intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kiến thức cơ bản về chứng khoán.

Chia sẻ: Hoangdung Hoangdung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

3.083
lượt xem
2.472
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường chứng khoán đang trong thời vàng son, nhưng nếu không tìm hiểu và nghiên cứu thì bạn sẽ không bao giờ tồn tại được trên mãnh đất ngon này. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chứng khoán và cổ phiếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức cơ bản về chứng khoán.

 1. CHÖÙNG KHOAÙN Coå Phieáu & Thò Tröôøng Taäp 1 Haø Höng Quoác, Ph.D.
 2. CHÖÙNG KHOAÙN Coå Phieáu & Thò Tröôøng Taäp 1 Haø Höng Quoác, Ph.D.
 3. VIEÄN NGHIEÂN CÖÙU THAÙNH ÑAÏO 9561 BIXBY AVE GARDEN GROVE, CA 92841 i
 4. Saùch ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vôùi United States Copyright Office, The Library of Congress, 101 Dependent Avenue, S.E., Washington D.C., 20559-6000. ii
 5. Muïc Luïc A. Lôøi Töïa B. Muïc Luïc CHÖÔNG 1: CHÖÙNG KHOAÙN VAØ SÖÏ PHOÀN THÒNH CUÛA NEÀN KINH TEÁ CHÖÔNG 2: TÌM HIEÅU MOÄT VAØI LOAÏI CHÖÙNG KHOAÙN THOÂNG DUÏNG Coå Phieáu Thöôøng Ñaúng Quyeàn Baàu Cöû, Tr.22 Hoäi Ñoàng Giaùm Ñoác, Tr.22 Phöông Phaùp Baàu Cöû, Tr.24 Quyeàn Ñöôïc Chia Lôïi Nhuaän, Tr.26 Quyeàn Chia Coå Phaàn Môùi, Tr.27 Soá Löôïng Öu Tieân Mua, Tr.28 Giaù Trò Cuûa Quyeàn Mua, Tr.28 Coå Phieáu Bò Loaõng Giaù, Tr.29 Ñieàu Khoaûn Öu Tieân, Tr.32 iii
 6. Phaân Caáp Coå Phieáu, Tr.32 Giaù Trò Phieám Baûn, Tr.33 Giaù Trò Chuû Baûn, Tr.37 Lôïi Nhuaän Voâ Kyø, LNVK, Tr.39 Chính Saùch Phaân Phoái LNVK, Tr.40 AÛnh Höôûng Cuûa Chu Trình Phaùt Trieån, Tr.40 Nguyeân Taéc Ngoaïi Tranh, Tr.42 Tæ Leä Phaân Phoái Vaø Giöõ Laïi Lôïi Thu, Tr.44 Ñieàu Hoøa Trong Möùc Phaân Phoái, Tr.46 Lòch Trình Phaân Phoái, Tr.46 AÛnh Höôûng Sau Ngaøy Loaïi Mieãn, Tr.47 Phaân Phoái Lôïi Nhuaän Voâ Kyø Baèng Coå Phieáu, Tr.47 Lyù Do Phaân Phoái LNVK Baèng Coå Phieáu, Tr.50 Lôïi Nhuaän Voâ Kyø Hay Lôïi Thu Doanh Thöông? Tr.51 AÛnh Höôûng Ñeán Quyeàn Chæ Ñaïo, Tr.52 Luaät Caám Xaâm Phaïm Voán Ñaàu Tö, Tr.52 Lôïi Nhuaän Hieän Haønh, Tr.53 Chæ Soá GTT/LTDT1C, Tr.53 Phaân Coå Phaàn, Tr.54 Khaû Naêng Löu Hoaït, Tr.57 Nhaäp Coå Phaàn, Tr.57 Thu Mua Laïi Coå Phaàn, Tr.58 Mua Baùn Coå Phieáu, Tr.58 Thò Tröôøng Coå Phieáu, Tr.59 Thò Tröôøng Mua Baùn Coå Phieáu, Tr.60 Ñaêng Kyù Vôùi Thò Tröôøng Mua Baùn, Tr.61 Ñaïi Lyù Mua Baùn Chöùng Khoaùn Vaø Trung Gian Mua Baùn Chöùng Khoaùn, Tr.61 Yeát Giaù Coå Phieáu, Tr.62 Phieáu Chöùng Nhaän Kyù Thaùc Coå Phaàn, Tr.66 Tham Khaûo, Tr.68 iv
 7. Coå Phieáu Öu Ñaúng Ñònh Danh, Tr.75 Ñaëc Ñieåm, Tr.75 Quyeàn Baàu Cöû, Tr.76 Lôïi Nhuaän Thöôøng Kyø, LNTK, Tr.76 Meänh Giaù, Tr.78 Giaù Thò Tröôøng, Tr.78 Theå Loaïi, Tr.79 Coå Phieáu Öu Ñaúng Khaû Chænh, Tr.79 Coå Phieáu Öu Ñaúng Khaû Thu, Tr.80 Coå Phieáu Öu Ñaúng Khoâng Tích Luõy, Tr.81 Coå Phieáu Öu Ñaúng Khaû Hoaùn, Tr.81 Coå Phieáu Öu Ñaúng Khaû Döï, Tr.82 Ñieàu Khoaûn Choáng Laøm Loaõng, Tr.88 Phöông Phaùp Bình Quaân Höõu Caân, Tr.90 Phöông Phaùp Khoaù Sieát, Tr.91 Loaõng Giaù, Tr.94 Loaõng Chuû Phaàn, Tr.95 Mua Baùn Coå Phieáu Öu Ñaúng, Tr.95 Tham Khaûo, Tr.96 Traùi Phieáu Nhöõng Theå Loaïi Cuûa Traùi Phieáu.Tr.101 Traùi Phieáu Cuûa Chính Quyeàn Lieân Bang, Tr.101 Ñaëc Tính Chung, Tr.103 Traùi Phieáu Tieát Kieäm, Tr.104 Traùi Phieáu Ñieàu Chænh Laïm Phaùt, Tr.105 TP Cuûa ChQuyeàn Tieåu Bang Vaø Ñòa Phöông, Tr.106 Traùi Phieáu Ngaén Haïn, Tr.106 Traùi Phieáu Daøi Haïn, Tr.109 Ñaëc Tính Chung, Tr.112 v
 8. TP Cuûa Nhöõng Cô Quan Ñöôïc Baûo Trôï, Tr.114 Traùi Phieáu Cuûa Nhöõng Coâng Ty DThöông, Tr.116 Traùi Phieáu Quoác Teá, Tr.119 Nhöõng Theå Tính Cuûa Traùi Phieáu, Tr.121 Quyeàn Thu Hoài, Tr.121 Quyeàn Hoaùn Ñoåi, Tr.123 Phieáu Laõi Hoaëc Khoâng Phieáu Laõi, Tr.124 Ñaêng Kyù Hoaëc Khoâng Ñaêng Kyù, Tr.125 Ñieàu Chænh Laïm Phaùt, Tr.126 Giaù Thò Tröôøng, GTT, Tr.126 Lôïi Nhuaän Ñònh Kyø, LNÑK, Tr.128 Lôïi Nhuaän Hieän Haønh, LNHH, Tr.129 Lôïi Nhuaän Tôùi Cuoái Du Kyø, LNTCDK, Tr.132 Lieân Heä Giöõa LNÑK, LNHH, LNTCDK, Tr.133 Lieân Heä Nghòch Chieàu Giöõa GTT & LNHH, Tr.134 Ñöôøng Bieåu Dieãn Caáu Truùc LNHH, Tr.135 Hieåm Hoïa, Tr.137 Hieåm Hoïa Bò Giaät Nôï, Tr.138 Hieåm Hoïa Bò Hoài Voán Sôùm, Tr.138 Hieåm Hoïa Laïm Phaùt, Tr.139 Quan Heä Giöõa Hieåm Hoïa Vaø LNHH, Tr.140 Haïng Khaû Tín, Tr.140 Yeát Giaù Coâng Traùi Phieáu, Tr.143 Lôïi Nhuaän Töông Ñöông Khoâng Mieãn Thueá, Tr.144 Phaân Phoái Tôùi Thò Tröôøng, Tr.146 Trung Gian Ñaûm Nhieäm Phaân Phoái, Tr.147 Kinh Phaân Phoái, Tr.147 Traùch Nhieäm Cuûa Trung Gian Phaân Phoái, Tr.148 Thò Tröôøng Caáp 2, Tr.149 Taêng Cöôøng Khaû Tín & Khaû Naêng Löu Hoaït, Tr.149 vi
 9. Tham Khaûo, Tr.151 Tín Phieáu Kyù Thaùc Tín Phieáu Kyù Thaùc Noäi Ñòa, Tr.154 Ñöôïc Quyeàn Chuyeån Nhöôïng Hoaëc Khoâng Ñöôïc Quyeàn Chuyeån Nhöôïng, Tr.154 Coù Ñaêng Kyù Hoaëc Khoâng Coù Ñaêng Kyù, Tr.154 Thôøi Gian Du Kyø, Tr.155 Caùch Tính Lôïi Nhuaän Ñònh Kyø, Tr.155 Lôïi Nhuaän Ñònh Kyø, Tr.156 Tín Phieáu Kyù Thaùc Töông Daïng, Tr.157 Tín Phieáu Kyù Thaùc Haûi Ngoaïi, Tr.158 Tín Phieáu Kyù Thaùc Cuûa Ngaân Haøng Ngoaïi, Tr.160 Tín Phieáu Kyù Thaùc Cuûa Ngaân Haøng Tieát Kieäm, Tr.162 Hieåm Hoïa &ø Lôïi Nhuaän, Tr.162 Chöùc Naêng Cuûa Tín Phieáu Kyù Thaùc, Tr.164 Xeáp Haïng Khaû Tín, Tr.165 Thò Tröôøng Caáp 1, Tr.166 Thò Tröôøng Caáp 2, Tr.168 Phuï Chuù, Tr.170 Tín Phieáu Giao Ñoái Ñaëc Tính Cuûa Tín Phieáu Giao Ñoái, Tr.173 Du Kyø, Tr.174 Trò Giaù Giao Hoaùn, Tr.175 Laõi Nhuaän, Tr.176 Theá Chaáp, Tr.179 Thuû Tuïc Giao Hoaùn, Tr.181 Chi Phí Giao Hoaùn, Tr.182 Tín Phieáu Giao Ñoái Thö, Tr.182 Gôûi Cho Giaùm Hoä, Tr.183 Giao Hoaùn 3 Beân, Tr.184 vii
 10. Tín Phieáu Giao Ñoái Caûi Daïng, Tr.185 Tín Phieáu Giao Ñoái Vôùi Du Kyø Uyeån Chuyeån, Tr.185 TPGÑ Vôùi Laõi Suaát Uyeån Chuyeån, Tr.187 TPGÑ Vôùi Theá Chaáp Uyeån Chuyeån, Tr.187 Theá Chaáp Höõu Phieáu Ñoàng Laõi Suaát, Tr.188 Theá Chaáp Höõu Phieáu Ñoàng Laõi Nhuaän, Tr.188 Theá Chaáp Baûo Ñaõm Vôùi Taäp Hôïp Voán Taøi Trôï Ñòa OÁc, Tr.189 Thò Tröôøng Vaø Thaønh Phaàn Tham Döï, Tr.190 Nhöõng Cô Quan & Toå Chöùc, Tr.190 Toå Hôïp Ñaàu Tö, Tr.191 Ñaïi Lyù Mua Baùn Chöùng Khoaùn, Tr.191 Trung Gian Mua Baùn Chöùng Khoaùn, Tr.194 Ngaân Haøng Trung Öông, Tr.195 Tín Phieáu Thöông Maõi Ñaëc Tính Cuûa Tín Phieáu Thöông Maõi, Tr.198 Laõi Suaát Cuûa Tín Phieáu Thöông Maõi,Tr.201 Hieåm Hoïa Laõi Suaùt, Tr.201 Xeáp Haïng Khaû Tín, Tr.202 Khaû Naêng Löu Hoaït Döï Phoøng, Tr.204 Taêng Cöôøng Trình Ñoä Khaû Tín, Tr.208 TPTM Baûo Ñaûm Baèng Taøi Saûn Chæ Ñònh, Tr.210 Thò Tröôøng Tín Phieáu Thöông Maõi, Tr.212 Thaønh Phaàn Ñaàu Tö, Tr.213 Thaønh Phaàn Phaùt Haønh, Tr.213 Vai Troø Cuûa Ñaïi Lyù, Tr.215 Thò Tröôøng Caáp 2, Tr.217 Tham Khaûo, Tr.217 Haøm Phieáu Haøm Phieáu Ñoäc Cheá, Tr.222 Haøm Phieáu Ñoäc Cheá Vôùi Quyeàn Mua, Tr.226 Haøm Phieáu Ñoäc Cheá Vôùi Quyeàn Baùn, Tr.230 viii
 11. Phoå Thoâng Cuûa Haøm Phieáu Ñoäc Cheá, Tr.234 Thò Tröôøng Mua Baùn Haøm Phieáu Ñoäc Cheá, Tr.236 Haøm Phieáu Toaøn Cheá, Tr.237 Phoå Thoâng Cuûa Haøm Phieáu Toaøn Cheá, Tr.242 Haøm Phieáu Quyeàn, Tr.243 Phuï Chuù, Tr.244 CHÖÔNG 3: THUAÄT NGÖÕ ANH VIEÄT ix
 12. x
 13. CHÖÔNG 1 Chöùng Khoaùn & Söï Phoàn Thònh Cuûa Neàn Kinh Teá
 14. 2
 15. NASDAQ companies have created whole new industries; brought about breathtaking responsiblity in- novation in technology, healthcare, retailing, financial services, and other fields; and redefined the world competition. In the process, these companies have created millions of new jobs; an estimate one of every six in the U.S. economy in the first four and one-half years of 1990s. (Nasdaq, 1997) Nhôø vaøo chöùng khoaùn giôùi doanh thöông thu huùt nguoàn taøi chính caàn thieát, ngaén vaø daøi haïn, töø tay giôùi ñaàu tö ñeå duøng vaøo coâng cuoäc taïo laäp vaø phaùt trieån vaø ñieàu haønh cô sôû doanh thöông. Ñieån hình laø chæ trong voøng 5 naêm, töø naêm 1990 cho ñeán naêm 1994, soá chöùng khoaùn môùi ñöôïc ñöa ra thò tröôøng thu huùt hôn 2,716 tæ USD. Rieâng veà coå phieáu môùi, cuõng trong cuøng thôøi gian, thu huùt hôn 411.6 tæ USD.1 Trong voøng 10 naêm, töø naêm 1975 cho ñeán naêm 1984, coù hôn 2,209 coå phieáu môùi cuûa nhöõng coâng ty môùi ñöôïc ñöa ra thò tröôøng laàn ñaàu tieân (IPOs).2 Nhöõng naêm gaàn ñaây con soá cao hôn nhieàu. Chæ trong hai naêm 3
 16. COÅ PHIEÁU & THÒ TRÖÔØNG: TAÄP 1 1995 vaø 1996, con soá coå phieáu môùi cuûa nhöõng coâng ty môùi leân ñeán 1,163. Nhôø vaøo chöùng khoaùn, haøng chuïc ngaøn toå chöùc doanh thöông ñaõ töø giai ñoaïn thai ngheùn trôû neân nhöõng cô sôû to lôùn vaø ñaõ taïo coâng aên vieäc laøm cho haøng chuïc trieäu ngöôøi. Tính vaøo naêm 1995, trò giaù toång coäng cuûa 5,122 coâng ty treân NASDAQ leân ñeán 1,160 tæ USD hay laø gaáp 3.5 laàn trò giaù toång coäng cuûa NASDAQ naêm 1990. Töø thaùng 1 naêm 1990 cho ñeán thaùng 6 naêm 1991, boán ngaøn coâng ty treân NASDAQ ñaõ cung 500,000 vieäc laøm môùi (new jobs) hay laø 1/6 toång soá vieäc laøm môùi treân toaøn laõnh thoå Hoa Kyø trong cuøng thôøi gian. Trong khi neàn kinh teá Hoa Kyø chæ gia taêng vaøo khoaûng 3% moät naêm, hôn 51% toång soá nhöõng coâng ty treân NASDAQ ñaõ phaùt trieån vôùi möùc ñoä ñöôïc moâ taû laø “explosive” so treân khaû naêng taïo coâng aên vieäc laøm môùi vaø möùc doanh thu.3 Nhôø vaøo chöùng khoaùn, haøng ngaøn nhaân taøi vôùi nhöõng tö töôûng môùi hoaëc saùng taïo laï ñaõ coù cô hoäi töø tay traéng trôû neân nhöõng doanh gia giaøu coù kheùt tieáng. Bill Gate, Paul Allen, Lawrence Ellison, David Packard vaân vaân laø nhöõng thí duï ñieån hình gaàn ñaây nhaát. 100 NHAÂN VAÄT GIAØU COÙ NHAÁT HOA KYØ Theo Baùo Caùo Cuûa WallStreet Journal, 1997 TEÂN HOÏ NGHIEÄP VUÏ 1. John D. Rockefeller Daàu Hoaû 2. Cornelius Vanderbilt Vaän Taûi 3. John Jacob Astor AÙo Loâng Thuù 4. Stephen Girard Ngaân Haøng 5. Andrew Carnegie Theùp 6. Alexander Turney Stewart Cöûa Haøng 7. Frederick Weyerhaeuser Goã, Giaáy 8. Jay Gould Taøi Chính 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2