Kiến thức ngân hàng _ Chương 6

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
187
lượt xem
93
download

Kiến thức ngân hàng _ Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

chương 6 quan hệ tài chính tiền tệ và tín dụng quốc tế (1) cơ sở hình thành qhtcttvtdqt: kinh tế thị trường đã làm các nước trên thế giới giao lưu kinh tế, mua bán, cho vay, thu nơ, đầu tư vốn. và các quan hệ chí trị, ngoại giao, văn hoá, xh. đã hình thành nên qhtctttdqt. tạo ra sư di chuển vốn từ nước này sang nước khác, quan hệ, trao đổi hợp tác, và phân công lđ quốc tế. ngày càng đóng vai trò quan trọng. tất cả hoạt động này đều thông qua ngân hàng thương mại...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức ngân hàng _ Chương 6

  1. chöông 6 quan heä taøi chính tieàn teä vaø tín duïng quoác teá (1) cô sôû hình thaønh qhtcttvtdqt: kinh teá thò tröôøng ñaõ laøm caùc nöôùc treân theá giôùi giao löu kinh teá, mua baùn, cho vay, thu nô, ñaàu tö voán. vaø caùc quan heä chí trò, ngoaïi giao, vaên hoaù, xh. ñaõ hình thaønh neân qhtctttdqt. taïo ra sö di chueån voán töø nöôùc naøy sang nöôùc khaùc, quan heä, trao ñoåi hôïp taùc, vaø phaân coâng lñ quoác teá. ngaøy caøng ñoùng vai troø quan troïng. taát caû hoaït ñoäng naøy ñeàu thoâng qua ngaân haøng thöông maïi khaép theá giôùi, coâng ngheä thoâng tin ñaõ laøm cho giao dòch nhanh choùnh deã daøng. (2) caùc loaïi caùn caân chuø yeáu trong thu chi quoác teá (a) (a) caùn caân thanh toaùn quoác teá: laø baûn ñoái chieáu phaûn aùnh tình hình thu chi thöïc teá cuûa moät nöôùc s vôùi nöôùc khaùc trong moât thôøi gian nhaát ñònh. noù cuõng laø heä thoáng keá toaùn ghi cheùp thu chi tieàn teä aûnh höôûng ñeán söï vaän ñoäng cuûa voán cuûa moät nöôùc so vôùi nöôùc khaùc. taøi khoaûn thöôøng xuyeân: nhöõng nghieäp vuï thöôøng xuyeân lieân quan ñeán xuaát nhaäp khaåu, dv, giao dòch ñôn phöông chuyeån nhöôïng voán moät chieàu. taøi khoaûn voán: moâ taû caùc luoàn voán di chuyeån giöõa caùc nöôùc. taøi khoaûn chi do sai leäch thoáng keâ - döï tröõ chính thöùc (döï tröõ ñeå ñieàu chænh caùn caân thanh toaùn quoác teá) (b) (b) caùn caân ngoaïi thöông: laø baûn ñoái chieáu giöõa toång giaù trò xuaát khaåu hh vôùi toång giaù trò nhaäp khaåu hh cuûa moät nöôùc sp vôùi nöôùc khaùc trong moät thôøi kyù nhaát ñònh. (c) (c) caùn caân thu chi quoác teá: laø baûng ñoái chieáu moät beân laø toång soá tieàn phaûi thu vaø beân kia laø toång soá tieàn phaûi chi do nhöõng quan heä kt phaùt sinh trong moät thôøi kyø nhaät ñònh. (d) (d) caùn caân di chuyeån tö baûn vaø tín duïng: laø baûng ñoái chieáu moät beân laø toång soá tieàn moât nöôùc cho nöôùc ngoaøi vay, toång soá tö baûn ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi vôùi beân kia (ngöôïc laïi) trong moât thôøi kyø nhaát ñònh. (e) (e) caùn caân vay nôï quoác teá:
  2. baûng ñoái chieáu toång soá tieàn moât nöôùc nô nöôùc ngoaøi vôùi toång soá tieàn nöôùc ngoaøi nôï laïi trong moât thôøi kyø nhaát ñònh. (1) (1) ngoaïi hoái vaø tyû giaù hoái ñoaùi (a) ngoaïi teä: laø tieàn cuûa quoác gia khaùc ñöôïc phaùt haønh vaø löu thoâng treân w trong nöôùc. ngoaïi teä maïnh ñöôïc töï do chuyeån ñoåi vaø coù söùc mua lôùn. (b) ngoaïi hoái: laø khaùi nieäm duøng ñeå chæ caùc phöông tieän coù giaù trò duøng trong thanh toaùn giöõa caùc nöôùc vôùi nhau. goàm (ngoaïi teä +phöông tieän thanh toaùn quoác teá ghi baèng ngoaïi teä: hoái phieáu, kyø phieáu, seùc, ñieän chuyeån tieàn, theû tín duïng, thö tín duïng cuûa ngaân haøng..., + taøi khoaûn taøi chính coù giaù trò baèng ngoaïi teä: coå phieáu traùi phieáu, traùi phieáu kho baïc, coâng traùi + vaøng, baïc, kim quyù, ñaù quyù) (b) tyû giaù hoái ñoaùi: laø söï so saùnh moái töông quan giöõa hai ñoàng tieàn vôùi nhau. bieåu thò baèng phöông phaùp giaùn tieáp: 1 ñôn vò tieàn nöôùc ngoaøi = moät löôïng tieàn trong nöôùc. pp tröïc tieáp ngöôïc laïi. cô cheá hình thaønh: ngaøy nay döïa treân cô sôû söùc mua cuûa hai ñoàng tieàn (ñoàng giaù söùc mua), tyû giaù hoái ñoaùi thaû noåi hinh thaønh do quan heä cung caàu. caùc loaïi tyû giaù: + tyû giaù ñieän hoái mua baùn ngoaïi hoái ngaân haøng chuyeån tieàn baèng ñieän, nhanh chính xaùc. tyû giaù thö hoái (ngaân haøng chuyeån tieàn baèng thö). + tyû giaù chính thöùc (nhaø nöôùc coâng boá treân cô sôû ngang giaù vaøng, duøng tham khaûo laø chính). + tyû giaù coá ñònh (phaïm vi bieán ñoäng laø X% nhaát ñònh). + tyû giaù thaû noåi töï do (töï phaùt treân thò tröôøng). + tyû giaù thaû noåi coù quaûn lyù. caên cöù theo phöông tieän thanh toaùn quoác teá: + tyû giaù sec: tyû giaù mua baùn caùc loaïi sec ngoaïi teä + tyû giaù hoái phieáu: tg mua baùn hoái phieáu baèng ngoaïi teä + tyû giaù chuyeån khoaûn: tg mua baùn ngoaïi hoái thoâng qua chuyeån khoaûn cuûa ngaân haøng + tyû giaù tieàn maët: tyû giaù mua baùn ngoaïi hoái baèng tieàn maët caên cöù vaøo thôøi ñieåm mua baùn ngoaïi hoái:
  3. + tyû giaù môû cöûa + tg ñoùng cöûa. caên cöù vaøo nghieäp vuï kinh doanh: + tyû giaù mua: tg ngaân haøng mua vaøo + tyû giaù baùn: tg ngaân haøng baùn ra. nhaân toá aûnh höôûng ñeán tyûghñ: + laïm phaùt + tình hình caùn caân thanh toaùn quoác teá (boäi chi khoâng?) + quan heä cung caàu ngoaïi teä + aûnh höôûng cuûa nhaân toá laõi suaát tín duïng. bieän phaùp ñieàu chænh tyû giaù hoái ñoaùi: chính saùch chíeât khaáu (khi tghñ taêng ngaân haøng trung öông naâng laõi suaát chieát khaáu laõi suaát tieàn gôûi taêng, thu huùt voán vay ngaén haïn chaïy vaøo trong nöôùc, laøm taêng cung ngoaïi teä, giaûm nhu caàu ngoaïi hoái, tyû giaù hñ coù xu höôùng haï. (ngöôïc laïi). ñieàu chính laõi suaát khoâng phaûi laø nhaân toá toát vì laõi suaát coù nhieàu nhaân toá khaùc taùc ñoäng). chính saùch hoái ñoaùi: ngaân haøng trung öông thoâng qua nghieäp vuï mua baùn ngoaïi hoái tröïc tieáp thay ñoåi khaû naêng cung caàu treân thi6 tröôøng. (bieän phaùp naøy chæ taïm thôøi). quyõ bình oån hoái ñoaùi: vaøng, ngoaïi teä. phaù giaù tieàn teä: do laïm phaùt, caùn aân thanh toaùn thaâm huït, khuyeán khích xuaát khaåu... naâng giaù tieàn teä: do aùp löïc caïnh tranh thöông maïi, chính saùch tieàn teä... (2) (2) thanh toaùn quoác teá laø quaù trình thöïc hieän caùc khoaûn thu chi giöõa caùc nöôùc vôùi nhau, hoaøn thaønh trao ñoåi quoác teá, caùc beân cuõng phaûi ñaït ñöïoc thoaû thuaän veà ñieàu kieän tieàn teä, ñòa ñieåm, thôøi gia vaø phöông thöùc thanh toaùn. (a) (a) ñieàu kieän thanh toaùn quoác teá: ñk tieàn teä: söû duïng ñoàng tieàn naøo? ... caùch thöùc xöû lyù khi tyû giaù hoái ñoaùi bieán ñoäng + ñk ñòa ñieåm thanh toaùn: thöïc hieän ôû ñaâu? + ñk veà thôøi gian thanh toaùn + ñk veà phöông thöùc thanh toaùn: chuyeån, nhôø thu, hay chöùng töø... (b) (b) caùc phöông tieän thanh toaùn quoác teá: hoái phieáu: tôø meänh leänh traû tieàn voâ ñieàu kieän do ngöôøi kyù phaùt yeâu caàu traû theo ñieàu kieän. hp traû ngay vaø hp coù kyø haïn, coù luaät baoû veä.
  4. seùc: laø meänh leänh traû tieàn voâ ñieàu kieän do khaùch haøng ra leänh cho ngaân haøng trích tieàn töø taøi khoaûn cuûa mình traû cho ngöôøi caàm seùc. coù coâng öôùc quoác teá baûo veä. giaáy chuyeån tieàn: laø giaáy uyû nhieäm do khaùch haøng laäp gôûi ngaân haøng yeâu caàu ngaân haøng chuyeån soá tieàn nhaát ñïinh cho ngöôøi ñöôïc höôûng taïi ñòa ñieåm nhaát ñònh. theû tín duïng: laø phöông tieän chi traû mua saém baát cöù hh naøo gaàn nhö ôû nöôùc naøo cuõng ñöôïc. (c) phöông thöùc thanh toaùn quoác teá: + chuyeån tieàn (khaùch haøng yeâu caàu ngaân haøng mình chuyeån cho khaùch haøng nhaän hay qua ngaân haøng cuûa ngöôøi nhaän) + phöông thöùc uyû thaùc thu: nhôø ngaân haøng (nhôø thu khoâng ñieàu kieän, nhôø thu coù chöùng töø nhôø thu keøm chöùng töø) + phöông thöùc thanh toaùn tín duïng chöùng töø:laø söï thoaû thuaän ngaân haøng theo yeâu caàu cuûa ngöôøi mua veà cam keát traû moät soá tieàn nhaát ñònh cho ngöôøi thö 3. + phöông thöùc giao chöùng töø traû tieàn ngay: (ngaân haøng laøm nhanh choùng) + phöông thöùc môû taøi khoaûn: ngaân haøng ghi beân nôï beân coù. (3) (3) tín duïng quoác teá k/n: vay möôïn giöõa caùc nöôùc thoâng qua chính phuû. (a) (a) caùc hình thöùc: tö nhaân, chính phuû, phi cp, toå chöùc qteá, ñaûm baûo khoâng ñbaûo, sx, phi sx, ngaén haïn, trung, daøi haïn. ngoaïi teä, tieàn quoác gia. td thöông maïi: laø quan heä tín duïng phaùt sinh treân cô sôû mua baùn hh dòch vuï giöõa caùc nhaø xuaát nhaäp khaàu vôùi nhau theo hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông. (mua baùn chòu cuûa caùc nhaø xuaát nhaäp khaåu). td ngaân haøng: ngaân haøng caáp cho nhaø xuaát nhaäp khaåu. tín duïng nhaø nöôùc: (chính phuû vôùi nhau, cp vôùi toå chöùc quoác teá, caù nhaân) ngaén, trung vaø daøi haïn)
Đồng bộ tài khoản