Kỹ thuật cao áp P7

Chia sẻ: Hai Dang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
99
lượt xem
56
download

Kỹ thuật cao áp P7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết bị chống sét TBCS là thiết bị được nối song song với thiết bị điện dùng d9e6233 bảo vệ chống điện áp khí quyển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật cao áp P7

  1. Chæång 7: Thiãút bë chäúng seït ng I) Caïc yãu cáöu chung âäúi våïi thiãút bë chäúng seït: TBCS laì thiãút bë âæåüc näúi song song våïi TBÂ duìng âãø baío vãû chäúng quaï âiãûn aïp khê quyãøn 1)Phaíi coï âàûc tênh V-S nàòm tháúp hån âàûc tênh V-S cuía caïch âiãûn cuía thiet bë maì noï baío vãû Âàûc tênh Volt - Giáy u cuía thiãút bë âiãûn Âàûc tênh Volt - Giáy cuía thiãút bë baío vãû t 2) TBCS phaíi coï khaí nàng tæû dáûp tàõt nhanh choïng häö quang kãú tuûc cuía doìng âiãûn xoay chiãöu âãø khäi phuûc laûi traûng thaïi laìm viãûc bçnh thæåìng cho hãû thäúng âiãûn 3) TBCS khäng âæåüc phoïng âiãûn khi coï quaï âiãûn aïp näüi bäü 4) TBCS phaíi coï âiãûn aïp dæ tháúp hån mæïc caïch âiãûn xung kêch cuía thiãút bë maì noï baío vãû Âiãûn aïp dæ laì âiãûn aïp råi trãn thiãút bë chäúng seït sau khi coï doìng âiãûn seït âi qua
  2. II) Thiãút bë chäúng seït: 1) Moí phoïng âiãûn *Âån giaín *khäng dáûp âæåüc häö quang, âãø dáûp âæåüc häö quang cáön kãút håüp TÂL 2) Chäúng seït äúng *baío vãû cho caïch âiãûn cuía âæåìng dáy taíi âiãûn *dáûp häö quang bàòng cháút sinh khê S1 (khe håí ngoaìi) Cháút sinh khê Läø thoaït khê S2 (khe håí trong) *Âiãöu kiãûn âãø âàût CSÄ trãn âæåìng dáy: Imin < IN< Imax Imin laì doìng âiãûn qua chäúng seït äúng maì aïp suáút sinh ra khäng âuí âãø dáûp tàõt häö quang Imax laì doìng âiãûn låïn nháút coï thãø gáy hoíng chäúng seït äúng
  3. 3)Chäúng seït van: Baío vãû trong traûm biãún aïp vaì traûm phán phäúi Bao gäöm chuäùi khe håí gheïp näúi tiãúp våïi âiãûn tråí R phi tuyãún Màûc duì doìng ra ráút låïn nhæng âiãûn aïp dæ cuîng khäng tàng cao. Khi coï quaï âiãûn aïp xuáút hiãûn thç caïc khe håí phoïng âiãûn , âiãûn aïp taïc duûng lãn chäúng seït van laì âiãûn aïp cuía seït. Khi taïc duûng lãn CSV 1 âiãûn aïp låïn thç âiãûn tråí R giaím tháúp laìm doìng thäng qua CSV dãù (van måí). Khi hãút seït thç giæîa khe håí váùn coìn häö quang kãú tuûc chaïy .Khi âoï taïc duûng lãn R 1 âiãûn aïp uf , âiãûn aïp beï laìm R tàng lãn vaì doìng qua CSV giaím xuäúng, taûo âiãöu kiãûn âãø dáûp tàõt häö quang khi doìng âi qua giaï trë 0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản