intTypePromotion=1
ADSENSE

Không gục ngã - Ernie Carwile

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

146
lượt xem
26
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách Không gục ngã tổng hợp những câu danh ngôn, ngạn ngữ và câu chuyện hay nhất khơi sáng tinh thần cho những ai đang trong nghịch cảnh khó khăn. Đây là tài liệu hay dành cho những ai đang gặp khó khăn, phiền muộn trong cuộc sống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Không gục ngã - Ernie Carwile

  1. Không g c ngã – Ernie Carwile Khi m t cánh c a khép l i s có m t cách c a khác m ra. Nhưng chúng ta thư ng ti c nu i ngoái nhìn l i cánh c a ñã ñóng mà không nh n ra r ng cánh c a ñang m kia là ñ chào ñón mình – Alexander Graham Bell L i gi i thi u Trong cu c s ng có không ít l n tôi ph i ñ i di n v i không ít th t b i, m t mát, ñau kh hay khó khăn. Nh ng l n như th tôi ñ u cho r ng ñó là hình ph t theo lu t nhân qu ñ i v i nh ng vi c làm không ph i l c a tôi trong quá khú. Còn ngư c l i, khi cu c s ng di n ra b ng ph ng, suôn s thì ñó chính là món quà, là ph n thư ng tương x ng v i nh ng vi c làm t t c a tôi. Nói khác ñi, tôi tin r ng n u làm nhi u ñi u t t, s tư ng thư ng s càng cao. Tuy nhiên, sau m t th i gian s ng và tr i nghi m, tôi ñã nh n ra r ng b n ch t c a cu c s ng không ph a là trò chơi thư ng ph t c a Thư ng ð như tôi t ng nghĩ. M i ngh ch c nh luôn ch a ñ ng m t món quà vô giá. M i l n ñ i di n ngh ch c nh là m t l n ta ñư c ti p thêm s c m nh và ni m tin, nh ng th ta không th tìm th y n u không kinh qua nh ng thăng tr m cu c s ng. ðôi lúc tôi t h i: “Ph i chăng nh ng ñi u t h i x y ra r i cu i cùng cũng tr thành ñi u t t ñ p ?”. Chính câu h i này ñã thúc gi c tôi bư c vào m t cu c hành trình v i ñ m mang ki n th c và tìm hi u v nh ng con ngư i ñã ñ t ñ n ñ nh cao c a s thành công. Và m u s chung gi i thích cho t t c thành công này ng u nhiên ñ u kh i ngu n t nh ng th t b i trong cu c s ng. Nh ng tr i nghi m c a riêng cá nhân k t h p v i nh ng minh ch ng hi n nhiên ñã khi n tôi cu i cùng th t s tin r ng t t c chúng ta ñ u có cơ h i ñ tr nên t t hơn qua nh ng ngh ch c nh cu c s ng. Ngư i b n thân yêu nh t c a tôi. Maxwell Winston Stone, ñã chia s v i tôi m t tri t lý tuy t v i khi ông so sánh cu c ñ i c a con ngư i v i công vi c c a 1 ngư i th rèn. ð làm ra m t v t d ng, trư c tiên ngư i th rèn bơm ng b lò ñ tăng nhi t ñ lò rèn. Sau ñó ph i cho m t mi ng s t vào nung và ñ i ñ n khi nó ñ ñ nóng ñ m m hơn, d u n hơn. Ti p ñó, ngư i th rèn ñ t mi ng s t ñã nung trên m t cái ñe và dùng m t cái búa ñ p thanh s t thành m t hình d ng như mong mu n. Cu i cùng, ngư i th rèn nhúng mi ng kim lo i ñang nóng h ng h c vào nư c l nh ñ tôi mi ng s t, làm cho nó ch c ch n và b n hơn. Cu c s ng cũng tương t như th , nh ng khó khăn s ñ t nóng, dày vò chúng ta và r i n ta vào hoàn c nh không h mong mu n. Sau nh ng l n “rèn giũa” như th , tinh th n, ý chí và s c m nh con ngư i s ñư c hình thành vũng m nh hơn. Rõ ràng nh ng khó khăn c như th ñã ñư c ñ nh trư c cho m i ngư i. ði u quan tr ng là ph i bi t thay ñ i b n thân khi ñ i di n v i chúng. Max nói v i tôi: “B t c lúc nào chúng ta cũng ph i s n sàng t b chính con ngư i hi n t i ñ tr thành m t con ngư i mà chúng ta h ng mong ư c.” ð th c hi n ñư c ñi u này, yêu c u duy nh t là b n ph i ch p nh n cho nh ng thay ñ i x y ra.
  2. Tôi hy v ng m i ñ c gi c a tôi s th u hi u s th t này và t tích lũy cho mình ñôi chút kinh nghi m ñ thay ñ i nh n th c v cu c s ng. Hãy nh r ng t t c các anh danh nhân, anh hùng mà chúng ta h ng tôn vinh, ña ph n ñ u ñã t ng tr i qua nh ng chu i ngày dài gian kh . Quy n sách này là s t ng h p ñ y tinh t nh ng câu danh ngôn, ng n ng và câu chuy n hay nh t khơi sáng tinh th n cho nh ng ai ñang trong ngh ch c nh, khó khăn, mong r ng sau khi ñ c và nghi n ng m v chúng b n s t liên h v i tình hu ng hi n t i c a mình. M i ngư i ñ u nh n ñư c cơ h i ngang b ng nhau.Nhưng ñi u làm nên s khác bi t ñó là thay ñ i nh n th c. Hãy ñ i di n v i khó khăn m t cách tho i mái như th ñó là ñi u b n ñã bi t trư c và tìn r ng nó là m t món quà quí giá mà ch riêng b n m i có th khám phá ñư c. Cu c s ng s r t khác bi t khi b n có cách nghĩ, cách tư duy m i. - Ernie Carwile – L i tác gi . M t ngư i b n ñ c bi t. Quy n sách này xin dành t ng b n tôi, Winston Maxwell Stone, ngư i ñã giúp tôi nh n ra r ng: “N u mu n có m t ngư i b n t t, trư c tiên hãy là m t ngư i b n t t”. B n s d dàng nh n ra Winston Maxwell Stone trên ñư ng ph b i lúc nào cũng luôn có nhi u ngư i t p trung quanh ông. H l ng nghe và nghi n ng m nh ng l i ông nói v i t t c s chú tâm và hào h ng hi n lên r t rõ trên khuôn m t c a t ng ngư i. Làm cách nào mà b n tôi có th thu hút ñư c nhi u ngư i như th ? Ch c ch n là không th b ng m t v b ngoài ñ p trai, phong ñ b i vì Max không cao n u không mu n nói là th p bé và g y gò như ña s ngư i già khác. Nhưng lòng nhi t huy t và s linh ñ ng c a ông thì hơn h n nh ng ngư i tr tu i, ñ c bi t nh t là ñôi m t bi t nói – ðôi m t như có l a ñã truy n s c m nh và s tin tư ng cho t t c ai t ng ti p xúc v i Max. Và quan tr ng hơn c là cách Max k chuy n. Lư ng ngư i ñ n nghe Max ngày càng tăng ñã minh chính cho năng khi u di n ñ t tuy t v i c a b n tôi. Max có th chuy n t i m i ñi u trong cu c s ng qua nh ng câu chuy n ng n g n và xúc tích. Ông k chuy n v i âm ñi u truy n c m ñ y ng ñi u, v a k v a minh h a b ng ngôn ng hình th sinh ñ ng làm m i ngư i ti p nh n câu chuy n m t cách nh nhàng, thư thái. Max ñã làm nghe th hi n ñư c c m xúc chân th t c a b n thân: lúc cư i vui vì thú v , lúc cau mày t ý không b ng lòng, lúc th dài vì th t v ng hay b t khóc vì tình ti t xúc ñ ng. Max ñã thành công b i ñơn gi n ông là ngư i k chuy n tuy t v i. Ph i t mình vư t qua nh ng khó khăn, tr ng i, b n m i ñư c ti p thêm s c m nh và ngh l c - Winston Maxwell Stone Trong ti ng Trung Qu c, t kh ng ho ng ñư c t o thành t 2 ch : Hi m nguy và Cơ h i.
  3. Trong cu c s ng, m i khi g p ph i ngh ch c nh, chính b n là ngư i l a ch n thái ñ c a mình: hoăc thương h i b n thân ho c tìm ki m h t m m cơ h i t nh ng khó khăn, ngh ch c nh y – Max B n ph i th c hi n ñư c ñi u mà b n nghĩ là mình không th th c hi n ñư c – Eleamor Roosevelt ð ng nói cho b bi t, m nhé! Trong th i gian chi n tranh t i Vi t Nam, có m t câu chuy n r t c m ñ ng v m t ngư i lính b bom ñ n h y ho i m t cánh tay và c ñôi chân. Ngư i lính tr nh p ngũ khi ngư i v m i v a mang thai ñ a con ñ u lòng. Anh nh n l nh chi n ñ u mi n Nam Vi t Nam. Trong m t tr n càng quét, anh b trúng bom nên m t toàn b ñôi chân và m t cánh tay. Sau ñó anh l i b b t làm tù binh trong 5 năm. Su t th i gian kh ng khi p ñó, v anh ñã sinh cho anh m t c u con trai và t mình nuôi con khôn l n ch ngày anh tr v . Cu i cùng các tù binh cũng ñư c tr t do và ñư c ñưa v trên 2 chi c máy bay. M t chi c ch nh ng ngư i lính còn lành l n. Và trư c kia dành ch nh ng ngư i b thương. Khi h cành h u như các phương ti n truy n thông ñ u ph ng v n nh ng ngư i lính tr v trên chi c máy bay ñ u tiên. Còn nh ng ngư i lính khác, ñư c các nhân viên y t l ng l ñưa xu ng t phía c a sau c a chi c máy bay th 2. C u bé ñ ng ñ i b trong n i h i h p và mong ch vi c ñây là l n ñ u tiên c u ñư c g p m t b . Khi trông th y b ñư c ñưa ñ n và không có chân. C u bé li n ch y ñ n bên m và h i: “M ơi, b con không có chân ph i không?”. Ngư i m tr l i con trong nư c m t dù ñã ki m ch n i ñau: “ðúng v y, con yêu b không có chân”. Khi ngư i b ñư c ñ y ñ n g n hơn, c u bé l i th y b m t m t cánh tay. C u l i ch y ngay ñ n m h i ti p: “M ơi, có ph i b cũng ch có 1 cánh tay ph i không ?” Ngư i m ch bi t g t ñ u ñ tr l i con trong n i lòng ñau xé. Sau m t lúc l ng yên, c u bé quay sát tay m thì th m: “M ơi, chúng ta ñ ng nói cho b bi t v ñi u ñó, m nhé” T t c chúng ta ñ u b khuy t t t, nhưng không ph i khuy t t t nào cũng có th nhìn th y ñư c b ng m t thư ng - Winston Maxwell Stone Ng ngôn cu c s ng. M t ngư i ñàn ông ñang ñi d o trong khu r ng v ng b ng b m t con g u hung d rư t ñu i. Ông li n ch y m t m ch v phía trư c. Nhưng ph i d ng l i khi g p vách ñá ngay sư n núi. Th y không còn cách nào khác, ông quy t ñ nh ñánh li u nh y xu ng h m núi phía dư i. May m n thay ông k p trông th y m t cây nho ngay b vách ñã ñ dài ñ ông leo xu ng ñ t. Ông li n ch y v i ñ n và c n th n bám cành nho leo xu ng. Leo ñư c n a ñư ng thì th y
  4. m t con g u khác ñang ch ông dư i ñ t. Ngư c nhìn lên, ông l i th y 2 con chu t ñang g m d n cành nho ông ñang bám vào. Trong lúc b c b i tìm cách thoát thân thì ông phát hi n m t cây dâu m c th ng ñ ng b ñá ñang trĩu n ng nh ng qu dâu to tròn và ñ m ng. Ông li n hái ngay m t trái ăn và nh n th y r ng ñây là lo i dâu ngon nh t mà ông t ng thư ng th c. Cu c s ng cũng như câu truy n ng ngôn trên: “Luôn có m t con g u ñu i theo sau lưng và m t con g u c n l i ñi phía trư c b n. R i th nh tho ng b n cũng g p ph i nh ng chú chu t ñáng ghét c mu n phá bĩnh s i dây an toàn b n ñang níu gi . Nhưng b t k t t c , nh ng trái dâu ng t lành nh t v n s ch b n trên su t hành trình, ch c n b n bi t tin và th c s s ng v i ni m tin c a mình. Ngh thu t s ng không ph i th hi n vi c b n tìm cách ch i b khó khăn, mà là vi c b n h c cách trư ng thành t nh ng khó khăn ñó - Winston Maxwell Stone Dù trong b t c hoàn c nh nào, hãy ñ ng là loài chim bé nh , cam ch u nh t mình trong l ng mà hãy luôn là ñ i bàng tung cánh t do trong không trung – Max Quy n t do cu i cùng Victor Frankl là chuyên gia tâm th n h c ngư i Do Thái, trư ng h i tâm th n h c Vienna, th ñô c a Áo. Su t chi n tranh th gi i th 2, ông b ð c Qu c Xã b t và giam gi t p trung t i t nh t c a chúng. B n lính ð c Qu c Xã nh c m ông b ng cách t ch thu d n t t c nh ng v t d ng trên ngư i cho ñ n khi ông không còn gì ñ che thân. Trái v i suy nghĩ c a b n chúng, ông không h t ra nao núng mà v n gi ñư c v ñi m tĩnh v ng vàng c a mình. M t ngư i lính ð c Qu c Xã theo m t ngày quan sát ñã th c s n tư ng v i s c m nh tinh thân c a Frankl li n h i làm cách nào mà ông có th ch u ñ ng và vư t qua ñư c s nh c m kh ng khi p như th . Frankl li n tr l i: “Các ông có th cư p c a tôi m i th , nhưng có 1 th các ông không th nào l y ñi ñư c ñó là s t do l a ch n thái ñ s ng trong b t c hoàn c nh nào. Quy n t do l a ch n các s ng c a riêng tôi. Tìm ki m cơ h i trong m i khó khăn là m t trong nh ng bí quy t s ng tuy t v i nh t - Winston Maxwell Stone Thuy n ñ i. M t trong nh ng nhà thuy t giáo l i l c nh t c a th k 20 và ti n sĩ Sockman. Gia ñình ông, ñã ph i ch u ñ ng m t bi k ch kh ng khi p khi ngư i con trai qua ñ i. Ph i c g ng l m thì ông và v m i vư t qua ñư c bi n c này ñ ti p t c s ng. Ông gi i bày: “M t chi c thuy n ñư c t o nên t nhi u b ph n, n u tách r i m i b ph n thì chi c thuy n s chìm và khi t t c các b ph n cùng h p nh t l i thì chi c thuy n s n i trên m t nư c.” R i ông gi i thích thêm: “ði u này cũng tương t như nh ng ñi u xãy ñ n trong cu c ñ i, có nh ng s ki n t t ñ p, tích c c, vui v nhưng cũng không ích nh ng bi n c , t i t , ñau bu n, m t ni m tin. Nhưng khi nh ng m nh s ki n này ñư c ghép chung vào con thuy n cu c ñ i thì dù th nào chăng n a con thuy n cũng s n i. ð ng bao gi ñ b t kì m nh s ki n nào phá v con thuy n khi n chúng ta ph i tách bi t kh i cu c s ng tươi ñ p này.
  5. Trong m i con ngư i ñ u ti m n nh ng kho tàng vô cùng quý giá mà không ai khác có th s h u ñư c. - Winston Maxwell Stone M i phi n toái b n g p trong cu c s ng ñ u có lí do c a nó: “Chúng giúp b n h c h i thêm ñi u gì ñó” - Winston Maxwell Stone B c tư ng Ph t M t di s n quý giá c a th ñô Bangkok, Thái Lan. Là b c tư ng Ph t cao kho ng 3m, n ng 5,5 t n. ð t trang tr ng trư c sân m t ngôi ñ n. M t ngày kia m i ngư i nghĩ r ng s h p lí hơn n u ñ t b c tư ng b ng Xi măng này vào bên trong ngôi ñ n. Th là h t p h p nh ng chàng trai kh e m nh nh t v i dây th ng và ròng r c t t nh t. M i ngư i c h t s c ñ di chuy n b c tư ng, nhưng do quá n ng b c tư ng ñã b b t ngư c và ñ m xu ng ñ t. Li n lúc ñó, m t cơn mua p ñ n khi n t t c m i ngư i không còn cách nào khác là ph i ñ i cho ñ n khi h t mua. Khi tr i quang mây t nh, ánh n ng m t tr i r c rõ tr l i. M i ngư i li n t p trung ñông ñ quanh b c tư ng. Không ai gi u ñư c s ti c nu i vì b c tư ng ñã n t do b ngã. B ng m t v cao tăng nhìn th y nh ng tia sáng loe lói v i v t n c. Ông li n hy v ng m i ngư i ñ c l p xi măng ra và s ng c nhiên c a m i ngư i dâng cao khi phát hi n ra ñây chính là kh i vàng l n nh t th gi i. B c tư ng Ph t n ng 5,5 t n ñư c ñúc toàn b b ng vàng ròng. M t s nghiên c u sau ñó ñã làm sáng t r ng b c tư ng Ph t ñó ñư c vua Thái Lan ñúc vào kho ng 1295, nhi u th k sau khi chi n tranh xãy ra, ngư i dân Thái Lan không mu n quân ñ i Mi n ði n l y ñi s vàng ñó nên ñã tráng thêm m t l p xi măng bên ngoài. B c tư ng Ph t mãi mãi s là m t b c tư ng Xi măng n u không có ai nghĩ ra ý ñ nh di chuy n và n u không xãy ra s c b ñ b t ng xãy ra. Nh nh ng s c y. Giá tr văn hóa và giá tr l ch s c a b c tư ng ñã ñư c nhìn nh n 1 cách xác ñáng. ð nh n ra ñư c ñi u t t ñ p trong m i vi c, b n có th s ph i tr giá b ng s ñau kh , bu n gi n và c lòng ghen t - Winston Maxwell Stone Kh i ñ u m i. Năm 1904, M t ñôi v ch ng tr ñánh li u h t toàn b s ti n dành d m ñ mua m t qu y hàng t i h i ch tri n lãm qu c t St. Louis. H tin r ng m i ngư i ñ u mu n b t ñ u m t ngày m i v i bánh qu r c bơ và si rô do h t làm. Ban ñ u m i vi c di n ra vô cùng thu n l i, 2 v ch ng bán ñư c r t nhi u bánh qu nhưng sau ñó công vi c kinh doanh d n tr nên b t t, khi ngu n cung c p ñĩa gi y ñ ng bánh d n c n ki t. Vào th i ñi m ñó, hàng hóa r t khan hi m, chưa ñư c phong phú và ña d ng như bây gi . Nên vi c tìm ngu n cung ng m i qu th t vô cùng khó khăn. Ngu n cung c n ki t, c 2 chán n n trư c s c ngoài d tính này, nên nhi u l n mu n b cu c. Nhưng m t ý tư ng m i ch t ñ n và h làm vi c liên t c ñ th c hi n cho b ng ñư c ý tư ng c a mình. V i ñ ng b t bánh. H cán ra thành hàng ngàn cái và cu n chúng l i theo hình nón, r i sau ñó cho m t viên kem lên trên. M i ngư i nhanh chóng thích thú v i món ăn sáng t o này và l ch s món kém nón b t ñ u t ñây. H ñã t o ra m t bư c ngo c m i, không ch ñ i v i cu c ñ i c a chính mình mà còn b i vì h ñã sáng t o ra m t phương cách th t thú v ñ nhân lo i thư ng th c kem.
  6. Trong khó khăn luôn ti m n nh ng cơ h i b t ng . Hãy chi n th ng b n thân ñ vư t qua khó khăn hi n t i và n m b t k p th i nh ng cơ h i quanh mình Cu c s ng là s t ng h p c a 100% s vi c s ñ n v i b n và 90% cách b n ph n ng trư c nh ng s vi c ñó - Winston Maxwell Stone ði u b t ng là ph n l n m i ngư i thà ch t ch không ch u thay ñ i - Winston Maxwell Stone Ch p nh n th thách ñ trư ng thành Các lo i giáp xác s ph i tr qua quá trình l t v ng v i s phát tri n c a cơ th . Khi c m th y quá ch t ch i bên trong l p v , theo b n năng chúng s tìm ch n n p an toàn ñ ñ i l p v cũ bong ra và l p màng b c bên trong b t ñ u hình thành l p v m i. Trong th i gian lôt v , chúng r t d b t n thương và thư ng b các loài cá l n ăn th t ho c rơi vào nh ng b i san hô l m ch m. Tuy nhiên, n u không thay l p v m i, chúng s không th l n lên ñư c v i cu c s ng. Rõ ràng, cách duy nh t ñ t n t i và thích nghi v i cu c s ng là b n ph i ch p nh n s thay ñ i mà không c n quan tâm ñ n b t kì tác ñ ng r i ro nào t xung quanh. N u không thay ñ i, cu c s ng r i s tr nên ng t ng t, t nh t và vô ích. S ñ i m i chính là hành trang ñ b n chinh ph c nh ng th thách m i. ð ng ng i thay ñ i. Hãy như loài giáp xác, thay ñ i ñ trư ng thành hơn. N u m t ngư i cùng khiêu vũ v i b n l i không theo ñúng bư c chân. Có l b i vì ngư i ñó sai nh p, hãy c ñ ngư i ñó bư c theo ñi u nh c h nghe dù ñ u ñ n hay không – Henry David Thoreau Quan tr ng hơn c là b n ph i bi t mình là ai. Hãy ví mình như m t loài hoa, hoa s k t n r i n ra theo hình dáng t o hóa ban s n. T t c các loài hoa ñ u khoe s c m t cách t nhiên theo nh ng gì t thân nó có, không h ph i c g ng theo nhưng tác ñ ng t bên ngoài. – Ernie Carwile. Không bao gi là quá tr ñ thay ñ i b n thân theo nh ng gì b n mu n m t khi b n v n còn hi n h u trong cu c s ng này – Maxwell Winston Stone M t gi c mơ Max ñã k cho tôi nghe v m t gi c mơ thú v c a ông. Và theo ông, qua gi c mơ này ông hi u rõ hơn v nh ng n i ñau kh và khó khăn c a riêng m i ngư i. “M t hôm, Thư ng ð phán r ng t t c loài ngư i trên th gi i n u có n i bu n, gánh n ng hay khó khăn gì hãy ném chúng vào m t ñ ng. C nghĩ r ng s p ñư c gi i thoát nên m i ngư i li n t p trung x p thành hàng dài ñ n t n chân tr i ñ s m ñư c ném ñi nh ng n i ñau
  7. c a mình. Có ngư i ném s ñau ñ n v b nh t t, s khác l i ném s ô ñơn, n i lo âu, chán n n, s th t v ng, thi u hoài bão… có ngư i mu n b ñi t t c nh ng t i l i mình gây ra. Khi ngư i cu i cùng trút b ñư c gánh n ng, Thư ng ð li n yêu c u m i ngư i ch n trong ñ ng ñó m t n i ñau khác v i n i ñau ñã ném ñi. Ngư i mang b nh t t trong ngư i ch n l a n i lo âu vì nghĩ r ng n i lo nào r i cũng s qua. Ngư i thi u hoài bão s ng thì giành l y s th t v ng b i cho r ng ph i ñ m nh m m i hi u ñư c s th t v ng th nào. Ngư i mang nhi u t i l i l i ch n s cô ñơn b i tin r ng bi t ñâu s cô ñơn làm con ngư i bi t suy nghĩ và chín ch n hơn… M i ngư i ñ u hăm h l a ch n m t cái m i ñ có ñư c cu c s ng khá hơn. Th nh ng ch ng m y ch c, b u không khí ñ y nh ng ti ng than van, khóc lóc, th dài. Ai cũng nh n ra r ng gi ñây h còn c m th y t i t hơn lúc trư c. Th y ñư c v ti c nu i c a con ngư i, Thư ng ð cho phép m i ngư i ñư c tr v tr ng thái như cũ. Lúc này, ai n y ñ u vui v nh n l i nh ng gì h ñã t ng ao ư c ñư c trút b , b i gi ñây h ñã hi u ra r ng: “Ch có b n thân m i ngư i m i t gi i thoát ñư c cho chính mình.” Cây trái ch chín, qu h t ch m y tròn khi ñư c h p th ñ cái l nh c a sương giá. Cu c s ng cũng v y, ch tươi ñ p và ñ y ý nghĩa khi ñã n m tr i nh ng n i bu n ñau – Max Winston Stone Trái ñ t luôn tròn vì v y b n ch ng th nào nhìn th y phía cu i con ñư ng ñi – Isak Dinesan Thu xa xưa, t i m t ngôi làng n , ngư i dân vô cùng bu n bã khi th y mùa màng th t bát do s kh c nghi t c a th i ti t. H c u xin Thư ng ð ban cho nh ng tháng ngày ch có mưa và n ng, không có nh ng ñ t gió mùa kh c nghi t. ð ng lòng trư c l i c u xin tha thi t c a dân làng, Thư ng ð ñã ban cho h ñi u mong mu n. Dân làng vui m ng và h i h p ñón ch k t qu c a m t v mùa b i thu v i nh ng trái b p no tròn, nh ng cây lúa mì trĩu h t. Tuy nhiên, th i gian thu ho c v mùa ñã qua mà không có loài cây nào k t trái. N i vui m ng trư c ñó ñã ñư c thay th b ng s b c t c. M i ngư i ñ n g p Thư ng ð và trách: “T i sao Ngài không gi l i h a v i chúng tôi?” Thư ng ð tr l i: “Ta ñã gi ñúng l i h a. Ta ñã ban cho các con ñúng như nh ng gì các con ñã xin ta” Dân làng b t khóc và nói: “V y t i sao nh ng cây b p, cây lúa mì chúng con tr ng l i không có h t?” Thư ng ð gi i thích: “B i vì các con ñã xin ta ñ ng ban cho nh ng cơn gió l nh bu t. Nhưng thi u gió, cây không th th ph n và như th thì làm sao k t h t?” B n ch nhìn th y ñư c các vì sao khi màn ñêm buông xu ng – Khuy t danh ði m t a cho nh ng ai ñang ñau kh
  8. Tôi xin Thư ng ð ban s c m nh ñ ñ t m i th trong ñ i. Nhưng Ngư i ch ban s y u t ñ tôi h c cách s ng khiêm cung. Tôi xin s c kh e ñ làm nên nh ng ñi u vĩ ñ i. Nhưng Ngư i ch ban s m y u ñ tôi làm nhi u ñi u t t. Tôi xin s giàu sang ñ luôn ñư c h nh phúc. Nhưng Ngư i ch ban s nghèo khó ñ tôi có ñư c nhi u hi u bi t. Tôi xin quy n l c ñ ñư c ngư i ñ i ca t ng. Nhưng Ngư i ch ban y u ñu i ñ tôi luôn c n có ni m tin. Tôi xin m i ñi u ñ t n hư ng cu c s ng. Nhưng Ngư i l i ban cu c s ng ñ tôi t n hư ng m i ñi u. Tôi ch ng có ñư c nh ng gì tôi nguy n c u. Nhưng l i có ñư c m i th mà tôi h ng mong ư c Khuy t danh N u ñã t ng N u ñã t ng t n thương, hãy can ñ m hàn g n N u ñã tùng g c ngã, hãy v ng lòng ñ ng lên N u ñã t ng ph i khóc, hãy tr i h t lòng mình N u ñã t ng ñư c cư i, hãy trân tr ng ni m vui N u ñã t ng yêu thương, hãy t b h n th . N u ñã t ng ân oán, hãy r ng lòng th tha N u ñã t ng ñư c nh n, hãy tìm các s chia N u ñã t ng ñư c s ng, hãy trân tr ng cu c ñ i. Khi b n … Khi b n nghèo khó, hãy giúp ñ m i ngư i Khi b n giàu sang hãy san s nhi u hơn Khi b n s y chân hãy tin có ngư i tr giúp Khi tình b n thăng hoa hãy trân tr ng ñi u ñó
  9. Khi ñã t ng c g ng hãy tin b n có th Khi nghĩ mình có th r i b n s thành công. Ernie Carwile S có lúc b n tr nên m nh m hơn t nh ng gì ñã t ng làm b n t n thương – Ernest Hemingway ð làm ñư c nh ng ñi u vĩ ñ i, chúng ta ph i s ng như không còn có ngày mai – Vauvenargues
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2