intTypePromotion=1

Kiểm tra vi sinh không khí

Chia sẻ: PHAM TRONG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
212
lượt xem
22
download

Kiểm tra vi sinh không khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Kiểm tra vi sinh không khí thuộc giáo trình Các kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau nhằm đưa được việc kiểm tra vi sinh không khí vào thành một quy trình giám sát nhiễm trùng tại bệnh viện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra vi sinh không khí

  1. Kyõ thuaät xeùt nghieäm vi sinh laâm saøng caùc beänh phaåm khaùc nhau KIEÅM TRA VI SINH KHOÂNG KHÍ Muïc tieâu · Ñöa ñöôïc vieäc kieåm tra vi sinh khoâng khí vaøo thaùnh moät trong caùc qui trình giaùm saùt nhieãm truøng taïi beänh vieän vì bieát roõ muïc ñích vaø chæ ñònh cuûa vieäc kieåm tra khoâng khí. · Löïa choïn ñöôïc phöông phaùp kieåm tra vi sinh khoâng khí naøo taïi beänh vieän cuûa mình cho phuø hôïp vôùi ñieàu kieän taøi chaùnh cuûng nhö phöông tieän taïi phoøng thí nghieäm nhôø bieát ñöôïc nhieàu phöông phaùp kieåm tra vi sinh khoâng khí khaùc nhau. · AÙp duïng ñöôïc phöông phaùp laéng buïi cuûa Koch duøng trong kieåm tra vi sinh khoâng khí taïi beänh vieän cuûa mình vì ñaây laø phöông phaùp phuø hôïp nhaát hieän nay. · Döïa treân keát quaû kieåm tra vi sinh khoâng khí, ñaùnh giaù chaát löôïng khoâng khí phoøng moå vaø ñaùnh giaù chaát löôïng khoâng khí noùi chung, tuyø thuoâc vaøo caùc chæ ñònh thöïc hieän kieåm tra khoâng khí taïi khoa phoøng naøo. Muïc ñích Duøng kieåm tra chaát löôïng khoâng khí phoøng moå cuûa caùc beänh vieän. Cuõng coù theå duøng kieåm tra chaát löôïng khoâng khí taïi caùc beänh phoøng trong caùc chöông trình kieåm soaùt nhieãm truøng taïi beänh vieän Caùc phöông phaùp kieåm tra vi sinh khoâng khí Coù nhieàu phöông phaùp: 1. Phöông phaùp huùt buïi qua maøng loïc baèng gelatine (duøng maøng loïc cuûa haõng Sartorius), sau ñoù ñaët maøng loïc naøy leân maët moâi tröôøng, uû trong ñieàu kieän thích hôïp (37oC/khí tröôøng thöôøng hay khí tröôøng CO2 neáu laø thaïch maùu/24 giôø). Sau ñoù ñoïc keát quaû ñeám soá löôïng khuùm vi khuaån moïc ñeå tính ra soá löôïng vi sinh trong theå thích khoâng khí ñöôïc huùt qua maøng loïc. 2. Phöông phaùp huùt buïi tröïc tieáp leân maët hoäp thaïch moâi tröôøng dinh döôõng ñaët trong maùy huùt (duøng maùy MAS100 cuûa Merck), hoäp thaïch sau ñoù ñöôïc laáy ra khoûi maùy vaø uû trong ñieàu kieän thích hôïp (37oC/khí tröôøng thöôøng hay khí tröôøng CO2 neáu laø thaïch maùu/24 giôø). Ñoïc 143
  2. Kyõ thuaät xeùt nghieäm vi sinh laâm saøng caùc beänh phaåm khaùc nhau keát quaû ñeám soá löôïng khuùm vi khuaån moïc ñeå tính ra soá löôïng vi sinh trong theå thích khoâng khí ñöôïc huùt qua maùy. 3. Phöông phaùp laéng buïi cuûa Koch döïa treân nguyeân taéc ñeå buïi laéng treân maët caùc hoäp thaïch dinh döôõng trong moät thôøi gian nhaát ñònh roài sau ñoù uû caùc hoäp thaïch trong ñieàu kieän thích hôïp (37oC/khí tröôøng thöôøng hay khí tröôøng CO2 neáu laø thaïch maùu/24 giôø). Ñoïc keát quaû ñeám soá löôïng khuùm vi khuaån moïc ñeå tính ra soá löôïng vi sinh trong theå thích khoâng khí qua moät coâng thöùc cho saün. Phöông phaùp laéng buïi cuûa Koch ñeå kieåm tra vi sinh khoâng khí 1. Phöông phaùp thöïc hieän Ñaây laø phöông phaùp ñöôïc nhieàu beänh vieän söû duïng ñeå kieåm tra vi sinh khoâng khí phoøng moå. Thöôøng thì moãi phoøng moå seõ ñöôïc kieãm tra naêm cuïm, moät cuïm ôû giöõa vaø boán cuïm boán goùc. Moãi cuïm ñaët 3 hoäp thaïch dinh döôõng loaïi ñöôøng kính 90mm. Ba loaïi hoäp thaïch dinh döôõng ñoù laø: Moät hoäp thaïch maùu (BA) cho toaøn boä vi khuaån hieáu khí, moät hoäp thaïch Mac- Conkey (MC) cho tröïc khuaån Gram [-] deã moïc, vaø moät hoäp thaïch Sabouraud (SA) cho vi naám. Taát caû caùc hoäp thaïch seõ ñöôïc môû naép laàn löôït sau khi ñöôïc ñaët ñaày ñuû taïi 5 vò trí cuûa phoøng moå vaø ñeå yeân trong phoøng trong 10 phuùt; sau ñoù ñöôïc ñaäy naép laïi cuõng laàn löôït, hoäp naøo môû naép tröôùc thì ñöôïc ñaäy naép tröôùc. Taát caû ñöôïc ñem veà phoøng thí nghieäm vaø uû ôû caùc ñieàu kieän thích hôïp (37oC/khí tröôøng thöôøng cho caùc hoäp thaïch MC vaø khí tröôøng CO2 cho caùc hoäp thaïch BA, rieâng hoäp thaïch SA thì uû ôû nhieät ñoä phoøng thí nghieäm). Thôøi gian uû laø 24 giôø, rieâng hoäp thaïch SA thì uû 48 giôø môùi ñoïc keát quaû. Löu yù laø khi thöïc hieän ñaët caùc hoäp thaïch kieåm tra vi sinh khoâng khí trong phoøng moå thì caùc nhaân vieân thöïc hieän vieäc naøy phaûi röûa tay vaø maëc ñoà gioáng heät phaåu thuaät vieân ñeå traùnh ñöa vi truøng taïp nhieãm vaøo phoøng moå. Thôøi ñieåm thöïc hieän kieåm tra toát nhaát laø vaøo buoåi saùng sau khi vaän haønh heä thoáng ñeøn cöïc tím vaø caùc maùy loïc khoâng khí khöû truøng phoøng moå vaø tröôùc khi thöïc hieän tröôøng hôïp moå ñaàu tieân. 2. Phöông phaùp tính toaùn keát quaû Ñeám soá khuùm vi khuaån moïc treân moãi hoäp thaïch. Toång soá vi khuaån/m3 khoâng khí taïi moãi cuïm ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau: 144
  3. Kyõ thuaät xeùt nghieäm vi sinh laâm saøng caùc beänh phaåm khaùc nhau X= A ´ 100 ´ 100 S´k Vôùi: X laø toång soá vi khuaån/m3 khoâng khí taïi cuïm khaûo saùt (CFU/m3); A laø toång soá khuùm vi khuaån moïc treân ba loaïi moâi tröôøng; S laø dieän tích cuûa hoäp petri chöùa moâi tröôøng, ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc S = pR2 (R tính baèng cm) = 3.1416 x 92; k laø heä soá vaø phuï thuoäc vaøo thôøi gian ñaët hoäp thaïch (laø 1 neáu ñaët 5 phuùt, laø 2 neáu ñaët 10 phuùt, laø 3 neáu ñaët 15 phuùt). Ví duï neáu treân BA chuùng ta ñeám coù 32 khuùm, treân MC ñeám coù 2 khuùm, treân SA ñeám coù 10 khuùm; vaäy thì A seõ laø 32 + 2 + 12 = 46. Neáu thôøi gian ñaët hoäp thaïch laø 10, vaø hoäp thaïch coù ñöôøng kính 90mm (9cm) thì X seõ laø: X = 46 ´ 100 ´ 100 = 3615CFU/m3 63.62 ´ 2 Soá löôïng vi sinh coù trong 1m3 khoâng khí trong phoøng ñöôïc tính baèng soá trung bình coäng cuûa soá löôïng vi sinh coù trong 1m3 cuûa 5 cuïm khaûo saùt. Caên cöù vaøo keát quaû soá vi sinh coù trong 1m3 khoâng khí cuûa phoøng, coù theå ñaùnh giaù chaát löôïng khoâng khí döïa theo tieâu chuaån cuûa V. Omelanskii (Nga) sau ñaây: Baûng 10: Tieâu chuaån ñaùnh giaù chaát löôïng khoâng khí phoøng moå theo V. Omelanski (Nga) Số lượng vi sinh/m3 khoâng khí Chaát löôïng khoâng khí 1562 (> 25khuaån laïc/3 ñóa thaïch) Keùm 145
  4. Kyõ thuaät xeùt nghieäm vi sinh laâm saøng caùc beänh phaåm khaùc nhau Tieâu chuaån vi sinh khoâng khí Cho ñeán hieän nay chuùng ta chöa coù tieâu chuaån qui ñònh chaát löôïng khoâng khí döïa theo löôïng vi sinh vaät trong 1m3 khoâng khí. Sau ñaây laø vaøi tieâu chuaån duøng ñeå tham khaûo: § Theo Preobrane (Phaùp), khoâng khí saïch khi coù soá löôïng vi khuaån £1000CFU/m3 § Theo Ginokova (Nga), khoâng khí saïch khi chæ coù 5 – 10 khuùm moïc treân maët thaïch ñeå trong 10 phuùt; vöøa khi coù 20 – 25 khuùm; xaáu khi coù >25 khuùm. § Theo Romanovic, trong cô sôû saûn xuaát thöïc phaåm, khoâng khí raát toát khi chæ coù 70 khuùm vi khuaån vaø >5 khuùm naám moác. Caâu hoûi oân taäp 1. Cho bieát caùc phöông phaùp coù theå duøng ñeå kieåm tra khoâng khí. 2. Trình baøy phöông phaùp laéng buïi ñeå kieåm tra khoâng khí phoøng moå vaø tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng khoâng khí phoøng moå. 3. Cho bieát caùc tieâu chuaån hieän nay duøng ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng khoâng khí. 146
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2