intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh nghiệm thu hút FDI của các nước và vận dụng vào Việt Nam - 7

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

101
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về thuế xuất nhập khẩu,Trung Quốc thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng như:máy móc ,thiết bị, bộ phận rời , vật liệu được đưa vào góp vốn liên doanh, hoặc các máy móc thiết bị, vật liệu do bên nước ngoài đưa vào khai thác dầu khí, đưa vào xây dựng phát triển năng lưọng, đường sắt, đường bộ, đưa vào các khu chế xuất… Về thủ tục hành chính,Trung Quốc phân cấp mạnh cho các địa phương về thẩm định dự án và cấp giấy phép đầu tư. Sau khi có giấy phép đầu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh nghiệm thu hút FDI của các nước và vận dụng vào Việt Nam - 7

  1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Về thu ế xuất nhập khẩu,Trung Quốc thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng như:máy móc ,thiết bị, bộ phận rời , vật liệu được đ ưa vào góp vốn liên doanh, hoặc các máy móc thiết bị, vật liệu do b ên nước ngoài đưa vào khai thác dầu khí, đ ưa vào xây dựng phát triển năng lưọng, đường sắt, đ ường bộ, đ ưa vào các khu chế xuất… Về thủ tục hành chính,Trung Quốc phân cấp mạnh cho các địa phương về thẩm đ ịnh dự án và cấp giấy phép đầu tư . Sau khi có giấy phép đầu tư,các thủ tục liên quan đến triển khai dự án được giải quiết mau lẹ. Các vấn đ ề giả phóng mặt bằng, cấp đ iện, cấp nước, giao thông, môi trường được giải quyết dứt đ iểm. Thực hiện chính sách “một cửa” để tạo đ iều kiện thu hút FDI đư ợc thuận lợi.Ngoài ra,Trung Quốc cho thời hạn hợp đồng kéo d ài hơn,có thể là 50 năm. 2.2. Inđô nêxia Inđônêxia khuyến khích đầu tư vào các dự án xuất khẩu,tiết kiệm ngoại tệ,chế biến thành phẩm và bán thành phẩm, chuyển giao công nghệ, sử dụng chuyên gia và lao động Inđônêxia. Về chính sách thuế: Đối với thuế lợi tức,nếu công ty có mức lai ròng 10 triẹu rupi trỏ xuống thì đ ánh thu ế 15%, trên 10 triệu rupi thì đ ánh thuế 25%,và trên 50 triệu rupi th ì dánh thu ế 35%.Các
  2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com khoản thu từ lai suất cho vay, cho thu ê, phí tài nguyên, phí k ỹ thuật,phí quản lí bị đánh thu ế 15%trên doanh thu. Không miễn giảm thuế doanh thu và thu ế lợi tức. Về thuế nhập khẩu: Inđônêxia có chính sách miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị ,phụ tùng được uỷ ban đầu tư phê duyệt trong danh mục quy đ ịnh. Đối với hàng xuất kh ẩu:Lai suất tín dụng phục vụ xuất khẩu là 9%/năm, trong khi lai xu ất khác là 18-24%/năm. Được ho àn trả hoặc miễn thuế nhập khẩu các nặt hàng. Công ty sản xuất hàng xuất khẩu không chỉ được phép xuất khẩu hàng của mình mà cả h àng của công ty khác. Về chính sách thị trưòng: Gần đ ây đ ể tạo môi trường cạnh tranh thuận lợi, Inđônêxia cho phép mọi ngành công nghiệp trừ các ngành trong danh mục loại trừ và trong kho ngoại quan, còn tự do trong thịo trường nội đ ịa. Inđônêxia còn dỡ bỏ các hạn chếvà thu ế đối với việc sử dụng người nước ngoài. Gần đây, nhà nước đa quy đ ịnh bất kỳ người nước ngoài nào phải đóng thuế xuất cảnh thì được khấu trừ vào thuế thu nhập. Về thủ tục hành chính:Inđônêxia thực hiện đơn giản hoá thủ tục cấp giấy phép đầu tư , đặc biệt đầu tư vào công nghiệp. 2.3. Philippin
