Kỹ thuật cao áp P10

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
114
lượt xem
61
download

Kỹ thuật cao áp P10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo vệ chống sét cho hệ thống điện Suất cắt điện là số lần cắt điện do sét gây nên trên chiều dài 100 km trong 1 năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật cao áp P10

  1. Chæång 10: Baío vãû chäúng seït cho Hãû thäúng âiãûn ng ng I) Baío vãû chäúng seït cho âæåìng dáy: *Suáút càõt âiãûn (n): Suáút càõt âiãûn laì säú láön càõt diãûn do seït gáy nãn trãn chiãöu daìi 100 km âæåìng dáy trong 1 nàm n = Nvpâ .η Trong âoï: N_ säú láön seït âaïnh lãn chiãöu daìi cuía 100Km âæåìng dáy trong 1 nàm −3 N = ( 0 ,1 ÷ 0 ,15 ) 6 h tb . 100 . 10 . n ngay set (0,1 ÷ 0,15) [láön/km2 ngaìy] :Máût âäü seït 2 6 h tb = 6 ( h max − f ) 3 Vpâ _ xaïc suáút phoïng âiãûn qua chuäùi sæï cuía âæåìng dáy v pd = P {u td (t ) ≥ u cd (t )} η : xaïc suáút chuyãøn tæì daûng phoïng âiãûn tia læía do seït sang daûng ngàõn maûch häö quang xoay chiãöu u η = f ( Elv ) , Elv = dm 3lcs n = ( 0 , 06 ÷ 0 , 09 ) h tb . n ngay set .v pd .η Âãø giaím suáút càõt âiãûn: -ta giaím vpâ -giaím η
  2. 1) Baío vãû chäúng seït cho dæåìng dáy coï Uâm>110 kv: Âäúi våïi ÂZ coï Uâm>110Kv thç thæåìng coï TTTTNÂ. Khi seït âaïnh lãn ÂZ thç coï thãø gáy ra daûng N(1) vaì dáùn âãún càõt âiãûn . Biãûn phaïp hiãûu quaí nháút âãø baío vãû chäúng seït cho âæåìng dáy laì treo dáy chäúng seït trãntoaìn tuyãún âæåìng dáy. Båíi vç khi treo dáy chäúng seït trãn âæåìng dáy thç chuïng ta seî giaím Utaïc duûng lãn caïch âiãûn cuía hãû thäúng âiãûn vaì tæì âoï giaím âæûåc suáút càõt âiãûn. Chuï yï; Khi treo dáy chäúng seït trãn ÂZ taíi âiãûn phaíi luän luän kãút håüp våïi näúi âáút täút båíi vç nãúu âiãûn tråí näúi âáút åí caïc cäüt âiãûn coï giaï trë 100 Ohm thç viãûc treo dáy chäúng seït laì vä nghéa. (Rc= 10,15,20,30) Ngoaìi ra âäúi våïi caïc âæåìng dáy coï treo dáy chäúng seït thç váùn coìn coï khaí nàng seït âaïnh voìng qua dcs vaìo dáy dáùn Bàòng thæûc nghiãûm ngæåìi ta xaïc âënh xaïc suáút seït âaïnh voìng qua dáy chäúng seït vaìo dáy dáùn : α hc lg V α = −4 90 Vα _ xaïc suáút seït âaïnh voìng α _ goïc baío vãû dáy chäúng seït vaì dáy dáùn h c _âäü cao cuía cäüt âiãûn Âãø giaím suáút càõt âiãûn: -ta giaím Rc -giaím α
  3. 2) Baío vãû chäúng seït cho dæåìng dáy coï Uâm< 35 kv: Âäúi våïi ÂZ naìy thç thæåìng coï TTCÂ hoàûc näúi âáút qua cuäün dáûp häö quang . Biãûn phaïp hiãûu quaí nháút âãø baío vãû chäúng seït cho âæåìng dáy naìy thç khäng phaíi treo dáy chäúng seït trãn toaìn tuyãún âæåìng dáy maì chuí yãúu laì giaím âiãûn tråí Rc åí caïc cäüt âiãûn. Khi giaím Rc thç chuïng ta seî giaím Utaïc duûng lãn caïch âiãûn cuía caïc pha khäng sæû cäú vaì tæì âoï giaím âæûåc suáút càõt âiãûn. * Uâm
  4. II) Baío vãû chäúng seït cho Traûm biãún aïp: Coï yãu cáöu cao hån so våïi baío vãû ÂZ vç hiãûn tæåüng NM trong traûm biãún aïp thç dáùn âãún sæû cäú ráút tráöm troüng trong HTÂ Khi choün caïc biãûn phaïp baío vãû chäúng seït cho traûm phán phäúi thç phaíi âaím baío sao cho säú nàm váûn haình an toaìn âaût 100 hoàûc haòng ngaìn nàm 1 , n=0,01 m= BVCS TBA gäöm 2 pháön: n -BVCS âaïnh træûc tiãúp cho traûm (duìng HTTS) -BVC soïng truyãön vaìo traûm (duìng CSV) Tuy nhiãn âãø âaím baío âiãöu kiãûn laìm viãûc bçnh thæåìng cho chäúng seït van thç phaíi âaím baío doìng âi qua CSV khäng âæåüc låïn hån doìng âënh mæïc cuía noï vaì hiãûn nay doìng qua CSV < Iâm (5-10)KA Vç nãúu låïn hån seî coï thãø gáy hoíng CSV , laìm cho Udæ tàng cao aính hæåíng âãún viãûc phäúi håüp caïch âiãûn trong näüi bäü traûm u udæ udæ Iâm I
  5. -Xeït træåìng håüp khi seït âaïnh lãn ÂZ caïch xa traûm tæì (1-2) km Xeït giäúng nhæ hiãûn tæåüng truyãön soïng trãn âæåìng dáy taíi âiãûn. (1-2) km Tæång æïng våïi træåìng håüp naìy ta coïì så âäö thay thãú theo qui tàõc Peterson Zdd Rcsv = Râm cuía CSV , 2ut ut = u50% âz Rcsv Âäúi våïi âæåìng dáy 110 kV ta coïì : u50% = 650 kV CSV 110kV coï: Udæ = 367 kV, Iâm = 10 kA Rcsv = 36,7Ω Z dd = 400Ω 2U t 2.650 I csv = = < 10kA Z dd + Rcsv 400 + 36,7 CSV khäng hoíng
  6. -Xeït træåìng håüp khi seït âaïnh lãn ÂZ khu væûc âáöu traûm Så âäö thay thãú Is Ic Icsv I c .Rc 100.10 I csv = = > 10kA Rc + Rcsv 10 + 36,7 Rc Rcsv CSV hoíng Nãúu CSV khäng hoíng thç Udæ tàng cao , aính hæåíng dãún thiãút bë noï baío vãû Khi baío vãû chäúng soïng truyãön vaìo traûm bàòng thiãút bë laì CSV thç chuïng ta phaoíi loaûi træì khaí nàng seït âaïnh vaìo khu væûc âáöu traûm. Baío vãû khäng cho seït âaïnh vaìo khu væûc âáöu traûm âæåüc goüi laì BAÍO VÃÛ ÂOAÛN TÅÏI TRAÛM
  7. Så âäö baío vãû traûm biãún aïp: -Âäúi våïi âæåìng dáy cäüt seït vaì cäüt bã täng khäng treo dáy chäúng seït trãn toaìn tuyãún thç chuïng ta phaíi treo dáy chäúng seït trãn chiãöu daìi tæì 1-2 km trãn chiãöu daìi âãún traûm. (1-2) km -Âäúi våïi âæåìng dáy cäüt gäù CSO1 CSO2 R CSV R
  8. -Âäúi våïi âæåìng dáy treo dáy chäúng seït trãn toaìn tuyãún ÂZ 110 kV Ngæåìi ta baío vãû bàòng caïch: - giaím α åí khu væûc âáöu traûm - giaím Rc
  9. II) Baío vãû chäúng seït cho maïy âiãûn: Vãö cå baín giäúng nhæ baío vãû chäúng seït cho TBA nhæng noï coï yãu cáöu cao hån so vç caïch âiãûn xung kêch cuía maïy âiãûn thç tháúp hån nhiãöu so våïi maïy biãún aïp cuìng cáúp âiãûn aïp. Vç váûy khi baío vãû maïy âiãûn phaíi duìng CSV täút hån nghéa laì coï mæïc Udæ tháúp hoàûc phaíi haûn chãú sæû xuáút hiãûn cuía quaï âiãûn aïp bàòng caïch khäng cho maïy âiãûn näúi træûc tiãúp âæåìng dáy trãn khäng 1) Baío vãû chäúng seït cho maïy âiãûn näúi træûc tiãúp dæåìng dáy trãn khäng Caïc maïy âiãûn naìy thæåìng laì caïc maïy phaït thuyí âiãûn nhoí hoàûc maïy phaït âiezen Âäúi våïi loaûi MF naìy thç baío vãû chäúng seït thæûc hiãûn tæång tæû nhæ TBA coï nghéa laì trãn thanh goïp âiãûn aïp maïy phaït coï âàût CSV vaì coï baío vãû âoaûn tåïi traûm. Tuy nhiãn coï dàûc âiãøm riãng: -Duìng CSV tæì coï Udæ tháúp -Âàût thãm tuû âiãûn trãn thanh goïp âiãûn aïp MF coï trë säú âiãûn dung laì khoaíng C= 0,5.10-6F/pha âãø giaím âäü däúc soïng tåïi , tàng an toaìn cho caïch âiãûn doüc. Så âäö baío vãû : -Så âäö 1: Cäüt thu seït CSO1 CSO2 CSV R R Så âäö naìy täún keïm nãn êt duìng
  10. -Så âäö 2 CSO1 CSV R 2) Baío vãû chäúng seït cho maïy âiãûn näúi våïi dæåìng dáy qua MBA: CSV Luän luän MBA âæåüc baío vãû bàòng CSV phêa cao aïp Khi coï quaï âiãûn aïp åí âáöu âæåìng dáy, CSV phêa cao aïp laìm viãûc, phêa haû aïp seî coï âiãûn aïp Uhaû= Udæ CSV/ K Nãúu boí qua caïc dao âäüng riãng cuía L, C thç khi phêa cao aïp âaî âæåüc baío vãû bàòng CSV thç khäng cáön caïc baío vãû bãn phaïi haû aïp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản