intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Kiến nghị và giải pháp khai thác đại lí bảo hiểm - 4

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
111
lượt xem
34
download

Kiến nghị và giải pháp khai thác đại lí bảo hiểm - 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu các biện pháp ngăn chặn thiệt hại phát sinh sau tai nạn, công tác đề phòng hạn chế tổn thất, phòng chống khiếu nại gian lận. Thực hiện các nhiệm vụ khác như tuyên truyền quảng cáo, chế độ tài chính kế toán quản lý các trang thiết bị theo đúng quy định. Quản lý chặt chẽ các qui trình về việc giám định xét bồi thường, quản lý theo dõi hoá đơn, ấn chỉ… Thống kê theo dõi tai nạn phát sinh…, thụ lý giải quyết các hồ sơ tồn. Đề xuất công ty về một số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến nghị và giải pháp khai thác đại lí bảo hiểm - 4

 1. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Nghiên cứu các biện pháp ngăn chặn thiệt hại phát sinh sau tai nạn, công tác đề phòng hạn chế tổn thất, phòng chống khiếu nại gian lận. Thực hiện các nhiệm vụ khác như tuyên truyền quảng cáo, chế độ tài chính kế toán quản lý các trang thiết bị theo đúng quy định. Quản lý chặt chẽ các qui trình về việc giám định xét bồi thường, quản lý theo dõi hoá đ ơn, ấn chỉ… Thống kê theo dõi tai nạn phát sinh…, thụ lý giải quyết các hồ sơ tồn. Đề xuất công ty về một số vấn đề liên quan đến công tác bảo hiểm phương tiện tài sản. 3.6. Phòng bảo hiểm con người - Có chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty và tổ chức thực hiện bảo hiểm con người tại sáu huyện thành thị: TP Việt Trì, Phù Ninh, Thanh Sơn, Tam Nông, Thanh Thuỷ và Lâm Thao. Xây dựng kế hoạch khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm con người - nghiên cứu cùng các phòng ban đề ra sản phẩm về Bảo hiểm con người: phù hợp điều kiện kinh tế vùng. Lựa chọn các nghiệp vụ bảo hiểm có hiệu quả. - Bảo đảm duy trì tốt các hợp đồng về bảo hiểm con người đến kỳ đáo hạn, tìm kiếm khách hàng mới. - N ghiên cứu các chế độ chính sách khách hàng phù hợp đặc điểm của nghiệp vụ Bảo hiểm con người - tính toán kỹ hiệu quả của từng nghiệp vụ kịp thời đề xuất điều chỉnh các điều kiện Bảo hiểm, mức phí bảo hiểm phù hợp với tình hình cạnh tranh của thị trường bảo hiểm. - Quản lý theo dõi, chỉ đạo và tổ chức hệ thống đại lý trên địa b àn được phân công thực hiện triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm khai thác bảo hiểm, chi trả tiền bảo hiểm, thụ lý hồ sơ và các công việc bảo hiểm khác theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đ ã qui định trong quy chế hoạt động đại lý. - Công tác quản lý các vụ khiếu nại đòi bồi thường chặt chẽ - chống gian lận kịp thời các chính sách quản lý rủi ro bảo hiểm. Tăng cường công tác tuyên truyền đề phòng hạn chế tai nạn rủi ro - chăm sóc sức khoẻ ban đầu của các đối tượng bảo hiểm. 31 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
 2. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 3.7. Phòng Bảo hiểm Có chức năng tham mưu cho lãnh đạo công ty và tổ chức thực hiện bảo hiểm cháu, kỹ thuật xây dựng lắp đựt, hàng hoá xuất nhập khẩu, hàng hoá vận chuyển nội địa, các nghiệp vụ bảo hiểm tài sản khác. Nghiên cứu thị trường - lập kế hoạch kinh doanh các nghiệp vụ được giao, đồng thời tổ chức thực hiện các công tác khai thác - theo dõi - thu phí bảo hiểm. Nghiên cứu thị trường phối hợp các phòng quản lý để tính toán đ ưa ra các sản phẩm phù hợp, quan hệ chặt chẽ với các cấp chính quyền các cơ quan đơn vị đầu tư, xây dựng cơ b ản để triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định. Chủ động triển khai việc giám định và giải quyết hậu quả các vụ tai nạn, có các nghiệp vụ hữu hiệu ngăn chặn thiệt hại phát sinh sau tai nạn. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất, phòng chống khiếu nại gian lận. Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo đúng qui định, trong phạm vi qui định chủ động quan hệ công tác với các phòng công ty, các phòng chuyên môn của tổng công ty. Ngoài ra theo phân cấp phòng còn phải thực hiện một số công tác khác được giám đốc phân công. 4. K ết quả hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm Phú Thọ qua 3 năm (2002-2004) Bảng 1: Hoạt động thu kinh doanh của công ty năm 2004 Đơn vị: 1000 đồng Năm 2004 Tăng trưởng STT N ghiệp vụ Thu/KH N ăm 2003 04/03 KH Thu 04/03 (%) (%) I BH Tài sản 9.720.000 9 .228.556 95 8.870.125 358.431 104 1 BH Hàng 2.300.000 2 .521.726 110 2.095.000 426.726 120 hoá 32 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
 3. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 2 BH VC tàu 600.000 609.217 102 582.000 27.217 105 sông BH XDLĐ 3 1.100.000 789.912 72 1.390.000 -60.088 57 4 BH cháy 2.200.000 1 .908.450 87 1.431.000 477.450 133 5 BH VC ô tô 350.000 3 .351.079 96 3.310.000 41.079 101 BH tiền 6 27.000 37.300 -10.000 73 7 BH máy xây 15.300 16.129 -1.095 93 d ựng 8 BH VC mô 20.00 5 .838 29 8.696 -2.858 67 tô II BH trách 6.340.000 5 .217.417 82 5.766.000 -48.583 90 nhiệm TN chủ đầu 200.000 9 250.622 125 213.000 37.622 118 tư 10 TNDS tàu 480.000 289.183 60 365.000 -75.817 79 sông 11 TNDS ô tô 2.530.000 1 .814.689 72 2.219.000 - 82 404.311 12 TNDS mô tô 3.100.000 2 .861.464 92 2.943.000 -81.536 97 13 TNDS hàng 30.000 1 .459 5 26.000 -24.541 6 hoá III BH con 8.640.000 7 .404.122 86 7.501.000 -96.878 99 người BH du lịch 14 0 23.264 13.000 10.264 179 BH học sinh 15 3.100.000 3 .324.259 107 2.924.000 400.259 114 16 BH CNKH 3.000.000 2 .310.327 77 2.472.000 -7.150 93 17 BH TNCN 230.00 185.850 81 193.000 23.977 96 24/24 33 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
 4. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 18 BHSMCN 1.020.000 960.977 94 937.000 - 103 303.538 BH lái phụ 1.260.000 19 590.462 47 894.000 -8.717 66 xe 20 BH TTTV 30.000 8 .983 30 17.700 - 51 314.905 Tổng cộng 24.700.000 21.850.095 88 22.165.000 98 Nguồn: Công ty bảo hiểm Phú Thọ Qua bảng số liệu trên ta thấy: hoạt động thu kinh doanh của doanh công ty năm sau bao giờ cũng cao hơn năm trước ,tốc độ phát triển trung bình luôn ở mức cao 98% .Tuy nhiên với mỗi loại sản phẩm bảo hiểm khác nhau thì tốc độ phát triển cũng khác nhau, có những sản phẩm bảo hiểm được khách hàng rất ưa chuộng thì tốc độ tăng trưởng đạt ở mức cao 120% (bảo hiểm hàng hoá) hay bảo hiểm bảo hiểm du lịch đạt mức 179%. Ngược lại những sản phẩm bảo hiểm như sản phẩm bảo hiểm XDLĐ hay bảo hiểm trách nhiệm dân sự hàng hoá lại ít được quan tâm với tốc độ phát triển là 57% và 6%. Sở dĩ để có được sự tăng trưởng như vậy là do các nguyên nhân chính sau: Một là, Bảo hiểm phi nhân thọ mới được tách ra từ Bảo việt Phú Thọ từ năm 2000. Sau 4 năm hoạt động và trưởng thành Công ty đã tạo được niềm tin nơi khách hàng về sản phẩm của mình. V ề phía khách hàng ít nhiều đã nắm rõ các lo ại hình bảo hiểm của Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ ,cùng với sự phát triển của xã hội nhu cầu tham gia bảo hiểm của khách hàng ngày càng tăng. Hai là, trong năm 2004 công ty bảo hiểm phi nhân thọ chú trọng vào khai thác các loại hình bảo hiểm được khách hàng thường quan tâm như bảo hiểm mô tô trong bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm du lịch trong bảo hiểm con người, nên góp phần làm tăng doanh thu của công ty bảo hiểm và thúc đẩy quá trình phát triển. 34 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
 5. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ba là, trong những năm gần đây bảo hiểm phi nhân thọ đều chú trọng vào công tác đào tạo và hệ thống đ ại lý. Vì vậy trong việc triển khai nghiệp vụ bảo hiểm đ ược thuận lợi hơn. Bảng 2: Tình hình chi bồi thường năm 2004 so sánh năm 2003 Đơn vị: 1000 đồng N ăm 2004 Năm 2003 N ghiệp vụ STT Tỉ lệ chi/thu Tỉ lệ chi/thu Chi BT Chi BT (%) (%) I N hóm BH tài sản 3.908.917 42 35 597 1 BH hàng hoá 0 0 31 0 2 V C tàu sông 102.733 17 21 5 BH vật chất ô tô 3 2.153.956 64 71 585 BH XDLĐ 4 1.540.289 195 0 4 BH cháy và RRĐB 5 111.939 3 9 2 II BH trách nhiệm 2.459.449 47 34 402 BH TN chủ đầu tư 6 17.938 7 3 29 7 BH TNSD ô tô 1.636.218 90 72 201 8 BH TNSD mô tô 605.008 21 10 164 9 BHDS hành khách 51.097 52 4 10 BH TNSD tàu sông 149.188 51 9 4 III N hóm BH con 4.235.138 57 50 15.501 người BH học sinh 11 1.172.829 35 35 6.465 BH con người KH 12 1.711.705 74 65 6.775 13 BH TCCN 24/24 155.048 83 68 797 14 BH SMCN 423.000 44 33 585 BH lái phụ xe 15 756.936 128 76 874 BH đình sản 16 620 82 160 4 35 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
 6. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 17 BH TTTV 15.000 166 0 1 Tổng cộng 10.603.504 48 44 16.500 Nguồn: Công ty bảo hiểm Phú Thọ Từ những con số thống kê cho thấy cái nhìn sơ lược về tình hình chi bồi thường của công ty năm 2004, năm 2003 Có thể thấy rằng tỉ lệ chi bồi thường của công ty năm sau thấp hơn năm trước (42% so với 65%) rất nhiều đó là biểu đáng mừng trong công tác triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm của công ty . Nằm trong số những sản phẩm có tỷ trọng thấp song sản phẩm bảo hiểm đình sản hay sản phẩm bảo hiểm con người lạo là sản phẩm chiếm tỷ lệ chi bồi thường lớn 160% so với năm 2003 . Trong điều kiện x ã hội ngày càng phát triển như hiện nay song song với sự phát triển của nó là số vụ tai nạn hay rủi ro khách hàng gặp phải ngày càng nhiều ,đ òi hỏi công ty bảo hiểm phải có chính sách hợp lý trong công việc kinh doanh của mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty bảo hiểm cần phải đánh giá được khả năng rủi ro xảy ra trên cơ sỏ các thông tin được cung cấp trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng tham gia bảo hiểm Bảng 3: Phân tích tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh (2002-2004) Số N ăm 2002 2003 2004 TT Chỉ tiêu Doanh thu (100.000 đồng) 1 17.408 21.700 21.850 Tốc độ tăng trưởng doanh thu (%) 2 126 125 100 Tỷ lệ bồi thường (%) 3 39 44 48 Tỷ lệ chi quản lý (%) 4 17.6 18.4 17 - % Chi GD, tiếp khách, TTQC 4.6 5.6 5.2 - % Chi khác 7.3 7.0 7.0 H iệu quả kinh doanh, tỷ lệ hiệu quả kinh 5 2.400 2.300 2.800 doanh (100.000 đ) 36 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
 7. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp N ăng suất: Doanh thu/bình 6 quân 655 723 642 CB(100.000 đồng) H iệu quả bình quân cán bộ 92 77 82 Thu nhập bình quân/tháng (1.000 đồng) 7 2.5 2.9 3.0 (26LĐ) (30 LĐ) (34LĐ) Nguồn: Công ty bảo hiểm Phú Thọ Qua số liệu được tổng hợp ở các bảng trên chúng ta có thể đánh giá về tình hình kinh doanh của Công ty Bảo hiểm Phú Thọ ở một số điểm chính như sau: 1. Công ty Bảo hiểm Phú Thọ đã duy ttrì được tốc độ tăng trưởng hàng năm mặc d ù trong điều kiện cạnh tranh cao, có nhiều doanh nghiệp Bảo hiểm ra đời và hoạt động. Nhưng nhìn chung năm sau đều có doanh nghiệp thu cao hơn năm trước, điều này thể hiện ở mức độ tăng trưởng bền vững. năng suất lao động bình quân /người đạt ở mức cao. 2. Quản lý chặt chẽ, đánh giá rủi ro tốt trước khi chấp nhận Bảo hiểm việc giám định giải quyết bồi thường thoả đáng, tỷ lệ cho bồi thường đảm bảo ở mức cho phép, có hiệu quả. 3. Hiệu quả kinh doanh năm sau cao hơn năm trước thể hiện mức độ quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí Bảo hiểm, nguồn chi bồi thường và các chi phí khác thấp đảm bảo có hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm các chi phí quản lý tốt nhất. 4. Đảm bảo các nghĩa vụ nộp ngân sách với Nhà nước, đảm bảo mức thu nhập của cán bộ công nhân viên ngày càng cao, ổ n định đời sống và ngày càng phát triển. Nhìn chung Bảo Việt Phú Thọ là một doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả thực hiện tốt phương châm tăng trưởng, hiệu quả và phát triển bền vững trước mắt trong các năm tiếp theo. 37 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
 8. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM CỦA CTY BẢO HIỂM PHÚ THỌ 38 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
 9. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp CÔNG TY BẢO HIỂM PHÚ THỌ PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG TỔNG BẢO BẢO BẢO TÀI PVKH QL Đ L CHÍNH SỐ I HIỂM HIỂM HIỂM HỢP KẾ CON CHÁY PT TOÁN KỸ NGƯỜI THUẬT Tổ đại l ý huyện Đoan Tổ đại l ý huyện Phù Tổ đại lý Hùng: 15 ng ưòi Ninh: 15 ngưòi TP Việt Trì: 80 người Tổ đại l ý huy ện Hạ Tổ đại l ý huy ện Lâm Hoà: 12 người Thao: 18 ng ười Tổ đại l ý huy ện Tổ đại l ý huyện Tam Thanh Ba: 12 ngưòi Nông: 14 ngưòi Tổ đại l ý huyện Cam Tổ đại l ý huyện Khê : 15 ngưòi Thanh Thuỷ: 12 ngưòi Tổ đại l ý huy ện Yên Tổ đại l ý huyện Lập: 10 ng ưòi Thanh Sơn: 20 ng ưòi Tổ đại l ý TX Phú Thọ: 20 ngưòi 39 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B
 10. Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1. Mạng lưới khai thác của đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ tại Công ty Bảo hiểm Phú Thọ a. Hệ thống đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ được phân chia theo địa giới hành chính Theo đ ịa giới hành chính tỉnh Phú Thọ được chia thành 12 huyện thành thị, do đó công ty Bảo hiểm Phú Thọ đã tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống đại lý với số lượng đủ lớn phủ khắp các địa bàn, mạng lướp đại lý các huyện đã đáp ứng yêu cầu khai thác của Công ty Bảo hiểm. Hệ thống đại lý của Công ty Bảo hiểm Phú Thọ hiện đang sử dụng: Đại lý chuyên nghiệp phi nhân thọ, đại lý bán chuyên nghiệp, đại lý tại các cơ quan, trường học, đơn vị, xã phường… Công ty có một phòng quản lý đại lý phụ trách chung và trực tiếp tổ chức hoạt động khai thác tại phòng đại lý Bảo hiểm thành phố Việt Trì và chia ra 5 tổ với số đại lý là 80 người. Các tổ lại được chia các nhóm phụ trách theo đ ịa bàn khu vực phân công. - Phòng phục vụ khách hàng số I: Trực tiếp phụ trách hoạt động khai thác của 6 tổ đại lý của 6 huyện thị phục vụ theo các nghiệp vụ Bảo hiểm theo chức năng nhiệm vụ Công ty giao với tổng số đại lý: 84 người. Tại các huyện, thị x ã cán bộ đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ được phân công phụ trách theo cụm xã, phường từ khâu: khai thác, theo dõi khách hàng, thụ lý hồ sơ xét bồi thường và trả tiền Bảo hiểm tới khách hàng. - Phòng Bảo hiểm con người: Trực tiếp tổ chức hoạt động khai thác của đại lý Bảo hiểm tại 05 huyện với tổng số đại lý: 79 người. Được phân đều cho các huyện để thực hiện việc khai thác các nghiệp vụ Bảo hiểm và làm một số các công việc công ty giao thêm. b. H ệ thống đại lý Bảo hiểm (tổ chức) của các khối và doanh nghiệp - Số đại lý Bảo hiểm phi nhân thọ trên tại các đơn vị đều là đại lý tổ chức, hầu hết kiêm nhiệm, công tác chuyên môn chính, làm kiê, đ ại lý Bảo hiểm gọi là cộng tác viên Bảo hiểm. Những người này cũng thực hiện một số 40 SV: NguyÔn Hoµng Trung - B¶o hiÓm 43B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản