intTypePromotion=3

Kỹ thuật cao áp : Nối đất trong hệ thống điện

Chia sẻ: Asgfkj Aslfho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
377
lượt xem
131
download

Kỹ thuật cao áp : Nối đất trong hệ thống điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm chung: Tác dụng của nối đất là để tản dòng điện và giữ mức điện thế thấp trên các vật được nối đất. Trong hệ thống điện có ba loại nối đất khác nhau: Nối đất làm việc: nhiệm vụ của loại nối đất này là đảm bảo sự làm việc bình thường của thiết bị hoặc của một số bộ phận của thiết bị theo chế độ làm việc đã được quy định sẵn. Loại nối đất này gồm có nối đất điểm trung tính máy biến áp trong hệ thống có điểm trung tính nôí...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật cao áp : Nối đất trong hệ thống điện

  1. Kü thuËt cao ¸p. Bé m«n: N¨ng l−îng ®iÖn Ch−¬ng VI Nèi ®Êt trong hÖ thèng ®iÖn § 6-1. Kh¸i niÖm chung: T¸c dông cña nèi ®Êt lµ ®Ó t¶n dßng ®iÖn vµ gi÷ møc ®iÖn thÕ thÊp trªn c¸c vËt ®−îc nèi ®Êt. Trong hÖ thèng ®iÖn cã ba lo¹i nèi ®Êt kh¸c nhau: Nèi ®Êt lµm viÖc: nhiÖm vô cña lo¹i nèi ®Êt nµy lµ ®¶m b¶o sù lµm viÖc b×nh th−êng cña thiÕt bÞ hoÆc cña mét sè bé phËn cña thiÕt bÞ theo chÕ ®é lµm viÖc ®· ®−îc quy ®Þnh s½n. Lo¹i nèi ®Êt nµy gåm cã nèi ®Êt ®iÓm trung tÝnh m¸y biÕn ¸p trong hÖ thèng cã ®iÓm trung tÝnh n«Ý ®Êt, nèi ®Êt cña m¸y biÕn ¸p ®o l−êng vµ cña kh¸ng ®iÖn dïng trong bï ngang trªn c¸c ®−êng d©y t¶i ®iÖn ®i xa. Nèi ®Êt an toµn (b¶o vÖ) : cã nhiÖm vô ®¶m b¶o an toµn cho ng−êi khi c¸ch ®iÖn bÞ h− háng, thùc hiÖn nèi ®Êt an toµn b»ng c¸ch ®em nèi ®Êt mäi bé phËn kim lo¹i b×nh th−êng kh«ng mang ®iÖn (vá m¸y, thïng m¸y biÕn ¸p, m¸y c¾t ®iÖn, c¸c gi¸ ®ì kim lo¹i, ch©n sø...). Khi c¸ch ®iÖn bÞ h− háng, trªn c¸c bé phËn nµy sÏ xuÊt hiÖn ®iÖn thÕ nh−ng do ®· ®−îc nèi ®Êt nªn gi÷ ®−îc møc ®iÖn thÕ thÊp... do ®ã ®¶m b¶o an toµn cho ng−êi khi tiÕp xóc víi chóng. Nèi ®Êt chèng sÐt: Nèi ®Êt chèng sÐt nh»m t¶n dßng ®iÖn sÐt trong ®Êt( khi cã sÐt ®¸nh vµo cét thu sÐt hoÆc trªn ®−êng d©y) ®Ó gi÷ cho ®iÖn thÕ t¹i mäi ®iÓm trªn th©n cét kh«ng qu¸ lín... do ®ã h¹n chÕ ®−îc c¸c phãng ®iÖn ng−îc tíi c«ng tr×nh cÇn b¶o vÖ. MÆc dÇu hai lo¹i trªn kh«ng liªn quan nhiÒu ®Õn ph¹m vi cña gi¸o tr×nh n¸y nh−ng còng cÇn tr×nh bµy s¬ l−îc bëi v× chóng cã dïng chung mét sè c«ng thøc vµ ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n vµ ®«i khi cïng mét bé phËn nèi ®Êt ®ång thêi lµm nhiÖm vô cña nhiÒu lo¹i ®Êt kh¸c nhau. BÊt kú lo¹i nèi ®Êt nµo còng ®Òu cã c¸c ®iÖn cùc ch«n trong ®Êt vµ ®−îc nèi víi vËt cÇn ®−îc nèi ®Êt. §iÖn cùc th−êng dïng lµ lo¹i cäc s¾t ch«n th¼ng ®øng hoÆc thanh dµi ®Æt n»m ngang trong ®Êt. Trong tr−êng hîp tæng qu¸t, s¬ ®å thay thÕ cña nèi ®Êt gåm ®iÖn trë t¸c dông r vµ ®iÖn c¶m L cña b¶n th©n ®iÖn cùc ( lÊy theo ®¬n vÞ dµi), ®iÖn trë t¶n R cña m«i tr−êng ®Êt xung quanh ®iÖn cùc vµ ®iÖn dung C cña ®iÖn cùc ®èi víi n¬i cã thÕ b»ng kh«ng cña ®Êt. Trong mäi tr−êng hîp ®Òu cã thÓ bá qua ®iÖn trë t¸c dông r v× nã rÊt bÐ so víi trÞ sè H×nh6 -1 ®iÖn trë t¶n, ®ång thêi còng kh«ng cÇn xÐt ®Õn L I S¬ ®å thay thÕ cña nèi ®Êt. phÇn ®iÖn dung C v× ngay c¶ trong tr−êng hîp http://www.ebook.edu.vn 1 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn.
  2. Kü thuËt cao ¸p. Bé m«n: N¨ng l−îng ®iÖn sãng xung kÝch, dßng ®iÖn dung còng rÊt nhá so víi dßng ®iÖn qua ®iÖn trë t¶n. C¸c tham sè con t¹i ( L, R) phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè vµ t¸c dông cña chóng còng tuú thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn tÝnh to¸n cô thÓ. NÕu thay thÕ ®iÖn trë t¶n R b»ng ®iÖn dÉn g ⎛ 1 ) th× s¬ ®å thay thÕ − l lµ chiÒu dµi cña ®iÖn cùc theo ®¬n vÞ dµi cña ®iÖn cùc ⎜ g = ⎝ Rl ®¬n gi¶n cña nèi ®Êt sÏ cã d¹ng tham sè ph©n bè ( h×nh 6-1). Khi dßng ®iÖn ®i vµo bé phËn nèi ®Êt vµ nÕu tèc ®é biÕn thiªn cña dßng ®iÖn theo thêi gian rÊt lín th× trong thêi gian ®Çu ®iÖn c¶m sÏ ng¨n c¶n kh«ng cho dßng ®iÖn ®i tíi c¸c phÇn cuèi cña ®iÖn cùc khiÕn cho ®iÖn ¸p ph©n bè kh«ng ®Òu... trong thêi gian vÒ sau ¶nh h−ëng cña ®iÖn c¶m mÊt dÇn vµ ®iÖn ¸p sÏ ph©n bè ®Òu ®Æn h¬n. Thêi gian cña qu¸ tr×nh qu¸ ®é nãi trªn phô thuéc bµo h»ng sè thêi gian T ≡ Lgl 2 (6-1) 1 ). ( T tû lÖ víi trÞ sè ®iÖn c¶m tæng Lt vµ ®iÖn dÉn tæng gl = cña ®iÖn cùc R Tõ biÓu thøc (6-1) cho thÊy, khi dßng ®iÖn t¶n trong ®Êt lµ dßng ®iÖn 1 chiÒu hoÆc xoay chiÒu tÇn sè c«ng nghiÖp, ¶nh h−ëng cña L kh«ng ®¸ng kÓ vµ bÊt kú h×nh thøc nèi ®Êt nµo ( th¼ng ®øng hoÆc n»m ngang) còng ®Òu biÓu thÞ bëi trÞ sè ®iÖn trë t¶n. Khi dßng ®iÖn t¶n trong ®Êt lµ dßng ®iÖn sÐt, tham sè biÓu thÞ cña nèi ®Êt tuú thuéc vµo t−¬ng quan gi÷a h»ng sè thêi gian T vµ thêi gian ®Çu sãng dßng ®iÖn. Khi T < τ ds th× tíi lóc cÇn xÐt (khi dßng ®iÖn ®¹t trÞ sè cùc ®¹i) qu¸ tr×nh qu¸ ®é ®· kÕt thøc vµ nèi ®Êt thÓ hiÖn nh− mét ®iÖn trë t¶n. Tr−êng hopù nµy øng víi c¸c h×nh thøc nèi ®Êt dïng cäc hoÆc thanh ngang cã chiÒu dµi kh«ng lín l¸m ... vµ ®−îc gäi lµ nèi ®Êt tËp trung. NÕu ®iÖn cùc dµi, h»ng sè thêi gian cã thÓ ®¹t tíi møc τ ds vµ t¹i thêi ®iÓm dßng ®iÖn ®¹t trÞ sè cùc ®¹i, qu¸ tr×nh qu¸ ®é ch−a kÕt thóc vµ nh− ®· ph©n tÝch vÌ t¸c dông cña ®iÖn c¶m, nèi ®Êt sÏ thÓ hiÖn nh− mét tæng trë Z cã trÞ sè rÊt lín so víi trÞ sè ®iÖn trë t¶n. Tr−êng hîp nµy ®−îc gäi lµ nèi ®Êt ph©n bè dµi. §iÖn trë t¶n cña nèi ®Êt phô thuéc vµo kÝch th−íc h×nh häc, c¸ch bè trÝ ®iÖn cùc vµ phô thuéc ®Æc tÝnh dÉn ®iÖn cña nèi ®Êt biÓu thÞ bëi trÞ sè ®iÖn trë suÊt cña nã. Ngoµi ra cßn ph©n biÖt trÞ sè ®iÖn trë t¶n xoay chiÒu ( R hoÆc R ) vµ ®iÖn trë t¶n xung kÝch ( Rxk). §iÖn trë t¶n xoay chiÒu dïng trong c¸c tÝnh to¸n vÒ nèi ®Êt lµm viÖc vµ nèi ®Êt an toµn, trong tr−êng hîp nµy do mËt ®é dßng ®iÖn t¶n trong ®Êt bÐ nªn c−êng ®é ®iÖn tr−êng trong ®Êt ( E = iρ; − mËt ®é dßng ®iÖn ; ρ − ®iÖn trë suÊt cña ®Êt) ch−a ®¹t tíi møc ®Ó cã thÓ g©y nªn phãng ®iÖn trong ®Êt. http://www.ebook.edu.vn 2 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn.
  3. Kü thuËt cao ¸p. Bé m«n: N¨ng l−îng ®iÖn §èi víi nèi ®Êt chèng sÐt, v× mËt ®é dßng ®iÖn sÐt t¶n trong ®Èt rÊt lín, tr−êng t¨ng cao vµ dÉn ®Õn qu¸ tr×nh phãng ®iÖn trong ®Êt,... t−¬ng ®−¬ng víi viÖc t¨ng kÝch th−íc ®iÖn cùc vµ t¨ng ®iÖn dÉn cña ®Êt khiÕn cho ®iÖn trë t¶n xung kÝch ( Rxk) cã trÞ sè thÊp h¬n so víi ®iÖn trë t¶n xoay chiÒu. §Êt lµ mét m«i tr−êng rÊt phøc t¹p vµ kh«ng ®ång nhÊt vÒ thµnh phÇn còng nh− vÒ cÊu t¹o. C¸c phÇn cÊu thµnh chñ yÕu cña ®Êt gåm c¸c h¹t nhá gèc h÷u c¬ hoÆc v« c¬ vµ n−íc. §iÖn dÉn cña ®Êt ë tr¹ng th¸i kh« còng nh− cña n−íc nguyªn kh«ng ®¸ng kÓ. Nh−ng nÕu trong ®Êt cã c¸c lo¹i muèi, axÝt chóng sÏ hoµ tan thµnh dung dÞch ®iÖn ph©n lµm cho ®Êt trë thµnh m«i tr−êng dÉn ®iÖn. Nh− vËy ®iÖn trë suÊt cña ®Êt phô thuéc nhiÒu vµo thµnh phÇn ho¸ häc vµ ®é Èm cña ®Êt. §é Èm cña ®Êt kh«ng nh÷ng chØ phô thuéc vµo l−îng m−a vµ c¸c vïng n−íc ë gÇn mµ cßn phô thuéc vµo kÝch th−íc h¹t ®Êt, h¹t cµng bÐ th× n¨ng lùc gi÷ Èm cµng tèt. C¸c lo¹i ®Êt th−êng gÆp lµ lo¹i ®Êt c¸t, ®Êt sÐt, ®Êt mïn. §Êt c¸t cÊu t¹o bëi c¸c h¹t th¹ch anh ®−êng kÝnh 0,2 ÷ 2mm, cã rÊt Ýt c¸c dung dÞch ®iÖn ph¶n vµ n¨ng lùc gi÷ Èm kÐm. §Êt sÐt còng cã gèc v« c¬ gßm nh÷ng h¹t rÊt nhá, mÞn ®−êng kÝnh kho¶ng vµi phÇn ngµn milimÐt vµ ë thÓ keo. Trong ®Êt sÐt cã nhiÒu thµnh phÇn muèi vµ axÝt vµ v× cã n¨ng lùc gi÷ Èm tèt nªn ®iÖn dÉn cña nã lín h¬n nhiÒu so víi c¸t. §Êt mïn còng cã cÊu t¹o thÓ keo, kh¶ n¨ng gi÷a Èm lín vµ cã nhiÒu dung dÞch ®iÖn ph©n. Kh¸c víi ®Êt sÐt, ®Êt mïn cã gèc h÷u c¬ vµ bë. Khi c¸t bÞ Èm, ®iÖn trë gi¶m rÊt nhanh vµ gi¶m tíi møc ®iÖn trë cña n−íc khi n−íc ®Çy kÝn c¸c lç xèp. §Êt sÐt vµ ®Êt mïn bÞ Èm sÏ t¹o nªn c¸c dung dÞch ®iÖn ph©n khiÕn cho ®iÖn trë suÊt cña ®Êt cã thÓ gi¶m thÊp h¬n so víi ®iÖn trë cña n−íc. TrÞ sè gÇn ®óng cña ®iÖn trë suÊt cña mét sè lo¹i ®Êt trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn cho ë b¶ng 6-1. B¶ng 6-1 TrÞ sè ®iÖn trë suÊt cña c¸c lo¹i ®Êt §iÖn trë suÊt, Ωm Lo¹i ®Êt C¸t 400 vµ lín h¬n §Êt c¸t 300 §Êt thÞt 100 §Êt sÐt 60 §Êt ®en 50 Than bïn 20 10 ÷ 50 N−íc s«ng http://www.ebook.edu.vn 3 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn.
  4. Kü thuËt cao ¸p. Bé m«n: N¨ng l−îng ®iÖn Trong n¨m do ®iÒu kiÖn khÝ t−îng thay ®æi lµm cho nhiÖt ®é cña ®Êt, hµm l−îng vµ thµnh phÇn cña h¬i Èm trong ®Êt vµ ®é b·o hoµ cña chóng ë c¸c tÇng ®Êt kh¸c nhau còng thay ®æi. Do ®ã ®iÖn trë suÊt cña ®Êt biÕn ®æi trong ph¹m vi réng, trÞ sè trong mïa m−a vµ mïa kh« cã thÓ kh¸c nhau xa. Trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ vÒ nèi ®Êt, trÞ sè ®iÖn trë suÊt cña ®Êt dùa theo kÕt qu¶ ®o l−êng thùc ®Þa ( c«ng t¸c do l−êng ®−îc tiÕn hµnh trong mïa m−a vµo lóc t¹nh r¸o) vµ sau ®ã ph¶i hiÖu chØnh theo hÖ sè mïa K (b¶ng 19- 2) nh»m t¨ng c−êng an toµn: ρ tt = ρ d .K (6-2) B¶ng 6-2 C¸c sè liÖu vµ hÖ sè mµn K Lo¹i nèi ®Êt H×nh thøc nèi ®Êt Bé ch«n s©u (m) HÖ sè mïa K 1,5 ÷ 6,5 Nèi ®Êt lµm N»m ngang 0,5 1,6 ÷ 3 viÖc vµ nèi 0,8 1,4 ÷ 2 ®Êt an toµn 0,8 Th¼ng ®øng 1,4 ÷ 1,8 Nèi ®Êt N»m ngang 0,5 1,2 ÷ 1,45 chèng sÐt 0,8 1,15 ÷ 1,30 Th¼ng ®øng 0,8 Khi ®o, nÕu ®Êt kh« r¸o sÏ lÊy hÖ sè mïa theo giíi h¹n d−íi vµ nÕu ®Êt Èm sÏ lÊy theo giíi h¹n trªn. Tõ b¶ng sè thÊy r»ng, ®èi víi nèi ®Êt lµm viÖc vµ nèi ®Êt an toµn ph¶i chän c¸c hÖ sè mïa lín v× nã lµm viÖc quanh n¨m vµ trÞ sè ρ t¨ng rÊt cao trong mïa kh«. HÖ sè mïa lín cßn phô thuéc vµo ®é ch«n sau cña nèi I ®Êt, ®iÖn cùc ch«n cµng s©u th× ¶nh h−ëng do sù thay ®æi thêi tiÕt cµng bÞ h¹n chÕ. Khi nghiªn cøu qu¸ tr×nh phãng ®iÖn trong ®Êt cã thÓ dïng h×nh 6-2: c¸c tia löa phãng ®iÖn ph¸t triÓn chung quanh ®iÖn cùc h×nh thµnh khu vùc cã ®iÖn trë suÊt b»ng kh«ng H×nh6 -2 vµ c−êng ®é tr−êng ë bÒ mÆt cã trÞ sè b»ng H×nh thµnh tiaE ≥ E0 löa ®iÖn c−êng ®é phãng ®iÖn trong ®Êt ( E0 ) . trong vïng ®Êt chung quanh ®iÖn cùc http://www.ebook.edu.vn 4 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn.
  5. Kü thuËt cao ¸p. Bé m«n: N¨ng l−îng ®iÖn Khi ®Êt kh« r¸o, qu¸ tr×nh phãng ®iÖn x¶y ra men theo c¸c khe r·nh cña ®Êt tøc lµ khe hë khÝ, do ®ã c−êng ®é tr−êng phãng ®iÖn ( E0 ) kh«ng phô thuéc vµo thµnh phÇn ho¸ lý cña ®Êt vµ ®¹t ®−îc trÞ sè gÇn thèng nhÊt gi÷a c¸c lo¹i ®Êt kh¸c nhau. 1,0 Khi ®Êt Èm c−êng ®é tr−êng phãng ®iÖn 21 4 0,8 t¨ng theo l−îng Èm trong ®Êt vµ cã thÓ 3 6 ®¹t trÞ sè lín h¬n so víi khi ®Êt kh« do 0,6 c−êng ®é phãng ®iÖn xung kÝch cña 7 0,4 n−íc lín h¬n so víi khÝ. 5 §iÖn trë suÊt cña vïng ®Êt bªn 0,2 ngoµi khu vùc tia löa ®iÖn còng bÞ gi¶m thÊp d−íi t¸c dông cña tr−êng. H×nh 19- 0 2 4 6 8 10 12 kv/cm 3 cho c¸c ®−êng cong biÓu thÞ sù gi¶m thÊp t−¬ng ®èi cña ®iÖn trë suÊt xung kÝch cña ®Êt vµ cña n−íc lµm Èm ®Êt H×nh6 -3 ρ theo c−êng ®é tr−êng ë thêi ®iÓm cùc Quan hÖ xk = f ( E ) ë mét thêi ®iÓm ρ ®¹i cña sãng. §Ó ®−îc ®¬n gi¶n trong l = τ ds = 2 ÷ 3μ s tÝnh to¸n, quan hÖ nµy ®−îc tuyÕn tÝnh 1.N−íc cã ρ =70Ω.m; 2. C¸t cã ρ =450Ωm; ho¸ trong ph¹m vi trÞ sè tr−êng E = 0 vµ 3. C¸t cã ρ =300Ωm; 4. §Êt sÐt cã ρ =70Ω.m; E = E0 vµ biÓu thÞ bëi ph−¬ng tr×nh: 5. . §Êt sÐt cã ρ =300Ω.m; 6. §Êt mïn ρ =300Ωm ρ xk = ρ(1 − EK ) 7. §Êt mïn ρ =3000Ωm (6-3) §èi víi c¸c lo¹i ®Êt c¸t, ®Êt sÐt vµ ®Êt mïn th«ng th−êng, hÖ sè K biÕn thiªn trong ph¹m vi 0,01 ÷ 0,05. § 6-2. TÝnh to¸n vÒ nèi ®Êt. 1. TrÞ sè ®iÖn trë t¶n xoay chiÒu cña c¸c h×nh thøc nèi ®Êt th«ng th−êng. §Ó cã kh¸i niÖm vÒ c¸ch tÝnh to¸n ®iÖn trë t¶n cña nèi ®Êt cã thÓ xÐt tr−êng hîp ®¬n gi¶n nhÊt lµ tr−êng hîp ®iÖn cùc h×nh b¸n cÇu (H×nh 19-4). Dßng ®iÖn ch¹m ®Êt I ®i qua n¬i sù cè sÏ t¹o nªn ®iÖn ¸p gi¸ng trªn bé phËn nèi ®Êt U = I, R lµ ®iÖn trë t¶n cña nèi ®Êt. §iÖn trë t¶n cña líp ®Êt giíi h¹n bëi c¸c mÆt ®¼ng thÕ b¸n kÝnh r vµ r + dr cã trÞ sè: dr r +dr dR = ∫ 2πr 2 r Tõ ®ã tÝnh ®−îc ®iÖn trë t¶n cña nèi ®Êt h×nh b¸n cÇu cã b¸n kÝnh r0 . http://www.ebook.edu.vn 5 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn.
  6. Kü thuËt cao ¸p. Bé m«n: N¨ng l−îng ®iÖn ρ ∞ = R ∫ dR = (6-5) 2 π r0 r0 Sù ph©n bè ®iÖn ¸p trªn mÆt ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh theo: 1ρ ∞ Ur = I.∫ dR = 2πr (6-6) r Trªn h×nh 19-4 cho ®−êng cong ph©n Utk U=f(r) bè ®iÖn ¸p trªn mÆt ®Êt ®ång thêi cßn cho c¸c kh¸i niÖm vÒ trÞ sè ®iÖn ¸p tiÕp U=IR Uh xóc (Ltx) vµ ®iÖn ¸p b−íc (Ub). Trong thùc tÕ, nèi ®Êt th−êng cã c¸c h×nh thøc: cäc dµi 2÷3m b»ng s¾t trßn hay s¾t gãc ch«n th¼ng ®øng; r thanh dµi ch«n n»m ngang ë ®é s©u 0,5÷0,8m ®Æt theo h×nh tia hoÆc m¹ch dr vßng vµ h×nh thøc tæ hîp cña hai h×nh H×nh 6 -4 thøc trªn. TrÞ sè ®iÖn trë t¶n cña h×nh X¸c ®Þnh ®iÖn ¸p b−íc vµ ®iÖn ¸p tiÕp xóc. thøc nèi ®Êt cäc ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc cho ë b¶ng 6-3. B¶ng 6-3. C«ng thøc tÝnh ®iÖn trë nèi ®Êt cña cäc. H×nh thøc S¬ ®å cña C«ng thøc tÝnh ®iÖn Ghi chó nèi ®Êt nèi ®Êt trë t¶n («m) ρ 4l Cäc ch«n næi Rc = In dd (6-7) 2πl Khi dïng s¾t gãc ρ 2l trÞ sè d thay b»ng ( In + Rc = 2πl Cäc ch«n s©u 0,95b (b-chiÒu d d−íi mÆt ®Êt réngcña s¾t gãc). − 4l + l ⎞ 1 + − l⎟ In (6-8) ⎠ 2 4 §èi víi nèi ®Êt ch«n n»m ngang cã thÓ dïng c«ng thøc chung ®Ó tÝnh trÞ sè ®iÖn trë t¶n xoay chiÒu. http://www.ebook.edu.vn 6 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản