Kiểm nghiện sữa

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
164
lượt xem
113
download

Kiểm nghiện sữa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sữa chữa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sống và sự phát triển bình thường của cơ thể non. Giá trị dinh dưỡng cao của sữa không chỉ thể hiện qua hàm lượng các thành phần protein

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm nghiện sữa

 1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn ‡ÄQJ 7S &¡Q 7K† 7HO  )D[  :HEVLWH KWWSZZZFWXHGXYQNQQ HPDLO GPLQK#FWXHGXYQ YWDQK#FWXHGXYQ K iÓm KiÓm so¸t vÖ sinh thó y C¸c C¸c s¶n phÈm ®éng vËt An An toµn thùc phÈm Ch−¬ng 10 KiÓm nghiÖm s÷a Chñ biªn: PGs. Ts. Ch©u B¸ Léc Lý ThÞ Liªn Khai, MVD, M.Sc.
 2. &Kˆ‡QJ .,j˜0 1*+,j€0 6mu$ , ig€& 7q1+ 9$s 7+$s1+ 3+h|1 +2v$ +2& &8t$ 6mu$ 6ˆD FKˆ‘D „ƒ—\ „X FD‘F FKƒšW GLQK Gˆ‡QJ Fƒ—Q WKL…šW FKR Vˆ› V†šQJ YDŽ Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q E‰QK WKˆ‡ŽQJ FXD F‡ WK…˜ QRQ *LD‘ WU GLQK Gˆ‡QJ FDR FXD VˆD NK†QJ FKŠ WK…˜ KL…›Q TXD KDŽP Oˆ‡œQJ FD‘F WKDŽQK SKƒ—Q SURWHLQ OLSLG JOXFLG FD‘F FKƒšW NKRD‘QJ YDŽ WŠ O…› WKŒFK ˆ‘QJ JLˆD FKX‘QJ PDŽ FRŽQ „ˆ‡œF WK…˜ KL…›Q TXD WŒQK „‚›F KL…›X FXD FD‘F WKDŽQK SKƒ—Q QR‘L WU…Q *LD‘ WU GLQK Gˆ‡QJ FXD VˆD „D‘S ˆ‘QJ „ˆ‡œF QKX Fƒ—X FXD F‡ WK…˜ Y…— DFLG DPLQ NK†QJ WKD\ WK…š DFLG EH‘R NK†QJ QR YDŽ FD‘F FKƒšW NKD‘F 6ˆD NK†QJ QKˆQJ FR‘ JLD‘ WU GLQK Gˆ‡QJ FDR PDŽ FRŽQ FR‘ JLD‘ WU FKˆD E…›QK „X E†˜ G…™ WL…X „ˆ‡ŽQJ UX†œW ODR \…šX WLP WKƒ›Q 6ˆD FRŽQ ODŽ P†œW ORD›L WKˆ›F SKƒ˜P GXŽQJ JLDL „†œF Fƒ—Q WKL…šW „†šL Y‡‘L QKˆQJ QJˆ‡ŽL ODŽP YL…›F ‡ E†œ SKƒ›Q „†œF QR‘QJ EX›L 6ˆD „ˆ‡œF WD›R UD WˆŽ WX\…šQ VˆD FXD ORDŽL „†œQJ Yƒ›W FR‘ YX‘ WL…šW UD VDX OX‘F FKˆD „H 6ˆD JLDŽX GLQK Gˆ‡QJ Q…Q QR‘ FXQJ ODŽ P†L WUˆ‡ŽQJ GLQK Gˆ‡QJ Wˆ› QKL…Q W†šW QKƒšW FKR FD‘F ORDŽL YL VLQK Yƒ›W VLQK VDQ YDŽ SKD‘W WUL…˜Q i‚›F WŒQK 6ˆD ODŽ P†œW FKƒšW ORQJ WU‚–QJ QJDŽ FR‘ WŒQK NHR Y K‡L QJRœW PXŽL „‚›F WUˆQJ FKR WˆŽQJ ORDŽL 6ˆD „ƒ—X Y K‡L P‚›Q „‚›F VD‘QK PDŽX WU‚–QJ YDŽQJ KDŽP Oˆ‡œQJ NKRD‘QJ YLWDPLQ FDR K‡Q VˆD WKˆ‡ŽQJ S+  iƒ›P „†œ VˆD ERŽ ‡ 4&    iL…˜P „†QJ „‚›F 4& 6DX NKL O‚–F K‰QK WKDŽQK QKL…—X ERœW 
 3. 7KDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD VˆD 7KDŽQK SKƒ—Q YDŽ WŒQK FKƒšW FXD VˆD WKD\ „†˜L WXŽ\ WKX†œF YDŽR QKˆQJ \…šX W†š NKD‘F QKDX JL†šQJ WKˆ‘F ‚Q QX†L Gˆ‡QJ FK‚P VR‘F 7KŒ GX› %RŽ ‚Q ED ELD Oˆ‡œQJ VˆD W‚QJ QKˆQJ EH‘R JLDP ‚Q Fƒ\ E‚–S QRQ VˆD W‚QJ EH‘R ŒW E DQK Kˆ‡QJ ERŽ ‚Q WKˆ‘F ‚Q JLDŽX GLQK Gˆ‡QJ WKDŽQK SKƒ—Q GLQK Gˆ‡QJ WURQJ VˆD W‚QJ ERŽ ‚Q WKˆ‘F ‚Q FR‘ „†œ FKXD FDR YDŽ QKL…—X Qˆ‡‘F WŠ WURœQJ VˆD JLDP S+ DFLG FDR %DQJ 7KDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF WUXQJ E‰QK FXD VˆD P†œW V†š „†œQJ Yƒ›W VR Y‡‘L VˆD QJˆ‡ŽL O iƒ›P „†œ ‡ 6ˆD &KƒšW NK† 3URWLG *OXFLG 4&4& JFP /LSLG 7UR 1Jˆ‡ŽL      %RŽ    '…    7UƒX    iƒ›P „†œ VˆD ODŽ P†šL Wˆ‡QJ TXDQ Y…— WURœQJ NK†šL FXD VˆD ‡ 4& VR Y‡‘L WURœQJ NK†šL Qˆ‡‘F ‡ 4& ‡ ./ QKˆ QKDX D +2 7URQJ VˆD Qˆ‡‘F JLˆ YDL WURŽ TXDQ WURœQJ FKL…šP NKRDQJ  QR‘ ODŽ GXQJ P†L KRŽD WDQ FD‘F FKƒšW Y† F‡ YDŽ KˆX F‡ 1KL…—X SKDQ ˆ‘QJ KR‘D KRœF N…˜ FD FD‘F SKDQ ˆ‘QJ O…Q PHQ FKŠ FR‘ WK…˜ [D\ UD WURQJ P†L WUˆ‡ŽQJ Qˆ‡‘F Qˆ‡‘F WKDP JLD WUˆ›F WL…šS YDŽR FD‘F SKDQ ˆ‘QJ SKƒQ KX\ SURWLG OLSLG JOXFLG SKDQ ˆ‘QJ R[\ KR‘D NKˆ 
 4. E &KƒšW NK† /DŽ FKƒšW WKX „ˆ‡œF VDX NKL Vƒš\ VˆD ‡ QKL…›W „†œ  4& „…šQ WURœQJ Oˆ‡œQJ NK†QJ „†˜L &KƒšW NK† FKˆ‘D WƒšW FD FD‘F WKDŽQK SKƒ—Q FXD VˆD +DŽP Oˆ‡œQJ FKƒšW NK† SKX› WKX†œF YDŽR WKDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD VˆD F &D‘F K‡œS FKƒšW FKˆ‘D QLW‡ WURQJ VˆD 3URWLG  FD‘F FKƒšW FKˆ‘D QLW‡ SKLSURWLG  3URWLG VˆD FDVHLQ α ODFWRDOEXPLQ β ODFWRJOREXOLQ JOREXOLQ NKD‘QJ WK…˜ 3URWLG VˆD ODŽ ORD›L SURWLG KRDŽQ WKL…›Q FKˆ‘D Kƒ—X K…šW FD‘F DFLG DPLQ FR‘ WURQJ Wˆ› QKL…Q YDŽ FR‘ WŠ O…› FƒQ „†šL WKŒFK K‡œS FKR Vˆ› KƒšS WKX YDŽ „†—QJ KR‘D FXD F‡ WK…˜ QJˆ‡ŽL G &D‘F FKƒšW FKˆ‘D QLW‡ SKLSURWLG &KL…šP PJ DFLG DPLQ Wˆ› GR SRO\SHSWLG XUH DFLG XULF FUHDWLQ FUHDWLQLQ 7URQJ „R‘ DFLG DPLQ Wˆ› GR FR‘ \‘ QJK‹D K‡Q FD FKX‘QJ ODŽ WURQJ QKˆQJ QJX†—Q FXQJ FƒšS QLW‡ TXDQ WURœQJ FKR FD‘F YL NKXƒ˜Q ODFWLF SKD‘W WUL…˜Q WURQJ VˆD WURQJ TXD‘ WU‰QK FK…š EL…šQ SKRPDW H /LSLG FKˆ‘D Kƒ—X K…šW FD‘F ORD›L DD EH‘R QR YDŽ NK†QJ QR WURQJ Wˆ› QKL…Q I *OXFLG &Kˆ‘D P†œW Oˆ‡œQJ QKR PRQRVDFFDULW JOXFRVH JDODFWRVH GLVDFFKDULW ODFWRVH /DFWRVH WURQJ VˆD ‡ GD›QJ Wˆ› GR KR‚›F OL…Q N…šW Y‡‘L SURWLG YDŽ FD‘F FKƒšW JOXFLG NKD‘F J &KƒšW NKRD‘QJ 7ˆ› GR &D . 0J 1D 3 6 &O .…šW K‡œS .&O 1D&O &D&O 0J&O K 0HQ 
 5. 0HQ WKX\ SKƒQ +\GUROD]D DPLOR]D JDODFWR]D SKRVSKDWD]D OLSD]D 0HQ R[\ KR‘D GHVPROD]D UHGXFWD]D DOGHK\GULF UHGXFWD]D YL NKXƒ˜Q ODFWRSHUR[\GD]D FDWDOD]D FD‘F PHQ YDŽR WKHR WX\…šQ VˆD YL VLQK Yƒ›W 6ˆ› FR‘ P‚›W FXD PHQ WURQJ VˆD „ˆ‡œF GXŽQJ ODŽP P†œW V†š FKŠ WL…X „…˜ NL…˜P WUD FKƒšW Oˆ‡œQJ VˆD Wˆ‡L KR‚›F VˆD WKDQK WUXŽQJ 7KŒ GX› „…˜ [D‘F „QK „†œ QKL…™P NKXƒ˜Q FKXQJ „†œ VD›FK QJˆ‡ŽL WD GXŽQJ SKDQ ˆ‘QJ KRDŽQ QJX\…Q [DQK PHWK\OHQH &R‘ QKL…—X PHQ PƒšW KRD›W WŒQK QJD\ NKL WKDQK WUXŽQJ ‡ QKL…›W „†œ WKƒšS R&c 3KRVSKDWD]D PƒšW KRD›W WŒQK &DWDOD]D WL…šW UD WˆŽ WX\…šQ VˆD P†œW SKƒ—Q NKD‘F WˆŽ YL NKXƒ˜Q „‚›F EL…›W YL NKXƒ˜Q Jƒ\ WK†šL UˆD 1K‡Ž „‚›F „L…˜P QDŽ\ „…˜ WKˆ [HP FR‘ YL NKXƒ˜Q WK†šL UˆD WURQJ VˆD QJˆ‡ŽL WD GXŽQJ WKŒ QJKL…›P [D‘F „QK PHQ FDWDOD]D L 9LWDPLQ 6ˆD FKˆ‘D Kƒ—X K…šW FD‘F YLWDPLQ WURQJ Wˆ› QKL…Q FD‘F YLWDPLQ QDŽ\ „D›L E†œ SKƒ›Q GR WKˆ‘F ‚Q FXQJ FƒšS $ ' YLWDPLQ QKR‘P % SKƒ—Q O‡‘Q GR W†˜QJ K‡œS WURQJ GD› FR QK‡Ž K…› YL VLQK Yƒ›W VDX „R‘ „L YDŽR PD‘X YDŽ WX\…šQ VˆD 9LWDPLQ $ 8,O VˆD „ƒ—X JƒšS  Oƒ—Q ' 8,O „L…—X FKŠQK WUDR „†˜L &D 3 WURQJ TXD‘ WU‰QK WD›R [ˆ‡QJ ( FR‘ Oˆ‡œQJ UƒšW ŒW FK†šQJ Y† VLQK . *LX‘S „†QJ PD‘X FK†šQJ FKD\ PD‘X %  µJO FK†šQJ VX\ QKˆ‡œF YL…P Gƒ\ WKƒ—Q 
 6. NLQK \…šX WLP %  µJO FR‘ V‚–F W†š YDŽQJ WD‘F GX›QJ O…Q Vˆ› SKD‘W WUL…˜Q FXD JLD VX‘F QRQ 33 DFLG QLFRWLQLF   PJO FK†šQJ Vƒ—Q VXŽL GD VX\ WKƒ—Q NLQK NH‘P WUŒ QK‡‘ QKˆ‘F „ƒ—X $FLG SDQWRWHQLF  PJO YLW 3 NŒFK WKŒFK Vˆ› O‡‘Q %   PJO  VX\ QKˆ‡œF WKƒ—Q NLQK NH‘P „QK SKˆ‡QJ Kˆ‡‘QJ PƒšW QJX WL…X KR‘D NH‘P %  µJO WKDP JLD TXD‘ WU‰QK WD›R PD‘X WUDR „†˜L „D›P FXD F‡ WK…˜ $FLG IROLF  µJO &  PJO FK†šQJ KRD›L KX\…šW FD‘F P† EDR Y…› QL…P PD›F FK†šQJ FKD\ PD‘X 7URQJ TXD‘ WU‰QK WKDQK WUXŽQJ FK…š EL…šQ QKL…—X YLWDPLQ E KDR KX›W EL…šQ FKƒšW 9LWDPLQ $ KDR KX›W & JLDP % JLDP NKL ODŽP VˆD FKXD 7UD‘L OD›L P†œW V†š YLWDPLQ „ˆ‡œF W†˜QJ K‡œS WK…P WURQJ TXD‘ WU‰QK FK…š EL…šQ DFLG IROLF FKROLQ W‚QJ NKL ODŽP VˆD FKXD N .KD‘QJ VLQK B 'R YL VLQK Yƒ›W W†˜QJ K‡œS QL]LQ GRSORFRF[LQ B 'R WX\…šQ VˆD W†˜QJ K‡œS ODFWRQLQ FR‘ WD‘F GX›QJ EDR TXDQ VˆD Wˆ‡L UƒšW W†šW O &D‘F V‚–F W†š WURQJ VˆD B 9DŽQJ GR QKR‘P FDURWHQ WURQJ VˆD 5LERIODYLQ FR‘ FKƒšW ODFWR IODYLQ P &D‘F FKƒšW NKŒ &2 2 1 1+ NK†QJ „D‘QJ N…˜ 7KDŽQK SKƒ—Q VLQK KRœF FXD VˆD 
 7. 6ˆD P‚›F GXŽ Y‚–W P†œW FD‘FK Y† NKXƒ˜Q WˆŽ P†œW FRQ Yƒ›W KRDŽQ WRDŽQ NKRH PD›QK Yƒ™Q FKˆ‘D QKˆQJ W…š EDŽR VDX QKˆQJ W…š EDŽR WˆŽ PD‘X WX\…šQ VˆD YDŽR VˆD QKˆQJ YL VLQK Yƒ›W Q‚“P GRœF WKHR †šQJ Gƒ™Q VˆD YDŽ Q…šX FRQ Yƒ›W P‚–F E…›QK QKˆQJ YL VLQK Yƒ›W [X\…Q TXD EL…˜X P† FXD YX‘ YDŽR VˆD 1KˆQJ W…š EDŽR FXD VˆD *KL FKX‘ /ƒP ED Fƒ—X %D›FK Fƒ—X „D QKƒQ 7K…˜ KD›W %D›FK Fƒ—X „D QKƒQ WR QX†šW KD›W P‡ 7K…˜ Oˆ‡L OL…—P %‰QK WKˆ‡ŽQJ V†š Oˆ‡œQJ %& „‡Q QKƒQ %& „D QKƒQ ! ,, 1*8k|1 *k& 9, 6,1+ 9h€7 &8t$ 6mu$ %2s %‰QK WKˆ‡ŽQJ VˆD FKˆ‘D  YL NKXƒ˜Q OŒW VˆD Oˆ‡œQJ YL NKXƒ˜Q W‚QJ WURQJ TXD‘ WU‰QK Y‚–W YDŽ FK…š EL…šQ VˆD 9X‘ ERŽ WKˆ‡ŽQJ QKL…™P Eƒ˜Q WˆŽ SKƒQ U‡P FR WKˆ‘F ‚Q EXŽQ „ƒšW GX›QJ FX› Y‚–W VˆD GR „L…—X NL…›Q VDQ [XƒšW VˆD Y…› VLQK NH‘P i…˜ JLDP Vˆ› QKL…™P Eƒ˜Q FKR 
 8. VˆD WD SKDL JLˆ Y…› VLQK YX‘ ERŽ QJˆ‡ŽL Y‚–W VˆD GX›QJ FX› Y‚–W # +…› YL VLQK Yƒ›W FXD VˆD QJˆ‡ŽL WD FKLD ODŽP QKR‘P YL VLQK Yƒ›W E‰QK WKˆ‡ŽQJ YL VLQK Yƒ›W NK†QJ E‰QK WKˆ‡ŽQJ YL VLQK Yƒ›W Jƒ\ E…›QK 7URQJ K „ƒ—X WURQJ VˆD FR‘ QKL…—X ORD›L YL NKXƒ˜Q WURQJ „R‘ ORD›L YL NKXƒ˜Q NL…—P KR‘D YDŽ Jƒ\ WK†šL UˆD FKL…šP ˆX WK…š 6DX K QKR‘P YL NKXƒ˜Q WU…Q E QKR‘P YL NKXƒ˜Q O…Q PHQ VˆD FKXD YL NKXƒ˜Q ODFWLF NL…—P FK…š 6DX K Fƒ—X NKXƒ˜Q ODFWLF E QKR‘P YL NKXƒ˜Q K‰QK TXH FKX DFLG NL…—P FK…š 6DX FXŽQJ ODŽ FD‘F QƒšP QHP QƒšP P†šF [XƒšW KL…›Q +…› YL VLQK Yƒ›W E‰QK WKˆ‡ŽQJ WURQJ VˆD B 9L NKXƒ˜Q ODFWLF WKX†œF KRœ /DFWREDFWHULDFHDH * 6WUHSWRFRFFHDH K‰QK Fƒ—X J†—P FR‘ 6WUHSWRFRFFXV YDŽ /HXFRQRVWRF /DFWREDFLOOHDH K‰QK Jƒ›\ B 1KR‘P WUˆ›F NKXƒ˜Q „ˆ‡ŽQJ UX†œW ( FROL %DFLOOXV ODFWLF $HUREDFWHU DHURJHQHV B 9L NKXƒ˜Q EXW\ULF &ORV EXW\ULFXP B 9L NKXƒ˜Q SURSLRQL 3URSLRQL EDFWHULXP B 9L NKXƒ˜Q Jƒ\ WK†šL +L…šX NKŒ %DFWHULXP IOXRUHVFHQV SURWHXV YXOJDULV % VXEWLOLV
 9. JO\FHURO QKˆ YL NKXƒ˜Q PLFURFRFFL FRU\QHEDFWHULXP ERYLV B 1ƒšP PHQ B 1ƒšP P†šF 6LSKRP\FHWHV 3K\FRP\FHWHV +…› YL VLQK Yƒ›W NK†QJ E‰QK WKˆ‡ŽQJ WURQJ VˆD 9L NKXƒ˜Q QKL…™P YDŽR VˆD WˆŽ P†L WUˆ‡ŽQJ [XQJ TXDQK GR Y‚–W VˆD NH‘P Y…› VLQK &KX‘QJ ODŽP [ƒšX YDŽ KRQJ VˆD KR‚›F ODŽP VˆD QKL…™P YL NKXƒ˜Q Jƒ\ E…›QK 9L NKXƒ˜Q ODŽP KRQJ VˆD D 6ˆD E DFLG KR‘D /DFWRVH YN ODFWLF VWUHS DFLG ODFWLF &D‘F YL VLQK Yƒ›W ODŽP GXQJ JLDL SURWHLQ QƒšP P†šF *HRWULFXP 3HQLFLOOLXP YDŽ P†œW V†š YL NKXƒ˜Q E‚–W „ƒ—X WD‘F „†œQJ E 6ˆD E SKƒQ JLDL OLSLG VˆD †L *O\FHULW YVY QƒšP P†šF DFLG EH‘R JO\FHURO 7KX\ SKƒQ F 6ˆD „‚–QJ YDŽ P‚›Q &ƒ—X NKXƒ˜Q Jƒ\ YL…P YX‘ 6WUHS PDVWLWLGLV 1ƒšP PHQ 7RUXOD DPDUD FXQJ ODŽP VˆD „‚–QJ 9L NKXƒ˜Q YL…P YX‘ ODŽP JLDP Oˆ‡œQJ VˆD YL NKXƒ˜Q SKD‘W WUL…˜Q PD›QK ODŽP WKD\ „†˜L WKDŽQK SKƒ—Q KR‘D KRœF FXD VˆD JLDP 
 10. ODFWRVH W‚QJ PX†šL ODŽP VˆD „‚–QJ P‚›Q 9 „‚–QJ FXD VˆD FR‘ WK…˜ [XƒšW KL…›Q VDX NKL EDR TXDQ VˆD ‡ QKL…›W „†œ WKƒšS G 6ˆD NH‘R V‡œL 'R „†œ FKXD W‚QJ O…Q KR‚›F GR P†œW V†š YL NKXƒ˜Q VWUHS ODFWLF EDFWHULXPODFWLF YLVFRVXP VDQ [XƒšW UD K‡œS FKƒšW JOXFRSURWHLF JRœL ODŽ PX[LQ ODŽP FKR VˆD WU‡ Q…Q GŒQK QK‡‘W NH‘R V‡œL Oƒ—\ QKƒ—\ 6ˆD JLD VX‘F YL…P YX‘ YL NKXƒ˜Q VH FR‘ KL…›Q Wˆ‡œQJ QKDŽ\ H 6ˆD FR‘ V‚–F W†š ;DQK GR VˆD E QKL…™P 3VHXGRPRQDV F\DQRJHQHV % F\DQRJHQHV E GL…›W 4& 9DŽQJ 3VHX V\Q[DQWKD %DFWHULXP V\Q[DQWKD FKŠ V†šQJ WURQJ VˆD „D „XQ V†L NK†QJ FR‘ YL NKXƒ˜Q ODFWLF 9L NKXƒ˜Q Qƒ—\ SHSWRQ KR‘D FDVHLQ 1+ iR 6HUUDWLD PDUFHVFHQV KD\ % HU\WKURJHQHV N…šW WXD FDVHLQ VDX „R‘ SHSWRQ KR‘D FKƒšW Qƒ—\ ODŽP FKR VˆD FR‘ PDŽX „R +…› YL VLQK Yƒ›W Jƒ\ E…›QK WURQJ VˆD 6ˆD FR‘ WK…˜ WUX\…—Q „L QKR‘P E…›QK D %…›QK FXD „†œQJ Yƒ›W WUX\…—Q TXD VˆD ODR Vƒ˜\ WKDL O‡ P†—P ORQJ PR‘QJ YL…P YX‘ QKL…›W WKD‘Q GD›L SKR‘ WKˆ‡QJ KDŽQ B %…›QK QKL…›W WKD‘Q YL NKXƒ˜Q [ƒP QKƒ›S YDŽR VˆD ‡ FX†šL WK‡ŽL N\Ž E…›QK B /DR ERŽ FD‘L VˆD /DR QJˆ‡ŽL KHR FKR ‘ PHŽR 
 11. %RŽ ERŽ KHR G… FKR‘ PHŽR *DŽ KHR WKR  FKLP B 9L…P YX‘ 6WUHS DJDODFWLDH B %D›FK Kƒ—X &RU\QHEDFWHULXP GLSKWHULDH E %…›QK FXD QJˆ‡ŽL WUX\…—Q TXD VˆD 7Kˆ‡QJ KDŽQ SKR‘ WKˆ‡QJ KDŽQ O\’ ED›FK Kƒ—X ED›L OL…›W WUH HP ,,, &$v& 3+ml1* 3+$v3 %$t2 48$t1 6mu$ &D‘F SKˆ‡QJ SKD‘S Yƒ›W O\‘ B m‡‘S OD›QK  4 & K B iXQ QR‘QJ 3DVWHXU KR‘D 4 & c  4 &cc 4 & NK†QJ JLˆ B iXQ QR‘QJ YDŽ Vƒš\ NK† P†œW SKƒ—Q VˆD „‚›F NKˆ NKXƒ˜Q B iXQ QR‘QJ Vƒš\ NK† P†œW SKƒ—Q WK…P „ˆ‡ŽQJ VˆD „‚›F FR‘ „ˆ‡ŽQJ B iXQ QR‘QJ Vƒš\ NK† KRDŽQ WRDŽQ VˆD E†œW &D‘F SKˆ‡QJ SKD‘S KR‘D KRœF /Xƒ›W SKD‘S FƒšP FKR FKƒšW KR‘D KRœF YDŽR VˆD 9‰ Kƒ—X K…šW FKƒšW Qƒ—\ FR‘ WK…˜ „†œF „†šL Y‡‘L F‡ WK…˜ 1KˆQJ ‡ P†œW V†š Qˆ‡‘F QJˆ‡ŽL WD FKR SKH‘S GXŽQJ B +2 Y‰ NK†QJ FR‘ WD‘F KD›L „D‘QJ N…˜ 1†—QJ „†œ 4   JLRœW PO VˆD 0HQ SHUR[\GD]D FXD VˆD VH SKƒQ JLDL +2 WKDŽQK 2 FR‘ KRD›W Oˆ›F ODŽP W… OL…›W YL NKXƒ˜Q +2 EL…šQ PƒšW WURQJ YDŽL JL‡Ž +DŽP Oˆ‡œQJ YLWDPLQH ŒW E EL…šQ „†˜L %DR TXDQ „ˆ‡œF QJDŽ\ 
 12. B )RUPRO JLRœW PO VˆD %DŽR TXDQ „ˆ‡œF QJDŽ\ B .&U2 PO PO VˆD %DR TXDQ  QJDŽ\ 3Kˆ‡QJ SKD‘S VLQK KRœF
 13. 6ˆD SKDL „ˆ‡œF WU†œQ „…—X WUˆ‡‘F NKL Oƒš\ 7Š O…› Oƒš\ Pƒ™X PO „‡œW Y‚–W Oƒš\ VDX NKL FKR ‚Q  K NKRDQJ WK‡ŽL JLDQ Fƒ—Q WKL…šW FKR F‡ WK…˜ EDŽL WL…—W KD\ SKƒQ KX\ PXŽL WKˆ‘F ‚Q Q…šX FR‘ 1…šX Y‚–W Wƒ›S WUXQJ   6ˆD K†œS K†œS QKR  4 K†œS O‡‘Q Oƒš\ ‡ QKL…—X Q‡L  J Oƒ—Q Oƒš\ i†šL Y‡‘L Pƒ™X VˆD Wˆ‡L VDX NKL Oƒš\ SKDL EDR TXDQ OD›QK J‡L Y…— SKRŽQJ WKŒ QJKL…›P FDŽQJ QKDQK FDŽQJ W†šW NK†QJ TXD‘ K 0ƒ™X J‡Š „L SKDL FR‘ JLƒš\ Oƒš\ Pƒ™X 1‡L VDQ [XƒšW iD FKŠ 1JDŽ\ Oƒš\ Pƒ™X 1Jˆ‡ŽL FXQJ FƒšS Pƒ™X /RD›L VˆD 1Jˆ‡ŽL Oƒš\ .L…˜P QJKL…›P D &DP TXDQ B 4XDQ VD‘W PDŽX V‚–F WU‚–QJ QJDŽ B 0XŽL Y NK†QJ „‚–QJ NK†QJ P‚›Q NK†QJ YR‘Q NK†QJ ORQJ Y QJRœW &KX‘ \‘ FD‘F GD›QJ Kˆ KRQJ 9 P‚›Q VˆD JLD VX‘F JLDŽ ODR YL…P YX‘ 0‚›Q GR 1D&O .&O W‚QJ 6ˆD ORDQJ FKR WK…P Qˆ‡‘F YDŽR VˆD KR‚›F VˆD FXD JLD VX‘F E E…›QK ODR YX‘ WK…˜ FDWDUUK VˆD JLD VX‘F WURQJ WK‡ŽL N\Ž „†œQJ GX›F 0DŽX [DQK QKD›W SKD Qˆ‡‘F WKˆ‘F ‚Q FR‘ PDŽX [DQK YL NKXƒ˜Q E…Q QJRDŽL QKL…™P YDŽR VˆD 
 14. 0DŽX YDŽQJ YL…P YX‘ ODR B .L…˜P WUD „†œ VD›FK Eƒ˜Q 'XŽQJ SK…˜X FR‘ OR‘W E†QJ JRŽQ FKR VˆD YDŽR ORœF 6DX „R‘ GXŽQJ SHQ JƒšS E†QJ JRŽQ „‚›W YDŽR „‹D SHWUL VRL Gˆ‡‘L NŒQK OX‘S E /\‘ KR‘D L iƒ›P „†œ 7KD\ „†˜L SKX› WKX†œF YDŽR JL†šQJ „L…—X NL…›Q FK‚Q QX†L WŠ O…› E‡ FDŽQJ QKL…—X „ƒ›P „†œ FDŽQJ JLDP SKD Qˆ‡‘F „ƒ›P „†œ JLDP iƒ›P „†œ FXD VˆD [D‘F „QK E‚“QJ „ƒ›P „†œ N…š VˆD „R „ƒ›P „†œ ŒW QKƒšW K VDX NKL Y‚–W ‡ QKL…›W „†œ  4& 1…šX QKL…›W „†œ WKD\ „†˜L WŒQK V†š „L…—X FKŠQK ODŽ  &ˆ‘ WKD\ „†˜L 4& ±  LL i†œ FKXD 'XŽQJ NL…˜P WUD „†œ FKXD FXD VˆD 1Jˆ‡ŽL WD WKˆ‡ŽQJ EL…˜X WK „†œ FKXD FXD VˆD E‚“QJ „†œ FKXD FKXƒ˜Q „†œ YDŽ „†œ FKXD KRD›W „†œQJ S+ i†œ FKXD FKXƒ˜Q „†œ ODŽ V†š PO 1D2+ .2+  1 Fƒ—Q „…˜ WUXQJ KRŽD PO VˆD i†œ FKXD FXD VˆD SKX› WKX†œF YDŽR FKX N\Ž WL…šW VˆD JL†šQJ WKˆ‘F ‚Q E…›QK YL…P YX‘ S+ W‚QJ FR‘ WŒQK NL…—P LLL /ˆ‡œQJ E‡ 7U†œQ VˆD „…—X FR‘ WK…˜ GXŽQJ PD‘\ TXD\ VLQK W†š WU†œQ „…—X  SKX‘W ;D‘F „QK KDŽP Oˆ‡œQJ E‡ WKHR SKˆ‡QJ SKD‘S *HUEHU kQJ *HUEHU 9 PO 1JX\…Q W‚–F PO +62 „„ FKR YDŽR †šQJ *HUEHU 
 15. PO VˆD FKR FKD\ GRœF WKHR WKDŽQK †šQJ PO F†—Q DP\OLF iƒ›\ QX‘W †šQJ FK‚›W O‚–F „…—X „…šQ NKL NK†QJ FRŽQ O‡œQ F‡œQ NKL Fƒ—P †šQJ QK‡‘ GXŽQJ YDL ˆ‡‘W /\ WƒP Y SKX‘W WURQJ  SKX‘W /ƒš\ †šQJ UD FKR YDŽR Q†—L FKˆQJ FD‘FK WKX\ 4& SKX‘W /ƒš\ †šQJ UD „L…—X FKŠQK QX‘W FDR VX „…˜ F†œW FKƒšW EH‘R ‡ QJD\ YD›FK YDŽ „RœF N…šW TXD &ˆ‘ YD›FK WU…Q †šQJ *HUEHU J E‡ OŒW VˆD LY .L…˜P WUD SKˆ‡QJ SKD‘S QKL…›W 3DVWHXU KR‘D iˆ‡œF GXŽQJ „…˜ NL…˜P WUD [HP VˆD „D „ˆ‡œF NKˆ NKXƒ˜Q „X‘QJ TXL FD‘FK FKˆD E‚“QJ WURQJ SKˆ‡QJ SKD‘S VDX # .L…˜P WUD KRD›W Oˆ›F PHQ 3KRVSKDWD]D 'ˆ›D YDŽR WŒQK FKƒšW PHQ Qƒ—\ PƒšW KRœDW WŒQK ‡ QKL…›W „†œ ! 4 & SKX‘W 'ˆ‡‘L WD‘F GX›QJ FXD SKHQROSKWDOHLQ 1D WURQJ K†˜Q K‡œS 1+ VˆD FR‘ PDŽX K†—QJ Gˆ‡QJ WŒQK ## .L…˜P WUD KRD›W Oˆ›F FXD PHQ UHGXFWD]D FXD YL NKXƒ˜Q E‚“QJ SKˆ‡QJ SKD‘S WKˆ QJKL…›P NKˆ PDŽX EOXH PHWK\OHQ 'XŽQJ „…˜ [D‘F „QK „†œ QKL…™P NKXƒ˜Q FKXQJ FXD VˆD 5HGXFWD]D ODŽ PHQ R[\ KR‘D KRDŽQ QJX\…Q GR YL NKXƒ˜Q WL…šW UD 1R‘ FR‘ NKD Q‚QJ KRDŽQ QJX\…Q EOXH PHWK\OHQ WKDŽQK FKƒšW NK†QJ PDŽX &DŽQJ QKL…—X YL NKXƒ˜Q VˆD FR‘ FKˆ‘D EOXH PHWK\OHQ PƒšW PDŽX FDŽQJ QKDQK 7UˆŽ WUˆ‡ŽQJ K‡œS VˆD ERŽ E YL…P YX‘ GR 6WUHS DJDODFWLD NK†QJ ODŽP PƒšW PDŽX [DQK F 9L VLQK Yƒ›W L 6ˆD ERŽ ODR 0\FREDFWHULXP WXEHUFXORVLV 
 16. 6ˆD ERŽ ODR WX\Ž Pˆ‘F „†œ Q‚›QJ QKH› FR‘ QKˆQJ EL…šQ „†˜L Y…— WUD›QJ WKD‘L 1Kˆ SURWLG W‚QJ JƒšS „†L GR W‚QJ DOEXPLQ JOREXOLQ W‚QJ „†œ TXD‘QK WŠ O…› P‡ JLDP .KL ERŽ E…›QK Q‚›QJ VˆD ORDQJ FR‘ NKL „R‘QJ YR‘Q SURWLG 0DŽX V‚–F VˆD WKD\ „†˜L YDŽQJ [DQK EƒšW WKˆ‡ŽQJ 9 P‚›Q 9L NKXƒ˜Q ODR ODŽ YL NKXƒ˜Q NKD‘QJ WRDQ NKD‘QJ F†—Q Q…Q WURQJ VˆD FKXD QR‘ W†—Q WD›L QJDŽ\ SKRPDW WKD‘QJ E‡ QJDŽ\ VˆD QJDŽ\ i†œ OD›QK NK†QJ DQK Kˆ‡QJ „…šQ YL NKXƒ˜Q ODR 1…šX VˆD Y‚–W WˆŽ FRQ ERŽ FR‘ SKDQ ˆ‘QJ WXEHUFXOLQ Gˆ‡QJ WŒQK WUL…›X FKˆ‘QJ OƒP VDŽQJ NK†QJ UR VˆD Vˆ GX›QJ FR‘ „L…—X NL…›Q „XQ 4& SKX‘W KD\ 4 & SKX‘W 9L NKXƒ˜Q ODR ‡ P†L WUˆ‡ŽQJ E…Q QJRDŽL E GL…›W ‡ 4&  SKX‘W KD\ 4 &  JLƒ\ D‘QK VD‘QJ WLD Fˆ›F WŒP FUH]LQ 9L NKXƒ˜Q ODR WURQJ F‡ WK…˜ JLD VX‘F FKX‘QJ Y† FXŽQJ KXQJ KDQ WƒšQ F†QJ SK†˜L WDŽQ SKD‘ F‡ TXDQ K† KƒšS Jƒ\ YL…P PX [‡ KR‘D Y†L KR‘D KD\ ODŽP WKXQJ SK…š QDQJ [XƒšW KX\…šW WUƒ—P WURœQJ VDX P†™L F‡Q KR 9L NKXƒ˜Q ODR „…šQ FD‘F F‡ TXDQ NKD‘F Jƒ\ ODR FX›F E†œ QKˆ ODR F‡ TXDQ VLQK GX›F WKƒ›Q [ˆ‡QJ NK‡‘S GD PDŽQJ QDR WX\ „‚›F EL…›W ODR YX‘ /DR ERŽ Oƒ\ WUX\…—Q FKR QJˆ‡ŽL UƒšW QKDQK TXD VˆD Wˆ‡L QKL…™P NKXƒ˜Q NK†QJ KƒšS NKˆ WUXŽQJ „X‘QJ TXL FD‘FK 9L NKXƒ˜Q ODR [ƒP QKƒ›S KD›FK OƒP ED ODQ WRD YDŽR WKW V‚•Q VDŽQJ [ƒP QKL…™P FKR QJˆ‡ŽL NKL ‚Q WKW ERŽ WD‘L NKL Vˆ‘F QR‘QJ FKŠ FR‘ WD‘F GX›QJ E…Q QJRDŽL /Xƒ›W WKX‘ \ QKL…—X Qˆ‡‘F „D TXL „QK FK‚›W FKH YL…›F FKƒ˜Q „RD‘Q ODR E‚“QJ WXEHUFXOLQ „…˜ ORD›L WKDL QKDQK ERŽ FD‘L FKR VˆD E ODR „DP EDR QJX†—Q VˆD DQ WRDŽQ FKR QJˆ‡ŽL WL…X GXŽQJ 6ˆD Wˆ‡L SKDL „ˆ‡œF NL…˜P WUD [HP KƒšS NKˆ WUXŽQJ „X‘QJ TXL FD‘FK FKˆD WUˆ‡‘F NKL FKR QJˆ‡ŽL Vˆ GX›QJ 
 17. 7UL…›X FKˆ‘QJ ODR ‡ QJˆ‡ŽL V†šW YDŽR EX†˜L FKL…—X W†šL PƒšW QJX „†˜ P†— K†L WU†œP iDX FD‘F KD›FK OƒP ED YXŽQJ YDL Wˆ‘F „DX QKR‘L WURQJ O†—QJ QJˆ›F Yˆ‡‘Q „DŽP ‡ NKŒ TXDQ FKD‘Q ‚Q VX›W FƒQ „L…—X WU OƒX GDŽL WKD‘QJ .L…˜P WUD YL NKXƒ˜Q ODR E‚“QJ SKˆ‡QJ SKD‘S SKXŽ Q†˜L 00 'UXSLQD QKX†œP =LHKO 1HHOVHQ B 9L NKXƒ˜Q ODR NKD‘QJ WRDQ FR‘ PDŽX „R B &D‘F YL NKXƒ˜Q NKD‘F PDŽX [DQK LL %UXFHOORVLV 1Jˆ‡ŽL E QKL…™P JL†šQJ % DERUWXV ERYLV % PHOLWHQVLV „†œF QKƒšW „†šL Y‡‘L QJˆ‡ŽL % VXLV 7ˆŽ  E…›QK %UXFHOORVLV ‡ QJˆ‡ŽL GR YL NKXƒ˜Q Jƒ\ E…›QK WUX\…—Q TXD VˆD 7URQJ VˆD ˆ‡‘S OD›QK %UXFHOOD W†—Q WD›L  QJDŽ\ VˆD FKXD  QJDŽ\ E‡  QJDŽ\ SKRPDW QJDŽ\ lt QKL…›W „†œ 4& SKX‘W GL…›W „ˆ‡œF %UXFHOOD 6ˆD JLD VX‘F E…›QK FR‘ WUL…›X FKˆ‘QJ OƒP VDŽQJ Vƒ˜\ WKDL YL…P VˆQJ YX‘ VˆQJ NK‡‘S WKX‘ „ˆ›F YL…P EDR KRD›W GFK YL…P GFK KRDŽQ 6ˆD KX\ *LD VX‘F FR‘ SKDQ ˆ‘QJ KX\…šW WKDQK Gˆ‡QJ WŒQK QKˆQJ NK†QJ FR‘ WUL…›X FKˆ‘QJ OƒP VDŽQJ VˆD SKDL 3DVWHXU KR‘D 4 &  SKX‘W 7UL…›X FKˆ‘QJ E…›QK GR %UXFHOOD ‡ QJˆ‡ŽL „DX QKˆ‘F E‚–S WKW „DX VˆQJ NK‡‘S YDŽ FD‘F EDR KRD›W GFK VX\ K…› WK†šQJ WLP KX\…šW TXDQ YL…P Gƒ\ WKƒ—Q NLQK QJRD›L YL YL…P QDR PƒšW Vˆ‘F ODR „†œQJ LLL 6ˆD ERŽ E E…›QK /‡ P†—P ORQJ PR‘QJ 1Jˆ‡ŽL QKƒšW ODŽ WUH HP G…™ P‚–F YLUXV WKHR VˆD Qˆ‡‘F GDL Qˆ‡‘F WL…˜X PD‘X Pƒ›W UD QJRDŽL 0†L WUˆ‡ŽQJ WRDQ NL…—P KDP YDŽ WL…X 
 18. GL…›W YLUXV 7URQJ VˆD YLUXV W†—Q WD›L  QJDŽ\ QKL…›W „†œ WKƒšS NK†QJ DQK Kˆ‡QJ „…šQ YLUXV 6ˆD QKL…™P YLUXV O‡ P†—P ORQJ PR‘QJ ED›FK Fƒ—X W‚QJ DOEXPLQ JOREXOLQ W‚QJ 6ˆD ERŽ E E…›QK O‡ P†—P ORQJ PR‘QJ 4 &  SKX‘W KD\ „XQ V†L SKX‘W LY 6ˆD ERŽ E E…›QK YL…P YX‘ 9L NKXƒ˜Q Jƒ\ YL…P YX‘ WUX\…—Q QKL…™P 6WUHS DJDODFWLDH 6WUHS PDVWLWLGLV 1JRDŽL UD FRŽQ GR ( FROL 0 WXEHUFXORVLV %UXFHOOD 6WDSK\ORFRFFXV 6ˆD FXD JLD VX‘F E YL…P YX‘ EL…šQ „†˜L UR U…›W Y…— WKDŽQK SKƒ—Q JLDP FDVHLQ ODFWRVH „ƒ›P „†œ „ˆ‡ŽQJ NŒQK KD›W P‡ QKR „L S+ VˆD YL…P YX‘ WKˆ‡ŽQJ FR‘ WŒQK NL…—P .KL VˆD YL…P YX‘ Q‚›QJ VH FR‘ Yƒ˜Q O‚–QJ PDŽX YDŽQJ KD\ [DQK O‡ Y K‡L P‚›Q /RD›L VˆD Qƒ—\ SKDL WX\…›W „†šL KX\ ER Y‰ QJX\ KL…˜P FKR QJˆ‡ŽL &D‘FK SKD‘W KL…›Q VˆD E YL…P YX‘ 3+ 3KDQ ˆ‘QJ Y‡‘L WKX†šF WKˆ %URPRWK\PRO &KR  JLRœW GXQJ GFK %URPRWK\PRO WURQJ F†—Q YDŽR  JLRœW VˆD WU…Q SKL…šQ NŒQK 6ˆD W†šW PDŽX YDŽQJ FKX\…˜Q VDQJ PDŽX [DQK OD‘ Fƒ\ 6ˆD YL…P YX‘ PDŽX [DQK FKX\…˜Q VDQJ PDŽX [DQK OX›F 7Uˆ‡ŽQJ K‡œS YL…P YX‘ GR 6WDS 1X†L Fƒš\ WU…Q P†L WUˆ‡ŽQJ &KDSPDQQ 3KDQ ˆ‘QJ „†QJ KX\…šW Wˆ‡QJ GXŽQJ FKƒ˜Q „RD‘Q SKƒQ EL…›W Y‡‘L FD‘F JL†šQJ 6WDS NKD‘F Y .L…˜P QJKL…›P YL NKXƒ˜Q Jƒ\ E…›QK WUX\…—Q QKL…™P QJˆ‡ŽL VˆD QJˆ‡ŽL %…›QK WUX‘QJ „†œF ( FROL 6DO 6KLJHOOD G\VHQWHULD &D‘F YL NKXƒ˜Q Qƒ—\ FR‘ WURQJ E‡ 
 19. VˆD SKRPDW lt QKL…›W „†œ 4& WURQJ PO VˆD VDX K YL NKXƒ˜Q W‚QJ V†š Oˆ‡œQJ Oƒ—Q VDX K W‚QJ Oƒ—Q i†œQJ Yƒ›W „†L NKL FKˆD ODŽ QJX†—Q WUX\…—Q E…›QK WUˆ›F WL…šS PDŽ FKŒQK QJˆ‡ŽL VDQ [XƒšW „†œQJ Yƒ›W WUX\…—Q E…›QK WUXQJ JLDQ NKD‘F UX†—L FKX†œW 
 20. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản