intTypePromotion=3

Khóa luận Đại học: Đánh giá chất lượng cán bộ quản lý của công ty TNHH MTV nhựa bao bì Việt Phát

Chia sẻ: Ngọc Huy Tran | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:100

0
43
lượt xem
12
download

Khóa luận Đại học: Đánh giá chất lượng cán bộ quản lý của công ty TNHH MTV nhựa bao bì Việt Phát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp đều chịu sự tác động của quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu. Do vậy, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp buộc phải phát huy hết năng lực hiện có, đặc biệt là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo, quản lý nói riêng có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và của nền kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận Đại học: Đánh giá chất lượng cán bộ quản lý của công ty TNHH MTV nhựa bao bì Việt Phát

 1. ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ ­­­­­*­­­­­ KHÓA LUẬN ĐẠI HỌC  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA  CÔNG TY TNHH MTV NHỰA BAO BÌ VIỆT PHÁT Giáo viên hướng dẫn:   Sinh viên thực hiện: ThS. Nguyễn Thị Lệ Hương  Lê Thị Mãi Lớp: K47 TKKD 1
 2. Huế, tháng 1 năm  2017 MỤC LỤC  MỤC LỤC                                                                                                                                       ...................................................................................................................................      2  PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU                                                                                                             .........................................................................................................      1  1. Lý do chọn đề tài                                                                                                                        ....................................................................................................................      1  2. Mục đích nghiên cứu                                                                                                                  ..............................................................................................................      2  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu                                                                                             .........................................................................................      2  4. Phương pháp nghiên cứu                                                                                                            ........................................................................................................      2  5. Cấu trúc khóa luận:                                                                                                                    ................................................................................................................      4  PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU                                                                                          ......................................................................................      5  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ                        ....................      5  1.1. Doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp                                                                     ................................................................      5  1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp                                                                                                      .................................................................................................      5  1.1.2. Khái niệm và vai trò của quản lý doanh nghiệp                                                                 .............................................................      7  1.1.2.1. Khái niệm quản lý doanh nghiệp                                                                                     .................................................................................      7  1.1.2.2. Nội dung quản lý doanh nghiệp                                                                                       ...................................................................................      9  1.1.2.3. Vai trò của quản lý doanh nghiệp                                                                                    ................................................................................      9  1.1.3. Cán bộ quản lý và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp         11 ....       1.1.3.1. Khái niệm và phân loại cán bộ quản lý doanh nghiệp                                                  ..............................................       11  1.1.3.2. Khái niệm chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp                                                    ................................................       13  1.1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp                       ...................       15  1.1.3.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về bản thân nguồn nhân lực quản lý                                        ....................................      15  1.1.3.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên trong doanh nghiệp                                    ................................      16  1.1.3.3.3. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài doanh nghiệp                                    ................................      21  1.1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp                                    ................................       22  1.1.3.5. Đề xuất các chỉ tiêu đánh giá chất lượng                                                                      .................................................................       25  1.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trong doanh nghiệp                              ..........................       27  1.3. Cơ sở thực tiễn                                                                                                                     .................................................................................................................       28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY   TNHH MTV NHỰA BAO BÌ VIỆT PHÁT                                                                                 .............................................................................       31  2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát                               ...........................      31  2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát  .   31   2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của Công ty                                                                 .............................................................       32  2.1.2.1. Chức năng                                                                                                                        ....................................................................................................................       32  2.1.2.2. Lĩnh vực hoạt động                                                                                                         .....................................................................................................       32 2.1.3.   Một số nguồn lực hoạt động SXKD của Công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt   Phát                                                                                                                                                ............................................................................................................................................       32  2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty                                                                            ........................................................................       32  Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý công ty                                                                                      ..................................................................................       33  2.1.3.2. Tình hình lao động của Công ty                                                                                      ..................................................................................       34  Bảng 1: Tình hình lao động của công ty qua 3 năm (2013 ­ 2015)                                             .........................................       35  2.1.3.3. Tình hình tiền lương của lao động tại Công ty qua 3 năm 2013­2015                         .....................       37  Bảng 2:  Tình hình tiền lương của lao động tại Công ty qua 3 năm                                         .....................................       37  2013 ­ 2015                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       37  % (+/­)                                                                                                                                       ...................................................................................................................................       37  2.1.3.4.  Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua 3 năm 2013­2015                            ........................       39 2
 3.  Bảng 3: Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua 3 năm 2013 ­ 2015                          ......................      39 2.1.3.5. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua   3 năm 2013­201                                                                                                                            ........................................................................................................................       41 Bảng 4: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHHMTV Nhựa Bao Bì VIỆT PHÁT   qua 3 năm (2013­2015)                                                                                                                 .............................................................................................................       42 2.2. Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ quản lý của Công ty TNHH MTV Nhựa Bao   Bì Việt Phát                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       45  2.2.1. Đặc điểm mẫu điều tra                                                                                                      ..................................................................................................       45  Bảng 5: Đặt tên các biến                                                                                                             .........................................................................................................       45  2.2.2. Đặc điểm về giới tính                                                                                                        ....................................................................................................       46  Biểu đồ 1: Đặc điểm về giới tính                                                                                               ...........................................................................................       46  2.2.3. Đặc điểm về độ tuổi                                                                                                         .....................................................................................................       47  Biểu đồ 2: Đặc điểm về độ tuổi                                                                                                 .............................................................................................       47  2.2.4. Đặc điểm về thời gian làm việc ở Công ty                                                                      ..................................................................      47  Biểu đồ 3: Thời gian làm việc ở Công ty                                                                                   ...............................................................................       48  2.2.5. Bộ phận đang làm việc                                                                                                      ..................................................................................................       48  Biểu đồ 4: Bộ phận làm việc ở Công ty                                                                                     .................................................................................       48  2.2.6. Trình độ                                                                                                                              ..........................................................................................................................       49  Biểu đồ 5: Trình độ                                                                                                                      ..................................................................................................................       49  Bảng 6: Trung bình của các chỉ tiêu nhân tố ảnh hưởng                                                            ........................................................       49  2.2.8. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha                                    ................................      51  Bảng 7: Hệ số Cronbach’s Alpha                                                                                                ............................................................................................       52  2.2.9. Phân tích nhân tố khám phá EFA                                                                                       ...................................................................................       53  Bảng 8: Kiểm định KMO                                                                                                            ........................................................................................................       54  Bảng 9: Kết quả phân tích nhân tố EFA lần 3                                                                           .......................................................................      54  2.2.10. Kiểm định sự tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc                                  ..............................      56  Bảng 10: Ma trận tương quan                                                                                                     .................................................................................................       56  2.2.11. Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính                                                                             .........................................................................      57  Bảng 11: Kết quả phân tích hồi quy sử dụng phương pháp Enter                                            ........................................      57  2.2.12. Đánh giá sự phù hợp của mô hình R2:                                                                             .........................................................................      59  Bảng 12: Đánh giá sự phù hợp của mô hình R2                                                                         .....................................................................      59  2.2.13. Kiểm định độ phù hợp của mô hình ANOVA:                                                               ...........................................................      60  Bảng 13: Bảng ANOVA                                                                                                              ..........................................................................................................       60 2.2.14. Đánh giá chung của người lao động về chất lượng cán bộ quản lý của Công ty   TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát                                                                                           .......................................................................................       60  Biểu đồ 6: Đánh giá chung về chất lượng cán bộ quản lý                                                        ....................................................      61  Bảng 14: Ý kiến đóng góp                                                                                                           .......................................................................................................       61 2.2.15. Đánh giá chung về chất lượng cán bộ quản lý của Công ty TNHH MTV Nhựa Bao   Bì Việt Phát                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       62  2.2.15.1. Kết quả                                                                                                                          ......................................................................................................................       62  2.2.15.2. Hạn chế                                                                                                                         .....................................................................................................................       63  2.2.15.3. Nguyên nhân của những yếu kém, hạn chế:                                                               ...........................................................      64  TÓM TẮT CHƯƠNG 2                                                                                                               ...........................................................................................................       65  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG                          .....................       66  ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH MTV NHỰA                    ...............       66  BAO BÌ VIỆT PHÁT                                                                                                                    ................................................................................................................       66 3.1. Những thách thức, yêu cầu mới đối với đội ngũ CBQL của Công ty TNHH Nhựa Bao   Bì Việt Phát                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       66 3
 4. 3.2. Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý doanh nghiệp của Công   ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát                                                                                      ..................................................................................      68  3.2.1. Đổi mới đào tạo nâng cao trình độ cho từng loại CBQL                                                 ............................................       68  3.2.2. Đổi mới tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm các chức vụ quản lý của công ty                ............       71  3.2.3. Xây dựng chế độ đãi ngộ, thu hút nhân lực có chất lượng cao :                                     .................................       74  PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                                                       ...................................................................................       76  1.Kết luận                                                                                                                                     .................................................................................................................................      76  2.Kiến nghị                                                                                                                                   ...............................................................................................................................      77  2.1. Đối với công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát                                                         .....................................................       77  2.2. Kiến nghị đối với nhà nước                                                                                                 .............................................................................................      77  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                                             .........................................................................................................      78  PHỤ LỤC                                                                                                                                      ..................................................................................................................................      79 DANH MỤC SƠ ĐỒ & MÔ HÌNH  MỤC LỤC                                                                                                                                       ...................................................................................................................................      2  PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU                                                                                                             .........................................................................................................      1  1. Lý do chọn đề tài                                                                                                                        ....................................................................................................................      1  2. Mục đích nghiên cứu                                                                                                                  ..............................................................................................................      2 4
 5.  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu                                                                                             .........................................................................................      2  4. Phương pháp nghiên cứu                                                                                                            ........................................................................................................      2  5. Cấu trúc khóa luận:                                                                                                                    ................................................................................................................      4  PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU                                                                                          ......................................................................................      5  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ                        ....................      5  1.1. Doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp                                                                     ................................................................      5  1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp                                                                                                      .................................................................................................      5  1.1.2. Khái niệm và vai trò của quản lý doanh nghiệp                                                                 .............................................................      7  1.1.2.1. Khái niệm quản lý doanh nghiệp                                                                                     .................................................................................      7  1.1.2.2. Nội dung quản lý doanh nghiệp                                                                                       ...................................................................................      9  1.1.2.3. Vai trò của quản lý doanh nghiệp                                                                                    ................................................................................      9  1.1.3. Cán bộ quản lý và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp         11 ....       1.1.3.1. Khái niệm và phân loại cán bộ quản lý doanh nghiệp                                                  ..............................................       11  1.1.3.2. Khái niệm chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp                                                    ................................................       13  1.1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp                       ...................       15  1.1.3.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về bản thân nguồn nhân lực quản lý                                        ....................................      15  1.1.3.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên trong doanh nghiệp                                    ................................      16  1.1.3.3.3. Nhóm nhân tố thuộc về môi trường bên ngoài doanh nghiệp                                    ................................      21  1.1.3.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp                                    ................................       22  1.1.3.5. Đề xuất các chỉ tiêu đánh giá chất lượng                                                                      .................................................................       25  1.2. Sự cần thiết nâng cao chất lượng cán bộ quản lý trong doanh nghiệp                              ..........................       27  1.3. Cơ sở thực tiễn                                                                                                                     .................................................................................................................       28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY   TNHH MTV NHỰA BAO BÌ VIỆT PHÁT                                                                                 .............................................................................       31  2.1. Giới thiệu khái quát về công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát                               ...........................      31  2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát  .   31   2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của Công ty                                                                 .............................................................       32  2.1.2.1. Chức năng                                                                                                                        ....................................................................................................................       32  2.1.2.2. Lĩnh vực hoạt động                                                                                                         .....................................................................................................       32 2.1.3.   Một số nguồn lực hoạt động SXKD của Công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt   Phát                                                                                                                                                ............................................................................................................................................       32  2.1.3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty                                                                            ........................................................................       32  Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý công ty                                                                                      ..................................................................................       33  2.1.3.2. Tình hình lao động của Công ty                                                                                      ..................................................................................       34  Bảng 1: Tình hình lao động của công ty qua 3 năm (2013 ­ 2015)                                             .........................................       35  2.1.3.3. Tình hình tiền lương của lao động tại Công ty qua 3 năm 2013­2015                         .....................       37  Bảng 2:  Tình hình tiền lương của lao động tại Công ty qua 3 năm                                         .....................................       37  2013 ­ 2015                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       37  % (+/­)                                                                                                                                       ...................................................................................................................................       37  2.1.3.4.  Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua 3 năm 2013­2015                            ........................       39  Bảng 3: Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty qua 3 năm 2013 ­ 2015                          ......................       39 2.1.3.5. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua   3 năm 2013­201                                                                                                                            ........................................................................................................................       41 Bảng 4: Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHHMTV Nhựa Bao Bì VIỆT PHÁT   qua 3 năm (2013­2015)                                                                                                                 .............................................................................................................       42 2.2. Đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ quản lý của Công ty TNHH MTV Nhựa Bao   Bì Việt Phát                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       45  2.2.1. Đặc điểm mẫu điều tra                                                                                                      ..................................................................................................       45  Bảng 5: Đặt tên các biến                                                                                                             .........................................................................................................       45 5
 6.  2.2.2. Đặc điểm về giới tính                                                                                                        ....................................................................................................       46  Biểu đồ 1: Đặc điểm về giới tính                                                                                               ...........................................................................................       46  2.2.3. Đặc điểm về độ tuổi                                                                                                         .....................................................................................................       47  Biểu đồ 2: Đặc điểm về độ tuổi                                                                                                 .............................................................................................       47  2.2.4. Đặc điểm về thời gian làm việc ở Công ty                                                                      ..................................................................       47  Biểu đồ 3: Thời gian làm việc ở Công ty                                                                                   ...............................................................................       48  2.2.5. Bộ phận đang làm việc                                                                                                      ..................................................................................................       48  Biểu đồ 4: Bộ phận làm việc ở Công ty                                                                                     .................................................................................       48  2.2.6. Trình độ                                                                                                                              ..........................................................................................................................       49  Biểu đồ 5: Trình độ                                                                                                                      ..................................................................................................................       49  Bảng 6: Trung bình của các chỉ tiêu nhân tố ảnh hưởng                                                            ........................................................      49  2.2.8. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha                                    ................................       51  Bảng 7: Hệ số Cronbach’s Alpha                                                                                                ............................................................................................       52  2.2.9. Phân tích nhân tố khám phá EFA                                                                                       ...................................................................................       53  Bảng 8: Kiểm định KMO                                                                                                            ........................................................................................................       54  Bảng 9: Kết quả phân tích nhân tố EFA lần 3                                                                           .......................................................................       54  2.2.10. Kiểm định sự tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc                                  ..............................       56  Bảng 10: Ma trận tương quan                                                                                                     .................................................................................................       56  2.2.11. Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính                                                                             .........................................................................       57  Bảng 11: Kết quả phân tích hồi quy sử dụng phương pháp Enter                                            ........................................      57  2.2.12. Đánh giá sự phù hợp của mô hình R2:                                                                             .........................................................................       59  Bảng 12: Đánh giá sự phù hợp của mô hình R2                                                                         .....................................................................       59  2.2.13. Kiểm định độ phù hợp của mô hình ANOVA:                                                               ...........................................................       60  Bảng 13: Bảng ANOVA                                                                                                              ..........................................................................................................       60 2.2.14. Đánh giá chung của người lao động về chất lượng cán bộ quản lý của Công ty   TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát                                                                                           .......................................................................................       60  Biểu đồ 6: Đánh giá chung về chất lượng cán bộ quản lý                                                        ....................................................      61  Bảng 14: Ý kiến đóng góp                                                                                                           .......................................................................................................       61 2.2.15. Đánh giá chung về chất lượng cán bộ quản lý của Công ty TNHH MTV Nhựa Bao   Bì Việt Phát                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       62  2.2.15.1. Kết quả                                                                                                                          ......................................................................................................................       62  2.2.15.2. Hạn chế                                                                                                                         .....................................................................................................................       63  2.2.15.3. Nguyên nhân của những yếu kém, hạn chế:                                                               ...........................................................       64  TÓM TẮT CHƯƠNG 2                                                                                                               ...........................................................................................................       65  CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG                          .....................       66  ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH MTV NHỰA                    ...............       66  BAO BÌ VIỆT PHÁT                                                                                                                    ................................................................................................................       66 3.1. Những thách thức, yêu cầu mới đối với đội ngũ CBQL của Công ty TNHH Nhựa Bao   Bì Việt Phát                                                                                                                                  ..............................................................................................................................       66 3.2. Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý doanh nghiệp của Công   ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát                                                                                      ..................................................................................       68  3.2.1. Đổi mới đào tạo nâng cao trình độ cho từng loại CBQL                                                 ............................................      68  3.2.2. Đổi mới tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm các chức vụ quản lý của công ty                ............       71  3.2.3. Xây dựng chế độ đãi ngộ, thu hút nhân lực có chất lượng cao :                                     .................................      74  PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ                                                                                       ...................................................................................       76  1.Kết luận                                                                                                                                     .................................................................................................................................       76  2.Kiến nghị                                                                                                                                   ...............................................................................................................................       77  2.1. Đối với công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát                                                         .....................................................      77  2.2. Kiến nghị đối với nhà nước                                                                                                 .............................................................................................       77 6
 7.  TÀI LIỆU THAM KHẢO                                                                                                             .........................................................................................................       78  PHỤ LỤC                                                                                                                                      ..................................................................................................................................       79 7
 8. PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ  quá độ  và chiến lược phát triển   kinh tế ­ xã hội của Đảng đã chỉ rõ: Con người là nguồn nhân lực quan trọng nhất,   là nguồn lực của mọi nguồn lực, quyết định sự hưng thịnh của đất nước. Thực tiễn  đã cho thấy, một doanh nghiệp hay một tổ chức dù có nguồn lực về tài chính phong  phú, nguồn tài nguyên dồi dào với hệ thống máy móc thiết bị, khoa học công nghệ  hiện đại hàng đầu cũng trở  nên vô nghĩa nếu không có đội ngũ cán bộ  công nhân   viên giỏi để  sử  dụng và phát huy tối đa lợi thế  sẵn có trong đơn vị. Điều này cho   thấy, nguồn nhân lực có chất lượng cao có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định   khả  năng cạnh tranh phát triển và hội nhập của mỗi quốc gia nói chung và các   doanh nghiệp nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta  đã coi giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu, đồng thời đã đưa ra nhiều quyết   sách về  giáo dục đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ  cho quá trình   phát triển kinh tế  ­ xã hội của đất nước. Nghị  quyết đại hội Đảng toàn quốc lần   thứ  XI đã khẳng định: Một trong những nhiệm vụ  chủ  yếu của chiến lược phát  triển kinh tế ­ xã hội từ nay đến năm 2020 là : “Phát triển mạnh khoa học và công  nghệ, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp  ứng yêu cầu   công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển kinh tế  tri thức”; “Phát triển   mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý   giỏi, cán bộ khoa học, công nghệ, văn hóa đầu đàn…” Trong nền kinh tế  thị  trường các doanh nghiệp đều chịu sự  tác động của quy  luật cạnh tranh, quy luật cung cầu. Do vậy,  để  tồn tại và phát triển các doanh  nghiệp buộc phải phát huy hết năng lực hiện có, đặc biệt là phải xây dựng được  đội ngũ cán bộ  nói chung và cán bộ  lãnh đạo, quản lý nói riêng có chất lượng cao  đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và của nền kinh tế. Việc bồi dưỡng,   nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng   và quyết định. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Chủ  tịch Hồ  Chí Minh đã  viết: ‘Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành hay bại đều do cán  bộ tốt hay kém”.  1
 9. Tuy nhiên, trên thực tế Việt Nam từ trước tới nay, vấn đề  chất lượng của đội   ngũ quản lý là vấn đề  còn nhiều yếu kém và bất cập. Do đó, đánh giá đúng đắn   thực trạng chất lượng quản lý, phát triển đội ngũ cán bộ  lãnh đạo, quản lý chất   lượng cao  đáp  ứng yêu phát triển  của  doanh nghiệp nói riêng và yêu cầu công  nghiệp hóa – hiện đại hóa của nền kinh tế nói chung cần được nghiên cứu sâu sắc   cả về lý luận và thực tiễn để có sự thống nhất trong nhận thức cũng như  các thức   thực hiện. Đó chính là lý do em đã lựa chọn đề  tài “ Đánh giá chất lượng cán bộ  quản lý của Công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát” làm nội dung nghiên cứu  luận văn tốt nghiệp Đại học của mình. Trên cơ  sở  đó, em cũng xin đưa ra một số  đề  xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý doanh nghiệp của  Công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát. 2. Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng chất lượng cán bộ  quản lý của Công ty TNHH MTV   Nhựa Bao Bì Việt Phát trong thời gian qua. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý doanh nghiệp  của Công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu a. Đối tượng nghiên cứu: Các vấn đề lý luận và thực tiễn về chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp. b. Phạm vi nghiên cứu: ­ Không gian: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhựa Bao Bì Việt Phát. Địa   chỉ: Đường số 4 ­ Khu công nghiệp Phú Bài ­ Hương Thuỷ ­ Thừa Thiên Huế. ­ Thời gian:  + Phân tích thực trạng chất lượng cán bộ giai đoạn 2013­2015 + Thu thập số liệu sơ cấp : 11/2016­12/2016 4. Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập số liệu: 2
 10. ­ Số liệu thứ cấp được cung cấp chủ yếu từ phòng Kế toán của công ty  TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát kết hợp với các số liệu có sẵn trên các phương  tiện thông tin đại chúng, các báo, tạp chí, internet.. ­ Số liệu sơ cấp sử dụng phương pháp phỏng vấn bằng bảng hỏi để thu thập  thông tin. + Xác định quy mô mẫu: Theo Hoàng Trọng: “Thông thường thì số quan sát (cỡ mẫu) ít nhất phải bằng 4  hay 5 lần số biến trong phân tích nhân tố”. Số biến trong mô hình là 29 biến do đó, tôi sử dụng phương pháp điều tra chọn   mẫu với số phiếu phát ra là 120 phiếu. Số phiếu thu về: 120 phiếu; Số phiếu hợp lệ: 116 phiếu. + Phương pháp chọn mẫu:  Đây là một trong những bước đầu tiên cần làm khi sử  dụng số liệu sơ cấp để  tiến hành các bước sau này. Khoa học thống kê chọn theo quy luật số lớn cho nên  một mẫu lý tưởng khi bao gồm toàn bộ  tổng thể. Tuy nhiên, do giới hạn về  nhân  lực, thời gian và nguồn kinh phí tôi quyết định tiến hành khảo sát mẫu đại diện thep  phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện từ đó suy rộng kết quả cho toàn bộ tổng thể. + Thiết kế bảng hỏi Thực hiện thu thập thông tin bằng phiếu điều tra được phỏng vấn cho đối   tượng là người lao động ở  Công ty cụ thể là người lao động làm việc ở các phòng   ban: Phòng hành chính, phòng kế toán tài vụ, bộ  phân KCS, bộ  phận cơ điện – kỹ  thuật, công nhân phân xưởng … Bảng câu hỏi gồm có 2 phần, ngoài thông tin cá   nhân của đối tượng được phỏng vấn là phần nội dung chính được thiết kế chi tiết,   mô tả các tiêu chí chất lượng nguồn nhân lực, các thuộc tính được lượng hóa bằng   thang đo Likert 8 mức độ nhằm đo lường sự lựa chọn của người được điều tra đối   với mỗi thuộc tính. Bên cạnh đó là những câu hỏi được đưa ra nhằm đánh giá chất   lượng lao động du lịch.  Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu ­ Dùng phương pháp thống kê mô tả để tổng hợp và hệ thống hóa số liệu điều  tra theo các tiêu thức phù hợp với mục đích nghiên cứu. 3
 11. ­ Số  liệu được xử  lý, tính toán trên máy tính theo phần mềm thống kê SPSS  22.0.  Phương pháp đánh giá phân tích: ­ Dãy số thời gian biểu diễn các số liệu thống kê của hiện tượng nghiên cứu  được sắp xếp theo thứ tự thời gian. ­ Lượng tăng (giảm) tuyệt đối, tương đối liên hoàn phản ánh sự  biến động  của hiện tượng giữa hai thời gian liền kề nhau. ­ Tốc độ phát triển định gốc phản ánh tốc độ và xu hướng biến động của hiện   tượng nghiên cứu. ­ Phương  pháp tổng hợp  đánh giá: sau khi  đã  thu thập  được  số  liệu bằng   phương pháp phỏng vấn bảng hỏi, khóa luận đã sử  dụng phương pháp này để  đưa  ra những nhận xét, đánh giá về vấn đề quan tâm. ­ Phương pháp đánh giá độ  tin cậy của thang đo thông qua hệ  số  Cronbach’s  Alpha ­ Phương pháp nhân tố phân tích EFA (Explore Factor Analysis) ­ Mô hình hồi quy bội để  biết được vấn đề  nghiên cứu chịu  ảnh hưởng của   những nhân tố nào và mức độ ảnh hưởng của chúng. 5. Cấu trúc khóa luận: Ngoài phần mở  đầu và kết luận, cấu trúc nghiên cứu của đề  tài gồm có 3  chương:  Chương 1: Cơ sở khoa học về chất lượng cán bộ quản lý Chương 2: Thực trạng chất lượng cán bộ  quản lý của Công ty TNHH MTV   Nhựa Bao Bì Việt Phát Chương 3: Đề  xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý   doanh nghiệp của Công ty TNHH MTV Nhựa Bao Bì Việt Phát 4
 12. PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ QUẢN LÝ 1.1. Doanh nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp  1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp  Doanh nghiệp là một trong những chủ  thể  kinh doanh của xã hội. “ Doanh  nghiệp là một đơn vị kinh doanh được thành lập để thực hiện hoạt động kinh doanh   nhằm mục đích sinh lời”. Trong thực tế  có nhiều khái niệm hay định nghĩa khác   nhau về doanh nghiệp, tùy thuộc vào những quan niệm hay cách nhìn khác nhau về  vai trò, vị  trí hay chức năng của một doanh nghiệp trong xã hội. Xét trên góc độ  quản lý về  mặt nhà nước và đặc điểm hoạt động, doanh nghiệp có thể  được định  nghĩa như sau (Luật doanh nghiệp, 2005):  Doanh nghiệp là một tổ  chức kinh tế có tên riêng, có trụ  sở giao dịch ổn định,   được đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện  ổn định các   hoạt động kinh doanh. Như vậy, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được pháp luật thừa nhận và bảo  vệ,   tiến   hành   các   hoạt   động   kinh   doanh   trong   nhiều   lĩnh   vực   khác   nhau   (công   5
 13. nghiệp, thương mại, dịch vụ...). Doanh nghiệp được thành lập, tiến hành các hoạt  động trong nền kinh tế, và giải thể, phá sản phải tuân thủ theo những quy định của   nhà nước, theo luật pháp, chính sách hiện hành... Trong đó có luật doanh nghiệp và   các quy định pháp luật khác đối với các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh   doanh.  Mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp: Nói chung, doanh nghiệp có mục tiêu  chính là kiếm lời, cung cấp hàng hóa dịch vụ, tiếp tục phát triển. Ngoài ra, doanh  nghiệp còn phải có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. + Đầu tiên là mục tiêu lợi nhuận: Doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu tối đa   hóa lợi nhuận hay hoạt động có lãi. Nhà quản lý doanh nghiệp phải đưa ra những  biện pháp, đường lối hoạt động đúng đắn để sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực,   tối đa hóa lợi ích trên mỗi đồng chi phí bỏ ra. Làm sao để giảm được tối đa các chi   phí cần thiết như chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công và các chi phí liên quan   khác mà doanh thu thu được cao nhất. Doanh nghiệp cần có lợi nhuận để  bù đắp  hàng loạt những chi phí sản xuất, những rủi ro gặp phải để tiếp tục phát triển. Nếu  không có lợi nhuận, doanh nghiệp không thể  trả  công cho người lao động, duy trì   việc làm lâu dài cho họ, cũng như không thể cung cấp lâu dài hàng hóa, dịch vụ cho   khách hàng và cộng đồng. + Thứ hai là mục tiêu cung ứng: Doanh nghiệp phải cung cấp hàng hóa, dịch vụ  để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, thu lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Mục tiêu  này không chỉ là của riêng doanh nghiệp mà còn là nghĩa vụ  của doanh nghiệp đối   với xã hội, nhờ  thực hiện mục tiêu này mà doanh nghiệp có thể  tồn tại và phát  triển, góp phần phát triển thị trường, xã hội. Doanh nghiệp cần phải khuếch trương   thương hiệu của mình, khác biệt hóa sản phẩm, chiếm lĩnh và không ngừng tăng  cường thị  phần, cũng như  sức  ảnh hưởng của doanh nghiệp trên thị  trường, nâng  cao uy tín với đối tác, khách hàng và bạn bè gần xa. Mục tiêu cung ứng của doanh   nghiệp cần phải được thay đổi cho phù hợp với nhu cầu, thị  hiếu của công chúng  và tình hình cạnh tranh trên thị trường. + Thứ ba là mục tiêu phát triển: Trong một nền kinh tế đang mở thì phát triển là   một dấu hiệu của sự lành mạnh và sự  thành công trong hoạt động kinh doanh. Do  6
 14. đó sự phát triển của doanh nghiệp cũng có ý nghĩa góp sức vào sự phát triển mạnh  của nền kinh tế. Để  thực hiện mục tiêu này, doanh nghiệp cần tìm cách bổ  sung   thêm vốn hoặc sử  dụng một phần lợi nhuận  để  đầu tư  thêm; đồng thời doanh  nghiệp phải đảm bảo cân bằng tài chính trong các hoạt động đầu tư, sản xuất ­  kinh doanh và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. + Thứ tư, trách nhiệm với xã hội : Cùng với việc kiếm lời, doanh nghiệp đồng   thời có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của khách hàng, của người cung ứng đầu vào  cho mình và quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp, nói rộng ra là quyền  lợi của công chúng. Trách nhiệm đối với xã hội còn thể hiện ở chỗ hoạt động kinh   doanh phải tôn trọng luật pháp và bảo vệ môi trường xung quanh, đảm bảo sự phát   triển bền vững, phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường. Ngoài ra còn  cần quan tâm đến khuynh hướng tiêu thụ  trong các mục tiêu của mình. Khuynh  hướng   này  không  trái  với   quyền  lợi   của   doanh   nghiệp,   xong  nó   đòi   hỏi   doanh  nghiệp phải luôn đảm bảo chất lượng hàng hóa và dịch vụ bán ra.  1.1.2. Khái niệm và vai trò của quản lý doanh nghiệp 1.1.2.1. Khái niệm quản lý doanh nghiệp “Quản lý là gì?” là câu hỏi mà bất cứ người học kinh tế nào cũng quan tâm,   cần hiểu và mong muốn được lý giải. Quản lý được định nghĩa là một công việc mà một người lãnh đạo học suốt  đời không thấy chán và cũng là sự khởi đầu của những gì họ  nghiên cứu. Quản lý  được giải thích như là nhiệm vụ của một nhà lãnh đạo thực thụ, nhưng không phải   là sự khởi đầu để họ triển khai công việc. Xét trên phương diện nghĩa của từ, quản lý thường được hiểu là chủ  trì hay  phụ trách một công việc nào đó. Xuất phát từ những góc độ  nghiên cứu khác nhau,   rất nhiều học giả  trong và ngoài nước đã đưa ra giải thích không giống nhau về  quản lý. Tailor: “Làm quản lý là bạn phải biết rõ: muốn người khác làm việc gì và   hãy chú ý đến cách tốt nhất, kinh tế nhất mà họ làm”. Fayel: “Quản lý là một hoạt động mà mọi tổ  chức (gia đình, doanh nghiệp,  chính phủ) đều có, nó gồm 5 yếu tố tạo thành là: kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, điều   7
 15. chỉnh và kiểm soát. Quản lý chính là thực hiện kế  hoạch, tổ  chức, chỉ  đạo điều   chỉnh và kiểm soát ấy”. Hard Koont: “Quản lý là xây dựng và duy trì một môi trường tốt giúp con  người hoàn thành một cách hiệu quả mục tiêu đã định”. Peter F Druker: “Suy cho cùng, quản lý là thực tiễn. Bản chất của nó không  nằm ở nhận thức mà là ở hành động; kiểm chứng nó không nằm ở logic mà nằm ở  thành quả; quyền uy duy nhất của nó là thành tích”. Peter F. Dalark: Định nghĩa quản lý phải được giới hạn bởi môi trường bên  ngoài nó. Theo đó, quản lý bao gồm 3 chức năng chính là: Quản lý doanh nghiệp,  quản lý giám đốc, quản lý công việc và nhân công”. Bản thân khái niệm quản lý có tính đa nghĩa nên có sự  khác biệt giữa nghĩa  rộng và nghĩa hẹp. Hơn nữa, do sự  khác biệt về  thời đại, xã hội, chế  độ, nghề  nghiệp nên quản lý cũng có nhiều giải thích, lý giải khác nhau. Cùng với sự  phát  triển của phương thức xã hội hóa sản xuất và sự mở rộng trong nhận thức của con   người thì sự khác biệt về nhận thức lý giải khái niệm quản lý càng trở  nên rõ rệt.  Các lý giải này không có sự  khác nhau về  nội dung mà chỉ  khác nhau  ở  cách dùng  thuật ngữ. Do vậy ta có thể hiểu quản lý theo cách thống nhất như sau: ­ Quản lý là sự tác động có hướng của con người nhằm mục đích biến đổi đối   tượng quản lý từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các phương pháp tác động   khác nhau. ­ Quản lý doanh nghiệp là quá trình vận dụng những quy luật kinh tế, quy luật   xã hội, quy luật tự nhiên trong việc lựa chọn, xác định những biện pháp về kinh tế,  xã hội, tổ chức, kỹ thuật... để tác động đến các yếu tố vật chất của sản xuất kinh   doanh để đạt được các mục tiêu đã xác định.  Nói một cách tổng quát hơn, theo GS, TS Đỗ Văn Phức, về mặt tổng thể, quản lý   doanh nghiệp là thực hiện những công việc có vai trò định hướng, điều tiết, phối   hợp hoạt động cuả toàn bộ và của các thành tố thuộc hệ thống doanh nghiệp nhằm   đạt được hiệu quả  cao bền nhất có thể  . Và quản lý điều hành hoạt động của   doanh nghiệp là tìm cách, biết cách tác động đến những con người, nhóm người để  8
 16. họ tạo ra và luôn duy trì ưu thế về chất lượng, giá, thời hạn của sản phẩm, thuận   tiện cho khách hàng.  1.1.2.2. Nội dung quản lý doanh nghiệp Quản lý doanh nghiệp là thực hiện các nội dung ( các loại công việc) sau đây: ­ Lập kế hoạch kinh doanh; ­ Đảm   bảo  tổ   chức   bộ   máy  và   tổ   chức   cán  bộ   cho  hoạt   động   của   doanh  nghiệp; ­ Điều phối ( điều hành) hoạt động của doanh nghiệp; ­ Kiểm tra chất lượng của mọi sản phẩm, tiến độ  thực hiện của mọi công   việc, của mọi khoản chi, mọi nguồn thu; kiểm định chất lượng các sản phẩm quản  lý trước khi quyết định triển khai... Trình độ (năng lực) lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp phải được nhận biết, đánh   giá trên cơ sở chất lượng thực hiện bốn loại công việc nêu trên. 1.1.2.3. Vai trò của quản lý doanh nghiệp Quản lý là nghệ  thuật hoàn thành công việc thông qua người khác; là quá trình   lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra công việc của các thành viên trong tổ  chức,doanh nghiệp; sử  dụng các nguồn lực sẵn có để  đạt được các mục tiêu của   doanh nghiệp. Như vậy, chức năng cơ bản của quản lý là: Lập kế hoạch, tổ chức,   lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và kiểm tra. Nhà quản lý doanh nghiệp là những người làm việc trong doanh nghiệp, điều   khiển công việc của người khác và chịu trách nhiệm trước kết quả  hoạt động của   họ. Nhà quản lý là người lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát con người,   tài chính, vật chất và thông tin một cách có hiệu quả để đạt được mục tiêu. Nhà quản lý đóng vai trò quan trọng, góp phần chủ yếu quyết định hiệu quả và  sự  phát triển bền vững của của doanh nghiệp. Với chức trách của mình, nhà quản  lý đảm đương nhiều vai trò khác nhau. Có thể  tập hợp các vai trò cơ  bản chung   nhất mà tất cả những người làm quản lý đều phải thực hiện: ­ Vai trò giao tiếp, quan hệ: + Đối với bên ngoài là đại diện cho tập thể, doanh nghiệp mà người đó quản lý. 9
 17. + Đối với bên trong là lãnh đạo, liên kết mọi người để  hoàn thành mục tiêu  chung. ­ Vai trò thông tin: + Thu thập thông tin từ cấp dưới. + Phổ biến thông tin từ cấp trên. + Cung cấp thông tin cho bên ngoài. ­ Vai trò quyết định: Đây là vai trò quan trọng nhất của người quản lý. Nhà  quản lý là người có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định của   mình. Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của cấp trên giao cho, một nhà quản lý lí  tưởng cần thực hiện các vai trò cụ thể sau: ­ Đảm bảo sự an toàn, yên ổn của các cộng sự: Để  hoàn thành một công việc   theo cách có lợi nhất, con người luôn cần có sự an toàn. Nhà quản lý sẽ không bao   giờ  thành công nếu như  đặt sự  an toàn và sức khỏe của nhân viên vào vòng nguy  hiểm, các cộng sự chính là đối tượng mà nhà quản lý phải tìm kiếm sự trợ giúp và  lòng trung thành ở họ vì thế nhất thiết phải tạo cho họ niềm tin và sự an toàn. ­ Tạo điều kiện thuận lợi cho công việc chung: Nhà quản lý doanh nghiệp  phải hợp tác với cộng sự, với cấp quản lý cao hơn và với toàn thể  nhân viên trong   công ty. Về nguyên tắc, một nhà quản lý tốt phải đặt lợi ích của tập thể trong tính   toàn thể. Vai trò của nhà quản lý vì thế chủ yếu là việc tìm thấy một sự cân bằng   giữa nhu cầu của đơn vị, yêu cầu của cấp quản lý cao hơn và nhu cầu của nhân  viên. ­ Khơi gợi và thiết lập tinh thần tập thể: Đạo đức tốt và tinh thần tập thể  là   hai thành phần chủ yếu của một nhóm. Bản chất của tinh thần tập thể có thể là sự  nhiệt tình hứng khởi, những kết quả làm hài lòng, sự vui thích. Nó có thể bắt nguồn  từ  sự quan tâm dù nhỏ nhất của nhà quản lý như  một bó hoa trên bàn, một bức vẽ  hài hước trên bảng thông báo, một chiếc bánh gato... Tóm lại, những hành động như  thế  phải được tiến hành đủ  để  cho nhân viên thấy được nhà quản lý có quan tâm  đến họ. Từ đó nhân viên trong công ty sẽ hết lòng hết sức vì công việc chung. 10
 18. ­ Truyền đạt sự  hiểu biết, kinh nghiệm: Nhà quản lý tài năng thường dành   nhiều thời gian để  cải thiện năng lực những cộng sự  của mình, truyền cho họ  những hiểu biết, kinh nghiệm bản thân sao cho họ có thể  từ  đó mà phát triển hơn.   Chính qua hành động này, nhà quản lý đã tạo được người thay thế mình trong tương   lai, một nhân vật có đủ  khả  năng được thăng tiến, điều này càng có ý nghĩa kích   thích các công sự, nhân viên của mình hơn. ­ Sáng suốt trong việc xử lý tài liệu: Có vẻ như  tồn tại hai dạng nhà quản lý:  những người ghê sợ  đống giấy tờ  ngập đầu trong văn phòng và những người say   mê chúng. Một nhà quản lý tốt phải biết mình thuộc loại nào để có cách khắc phục:  nếu anh ta ghét loại công việc này thì tốt nhất nên giao việc này cho một ai đó làm,  nên giao cho người có năng khiếu và yêu thích việc soạn thảo hay đọc báo cáo và tài  liệu; nhưng hãy biết quản lý họ một cách hiệu quả  nhất. Nếu ngược lại, anh ta là   người mê giấy tờ hãy tránh khả năng chìm đắm trong say mê đó. Thành tích vượt trội thường đến với những nhà quản lý có mối quan hệ tốt lôi   cuốn được cả trái tim cũng như trí tuệ của nhân viên. Như  vậy, ta có thể  thấy rằng: quản lý doanh nghiệp có vai trò quyết định đối   với sự tồn tại, phát triển hoặc diệt vong của doanh nghiệp, nó được coi là cơ  quan   đầu não điều khiển mọi hoạt động của doanh nghiệp, phối hợp hoạt động giữa các   bộ  phận, tác động tới người lao động và từ  đó tác động đến năng suất lao động,   hiệu quả lao động của doanh nghiệp và quyết định tới việc thực hiện các mục tiêu  của doanh nghiệp. 1.1.3. Cán bộ quản lý và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cán bộ quản lý doanh  nghiệp 1.1.3.1. Khái niệm và phân loại cán bộ quản lý doanh nghiệp a. Khái niệm cán bộ quản lý doanh nghiệp Cán bộ quản lý đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp.  Đội ngũ cán bộ quản lý thể hiện bộ mặt của doanh nghiệp, đóng vai trò là chìa khóa   thành công trong sự  phát triển của doanh nghiệp. Là người nắm giữ  các chức vụ  quan trọng trong bộ  máy quản lý, cán bộ  quản lý, đặc biệt là cán bộ  quản lý cấp  cao và cấp trung, đảm nhận vai trò định hướng, dẫn dắt, điều hành hoạt động trong  11
 19. doanh nghiệp nhằm đạt được những mục tiêu đặt ra. Thông qua hoạt động quản lý,   cán bộ quản lý giúp tổ chức và các thành viên thấy rõ mục tiêu và hướng đi, giúp tổ  chức điều hành các hoạt động một cách hiệu quả, nắm bắt và tận dụng tốt hơn các   cơ hội kinh doanh… Cũng có thể  hiểu: cán bộ  quản lý là người có thẩm quyền ra quyết định dù  được phân quyền hay ủy quyền. Một cán bộ quản lý được xác định bởi 3 yếu tố: ­ Có vị  thế  trong tổ  chức với những quyền hạn nhất định trong quá trình ra  quyết định. ­ Có chức năng thể  hiện những công việc cần thực hiện trong toàn bộ  hoạt   động của tổ chức. ­ Có nghiệp vụ thể hiện phải đáp ứng những đòi hỏi nhất định của công việc. Người cán bộ  quản lý doanh nghiệp là người năng động, có bản lĩnh, dám  đương đầu với thách thức; Tự tin, có phong cách chuyên nghiệp và quyết đoán; Xây  dựng mục tiêu, kế  hoạch hành động và đưa ra các giải pháp xử  lí tối  ưu cho mọi   tình huống. Bởi vậy, ông cha ta mới có câu: “Một người lo bằng một kho người   làm” để  thấy được vai trò của những người quản lý trong bất ký tổ  chức, bộ  máy   nào trong đó có doanh nghiệp. b. Phân loại cán bộ quản lý doanh nghiệp Dựa trên các tiêu chí khác nhau, ta có các cách phân loại cán bộ quản lý theo   các cách khác nhau. Thông thường, cán bộ quản lý được phân loại theo ba tiêu chí:  theo cấp quản lý, theo phạm vi quản lý và theo tính chất của lao động. Theo cấp quản lý:  + Cán bộ quản lý cấp cao: là những người chịu trách nhiệm ra những chiến   lược quyết định hoặc có những ảnh hưởng lớn tới các quyết định chiến lược, đề ra  các chính sách chỉ đạo quan hệ tổ chức. Đây là những người chịu trách nhiệm toàn   diện đối với hoạt động của tổ chức. + Cán bộ  quản lý cấp trung: Là người điều hành việc thực hiện ra quyết   sách, các chính sách đưa ra bởi cấp cao. Thiết lập mối quan hệ giữa những đòi hỏi   12
 20. của nhà quản lý với năng lực của nhân viên. Họ  thường là những người phụ  trách   các phân hệ, các bộ phận trong tổ chức. + Cán bộ quản lý cấp thấp: Là những người chịu trách  nhiệm về công việc   của các nhân viên. Chỉ đạo, điều hành, giám sát hoạt động của người lao động. Theo phạm vi quản lý: + Cán bộ quản lý tổng hợp: là người phụ trách tổ chức hay đơn vị tương đối   độc lập trong tổ chức. + Cán bộ quản lý chức năng: là những người quản lý chức năng chuyên môn   riêng biệt như quản lý trong bộ phận tài chính, nghiên cứu, nhân lực… Theo tính chất của lao động: + Cán bộ lãnh đạo là những người giữ cương vị chỉ huy trong điều hành công  việc của tổ chức, đơn vị. Đây là bộ phận quan trọng nhất, quyết định tính hiệu lực   và hiệu quả của bộ máy quản lý. + Chuyên gia là những người có trình độ chuyên môn nhất định, có khả năng   nghiên cứu.  Một chuyên gia có chức năng, nhiệm vụ như sau: ­ Thực hiện quá trình thông tin trong đó cơ bản là phân tích thông tin ­ Tham gia xây dựng các phương án quyết định ­ Giúp cán bộ lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện quyết định ­ Có thể được ra quyết định khi được cấp trên ủy quyền  1.1.3.2. Khái niệm chất lượng cán bộ quản lý doanh nghiệp Theo GS.TS Đỗ  Văn Phức “Cán bộ  quản lý doanh nghiệp là người trực tiếp   tham gia, đảm nhiệm cả bốn loại (chức năng) quản lý của DN. Đội ngũ cán bộ của   DN bao gồm tất cả  những người có quyết định bổ  nhiệm và hưởng lương hoặc   phụ cấp trách nhiệm quản lý của DN đó”. Chất lượng đội ngũ CBQL DN là kết tinh từ  chất lượng của các CBQL của   doanh nghiệp đó. Chất lượng CBQL DN phải được thể  hiện, nhận biết, đánh giá   bởi mức độ  sáng suốt trong các tình huống phức tạp, căng thẳng và mức độ  dũng   cảm. 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản