Khoảng vượt tiêu cự

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
99
lượt xem
41
download

Khoảng vượt tiêu cự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoảng vượt tiêu cự là một trong những khái niệm phức tạp nhất của kỹ thuật nhiếp ảnh nâng cao. Khi bạn lấy nét vào một điểm nằm ở xa vô cực, ảnh thu được sẽ tạm coi là rõ nét từ vô cực cho đến một khoảng cách nào đó trước ống kính. Khoảng không rõ nét trước ống kính lúc này được gọi là khoảng vượt tiêu cự (tạm dịch từ "Hyperfocal distance").

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khoảng vượt tiêu cự

  1. Kho ng vư t tiêu c Kho ng vư t tiêu c là m t trong nh ng khái ni m ph c t p nh t c a k thu t nhi p nh nâng cao. Khi b n l y nét vào m t i m n m xa vô c c, nh thu ư c s t m coi là rõ nét t vô c c cho n m t kho ng cách nào ó trư c ng kính. Kho ng không rõ nét trư c ng kính lúc này ư c g i là kho ng vư t tiêu c (t m d ch t "Hyperfocal distance"). Kho ng vư t tiêu c là m t trong nh ng khái ni m ph c t p nh t c a k thu t nhi p nh nâng cao. Khi ng kính l y nét vào úng gi i h n ngoài cùng c a kho ng vư t tiêu c , nh s nét t i m chính gi a kho ng vư t tiêu c cho n vô c c. Lúc này, sâu trư ng nh (DOF) t giá tr c c i. K thu t l y nét theo kho ng vư t tiêu c s d ng khi ch p hình trong ó có nhi u ch òi h i rõ nét t kho ng cách g n nh t n xa nh t, như ch p nh phong c nh, ki n trúc...
  2. nh bên trái ngoài cùng l y nét vào ti n c nh. Nh ng chi c lá r t nét nhưng n n phía sau l i m . nh gi a l y nét vào h u c nh. ám cây phía sau r t nét nhưng nh ng chi c lá l i m . nh cu i l y nét vào kho ng vư t tiêu c giúp sâu trư ng nh t giá tr c c i. nh: Blogspot. Sơ mô t kho ng vư t tiêu c và vùng l y nét t ư c khi l y nét vào kho ng vư t tiêu c . nh: Nikonian. Kho ng vư t tiêu c ph thu c nhi u vào thi t l p tiêu c và kh u c a ng kính. V i các ng góc r ng, kho ng này khá ng n khi t giá tr kh u l n (khép kh u càng sâu). Ch ng h n, kho ng vư t tiêu c c a m t ng 35mm f/16 g n trên máy phim 35mm ch t m 2,4m. M i v t th kho ng cách 1,2m so v i ng kính cho n vô c c s ư c coi là s c nét n u l y nét vào kho ng vư t tiêu c (2,4m). Các ng tiêu c dài r t hi m khi ư c s d ng ch p m t vùng nh l n do như c i m v góc bao quát h p cũng như dài c a kho ng vư t tiêu c quá l n. Khi l y nét vào m t i m n m xa vô c c, các v t th g n s m t t. Ngư c l i, khi c l y nét vào các v t g n, ph n h u c nh phía sau s m t h t chi ti t.
  3. Kho ng vư t tiêu c ch mang tính ch t tương i ngay c khi c nh tiêu c và kh u c a ng kính. i u này có th lý gi i là do khái ni m " s c nét" không hoàn toàn ng nh t trên m i kho ng cách so v i ngư i ch p. V i k thu t l y nét hyperfocal, các i m n m chính gi a vùng vư t tiêu c và vô c c có nét kém nh t. Khi phóng to nh ng khu v c nh này, nh ng ch m m (circle of confusion) cũng s l n d n lên, khi n khái ni m "s c nét" không còn úng n a. Nói cách khác, kho ng vư t tiêu c còn ph thu c vào kích thư c b n in. Ch ng h n, v i ng kính Nikon 24mm thi t l p f/16, kho ng vư t tiêu c trên b n in kích thư c 25cm và 40cm s l n lư t là 1,1m và 1,8m. Tóm l i, kho ng vư t tiêu c ph i tăng lên khi b n mu n in m t b c nh l n hơn. Kho ng vư t tiêu c còn ph thu c vào kích thư c c m bi n ho c phim máy nh. Kích thư c c m bi n khác nhau d n n vùng nh thu ư c cũng có s sai khác. C m bi n nh hơn kích thư c full frame s ph i ch u thêm hi u ng c t cúp (hay còn g i là h s nhân tiêu c ) có tác d ng g n gi ng như vi c phóng to ph n trung tâm b c nh ch p b i máy phim chu n 35mm. i u này khi n kích thư c các ch m m tăng lên tương t như trư ng h p trên. Do ó, kho ng vư t tiêu c tăng t l ngh ch v i kích thư c c m bi n. Ch ng h n, ng kính Nikon 50mm thi t l p f/16 trên thân máy D3 s cho hyperfocal distance vào kho ng 4,8m. Khi s d ng trên D300 (crop factor 1,5x), con s này s là 7,3m.
  4. ng kính i cũ. nh: DOFMaster. H u như không th xác nh ư c kho ng vư t tiêu c khi nhìn qua kính ng m ho c màn hình trong ch ch , vì lúc y ng kính m kh u c c i lư ng ánh sáng i vào là nhi u nh t. Vi c áng ch ng kho ng vư t tiêu c khi nh n nút xem trư c sâu trư ng nh (DOF Preview) cũng r t khó vì ng kính khép kh u sâu khi n nh r t t i và khó phân bi t vùng giao m - nét trên khung ng m. V i nh ng ngư i m i b t u, m t s tài li u hư ng d n l y nét vào các v t n m g n và khép kh u l i th t sâu. Khi ó, vùng không gian t gi a kho ng vư t tiêu c n vô c c s hi n ra khá rõ nét trên nh. Cách này có ưu i m là ơn gi n nhưng l i mang tính tương i cao và gây nhi u b i r i cho nh ng ngư i m i c m máy. M ts ng kính i cũ ư c trang b ng th i c thư c o kho ng cách và thư c ư c lư ng sâu trư ng nh (thư c DOF). Ngư i s d ng s d dàng xác nh kho ng vư t tiêu c nh rãnh Focus Index n m chính gi a thư c ư c lư ng sâu trư ng nh. Ch ng h n, hình trên cho th y ng kính ang ư c t kh u f/16 ( ánh d u b ng s 16 màu xanh lơ). i u ch nh thư c o kho ng cách sao cho ký hi u vô c c n m th ng hàng v i v ch màu xanh lơ tương ng n m trên thư c DOF. Có th nh n th y, sâu trư ng nh kéo dài t 9 feet n vô c c. V ch Focus Index màu tr ng n m chính gi a thư c DOF cho th y kho ng vư t tiêu c là 18 feet. Khi thi t l p các giá tr kh u khác, ta tìm n màu ng v i giá tr kh u ó trên thư c DOF và suy ra hyperfocal distance v i cách làm tương t trên.
  5. B ng tra c u kho ng vư t tiêu c trên m t s tiêu c ng kính thông d ng. nh: Nikonian. N u ng kính không ư c trang b thư c DOF, có th t tìm kho ng vư t tiêu c b ng cách tính toán d a vào công th c, tra b ng ho c áng ch ng d a trên kinh nghi m b n thân. Có th ch p trư c m t b c nh v i i m l y nét vô c c, t ó suy ra kho ng vư t tiêu c n m ranh gi i gi a vùng nh nét và m trên nh.
  6. C n chú ý n kho ng vư t tiêu c trong nh ng b c nh phong c nh r ng l n. nh: Digital Photography School. M i v t th tính t i m chính gi a kho ng l y nét n vô c c s thu c DOF k c khi ng kính l y nét vào i m ng sau kho ng vư t tiêu c . i u này ng nghĩa v i vi c có th l y nét tho i mái vào sau kho ng vư t tiêu c mà nh v n nét khá u. Tuy nhiên, khi ó DOF s thu h p l i. Ch ng h n, khi khép kh u f/8, hyperfocal distance s t 12 feet. Vùng nh nét s tr i t 6 feet n vô c c. N u b n l y nét vào i m cách ng kính 15 feet thì các v t kho ng cách 7,5 feet cho n vô cùng cũng v n s nét. Tuy nhiên, khi th c hi n i u này, vùng DOF c a b n ã b thu h p i 7,5 - 6 = 1,5m.
  7. Không nên l y nét vào i m phía trư c kho ng vư t tiêu c vì các v t r t xa s tr nên hơi m . Khép kh u l i h p nh t n u có th kho ng vư t tiêu c ti n l i g n ng kính. Khi ó, vùng DOF s m r ng và b c nh s tr nên nét u t i m i i m. Tuy nhiên, vi c khép kh u quá h p có th làm nh hơi m do hi n tư ng nhi u x x y ra khi kích thư c l sáng nh c milimet. i v i máy nh s d ng c m quang full frame, kh u t i thi u cho phép là f/16.
Đồng bộ tài khoản