intTypePromotion=1

Kỹ thuật cao áp - Chương 5

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
88
lượt xem
36
download

Kỹ thuật cao áp - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THIẾT BỊ CHỐNG SÉT 5-1 YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỐNG SÉT 5 -2 CHỐNG SÉT ỐNG (PT) 5. 3 CHỐNG SÉT VAN 5-1 YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỐNG SÉT 1/ Định nghĩa Thiết bị chống sét là thiết bị được ghép song song với thiết bị điện để bảo vệ chống quá điện áp khí quyển. Khi xuất hiện quá điện áp: phóng điện, giảm trị số quá điện áp đặt lên cách điện của thiết bị Khi hết quá điện áp: tự động dập tắt hồ quang của dòng điện xoay chiều, khôi phục trạng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật cao áp - Chương 5

 1. CHÆÅNG V: THIÃÚT BË CHÄÚNG SEÏT 5-1 YÃU CÁÖU ÂÄÚI VÅÏI THIÃÚT BË CHÄÚNG SEÏT 5 -2 CHÄÚNG SEÏT ÄÚNG (PT) 5. 3 CHÄÚNG SEÏT VAN
 2. 5-1 YÃU CÁÖU ÂÄÚI VÅÏI THIÃÚT BË CHÄÚNG SEÏT 1/ Âënh nghéa Thiãút bë chäúng seït laì thiãút bë âæåüc gheïp song song våïi thiãút bë âiãûn âãø baío vãû chäúng quaï âiãûn aïp khê quyãøn. Khi xuáút hiãûn quaï âiãûn aïp: phoïng âiãûn, giaím trë säú quaï âiãûn aïp âàût lãn caïch âiãûn cuía thiãút bë Khi hãút quaï âiãûn aïp: tæû âäüng dáûp tàõt häö quang cuía doìng âiãûn xoay chiãöu, khäi phuûc traûng thaïi laìm viãûc bçnh thæåìng cho thiãút bë vaì chênh noï
 3. 2/ Caïc yãu cáöu âäúi våïi thiãút bë chäúng seït: + Coï âæåìng âàût tênh Vän - giáy nàòm tháúp hån âæåìng âàût tênh Vän - giáy cuía caïch âiãûn thiãút bë. U TB chäúng seït + Khäng coï sæû giao cheïo nhau cuía hai âæåìng âàûc tênh Caïch âiãûn + Coï khaí nàng tæû dáûp tàõt häö quang cuía doìng âiãûn xoay chiãöu mäüt caïch nhanh choïng. t + Coï mæïc âiãûn aïp dæ tháúp hån so våïi mæïc caïch âiãûn cuía thiãút bë âiãûn âæåüc noï baío vãû. + Thiãút bë chäúng seït khäng âæåüc laìm viãûc (phoïng âiãûn) khi coï quaï âiãûn aïp näüi bäü.
 4. 5 -2 CHÄÚNG SEÏT ÄÚNG (PT) Âæåìng dáy 1/ Cáúu taûo: S2 Äúng sinh khê Âiãûn cæûc thanh Âiãûn cæûc hçnh xuyãún S1 S1: khe håí trong hay khe håí dáûp häö quang S2: khe håí ngoaìi, coï taïc duûng caïch ly thán äúng våïi âæåìng dáy
 5. 2/ Nguyãn lyï laìm viãûc Khi coï quaï âiãûn aïp, caí hai khe håí seî phoïng âiãûn, doìng âiãûn seït âæåüc thaïo xuäúng hãû thäúng näúi âáút. Sau khi hãút doìng âiãûn xung kêch seî coï doìng âiãûn ngàõn maûch chaûm âáút âi qua chäúng seït äúng Doìng ngàõn maûch åí âiãûn aïp cuía maûng âiãûn seî âæåüc càõt nhåì aïp suáút cao trong chäúng seït äúng do váût liãûu tæû sinh khê taûo ra, thäøi häö quang vãö phêa âáöu håí cuía chäúng seït äúng.
 6. 3/ Âàûc âiãøm Sæû biãún thiãn cuía âiãûn aïp khi chäúng seït laìm viãûc nhæ hçnh veî: (1) Âàûc tênh vän-giáy U (1) (3) (2) Âiãûn aïp dæ trãn chäúng seït äúng (3) Soïng tåïi Âäü daìi cuía khe håí ngoaìi S2 âæåüc choün theo âiãöu kiãûn phäúi håüp caïch âiãûn (2) t Khe håí trong quyãút âënh khaí nàng dáûp häö quang. Giåïi haûn dæåïi: trong äúng cáön âuí aïp suáút khê nghéa laì doìng âiãûn phaíi låïn hån mäüt giaï trë naìo âoï Giåïi haûn trãn: khäng gáy aïp suáút cao laìm hoíng äúng nghéa laì doìng âiãûn phaíi nhoí hån mäüt giaï trë naìo âoï
 7. Khi chäúng seït laìm viãûc nhiãöu láön, cháút sinh khê bë hao moìn, thán äúng seî räùng hån, læåüng khê sinh ra seî khäng âuí dáûp tàõt âæåüc häö quang. Vç váûy, ngæåìi ta quy âënh nãúu âæåìng kênh trong cuía äúng tàng quaï 20 ÷ 25% so våïi ban âáöu thç chäúng seït xem nhæ máút taïc duûng. Trong thæûc tãú coï hai loaûi chäúng seït äúng: Loaûi Phibrä-bakãlêt: coï buäöng dæû træî khê Loaûi cháút deío viniplast: coï khaí nàng sinh khê täút hån nãn khäng cáön buäöng dæû træî khê.
 8. 4. ÆÏng duûng Chäúng seït äúng âæåüc duìng chuí yãúu âãø baío vãû chäúng seït cho âæåìng dáy taíi trãn khäng cáúp âiãûn aïp tæì 35kV tråí xuäúng (khäng treo dáy chäúng seït). viãûc xaïc âënh doìng âiãûn ngàõn maûch taûi chäù âàût chäúng seït ráút khoï khàn do chãú âäü váûn haình cuía hãû thäúng âiãûn luän thay âäøi,nãn hiãûn nay ngæåìi ta thæåìng thay thãú chäúng seït äúng bàòng khe håí baío vãû phäúi håüp våïi thiãút bë tæûû âäüng âoïng làûp laûi (TÂL).
 9. 5.3 CHÄÚNG SEÏT VAN 1/ Cáúu taûo: Âãûm Mica (1) (2) Âiãûn cæûc Khe håí phoïng âiãûn 1: Khe håí phoïng âiãûn (3) 2: Âiãûn tråí song song 3: Âiãûn tråí phi tuyãún
 10. 5.3 CHÄÚNG SEÏT VAN 1/ Cáúu taûo: 1-Cực bắt dây nối nguồn 2.Nắp và đệm trên 3.Lò xo 4.Khe hở phóng hồ quang 5.Điện trở vi lít 6.Vỏ sứ 7.Nắp và đệm dưới 8.Cực bắt dây nối đất 9.Bách bắt xà
 11. 2/ Nguyãn lyï laìm viãûc Khi coï quaï âiãûn aïp seït, chuäùi khe håí phoïng âiãûn, váût liãûu vilêt giaím âiãûn tråí xuäúng ráút nhoí khi coï âiãûn aïp låïn, do âoï doìng âiãûn seït dãù daìng taín ráút nhanh xuäúng âáút. Sau khi taín doìng seït seî coï doìng ngàõn maûch xoay chiãöu âi qua CSV, doìng âiãûn naìy goüi laì doìng âiãûn kãú tuûc. Do âiãûn aïp âàût trãn CSV giaím nãn âiãûn tråí vilêt tàng lãn âãún giaï trë ráút låïn, haûn chãú doìng âiãûn kãú tuûc, taûo âiãöu kiãûn cho viãûc dáûp tàõt häö quang âæåüc dãù daìng.
 12. 3/ Âàûc âiãøm - Giaï trë âiãûn aïp cæûc âaûi åí táön säú cäng nghiãûp maì chäúng seït van coï thãø dáûp tàõt häö quang cuía doìng âiãûn kãú tuûc goüi laì âiãûn aïp häö quang - Âãø tàng cæåìng khaí nàng taín doìng âiãûn seït, ngæåìi ta duìng biãûn phaïp tàng âæåìng kênh táúm âiãûn tråí. - Sæû laìm viãûc cuía chäúng seït van bàõt âáöu tæì viãûc choüc thuíng caïc khe håí phoïng âiãûn vaì kãút thuïc bàòng viãûc dáûp tàõt häö quang cuía doìng âiãûn kãú tuûc ngay taûi khe håí. - Âãø âàûc tênh Vän - giáy cuía chäúng seït van âæåüc bàòng phàóng hån ngæåìi ta duìng nhiãöu khe håí gheïp näúi tiãúp nhau.
 13. 4/ ÆÏng duûng * Coï hai loaûi chäúng seït van: Chäúng seït van thæåìng : Loaûi (PBC, PBΠ): duìng baío vãû cho traûm biãún aïp âãún 35kV Loaûi (PBBM): duìng baío vãû cho maïy phaït âiãûn (do coï âiãûn aïp dæ nhoí hån 2 loaûi trãn) Chäúng seït van tæì (PBMT, PBM): duìng cho cáúp âiãûn aïp cao hån.(dáûp tàõt häö quang nhåì taïc duûng cuía tæì træåìng) Chäúng seït van duìng âãø baío vãû chäúng soïng quaï âiãûn aïp truyãön vaìo traûm hoàûc nhaì maïy âiãûn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản