intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm tra máy quay qua chất lượng phim

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

197
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi mua máy hoặc trước khi sử dụng chiếc máy vừa mua về, bạn hãy dành thời gian tìm hiểu và test tính năng quay phim của máy qua chất lượng đoạn phim quay được. Điều này sẽ giúp bạn sử dụng máy hiệu quả hơn hoặc chọn mua được chiếc máy ưng ý hơn. Để kiểm tra chất lượng video của máy quay, bạn có thể tiến hành theo các bước sau và đừng quên các lưu ý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra máy quay qua chất lượng phim

  1. Ki m tra máy quay qua ch t lư ng phim
  2. Trư c khi mua máy ho c trư c khi s d ng chi c máy v a mua v , b n hãy dành th i gian tìm hi u và test tính năng quay phim c a máy qua ch t lư ng o n phim quay ư c. i u này s giúp b n s d ng máy hi u qu hơn ho c ch n mua ư c chi c máy ưng ý hơn. ki m tra ch t lư ng video c a máy quay, b n có th ti n hành theo các bư c sau và ng quên các lưu ý. Th c hi n Bư c 1 t m t vài tĩnh v t nh lên bàn. Hãy ch n m t nhóm v t a d ng v màu s c, hình dáng và các b m t ph n chi u. Ngoài ra, c n ph i có m t s v t có màu g n v i màu tr ng ơn s c. Bư c 2 Quay phim các tĩnh v t nói trên trong i u ki n ánh sáng t t. Lưu ý m b o vùng quay phim ph i ư c chi u sáng t t. Bư c 3 So sánh hình nh khi xem l i o n phim trên máy v i hình nh tĩnh v t th t.
  3. Hình nh t ch t lư ng khi các v t th tr ng ph i có màu th t v i v t th th c t , không b ám vàng ho c xanh. N u các v t th tr ng trông không úng màu s c th c, hãy s d ng tính năng ch nh cân b ng tr ng hi u ch nh nh.
  4. Bư c 4 Quan sát màu s c c a các hình nh trong o n clip v a quay. o n phim t yêu c u ph i có sáng g n v i v t th th c nh t mà không b chói hay nhìn không th t. S d ng tính năng hi u ch nh m n màu s c trên máy i u ch nh l i cho t yêu c u v ch t lư ng, ho c ít nh t cũng gi m hi u ng không p. Bư c 5 Ki m tra phơi sáng c a nh. V n chính c n lưu ý ây là hình nh ph i rõ n t ng chi ti t nh . Hãy xem các v t th trên bàn có s c nét trong o n clip quay tĩnh v t hay không. Bư c 6 Ki m tra ph m vi l y hình t t c a máy. Các v t th ph n quang trong s các tĩnh v t s giúp b n ki m tra i u này. Hãy xem li u các hình nh ph n chi u có s c nét không?
  5. Bư c 7 Lưu ý xem hình nh có b m, t quãng ho c b h t? Hi n tư ng nhi u hình nh như miêu t là “thương hi u” c a chi c máy quay không áng tin c y v ch t lư ng. Bư c 8 Tìm hi u, so sánh các m u máy quay khác nhau trên các trang bán hàng tr c tuy n. Vi c i chi u tr c ti p t ng m u máy v i nhau s giúp b n quy t nh úng hơn v chi c máy quay cho ch t lư ng phim t t. Lưu ý - Trư c khi mua máy, hãy dùng th và ki m tra ch t lư ng phim quay ngay t i c a hàng i n máy. T t nh t, b n nên mang theo vài v t th quay và yêu c u nhân viên bán hàng giúp b n dùng th nhi u model máy khác nhau. - S d ng chân máy ho c m t ph ng c nh cho máy khi quay o n phim tĩnh v t.
  6. -N ub nd nh b nhi u ti n u tư cho m t máy quay khá chuyên, hãy s d ng b ng ki m tra màu. Các lo i b ng ki m tra này có tên y c a các màu v i thang màu chi ti t và a d ng. - ng quên ch n ch th t ng h p nhi u ch t li u ki m tra ch t lư ng video. Các chi ti t áng chú ý như tóc, n p áo và các b m t kh c kh m… s th t s là bài ki m tra ch t lư ng thú v cho chi c máy quay.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2