  3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Nước n ày không h ạn chế vốn nước ngoài trong liên doanh, có thể 100% nếu dự án nằm trong khu chế xuất, và các dự án có sản phẩm xuất khẩu trên 70%. Chính phủ khuyến khích h ình thức liên doanh hơn . Về vốn góp liên doanh: Trong đại bộ phận các hoạt đọng kinh doanh, vốn đầu tư nước ngoài chiếm từ 40%trở xuống, trừ các trường hợp đ ặc biệt dược uỷ ban đầu tư cho phép. Về chính sách thuế: Philippin đ ánh thu ế lợi tức 35%; các doanh nghiệp đ ầu tư vào nghành m ũi nhọn được miễn thuế 4 năm. Các doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, phụ tùng thiết bị. Philippin đa quyết đ ịnh áp dụng chính sách miễn thu ế nhập khẩu đối với máy móc thiết bị đưa vào các khu chế xuất và cảng tự do và một số lĩnh vực có thể lựa chọn do các luật đặc biệt điều chỉnh. Về quản lý ngoại hối, to àn bộ thu nhập và lai phát sinh từ kinh doanh đ • đăng ký ở ngân hàng trung ương đ ược phép chuyển ra n ước ngoài. Vấn đ ề về đất và lao động, hiến pháp của Philippin hạn chế quyền sử dụng đất. Đất đai và tài nguyên liên doanh phải thuộc sở hữu của người Philippin ít nhất là 60% Các công ty liên doanh h ạn chế thuê lao động nư ớc ngo ài họ chỉ được thuê ngưới nước ngoài tối đa là 5 n ăm để làm việc như: kiểm soát viên, kỹ thuật viên, cố vấn. Nếu kéo dài thời gian phải xin phép uỷ ban đầu tư quốc gia.
  4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Về thủ tục hành chính, nước này đ ơn giản hoá thủ tục h ành chính, đảm bảo cấp giấy phép đ ầu tư nhanh gọn, không phiền hà cho các đ ối tác nước ngoài, thực hiện nghiêm chỉnh các qui chế về hành chính. 2.4. Thái Lan Chính phủ Thái Lan khuyến khích các nh à đầu tư hợp tác với các cơ quan nhà nước khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, các dự án sử dụng nhiều lao động, xuất khẩu lao động, xuất khẩu sản phẩm, sử dụng nguyên liệu thô của Thái Lan, thay thế hàng nh ập khẩu đuợc nhà nước ưu tiên. Tỷ lệ góp vốn liên doanh không thành điều kiện bắt buộc. Tuy nhiên các dự án cho phép Thái Lan góp vốn trên 50% thì u ỷ ban đầu tư cấp chứng chỉ bảo lanh. Về thuế lợi tức, đ ánh thu ế 30% vào các công ty và đ ối tác có đ ăng ký tại thị trường chứng khoán của Thái Lan và đánh thuế 35% vào các công ty và các đối tác khác. Tu ỳ từng dự án m à có thể được miễn giảm thuế lợi tức từ 3-8 năm kể từ khi có lãi. Về thuế nhập khẩu, các doanh nghiệp được miễn giảm 50% thuế nhập khẩu vào mà Thái Lan chưa sản xuất được. Về chính sách xuất khẩu, các doanh nghiệp sản xuất h àng xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu vật tư, phụ tùng, các chi tiết tạm nhập tái xuất, được miễn hoặc giảm thuế
  5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com lợi tích 5%. Các doanh nghiệp trong khu vực chế xuất được miễn thuế nhập khẩu đối với vât tư . Về quản lý ngoại hối, nh à đ ầu tư được chuyển ra nước ngoài các thu nhập, lợi nhuận, nh ưng có thể bị hạn chế trong trường hợp để cân đối tình hình thu-chi. Trong trường hợp hạ chế này thì cũng được chuyển ít nhất 15%/ năm so với tổng vốn đem vào Thái Lan. Việc sở hữu đất đ ai được qui định riêng cho từng loại công ty. Mỗi công ty được sở hữu bao nhiêu đ ất đ ai do luật qui định. Công nhân lành nghề, kỹ thuật viên và gia đ ình họ được phép vào Thái Lan làm việc. Uỷ ban đầu tư chịu trách nhiệm xem xét. Thái Lan đ a nhiều lần cải tiến thủ tục cấp giấy phép; thủ tục triển khai theo dự án theo hướng khuyến khích các nh à đầu tư nước ngoài. 2.5. Malaixia. Trong chiến lược thu hút FDI, Malaixia rất coi trọng vai trò cuả các công ty xuyên quốc gia, gắn lợi ích cho công ty n ày với lợi ích của Malaixia. Hiện có khoảng 1000 công ty xuyên quốc gia của trên 50 nư ớc đ ang ho ạt động ở Malaixia. Bên cạnh đó, chính phủ có thực hiện chế độ ưu đai cho một số ngành có qui mô nhỏ tự cấp cho đồn điền, ưu đai cho các công ty áp dụng cơ cấu sở hữu của tư bản cổ phần hoặc áp dụng kỹ thuật công nghệ cao.
  6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Malaixia chủ trương miễn thuế nhấp khẩu đối với máy móc thiết bị cho các khu ch ế xuất và các dự án hướng vào xuất khẩu. Malaixia áp dụng chính sách đào tạo lao động theo yêu cầu của chủ đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động. Gần đ ây, nước n ày có qui định, các nhà chuyên môn, chuyên gia quản lý và kỹ thuật đóng thu ế thu nhập th ì không phải trả thuế sử dụng nhân công nước ngoài. Mọi thủ tục tạo nên sự phiền hà về đầu tư nước ngo ài d ần dần được loại bỏ và thay vào đ ó là cơ chế, thủ tục nhanh, gọn, thông thoáng và hiệu quả. Nhờ vậy, dòng FDI vào Malaixia ngày càng tăng lên trong những năm gần đây và một vài năm tới. Chương 3: Những định hướng và giải pháp thu hút FDI ở nước ta I. Định hướng thu hút FDI 1.1.Tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của chủ trương thu hút FDI Một hệ thống quan đ iểm nhất quán trong việc tổ chức và hoạch định chính sách thu hút FDI vào Việt Nam trong những năm tới đang là vấn đ ề cấp bách. Cho đến nay, mặc dù Đảng và nhà nước ta da có quan điểm rõ ràng về vai trò của FDI, coi vốn trong nước là quyết định, vốn nước ngoài là quan trọng. Tuy nhiên, quan đ iểm rõ ràng ch ưa được thể hiện thật sự nhất quán trong tổ chức và chính sách thu hút vốn FDI. Chính vì thế việc quán triệt trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương chưa thật đầy đủ,
  7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com dẫn đ ến tình trạng thiếu sự nhất quán trong việc triển khai thực hiện thu hút nguồn vốn này. Do đó, tiếp tục khẳng định tính đúng đắn của chủ trương thu hút vốn đầu tư nư ớc ngoài và cần thiết phải khai thác đ ến mức tối đa nguồn vốn n ày đ ể thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xa hội ở Việt Nam đ ầu thế kỉ 20 trong khi nguồn vốn trong nước còn có hạn. 1.2. Tập trung thu hút FDI vào những ngành, nghề, lĩnh vực có lợi thế so sánh của nước ta với các nước khác Nhà nước ta cần hướng vốn FDI vào những ngành, ngh ề, lĩnh vực sản xuất hàng hoá và d ịch vụ có lợi thế như nuôi trồng thuỷ hải sản, du lịch, thuỷ điện, đồng thời tập trung vốn FDI vào những ngành có công nghệ tiên tiến, có tỉ lệ xuất khẩu cao; còn những ngành ít vốn, công nghệ thấp th ì huy động chủ yếu vốn đ ầu tư trong nước, nếu có liên doanh thì bên Việt Nam là đối tác chính. 1.3. Khuyến khích các nhà đầu tư bỏ vốn vào khắc phục dần sự chênh lệch giữa các vùng lanh thổ Về khắc phục dần sự chênh lệch giữa các vùng lanh thổ, chúng ta cần khuyến khích các nhà đầu tư bỏ vốn vào các khu vực đ ịa bàn còn đang gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng, đ iều kiện thiên nhiên không thuận lợi như miền Trung, miền núi phía Bắc, vùng sâu, vùng xa… Khi cần thiết, Chính Phủ phải huy động thêm cả vốn trong nước, chấp
  8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nhận thu hồi vốn chậm, lai suất thấp đ ể xây dựng một số điểm kinh tế cho các khu vực như khu công nghiệp Dung Quất( Quảng Ngai), nhà máy thu ỷ điện Yaly( Tây Nguyên), nhà máy thu ỷ đ iện Tà Bú( Sơn La),… 1.4. Chuyển đối tác đầu tư Việt Nam cần tập trung tăng cường hợp tác trực tiếp với các nước phát triển có tiềm lực kinh tế mạnh, các công ty đ a quốc gia, các tập đoàn lớn trên thế giới để tranh thủ được công nghệ “gốc”; tiếp cận với cách quản lý hiện đại, tạo điều kiện cho Việt Nam hội nhập vào thị trường quốc tế. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải chú ý thu hút các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước ngoài vì đó là doanh nghiệp năng động, thích ứng nhanh với những biến động của thị trư ờng, phù hợp với đối tác Việt Nam về khả năng góp vốn, n ăng lực tiếp thu công nghệ, kinh nghiệm quản lý và tạo nhiều điều kiện việc làm. 1.5. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với đầu tưe trực tiếp nước ngoài Tiếp tục cải cách hành chính, xây d ựng Nh à n ước pháp quyền xa hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với đầu tư trực tiếp n ước ngoài. Cần xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ với các bộ tổng hợp, các bộ quản lý các ngành, UBND tỉnh trong việc quản lý hoạt động đ ầu tư nước ngoài theo đúng th ẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan qu ản lý Nh à nư ớc. Cần triệt để và
  9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com kiên quyết hơn trong việc quy đ ịnh rõ ràng minh bạch các thủ tục hành chính ở m ọi khâu, mọi cấp, công khai các quy trình, thời hạn, trách nhiệm xử lý các thủ tục hành chính nhằm tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ và cải cách hành chính trong lĩnh vực đầu tư nước n goài. II. Giải pháp thu hút FDI 2.1. Mở rộng hình thức thu hút FDI Ngoài các hình thức đầu tư FDI như luật Đầu tư h iện nay quy đ ịnh, để tăng cường thu hút FDI hơn nữa chúng ta có thể áp dụng các h ình thức sau: Công ty cổ phần trong nước có vốn đ ầu tư n ước ngoài. Đây là loại hình công ty - phổ biến trên thế giới và được áp dụng ở nhiều nước Đông Nam á. So với công ty trách nhiệm hữu hạn, loại h ình này có nhiều lợi thế về huy động vốn và giảm rủi ro. Do đó Nhà nước ta cần phải có hệ thống văn bản pháp quy quy định về loại h ình thu hút FDI này. Cổ phần hoá các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo ý kiến của các - nhà đầu tư , luật đầu tư quy đ ịnh donh nghiệp liên doanh không được phép huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, chứng khoán là quá cứng nhắc và gây bất lợi cho phía Việt Nam. Vì vậy Nh à nước ta nên có nh ững quy định cụ thể về loại hình này
  10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nhằm tạo đ iều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mua cổ phần, nộp tỉ lệ góp vốn của phía Việt Nam. Nhà đầu tư tự do lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp với các yêu cầu của m ình. - 2.2. Cải tiến quy chế đầu tư vào các khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam Để thu hút mạnh hơn nữa các dự án FDI vào các khu công nghiệp và khu chế xuất. Cụ thể: Giảm giá thuê đất trong các khu công nghiệp và khu ch ế xuất để đ ảm bảo cho - các chủ đầu tư có lợi, thúc đẩy họ đầu tư vào các khu công nghiệp, khu chế xuất. Nhà nước phải đ ầu tư đồng bộ để xây dựng kết cấu hạ tầng ngo ài hàng rào khu - công nghiệp, khu chế xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh dôanh của các dự án FDI. Cần xác định rõ số lượng các lệ phí và phí mà chủ đầu tư phải có trách nhiệm - chi trả, cũng như mức thu của từng loại lệ phí. Tránh tình trạngthu lệ phí quá nhiều, chồng chéo, quá nhiều tổ chức, cơ quan thu lệ phí. Quy ho ạch khu công nghiệp, khu chế xuất phải đảm bảo sự phát triển lâu d ài - của doanh nghiệp. Do đ ó, diện tích đ ất sử dụng cho mỗi dự án phải phù hợp trước mắt, cũng như phát triển lâu dài của dự án.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2