intTypePromotion=1

Kiến thức ngân hàng _ Chương 3

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
201
lượt xem
85
download

Kiến thức ngân hàng _ Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có từ xưa nhưng chú ý nhất là sau tkỷ 18 xác suất thống kê ra đời làm phát triển nhiều loại bh. (2) các loại quỹ bảo hiểm trong nền kinh tế (a) (a) quỹ dự trữ không tập trung: các dn hình thành để khắc phục rủi ro, dự trữ trong thu nhập của hộ gia đình để phòng bất trắc. quy mô loại này nhỏ, nhưng rủi ro thường lớn. (b) (b) quỹ dự trữ tập trung: do nhà nước xây đựng, trích từ ngân sách để chống các vấn đề kt-xh. (c) (c) quỹ bảo hiểm ờ các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức ngân hàng _ Chương 3

  1. chöông 3: Baûo hieåm (1) (1) nguoàn goác coù töø xöa nhöng chuù yù nhaát laø sau tkyû 18 xaùc suaát thoáng keâ ra ñôøi laøm phaùt trieån nhieàu loaïi bh. (2) caùc loaïi quyõ baûo hieåm trong neàn kinh teá (a) (a) quyõ döï tröõ khoâng taäp trung: caùc dn hình thaønh ñeå khaéc phuïc ruûi ro, döï tröõ trong thu nhaäp cuûa hoä gia ñình ñeå phoøng baát traéc. quy moâ loaïi naøy nhoû, nhöng ruûi ro thöôøng lôùn. (b) (b) quyõ döï tröõ taäp trung: do nhaø nöôùc xaây ñöïng, trích töø ngaân saùch ñeå choáng caùc vaán ñeà kt-xh. (c) (c) quyõ baûo hieåm ôø caùc coâng ty kinh doanh baûo hieåm: moät phaàn voán töï coù cuûa dn, phaàn coøn laïi do ngöôøi tham gia baûo hieåm ñoùng goùp. öu ñieåm laø ñoâng ngöôøi tham gia, ñeàn buø toå thaá lôùn. (3) (3) baûo hieåm thöông maïi haïn cheá töø hai quyõ (a), (b) laøm cho hieäu quaû chung neàn kinh teá khoâng vöôït qua ñöôïc. nhôø vaøo coäng ñoàng tham gia gaùnh chòu cho ngöôøi thòeât haïi, nhôø tính töông hoã naøy maø hình thaønh neân baûo hieåm thöông maïi (laø cam keát baûo ñaûm coù ñieàu kieän cuûa toå chöùc kt ñoái vôùi ngöôøi tham gia baûo hieåm, ñöôïc thöïc hieän thoâng quy phaân taùn ruûi ro vaø nguyeân taét töông hoã. (a) (a) caùc yeâu toá cô baûn cuûa bhtm: + chuû theå bh: laø toå chöùc coù tö caùch phaùp nhaân kinh doanh tronh lónh vöïc bh, ñöôïc khai thaùc caùc loaïi hình bh, thu phí vaø coù traùch nhieäm boài thöôøng. + ngöôøi ñöôïc bh: laø ngöôøi bình thöôøng coù ñeàu kieän mua bh, ngöôøi taïo neân ñoái töôïng bh. + ngöôøi kyù keát hôïp ñoàng bh: laø ngöôøi kyù, thanh toaøn phí bh, vaø coù traùch nhieäm ñeà phoøng ngaên ngöøa toån thaát. + ngöôøi thuï höôûng: ngöôøi nhaän boài thöôøng, trong phaïm vi cuûa hôïp ñoàng. + ñoái töôïng bh: laø taøi saûn cuûa ngöôøi sôû höõu, tính maïng thaân theå, söùc khoeõ con ngöôøi, traùch nhieäm daân söï. + ruûi ro bh: nguoàn goác (rr töï nhieân, rr kt-xh), nguyeân nhaân (rr khaùch quan, rr chuû quan), traïng thaùi (rr tónh, rr ñoäng). + toån thaát bh: haäu quaû. + giaù trò bh: laø khaùi nieäm duøng ñeå phaûn aùnh cho ñoái töôïng bh, baèng taøi saûn. + soá tieàn bh: soá tieàn cam keát ñeàn buø ôû möùc cao nhaát. + soá tieàn boài thöôøng: soá tieàn traû ôû moât tình huoáng bh saûy ra naèm trong thôøi hieäu cuûa hôïp ñoàng. toån thaát toaøn boät thì soá tieàn boài thöôøng seõ baèng soá tieàn bh. + phaïm vi bh:
  2. laø nhöõng giôùi haïn ruûi ro cho ñoái töôïng ñöôïc bh. goàm (nguyeân nhaân, thôøi gian vaø khoâng gian. + phí bh: phí thuaàn tuyù vaø phí quaûn lyù. + cheá ñoä ñaûm baûo bh: quy ñònh raøng buoäc cuûa caùc beân tham gia hôïp ñoàng. (b) (b) phaân loaïi bh thöông maïi: + theo ñoái töôïng ( ñoái töôïng laø taøi saûn, ñt laø con ngöôøi tính maïng, ñt laø traùch nhieäm daân söï) + theo phöông thöùc hoaït ñoäng (bh baét buoät, bh töï nguyeän) + theo loaïi hình lieät keâ ra? (c) (c) nhöõng kyõ thuaät phaân taùn ruûi ro trong caùc nghieäp vuï bh: xaùc ñònh treân hai yeáu toá tính chaát ruûi ro, thôøi haïn hôïp ñoàng. + kyõ thuaät phaân chia: laø caùch quaûn lyù nhaèm caân baèng thu chi cuûa töøng nghieäp vuï bh trong thôøi haïn moät naêm, ñeå ñaàu tö ngaén haïn vaø voán coù kaû naêng thanh toaùn cao,nhaèm boài thöôøng thuaän lôïi saûy ra trong naêm. coù nhöõng bh thanh toaùn coù theå keùo daøi hôn neân coù moät tæ trong trong ñaàu tö daøi haïn hôn. + kyõ thuaät toàn tích: laø caùch quaûn lyù caân baèng thu chi cuûa nghieäp vuï bh trong daøi haïn. thöïc hieän cam keát trong töông lai, phí bh tæ leä thuaän vôùi ruûi ro. dn xdöïng möùc phí aùp duïng trong suoát thôøi haïn hôïp ñoàng. (d) (d) vai troø cuûa bh thöông maïi: + bhtm taïo laäp coâng cuï döï phoøng nhaèm baûo ñaûm an toaøn cho moïi hoaït ñoäng kinh teá xh ( nhieàu ngöôøi tham gia neân quyõ tieàn teä lôùn, coù hieäu quaû trong toån thaát lôùn saûy ra). + bhtm laø chuû theå tham gia tích cöïc höõu hieäu hoaït ñoäng ñaàu tö vaøo neàn kt. (4) (4) bh xaõ hoäi laø nhu caàu khaùch quan cuûa ngöôøi lñoäng, laø quyeàn con ngöôøi ñuôïc quoác teá ghi nhaän, taát caû moïi thaønh vieân trong xh ñeàu coù quyeàn höôûng bhxh. bhxh laø moät cheá ñoä phaùp ñònh, thoâng qua ñoùng goùp cuûa ngöôøi lñoäng, söï hoã trôï cuûa nhaø nöôùc, xuaát phaùt töø lôïi ích chung cuûa xh. ôû vn: (oám ñau, thai saûn, tai naïn lñ, beänh ngheà nghieäp, höu trí, töû tuaát vaø mai taùn, y teá) (a) (a) ñoái töôïng tham gia bhxh: gaàn nhö toaøn boä ñoái vôùi bhxh baét buoät. coøn bh xh töï nguyeän do khoâng oån ñònh veà nhieàu maët ñeå tham gia bhxh baét buoäc, neân ñöôïc khuyeán khích töï nguyeän tham gia. (b) (b) ñaëc ñieåm: baét buoäc ôû caáp quoác gia, muïc tieâu an toaøn xh, khoâng nhaèm lôïi nhuaän, (c) (c) vai troø: maët xh (an toaøn xh, lôïi ích vaø haïnh phuùc nhaân daân, caûi thieän phuùc lôïi cho con ngöôøi, ñaûm baûo coâng baèng xh, taïo ñieàu kieän bình ñaúng phuï nöõ vaø nam giôùi) veà maët kinh teá (phaân phoái laïi thu nhaäp, khoaûn ñaàu tö laâu daøi cuûa nguôøi tham gia). (5) (5) quaù trình hình thaønh vaø söû duïng quyõ bhxh nguoàn thu (ngöôøi lñoäng, ngöôøi söû duïng lñoäng, nhaø nöôùc hoã trôï, thu töø khaùc nhö ñaàu tö thu laõi, vieän trôï...) chi trôï caáp ñònh kyø (6) (6) quaûn lyù bhxh nhaø nöôùc quaûn lyù, boä lñ thöông binh xh laø cô quan cuûa chính phuû qlyù.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản