Kỹ thuật cao áp P2

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
125
lượt xem
48
download

Kỹ thuật cao áp P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ảnh hưởng của phân bố trường đến quá trình phóng điện trong chất khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật cao áp P2

  1. Chæång2 : AÍnh hæåíng cuía phán bäú træåìng âãún quaï trçnh phoïng âiãûn trong cháút khê nh ng ng ng I) Phán loaûi âiãûn træåìng : - Âiãûn træåìng âãöu (âäöng nháút) laì âiãûn træåìng maì coï phán bäú theo thåìi gian laì khäng thay âäøi E - + x E max K = = 1 E tb - Âiãûn træåìng gáön âãöu E max D s K = = 1,5 ÷ 2 E tb S E E x x
  2. II) Phoïng âiãûn trong âiãûn træåìng âãöu: u Âënh luáût Pasen u0 P P0 III) Phoïng âiãûn trong âiãûn træåìng gáön âãöu: IV) Phoïng âiãûn trong âiãûn træåìng gáön âãöu:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản