Kiến thức ngân hàng _ Chương 8

Chia sẻ: Nguyễn Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
184
lượt xem
79
download

Kiến thức ngân hàng _ Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

chương 8 chính sách tài chính quốc gia (A) (A) k/n là hệ thống các quan điểm chủ trương, biện pháp của nn trong việc sử dụng các công cụ tài chính tiền tệ đển tác động vào quá trình hình thành và vận động của hệ thống tài chính và qua hệ giữa chúng nhằm thực hiện những mục tiêu kt-xh đã được vạch ra trong chiến lược phát triển từng giai đoạn của đất nước. (B) (B) mục tiêu của chính sách tài chính quốc gia: + chung + mặt tiền tệ + vĩ vi mô + tài chính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiến thức ngân hàng _ Chương 8

  1. chöông 8 chính saùch taøi chính quoác gia (A) (A) k/n laø heä thoáng caùc quan ñieåm chuû tröông, bieän phaùp cuûa nn trong vieäc söû duïng caùc coâng cuï taøi chính tieàn teä ñeån taùc ñoäng vaøo quaù trình hình thaønh vaø vaän ñoäng cuûa heä thoáng taøi chính vaø qua heä giöõa chuùng nhaèm thöïc hieän nhöõng muïc tieâu kt-xh ñaõ ñöôïc vaïch ra trong chieán löôïc phaùt trieån töøng giai ñoaïn cuûa ñaát nöôùc. (B) (B) muïc tieâu cuûa chính saùch taøi chính quoác gia: + chung + maët tieàn teä + vó vi moâ + taøi chính + vai troø nn + quoác teá. + caùc quan ñieåm taøi chính quoác gia (C) (C) chính saùch ngaân saùch nhaø nöôùc: + chính saùch ñoäng vieân nguoàn thu ns + chính saùch phaân phoái söû dung nsnn + chính saùch traû nôï + chính saùch caân ñoái söû lyù boäi chi nsnn + chính saùch quaûn lyù phaân caáp nsnn (D) (D) chính saùch tieàn teä tín duïng: + tieàn teä thaét chaëc + tieàn teä nôùi loûng + quaûn lyù ngoaïi hoái ñieàu haønh tyû giaù hoái ñoaùi + chính saùch tín duïng (E) (E) chính saùch taøi chính doanh nghieäp + taïo voán vaø söû duïng voán + quaûn lyù chi phí kinh doanh + chính saùch rieân vôùi dn nhaø nöôùc. (F) (F) chính saùch baûo hieåm: + bh thöông maïi + bh xaõ hoäi.
Đồng bộ tài khoản