Kỹ thuật cơ bản đối với Vray nâng cao

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
558
lượt xem
341
download

Kỹ thuật cơ bản đối với Vray nâng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vray là một chương trình được sử dụng phổ biến nhất. Hoàn toàn không phóng đại khi nói Vray phổ biến đến mức bằng tổng các renderer khác như mental ray, finalRender и brasil r/s cộng lại. Điều đó càng thể hiện rõ với thuật toán và nhân của chương trình được nghiên cứu và hoàn thiện bởi một nhóm người. Nhiệm vụ cơ bản của bất kỳ chương trình renderer nào là tính toán sự chiếu sáng và màu sắc của một điểm bất kỳ của khung cảnh 3 chiều. Nhiệm vụ đó rất là phức tạp. Các phương...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật cơ bản đối với Vray nâng cao

 1. K thu t c b n i v i Vray nâng cao Ngu n : Ng i d ch : M-X-X | ! "# $ % & & ' $ ( ) ! * ! 1. Exterior Lighting _Chi u sáng n i th t 1.1 Download Basic_VRAY_Tut_Start.max NOTE: THE MAX ONLY WORKS WITH MAX 8 ch s d ng v i MAX 8.0 1.2 Render c nh này, b n s t c KQ t ng t nh hình trên. Sau ây là 1 s thi t l p VRAY c b n mà tôi s d ng cho vi c chi u sáng ngo i th t 1
 2. 2
 3. T t ánh sáng m c nh s d ng m c Adaptive Subdivision k t bây gi Ch c ch n b t GI lên Primary Bounces: b n b c x ánh sáng (IR Map) Secondary Bounces: Quasi-Monte Carlo (QMC) GI Environment: Kích ch n vào m c và thi t l p màu theo ý b n (có th d a vào c nh minh ho ) Reflection/Refraction: Kích ch n vào m c ( i u này ko c n thi t l m vào lúc này nh ng n1o s ph c v cho vi c chi u sáng HDRI ) QMC Sampler: Viêc thi t l p s khó h n chút k t ây nh ng chúng ta s t t th c hi n nó Current Preset: thi t l p sang ch tu ch n Hãy ch c ch n các thi t l p u gi ng nhau (ghi chú :các thi t l p này u v i m c ích Render nhanh) Kích show calc phase n u b n mu n xem VRAY ho t ng th nào trong khi ch y b n IR Advanced Options: vân vân … b qua ph n này t i sao l i ko nh ? 2. i u ch nh môi tr ng 3
 4. ây là ví d v nh!ng gì có th x y ra n 1 c nh khi môi tr ng wá cao. Và b n c"ng th y r#ng c t m hình trông có v$ bão hoà và chút th a ánh sáng Thi t l p Môi tr ng GI n 0.6 s d%n n kq trên Ghi chú : hi u ng “th a sáng có th do ánh sáng tr c ti p trong c nh. Khi k t h p v i ánh sáng, S nhân Môi tr ng GI cao có th d%n n kq ko mong mu n. Ng c l i chúng ta có th chi u sáng c nh s d ng môi tr ng GI 2.1 Increase T&ng S nhân m i tr ng GI n 1.0 và t t sáng sáng (Direct01) 2.2 Render c nh B n có th th y t cách làm này cho ta bóng ' d u và m . Ph ng pháp này có th h p v i tác ph(m c)a b n tu vào l i mà b n i theo t u. B n có th a 1 hình Bitmap vào môi tr ng GI b#ng cách kích ch n và ch n hình nh bitmap . (chèn hình bitmap vào môi tr ng GI t ng t nh ng gi ng nh vi c chi u sáng HDRI chúng ta s c p v sau) 3. Night Scene _ c nh êm 4
 5. Th m chí vào c nh êm t i nh t * 1 n i nào ó thì v%n có “ánh sáng xung quanh” (d+ nhiên là nhi u m c ). Áng sáng t ánh sao, m t tr&ng, ho c gi ng nh 1 s c nh êm, ánh sáng t các toà nhà xung quanh và “n n v&n minh” chung có th t o ra l ng ánh sáng xung quanh ) nhìn th y v t th … dù b n thân v t th ko phát sáng, (t t c nh!ng i u này ph thu c vào c nh mà b n chi u sáng) Cách t t t c ánh sáng xung quanh này là s d ng môi tr ng GI 3.1 Thi t l p môi tr ng GI n 0.4 và l y màu t ng t nh bên d i 3.2 Ch c ch n r#ng ánh sáng Direct 01 ang t t và sau ó b t ch n sánh sáng “Inside omni”. Ánh sáng này n gi n ph c cho 1 s chi u sáng n i th t nh v y mà c nh ko quá t i 3.3 Chi u sáng c nh và b n nên có kq nh hình bên trên 4. Ch t li u chi u sáng VRAY 5
 6. Ch t li u ánh sáng VRAY cho phép b n t o ánh sáng * b t c kh i hình h c nào. Tôi áp ánh sáng Vray cho nh c)a kh i c u 4.1 M* b ng hi u ch nh ch t li u (M) , kích chu t vào vùng ch t li u r,ng và kích vào nút góc ph i trên cùng v i dòng “Standard” (N u nút hi n th ch! VrayMtl khi ó cho bi t b n ch a ch n vào vùng tr ng) 4.2 Khi b ng tu ch n s /ch t li u < Material/Map Browser > m* ra, ch n dòng VrayLightMtl * g n phía góc d i c)a b ng bên d i : 6
 7. Quay tr v b ng Hi u ch nh ch t li u < Material editor > b n có th i u ch nh các thi t l p cho Vray. Ngh ch v i các màu s c và s nhân khác nhau có c k t qu mong mu n nh t. B n c"ng có th s d ng ch t li u Max theo chu(n v i tính ch t t to sáng t o ánh sáng theo kh i hình h c. Xem minh h a bên d i : 7
 8. -ng tr cong có 1 hình bitmap c u vòng vùng t to sáng. ch t li u ó là ch t li u MAX chu(n 5. Color Bleeding _ ch y màu 5.1 T t ánh sáng “Inside Omni” và b t ánh sáng “Direct01” 5.2 ng * m i tr ng Vray, hi u ch nh môi tr ng GI ta ã có tr c ó khi ta t o chi u sáng ánh sáng m t tr i tr c ti p. Cho s nhân multiplier giá tr .3 và hi u ch nh l i thành ánh sáng vàng 5.3 Ch n kh i c u * nh c)a kh i hình h c và áp ch t li u “Yellow1” cho nó 5.4 Chi u sáng c nh ó và b n s k t qu t ng t nh hình d i: a chu t vào hình xem hi u ng ch y màu. Ánh sáng to xu ng kh i c u và xung quanh v t th . Dù hi u ng này xu t hi n trong th c t , nh ng tôi th y nó b phóng i trong quá trình chi u sáng. B n có th gi m bão hoà cho ch t li u (ho c hình bitmap t ng ng) gi m b t hi u ng này. 6. VRAY Toon 6.1 * ngay thanh menu l nh kích ch n sau ó ch n môi tr ng ( ho c phím t t “8” ). H p tho i môi tr ng và hi u ng < Environment and Effects > s hi n ra 8
 9. 6.2 D i ô kích ch n nút “Add” (thêm vào). Ch n VRay Toon trong danh sách hi n th . 6.3 Rê chu t xu ng phía d i h p tho i 1 tí xem các thi t l p c)a VRay Toon và thay 'i ng k$ line t Pixels sang World b#ng cách kích chu t vào ô nút tròn “World”. Ch n u ng k$ line dày v i giá tr là 6 nh minh ho trong hình 6.4 Render c nh này, b n s t c k t qu t ng t nh bên d i: 9
 10. Ghi chú : b n có th ch nh màu và dày c)a ng k$ line có c KQ mong mu n. B n c"ng có th s dùng hình bitmap tu ch n trong m c Color n u b n thích 7. Interior Lighting _ Chi u sáng n i th t 7.1 B t sang Camera 02 và ch c r#ng ánh sáng “Inside Omni” ã t t 7.2 Nh n phím “8” m* h p tho i “Environment and Effects” ra. D i khung Atmosphere ch n VRay Toon trong danh sách hi u ng. v i VRay ã c click ch n, ch n nút xoá. V i Ví d chi u sáng n i th t này, chúng ta mu n hi u ng VRay Toon c t t. 7.3 Ch n Pane01, nh p chu t ph i * t m ng m và ch n Tu ch n VRay 7.4 V i h p tho i tu ch n ánh ch n m c Matte object * góc ph i. D i h p tho i Direct light, ánh ch n ô Shadows. Matte object làm cho m t ph.ng ko nhìn th y nh ng nó v%n t o bóng ' và ph n chi u. ( r t có ích cho vi c thi t l p ánh sáng studio) Chúng ta làm i u này là b m t m t ph.ng ko hi n th trong quá trình chi u sáng n i th t. ( ng th i gi i thích tu ch n Vray object properties) có r t nhi u thi t l p h!u ích trong h p tho i Vray object properties…tên g i c)a chúng nói lên ch c n&ng c)a chúng 10
 11. 7.5 Render c nh thì KQ s t ng t hình bên d i Rõ ràng là c nh này wá t i. Dù Vray tuy t v i nh ng ôi khi c"ng c n n s tr giúp chi u sáng c)a ánh sáng n i th t. Nói cách khác, ch riêng ánh sáng tr c ti p Direct Light thôi là ko ). ây là n i ánh sáng Vray * c a s' i vào. Chú ý là chúng * ngay bên ngoài c a s' ( i u ch nh v trí áp ng òi h i c)a b n) và có hình d ng t ng nh c a s' 7.6 Ch n VrayLight01 và kích ch n thanh Modify * b ng Control 11
 12. 7.7 B t VrayLight01 b#ng cách áng ch n ON * khung thông s Parameters. 5 áng sáng Vray khác trong c nh thí d c)a ánh sáng Light01 và c"ng c n c b t lên cùng lúc. Ch c r#ng m c “Invisible” c ánh ch n. N u ch a ánh ch n, ánh sánh t Direct01 ko th xuyên wa ánh sáng VRay. 7.8 v i ánh sáng c b t, render c nh b n s t KQ gi ng nh hình d i: Hình trông nh có các h t li ti v i thi t l p VRay m c nh. ch nh l i cái này , chúng ta c n thay 'i 1 vài thi t l p trong khung VRay QMC Sampler 7.9 M* h p tho i Render Scene n u nh nó ch a c m* s/n ( nh n phím F10 ) 7.10 Kích ch n thanh Renderer và cu n rê chu t xu ng khung “ VRay QMC Sampler” và m* r ng expand nó n u nh nó ch a m* s/n. 7.11 i u ch nh thi t l p c)a b n gi ng v i hình bên d i: 12
 13. 7.12 Render c nh L u ý cách ta i u ch nh làm gi m nhi0u ( có h t ) n m c v a ph i h p lý h n. Tuy nhiên, Th i gian Render l i t&ng g p b i. B n ph i bám ch c vào thi t l p trong QMC Sampler cho n khi t cc p ch t l ng và t c l c quan. Nói thì d0 h n làm và d+ nhiên nó khác nhau t c nh này cho n c nh khác. 13
 14. Too much Noise ( wá nhi u h t ) Acceptable Noise ( nhi0u v a ph i) So sánh thi t l p. M"i tên màu vàng ch v ch phân cách cùng 1 c nh v i 2 thi t l p khác nhau 8. HDRI Lighting : ánh áng HDRI High Dynamic Range Image (HDRI) - Hình nh m c ng l c cao t p tin HDRI s d ng trong bài tút này c t o b i Aversis. Ghé th m www.aversis.be có nhi u bài th c hành trên ánh sáng HDRI h n và nhi u ch VRAY khác nhau. 8.1 B t Camera03 lên và làm hi n th nh!ng th sau : bát/ch u, t m kính, m trà, ng gút và n c 8.2 Render c nh b n s có kq gi ng nh hình C nh này ch c chi u sáng b*i ánh sáng Direct01 và n y GI bounces. 8.3 Nh n phím “M” m* b ng hi u ch nh ch t li u . Kích ch n VRay HDRI * góc ph i trên cùng 14
 15. Ghi chú : t i 1 t p tin VRay HDRI, ch n 1 m%u ch t li u r,ng và ch n nút xanh d ng “Get Material” l y ch t li u, cái nút c tô vàng * trên. Khi b ng tu ch n Material/Map m* ra, ch n VRAy/HDRI trong danh sách … c tô vàng * bên d i. 15
 16. 8.4 Kéo rê ch t li u HDRI t b ng hi u ch nh Material editor vào trong c hai môi tr ng VRay trong khung VRay Environment c)a h p tho i Render c nh Ch n Instance ngay khi th c hi n xong thao tác và ch n OK 8.5 Tr c khi render c nh chúng ta c n ph i t t ánh sáng Direct01 và ch c r#ng môi tr ng s nhân GI (Environment Multiplier) c thi t t là 1 ( tô vàng * bên trên). Khi chi u sáng ch ph thu c vào ánh sáng HDRI, môi tr ng s nhân (GI Environmen Multiplier) c n ph i cao h n. Ghi chú : ví d v n c"ng có th dùng ánh sáng tr c ti p direct light (ánh sáng m t tr i) chung v i ánh sáng HDRI. Nh ng s là 1 ý t *ng hay có thêm 1 lu ng sáng m nh h n nh!ng cái khác tránh hình b cháy sáng ( xem ph n 2) Ch c r#ng thông s HDRI gi ng nh hình bên trên ( chúng ta s ch i v i nh!ng thông s thi t l p sau này ) 8.6 Render c nh kq có c nh hình d i Bóng ' trông m m và m h n nhi u. Hình nh trông gi ng nh chi u sáng môi tr ng tr c ti p mô t * ph n 2. Tuy nhiên c"ng có s khác bi t nh . ng ngh+ r#ng ánh sáng HDRI ch t o ra bóng ' m m. N u nh có x y ra nh th trong 1 s tr ng h p thì do a ph n bóng ' trong th c t có c nh biên m m và HDRI có khuynh h ng tái t o i u ki n chi u sáng c)a th gi i th c. 16
 17. Ghi chú : T p tin HDRI c t o b i Aversis. Ghé th m trang www.aversis.be/extra_hdri/00.htm download nhi u bài HDRI c a ông y h n và xem các bài tút VRAY c a ông. ây là t p tin HDRI chúng ta ang dùng trông nh th nào. ây là hình nh ang chi u sáng c nh c)a chúng ta. Bóng ' m m trong c nh c t o b*i bóng ' m m c)a th gi i th c c ch p l i trong t p tin HDRI 17
 18. 9. Material Settings : Thi t l p ch t li u 9.1 Chon ch t li u Xanh lá, , Vàng1 m t chút ít màu xám trong khe ph n chi u reflection. B n có th copy b#ng cách kích chu t ph i vào màu và dán (paste) nó vào khe ph n chi u reflection c)a ch t li u khác. Nhìn hình bên d i 18
 19. 9.2 Render c nh b n s có kq nh hình trên Settings for the glass: Thi t l p cho t m kính Settings for the water: Thi t l p cho n c 19
 20. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản