùt hieän vaø ñieàu trò nhöôïc thò sôùm laø raát quan trung bình vôùi thò löïc ôû nhoùm khieám thò vaø 19,3% troïng. Keát quaû ñieàu trò keùm trong nhöôïc thò coù ñònh nhöôïc thò naëng vôùi thò löïc ôû nhoùm muø. Nguyeân nhaân thò khoâng phaûi trung taâm. Tieân löôïng ñieàu trò nhöôïc laø beänh nhaân thöôøng ñeán khaùm treã nhieàu naêm sau thò ôû nhöõng tröôøng hôïp nhöôïc thò coù ñònh thò ngoaïi khi leù xuaát hieän khi nhöôïc thò ñaõ aûnh höôûng naëng neà. taâm cho keát quaû keùm. Ñieàu naøy khoâng chæ aûnh höôûng ñeán thò giaùc hai maét KEÁT LUAÄN laøm treû khoâng nhìn hình noåi ñöôïc maø coøn laø nguy cô Nhöôïc thò laø moät trong nhöõng haäu quaû nghieâm lôùn neáu treû bò chaán thöông hay beänh lyù maét ôû maét troïng cuûa leù. Nhöôïc thò chieám 24,2% - tæ leä khaù cao khoâng nhöôïc thò. Thò löïc maét nhöôïc thò thaáp coøn gaây trong leù cô naêng ôû treû em leù cô naêng. Nhieàu phuï khoù khaên cho vieäc ñieàu trò che maét vì khi chæ nhìn huynh chöa nhaän thaáy ñöôïc taùc haïi lôùn lao cuûa haäu baèng maét nhöôïc thò, treû raát khoù chòu vaø khoâng cho quaû naøy neân ñöa treû ñeán khaùm treã vaø khoâng kieân trì che maét. Vieäc ñieàu trò nhöôïc thò ôû nhöõng maét naøy laø ñieàu trò. Ñieàu naøy daãn ñeán keát quaû ñieàu trò chöa cao. raát caàn thieát. Caàn taêng cöôøng coâng taùc giaùo duïc tuyeân truyeàn trong Taät khuùc xaï chieám tæ leä raát cao trong nhöôïc thò nhaân daân veà leù vaø haäu quaû cuûa vieäc khoâng ñieàu trò kòp 93,4% vôùi vieãn thò chieám ña soá. Vì vaäy coâng taùc thöû thôøi, nhaát laø nhöôïc thò vaø roái loaïn chöùc naêng thò giaùc kính, ñaëc bieät kính ñieàu chænh vieãn thò, ñeå cho treû coù hai maét. Ngoaøi ra caàn toå chöùc toát coâng taùc khaùm vaø kính ñeo thích hôïp raát quan troïng trong ñieàu trò. ñieàu trò nhöôïc thò noùi rieâng vaø leù noùi chung, laäp nhieàu Tæ leä boû taùi khaùm laø 62,3%. Beänh nhaân boû taùi phoøng khaùm vaø ñieàu trò leù ôû caùc ñòa phöông, taïo ñieàu khaùm ñoàng nghóa vôùi thaát baïi ñieàu trò. Ñieàu trò nhöôïc kieän thuaän lôïi cho ngöôøi daân ñeán khaùm vaø ñieàu trò leù. thò chæ laø böôùc ñaàu tieân quan troïng trong phöùc hôïp ñieàu trò leù. Thò löïc sau ñieàu trò chæ ñöôïc giöõ oån ñònh TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Ngoâ Nhö Hoøa: Nhaõn khoa laâm saøng. Saùch löu haønh noäi vôùi nhöõng böôùc ñieàu trò tieáp theo nhö tieáp tuïc ñeo boä 1988: 195-205. kính, ñieàu trò chænh thò phuïc hoài thò giaùc hai maét, ñieàu 2. Nguyeãn Thò Xuaân Hoàng: Khaûo saùt tình traïng leù bieåu hieän trò phaãu thuaät chænh leù. Ngöng ñieàu trò khi thò löïc maét ôû treû em taïi Trung Taâm Maét TP.Hoà Chí Minh trong hai naêm 1997-1998. Luaän vaên toát nghieäp cao hoïc 2000. nhöôïc thò chöa caûi thieän ñeán möùc toái ña ñeå coù theå 3. Phaïm Vaên Taàn: Ñieàu trò phuïc hoài thò giaùc hai maét trong cuøng nhìn vôùi maét laønh hay khoâng coù caùc böôùc ñieàu phöùc hôïp ñieàu trò laùc cô naêng. Luaän aùn toát nghieäp tieán só y hoïc 1998. trò tieáp theo, nhöôïc thò seõ tieáp tuïc vaø naëng leân. Ñaây laø 4. David Mittelman: Amblyopia. Ophthalmology Clinics of moät ñieàu ñaùng tieác bôûi vì nhöôïc thò hoaøn toaøn coù khaû North America Volume 14 Number 3 September 2001. naêng chöõa ñöôïc. Tæ leä beänh nhaân boû taùi khaùm ôû caùc 5. Jonathan M. Holmes, Roy W. Beck, Michael X. Repka: Amblyopia- Current Clinical Studies. Ophthalmology tænh laø 68% coù theå noùi laø do ñieàu kieän ñi laïi khoù khaên, Clinics of North America Volume 14 Number 3 nhöng tæ leä naøy ôû thaønh phoá cuõng cao ñeán 54% chöùng September 2001. 6. The Paediatric Eye Disease Investigator Group: The toû yù thöùc cuûa ngöôøi daân veà taùc haïi cuûa leù chöa cao. Clinical Profile of Moderate Amblyopia in Children Maët khaùc, chuùng toâi nhaän thaáy tình traïng quaù taûi ôû Younger Than 7 Years. Arch Ophthalmol/vol120, phoøng khaùm leù, nhaát laø vaøo dòp heø cuõng khieán moät soá Mar2002. 7. The Paediatric Eye Disease Investigator Group: A cha meï beù ngaïi chôø ñôïi khaùm. Randomized Trial of Atropine vs Patching for Treatment Keát quaû ñieàu trò phuï thuoäc möùc ñoä nhöôïc thò ban of Moderate Amblyopia in Children. Arch Ophthalmol/vol120, Mar2002. ñaàu, tuoåi baét ñaàu ñieàu trò vaø kieåu ñònh thò. Nhöôïc thò 8. William Tasman, MD: Duane’s Clinical Ophthalmology. nheï cho keát quaû ñieàu trò cao, khoâng coù tröôøng hôïp J.B.Lippincott Company 1999. 9. Yanoff: Ophthalmology, First Edition. Mosby naøo keát quaû ñieàu trò keùm. Nhöôïc thò trung bình coù tæ leä International Ltd 1999. keát quaû ñieàu trò keùm cuõng khaù cao 34,5%, vaø nhöôïc 154 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét
  6. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 155
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2