intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật chụp ảnh đẹp với đèn Flash

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

941
lượt xem
278
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chụp ảnh với flash có độ phức tạp gấp 3 lần so với chụp ảnh với ánh sáng của môi trường (ambient light). Tuy nhiên, khi chúng ta đã hiểu những gì xảy ra trong vài mili giây sau khi nhấn nút chụp hình, chúng ta sẽ không còn thấy nó quá khó nữa và có thể chụp được những bức hình theo ý mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật chụp ảnh đẹp với đèn Flash

  1. K thu t ch p nh pv i èn Flash
  2. Ch p nh v i flash có ph c t p g p 3 l n so v i ch p nh v i ánh sáng c a môi trư ng (ambient light). Tuy nhiên, khi chúng ta ã hi u nh ng gì x y ra trong vài mili giây sau khi nh n nút ch p hình, chúng ta s không còn th y nó quá khó n a và có th ch p ư c nh ng b c hình theo ý mình. Cơ b n Trư c khi phiêu lưu vào th gi i c a ch p nh v i flash, b n c n ph i có ki n th c cơ b n v phơi sáng (exposure). Bài hư ng d n này m c nh r ng b n ã hi u ư c s nh hư ng c a t c ch p (shutter speed) t i phơi sáng và b t dính các chuy n ng (motion blur), s nh hư ng c a kh u t i phơi sáng và sâu trư ng nh (depth of field), s nh hư ng c a nh y sáng (ISO setting) t i phơi sáng và nhi u (digital noise). Nh ng v n c n bi t khi ch p nh v i flash B nv n u tiên là nh ng v n chung, b t k b n s d ng flash g n s n trên máy, flash ngoài g n vào hotshoe ho c ánh sáng studio (studio strobes). #1: M i t m nh ch p v i flash u có 2 lo i phơi sáng: • Phơi sáng v i ánh sáng c a môi trư ng • Phơi sáng v i ánh sáng c a flash. ây là v n r t quan tr ng c n ph i nh . Hãy tư ng tư ng ra trình t : màn tr p m ra, flash nháy sáng, màn tr p óng l i. Trong kho ng th i gian này, c ánh sáng c a môi trư ng l n ánh sáng c a flash u óng góp vào quá trình ghi nh n hình nh.
  3. Ch p nh v i flash yêu c u b n ph i ki m soát ư c c hai lo i phơi sáng này. #2: S phơi sáng i v i ánh sáng c a flash không b nh hư ng b it c ch p (shutter speed). Toàn b quá trình phát sáng c a flash b t u và k t thúc trong khi màn tr p ang m , vì v y vi c màn tr p m lâu hơn không giúp cho vi c r i sáng c a flash. S phơi sáng i v i ánh sáng c a flash và t m hi u qu c a flash ch b nh hư ng b i kh u và nh y sáng ch không ph i b i t c ch p. Tuy nhiên, ánh sáng c a môi trư ng trong khi ch p v i flash s b nh hư ng b i t c ch p. Vì v y, thay it c ch p là m t cách ki m soát lư ng ánh sáng t môi trư ng ư c thu l i trong quá trình ch p v i flash. #3: S r i sáng c a flash b nh hư ng rõ r t b i kho ng cách ch p. i u này cũng tuân theo quy lu t căn b c 2. Gi s chúng ta s d ng m t lens cho t m nhìn (field of view) là 4×6ft và kho ng cách ch p là 10ft. Cũng lens trên s cho kho ng nhìn là 4×12ft n u kho ng cách ch p là 20ft. Khi chúng ta nhân ôi kho ng cách ch p, di n tích ánh sáng s ph i bao ph r ng g p 4 l n (96ft2 so v i 24ft2). m b o cho sáng là như nhau thì lư ng sáng c n ph i cung c p s l n g p 4 l n. Hi n tư ng này, th nh tho ng ư c g i là “flash falloff”, s nh hư ng t i m t hình nh nào ó khi ch p nhi u i tư ng t i các kho ng cách khác
  4. nhau. Khi kho ng cách t i i tư ng ch p tăng l n 1.4 l n (căn b c 2 c a 2), ánh sáng c a flash r i lên i tư ng s b gi m i m t n a. Gi s chúng ta ch p m t nhóm ngư i x p hang. Ngư i ng u cách chúng ta 10ft và ngư i ng hàng cu i cách chúng ta 14ft. V i ngu n sáng flash là ngu n sáng chính thì ngư i ng u s sáng hơn ngư i ng cu i m t stop. Trong t m hình dư i ây, m i chi c c c sáng hơn chi c ng sau m t stop và t i hơn chi c ng trư c 1 stop. Chi c c c u tiên s sáng hơn chi c c c cu i cùng 16 l n. Nh ng con s v kho ng cách trên tương t như f/stop i v i kh u . #4: Ánh sáng môi trư ng và ánh sáng t flash ư c máy nh o m t cách riêng bi t. Trong ch Av, Tv ho c P, phơi sáng theo ánh sáng môi trư ng có th ư c th c hi n b ng cách i u ch nh t c , kh u ho c c hai y u t . Trên th c t , flash ư c b t cũng không có nh hư ng gì iv i phơi sáng theo ánh sáng môi trư ng (ngo i tr khi s d ng ch P, máy nh ko s d ng t c ch p ch m hơn 1/60 khi s d ng flash). H th ng o sáng c a máy nh không th ư c oán ư c bao nhiêu ánh sáng thu ư c t èn flash, vì th nó không th dùng ánh sáng này thi t l p t c , kh u . #V n s 5 liên quan t i các hình th c s d ng o sáng flash (flash metering) t ng, bao g m “auto thyristor” flash, TTL, E-TTL ho c E-TTL II.:
  5. i v i o sáng flash t ng, ánh sáng chi u t flash ư c o sau khi nút ch p nh (shutter button) ư c b m và lư ng ánh sáng phát ra t flash ư c i u ch nh tương ng. Có m t vài khác bi t k thu t gi a các hình th c o sáng flash nhưng t t c các hình th c này u ho t ng c l p v i viêc o sáng i v i ánh sáng môi trư ng b ng cách i u ch nh lư ng ánh sáng phát ra t flash ch không ph i thay i các thông s phơi sáng c a máy nh. #6: M i máy nh SLR v i màn tr p cơ h c (mechanical shutter) thư ng có m t t c ch p t i a ng b hóa v i flash (maximum flash sync shutter speed) (1/200 ho c 1/250 i v i các máy Canon DSLR hi n nay). T it c ch p ch m, màn u tiên (first curtain) ư c m , flash phát sáng, và sau m t kho ng th i gian nh t nh, màn th hai (second curtain) ươc óng l i sau màn th nh t. T i t c ch p nhanh hơn flash sync, màn th 2 b t u ư c óng l i trư c khi màn th nh t ư c m toàn b . Màn th hai óng l i sau màn th nh t và hai màn này ch y song song v i nhau theo d c khung hình, ch phơi sáng ch ph n hình nh n m gi a hai màn vào th i i m ó. Flash phát sáng trong su t quá trình này s r i sáng ch m t ph n c a hình nh. #7: (Ch áp d ng cho các máy nh s hi n i). N u chúng ta thi t l p t c ch p nhanh hơn flash sync ho c s d ng ch Av v i kh u yêu c u ph i có t c ch p nhanh hơn flash sync t ư c phơi sáng úng, máy nh s t ng chuy n t c ch p v t c flash sync khi t m nh ư c ch p n u flash built-in ho c flash g n ngoài
  6. ư c b t. Thư ng thì k t qu là dư sáng tr khi chúng ta thi t l p “safety shift” trong custom function. Khi nh b dư sáng khi s d ng flash ngoài tr i, có th là do nguyên nhân trên. nh ch p thư ng không b dư sáng do sánh sáng t flash mà thư ng b dư sáng do ánh sáng môi trư ng b i vì t c ch p quá th p. N u chúng ta s d ng flash bù sáng trong i u ki n tr i sáng, c n ph i gi m kh u ho c gi m ISO t c ch p th p hơn t c flash sync.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2