Kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy vi tính - Chương 4

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
147
lượt xem
75
download

Kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy vi tính - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CHO 1 MÁY TÍNH MỚI I. Phân họach và định dạng đĩa cứng. 1. Phân hoạch ổ cứng Để có thể sử dụng ổ đĩa cứng một cách hiệu quả thì chúng ta phải phân hoạch chúng. Sự phân hoạch sẽ làm tăng tôc độ của ổ đĩa cứng do dữ liệu sẽ được xắp xếp một cách hợp lý hơn. http://www.truongltrutw2.edu.vn Kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy vi tính 71 Phân hoạch một ổ đĩa là chia ổ đĩa thành các phân khu (partition) và nhiều ổ đĩa logic. Sự phân hoạch được thực hiện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật lắp ráp và bảo trì máy vi tính - Chương 4

 1. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 70 khaåu, coù theå thaùo pin CMOS hoaëc vôùi nhöõng mainboard ñôøi môùi sau naøy laø chuyeån jumper BIOS sang cheá ñoä Clear CMOS (xem phaàn Mainboard). Caùch gaùn maät khaåu - Treân trang Main Menu choïn SUPERVISOR hoaëc USER PASSWORD vaø nhaán phím Enter. - Maøn hình seõ hieån thò hoäp thoâng baùo ñeå ta goõ Password “Enter password”. - Sau khi goõ Password vaø nhaán Enter. Maøn hình seõ hieän thoâng baùo ñeå ta xaùc nhaän laïi Password. Ta phaûi goõ laïi chính xaùc Password ñaõ goõ laàn tröôùc ñeå xaùc nhaän. Goõ xong nhaán phím Enter ñeå hoaøn taát caøi ñaët Password “Confirm Password”. - Khi ñaõ caøi Password ta nhôù quay laïi BIOS FEATURE SETUP vaø vaøo muïc Secutiry Option ñeå xaùc laäp cheá ñoä hoaït ñoäng cuûa Password. Gôõ boû password - Nhaán Enter ñeå vaøo SUPERVISOR/ USER PASSWORD, maøn hình cuõng heäin leân thoâng baùo yeâuc aàu goõ Password “Enter Password” - Ñöøng goõ phím naøo caû maøy haõy goõ phím Enter ñeå xoùa boû Password. - Maøn hình seõ hieån thò thoâng ñieäp “Password Disable” . Nhaán phím Enter ñeå hoaøn thaønh taùc vuï. 13. SAVE & EXIT SETUP Khi tieán haønh xong caùc xaùc laäp BIOS, ta phaûi löu chuùng laïi trong CMOS + Nhaán phím Enter taïi muïc naøy treân MAIN MENU + Maøn hình seõ hieån thò thoâng baùo “ SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? + Baám phím Y vaø nhaán enter ñeå xaùc nhaän löu hoaëc coù theå baám F10 ñeå xaùc nhaän löu vaø thoaùt khoûi CMOS 14. EXIT WITHOUT SAVING Ñeå thoaùt khoûi xaùc laäp BIOS maø khoâng löu baát kyø moät thay ñoåi naøo, ta vaøo muïc naøy ôû MAIN MENU vaø baám phím Y ñeå thoaùt ra khoûi xaùc laäp BIOS. Ngoaøi ra , coù theå baám phím ESC ôû MAIN MENU ñeå thöïc hieän nhanh taùc vuï thoaùt maø khoâng löu. CHÖÔNG IV: CAØI ÑAËT PHAÀN MEÀM CHO 1 MAÙY TÍNH MÔÙI I. Phaân hoïach vaø ñònh daïng ñóa cöùng. 1. Phaân hoaïch oåå cöùng Ñeå coù theå söû duïng oå ñóa cöùng moät caùch hieäu quaû thì chuùng ta phaûi phaân hoaïch chuùng. Söï phaân hoaïch seõ laøm taêng toâc ñoä cuûa oå ñóa cöùng do döõ lieäu seõ ñöôïc xaép xeáp moät caùch hôïp lyù hôn. http://www.truongltrutw2.edu.vn
 2. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 71 Phaân hoaïch moät oå ñóa laø chia oå ñóa thaønh caùc phaân khu (partition) vaø nhieàu oå ñóa logic. Söï phaân hoaïch ñöôïc thöïc hieän nhôø leänh FDISK trong heä ñieàu haønh DOS, vì vaäy phaân hoaïch coøn goïi laø FDISK. Caùch tieán haønh nhö sau: + Khôûi ñoäng maùy tính töø ñóa meàm hay CD- ROM, phaûi chaéc chaén raèng ñóa naøy phaûi chöùa hai taäp tin FDISK.EXE vaø FORMAT.COM. + Sau khi hoaøn taát quaù trình khôûi ñoäng, goõ chöõ FDISK taïi daáu nhaéc DOS vaø nhaán phím Enter. A:\>fdisk _ + Maøn hình hieån thò moät thoâng baùo yeâu caàu ngöôøi duøng xaùc nhaän cho pheùp hoå trôï caùc baûng FAT 32 cho oå ñóa cöùng hay khoâng. + Neáu ta nhaán phím N: töùc laø heä thoáng söû duïng heä ñieàu haønh Windows NT (NetWork Technology) hoaëc heä ñieàu haønh khaùc Windows hoaëc caùc oå ñóa coù dung löôïng thaáp hôn 2GB + Neáu ta baám Y: töùc laø hoå trôï cho heä ñieàu haønh Windows - Sau ñoù nhaán phím Enter maøn hình seõ hieån thò trang ñaàu tieân laø FDISK Option - Trong ñoù goàm caùc tuøy choïn sau ñaây: 1. Create Dos partition or Logical Drive: taïo Dos partition hoaëc oå ñóa Logical 2. Set active partition: thieát laäp partition hoaït ñoäng – partition naøy seõ ñöôïc duøng ñeå khôûi ñoäng. 3. Delete partition or Logical Drive: Xoùa partition hoaëc oå ñóa Logical Drive 4. Display partition or information: Hieån thò caùc thoâng tin cuûa caùc partition ñaõ ñöôïc xaùc laäp Phaân hoaïch moät oå ñóa môùi hoaøn toaøn Muoán phaân chia moät oå cöùng môùi hoaøn toaøn nghóa laø chöa ñöôïc taïo partition nhaán phím 1 vaø nhaán phím Enter: - Ñeå taïo caùc partition ta laàn löôït thöïc hieän caùc böôùc tuaàn töï töø 1 → 3 Create DOS Partition or Logical DOS Drive Current fixed disk drive : 1 Choose one of the following 1. Create Primary DOS partition http://www.truongltrutw2.edu.vn
 3. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 72 2. Create Extended DOS partition 3. Create Logical DOS Drive(s) in the extended DOS partition Enter choice : [1] - Nhaán 1 choïn create primary DOs Partition ñeå taïo phaân vuøng chính * FDISK seõ baét ñaàu kieåm tra tính nguyeân veïn cuûa oå ñóa cöùng - sau khi maùy tính hoaøn thaønh kieåm tra (100% complete), maøn hình hieån thò thoâng baùo hoûi ngöôøi duøng coù söû duïng kích thöôùc toái ña cho Primary DOS Partition hay khoâng? Ôû ñaây neáu ta choïn Y (Yes) thì toaøn boä dung löôïngoå ñóa cöùng seõ taïo thaønh moät oå ñóa (oå ñóa C) vaø chæ moät khoâng theå chia theâm ñóa khaùc ñöôïc nöõa vaø maøn hình xuaát hieän nhö sau: Create Primary DOS Partition Current fixed disk : 1 Do you wish to use the maximum available size for a Primary DOS Partition (Y/N).......................................................... ? [Y] Coøn neáu nhö ta muoán chia thaønh nhieàu oå ñóa khaùc nhau, ta choïn No (N) vaø goõ Enter, khi aáy maøn hình xuaát hieän nhö sau: Create Primary DOS Partition Current fixed disk : 1 Veryfying frive intergrity : 45% complete Sau ñoù maøn hình xuùaât hieän tieáp cöûa soå nhö sau: Create Primary DOS Partition Current fixed disk : 1 Total disk space is 1210Mbyte (1byte = 1048576 bytes) Maximum space available for partition is 1210Mbyte (100%) Enter partition size in Mbyte or percent of disk space (%) to create a primary DOS Partition (Y/N)............................................ :[1210] No partition defined Press ESC to return to DFISK Option http://www.truongltrutw2.edu.vn
 4. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 73 Nhaäp vaøo treân dung löôïng cuûa Primary DOS Partition (dung löôïng oå ñóa chính aøm mình muoán chia , oå ñæa C). ví duï laø 600 vaø nhaán enter, maøn hình seõ hieän ra baûng thoâng baùo sau: Create Primary DOS partition Current fixed disk drive :1 Partition Status Type Volume label Mbytes System Usage 1 A PRI DOS SYSTEM 601 UNKNOWN 49% Primary DOS partition create Press ESC to continue Primary DOS ñaõ coù (oå ñóa C ñaõ coù), ta nhaán ESC ñeå trôû veà Menu chính, töø Menu chính ta tíeâp tuïc choïn Option 1 vaø nhaán Enter , maøn hình seõ hieän ra laïi: Create DOS Partition or Logical DOS Drive Current fixed disk drive : 1 Choose one of the following 1. Create Primary DOS partition 2. Create Extended DOS partition 3. Create Logical DOS Drive(s) in the extended DOS partition Enter choice : [1] Ñeû taïo partition môû roäng ta choïn muïc 2 laø Create extended DOS partiotn hieän ra : Create Primary DOS partition Current fixed disk drive :1 Partition Status Type Volume label Mbytes System Usage 1 A PRI DOS SYSTEM 601 UNKNOWN 49% Total disk space is 1210Mbyte (1 byte = 1048576 bytes) Maximum space avaialble for Partition is 609 Mbyte (51%) Enter partition size in Mbyte or percentage of disk space (%) to create a primary DOS partition ............................................................. [609] Press ESC to continue Taïi ñaây ta laáy heát dung löôïng coøn laïi cuûa ñóa ñeå giaønh cho phaàn DOS môû roäng vaø maøn hình seõ hieän thoâng baùo: Create Primary DOS partition Current fixed disk drive :1 Partition Status Type Volume label Mbytes System Usage 1 PRI DOS SYSTEM 601 UNKNOWN 49% 2 EXT DOS 609 UNKNOWN 51% http://www.truongltrutw2.edu.vn
 5. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 74 Extended DOS partition create Press ESC to continue Ta nhaán ESC ñeå tíeâp tuïc (nhaán nheï 1 laàn, neáu nhaán 2 laàn lieân tuïc thì chöông trình seõ boû qua vaø trôû veà MENU chính) vaø maøn hình seõ hieän ra baûng thoâng baùo sau: Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition No logical drive defined Total Extended DOS partition size is 609 Mbyte (1byte = 1048576 bytes) Maximum space available for partition is 609 Mbyte (100%) Enter partition size in Mbyte or percent of disk space (%) to create a primary DOS Partition ..................................................... :[609] Enter Logical drive size in Mbytes or percentage of disk space (%) ...... ]609] Press ESC to return to DFISK Option Neáu phaàn Extended DOS partition chæ daønh cho moät oå ñóa (oå ñóa D) thì ta nhaán ESC vaø maøn hình seõ hieän ra baûng thoâng baùo sau: Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition No logical drive define Drive Volume Mbytes System Usage D 609 UNKNOWN 100% Extended DOS partition create Press ESC to continue Nhaán ESC ta seõ trôû veà Menu chính. keát thuùc qua trình taïo partition cho ñóa cöùng . Thíeât laäp hoaït ñoäng söï phaân vuøng : - Sau khi taïo xong caùc Partition ta phaûi tíeân haønh set Active cho Primary DOS partition ñeå ñóa cöùng môùi khôûi ñoäng ñöôïc. - Töù Menu chính ta choïn Option thöù 2 cho Set Active Primary vaø nhaán Enter, maøn hình seõ hieän ra baûng thoâng baùo sau: Set Active Partition Current fixed disk drive :1 Partition Status Type Volume label Mbytes System Usage 1 PRI DOS SYSTEM 601 UNKNOWN 49% 2 EXT DOS 609 UNKNOWN 51% http://www.truongltrutw2.edu.vn
 6. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 75 Total disk space is 1210 Mbyte (1 bye = 1048576 bytes) Enter the number of partition you wanrt to make active ..........................[1] Press ESC to return to FDISK Option Ta choïn 1 vaø nhaán enter, ta thaáy chöõ A seõ xuaát hieän döôùi coät Satus cuûa oå ñóa C vaø maøn hình seõ ra thoâng baùo nhö sau: Create Primary DOS partition Current fixed disk drive :1 Partition Status Type Volume label Mbytes System Usage 1 PRI DOS SYSTEM 601 UNKNOWN 49% 2 EXT DOS 609 UNKNOWN 51% Total disk space is 1210 Mbyte (1 bye = 1048576 bytes) Partition 1 make active Press ESC to return to FDISK Option - Ta Nhaán ESC ñeå trôû veà Menu chính - Quaù trình FDISK keát thuùc Phaân hoaïch moät oå ñóa ñaõ coù phaân hoaïch : Tröôùc heát chuùng ta phaûi xoùa caùc Partition cuõ: Töø menu chính ta choïn Option thöù 3 vaø nhaán Enter, maøn hình hieän ra Delete DOS Partition or Logical DOS Drive Current fixed disk drive : 1 Choose one of the following 1. Delete Primary DOS partition 2. Delete Extended DOS partition 3. Delete Logical DOS Drive(s) in the extended DOS partition 4. Delete Non – DOS partition Enter choice : [1] Press ESC to return to FDISK Option - Ñeå xoaù caùc partition, ta phaûi thöïc hieän theo nguyeân taéc xoaù töø 4 → 1 ♦ Xoaù Non – DOS Partition + Choïn Option thöù 4 trong baûng thoâng baùo vaø nhaán Enter + Moät maøn hình thoâng baùo seõ hieän ra nhö sau : Delete Non - DOS partition Current fixed disk drive :1 http://www.truongltrutw2.edu.vn
 7. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 76 Partition Status Type Volume label Mbytes System Usage 1 PRI DOS SYSTEM 301 FAT 32 25% 2 EXT DOS 609 50% 3 Non DOS 301 25% Total disk space is 1210 Mbyte (1 bye = 1048576 bytes) WARNING ! data in the Delete Non – DOS partition will be lost What Non – DOS partition do you want delete .............................. ? [1] Press ESC to return to FDISK Option + Ñeå xoaù Non – DOS partition ta choïn Option thöù 3 vaø nhaán Enter + Maøn hình seõ xuùaât hieän baûng thoâng baùo nhö sau : Do you wish to continue (Y/N) ............................. ? [ N ] + Ta nhaán Y , Enter - Non – DOS Partition ñaõ ñöôïc xoùa vaø maøn hình seõ xuaát hieän thoâng baùo sau: Delete Non - DOS partition Current fixed disk drive :1 Partition Status Type Volume label Mbytes System Usage 1 A PRI DOS SYSTEM 301 FAT 32 25% 2 EXT DOS 605 50% Total disk space is 1210 Mbyte (1 bye = 1048576 bytes) Non – DOS Partition deleted Press ESC to exit FDISK Xoùa caùc Logical Disk: - Taïi Menu chính nhaán choïn Option thöù 3 ñeå vaøo Menu Delete Partition or logical DOS Drive. Maøn hình seõ hieän ra baûng thoâng baùo nhö sau: http://www.truongltrutw2.edu.vn
 8. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 77 Delete DOS partition or Logical DOS Drive Current fixed disk drive :1 Choose one of the following 1. Delete Primary DOS Partition. 2. Delete Extended DOS Partition. 3. Delete Logical DOS Drive (s) in the Extended DOS Partition. 4. Delete Non-DOS Partition Enter choise : [ ] Press ESC to return to FDISK Option - Ta choïn Option thöù 3 ñeå vaøo Menu: Delete logical Drive (s) in the Extended DOS Partition. + Maøn hình hieän ra thoâng baùo nhö sau : Delete Logical DOS Drive(S) In The Extended DOS Partition Drive Volume Mbytes System Usage D: DATA 1 302 FAT 32 50% E: DATA 2 303 FAT 32 50% Total Extended DOS Partition size is 605 Mbyte (1mbyte = 1048576 byte) WARNING ! Data in the delete Logical DOS Drive will be lost. What drive do you want delete .................................... ? [ ] Press ESC to return to FDISK Option. + Choïn E vaø nhaán Enter. + Maøn hình seõ hieän ra doøng thoâng baùo sau : Volume Label ....................? [ ] + Nhaäp vaøo Volume Label (teân nhaõn ñóa) ôû ñaây laø DATA2 vaø nhaán Enter ([n] neáu ñóa khoâng ñaët teân nhaõn ta chæ caàn nhaán enter). + Maøn hình seõ hieän ra thoâng baùo : Are you sure (Y/N) ........... ? [N] + Choïn Y vaø nhaán Enter. + Maøn hình seõ hieän ra thoâng baùo sau : Delete Logical DOS Drive(S) In The Extended DOS Partition Drive Volume Mbytes System Usage D: DATA 1 302 FAT 32 50% E: Drive deleted Total Extended DOS Partition size is 605 Mbyte (1mbyte = 1048576 byte) http://www.truongltrutw2.edu.vn
 9. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 78 WARNING ! Data in the delete Logical DOS Drive will be lost. What drive do you want delete .................................... ? [ ] Press ESC to return to FDISK Option. + Maøn hình cho bieát laø oå ñóa E : ñaõ bò xoùa. + Ta tieáp tuïc choïn D vaø nhaán Enter. Maøn hình seõ thoâng baùo nhö sau : Delete Logical DOS Drive(S) In The Extended DOS Partition Drive Volume Mbytes System Usage D: Drive deleted E: Drive deleted All logical drive deleted in the ERxtended DOS Partition. Press ESC to return to FDISK Option. - Thoâng baùo cho chuùng ta bieát taát caû caùc ñóa Logical ñaõ bò xoùa - Ñeå tieáp tuïc ta nhaán ESC maøn hình seõ hieän ra baûng thoâng baùo sau: Delete Logical DOS Drive(S) In The Extended DOS Partition No logical drive defined Drive letter have been change or deleted. Press ESC to continue. - Ta nhaán ESC ñeå trôû veà maøn hình tröôùc ñoù. Xoùa Extended Partition : − Taïi Menu chính, sau khi ta ñaõ xoùa xong caùc ñóa Logical Drive, ta choïn Option thöù 3 laø : Delete Partition or Logical DOS Drive vaø nhaán Enter. − Maøn hình seõ hieän ra baûng thoâng baùo sau : Delete DOS Partition or Logical DOS Drive Current fixed disk drive : 1 Choose one of the follwing 1. Delete Primary DOS Partition. 2. Delete Extended DOS Partition. 3. Delete Logical DOS Drive (s) in the Extended DOS Partition. 4. Delete Non-DOS Partition. Enter choice : [ ] - Ta choïn Option thöù 2 vaø maøn hình seõ hieän ra baûng thoâng baùo sau: Delete Extended DOS Partition Current fixed disk drive : 1 Partition Status Type Volume Label Mbytes System Usage 1 A PFI DOS SYSTEM 301 FAT 32 25% http://www.truongltrutw2.edu.vn
 10. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 79 2 EXT DOS 605 50% Total disk space is 1210 Mbype (1 Mbyte = 1048576 bytes) WARNING ! Data in the delete Extended DOS Partition will be lost. Do you want to continue (Y/N) .................................. ? [ N ] Press ESC to return to FDISK Option. + Choïn Y vaø nhaán Enter, maøn hình seõ hieän ra baûng thoâng baùo sau: + Nhaán ESC ñeå trôû veà Menu chính. Xoùa Primary DOS Partition : + Taïi Menuy chính ta choïn Option thöù 3; Delete partition or logical DOS Drive vaø nhaán Enter, maøn hình seõ hieän ra baûng thoâng baùo sau : Delete Extended DOS Partition Current fixed disk drive : 1 Partition Status Type Volume Label Mbytes System Usage 1 A PFI DOS SYSTEM 301 FAT 32 25% Total disk space is 1210 Mbype (1 Mbyte = 1048576 bytes) WARNING ! Data in the delete Extended DOS Partition will be lost. Do you want to continue (Y/N) .................................. ? [ N ] Press ESC to return to FDISK Option. - Ta choïn Option thöù 1 vaø nhaán Enter, maøn hình seõ hieän ra baûng thoâng baùo sau : Delete Extended DOS Partition Current fixed disk drive : 1 Partition Status Type Volume Label Mbytes System Usage 1 A PFI DOS SYSTEM 301 FAT 32 25% Total disk space is 1210 Mbype (1 Mbyte = 1048576 bytes) WARNING ! Data in the delete Extended DOS Partition will be lost. Do you want to continue (Y/N) .................................. ? [ N ] Press ESC to return to FDISK Option. - Ta choïn 1 vaø nhaán Enter, maøn hình seõ hieän ra baûng thoâng baùo sau: Enter Volume Label .............................. [ ] - Nhaäp Volume Label (teân nhaõn ñóa , ôû ñaây laø SYSTEM) vaøo neáu khoâng ñaët neân thì ta chæ caàn nhaán Enter. - Maøn hình seõ hieän ra thoâng baùo: Are you sure (Y/N) ? [ N } http://www.truongltrutw2.edu.vn
 11. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 80 + Ta choïn Y vaø nhaán Enter. - Maøn hình seõ hieän ra thoâng baùo sau: Primary DOS ñaõ bò xoùa Primary DOS Primary deleted. - Ta nhaán ESC ñeå trôû veà maøn hình chính. 2. Ñònh daïng oå ñóa cöùng (Formating ) Sau khi ñaõ phaân hoïach thaønh caùc oå cöùng Logic, muoán söû duïng ñöôïc chuùng ta phaûi ñònh daïng : - Ñoái vôùi oå ñóa meàm thì chuùng ta ñaõ ñöôïc ñònh daïng saün tröôùc. - Ñoái vôùi oå ñóa CD-ROM hoaëc DVD-ROM thì ñònh daïng trong quaù trình ghi ñóa. - Rieâng oå cöùng thì chuùng ta phaûi thöïc hieän ñònh daïng noù. Khi ñaõ hoaøn thaønh FDISK vaø khôûi ñoäng laïi maùy töø ñóa khôûi ñoäng (ñóa meàm, CD-ROM), vaø khi xuaát hieän daáu nhaéc A:\> ta goõ vaøo FORMAT C: Maøn hình seõ hieän thò thoâng baùo veà vieäc döõ lieäu seõ bò maát treân oå ñóa naøy. Nhaán phím Y vaø nhaán Enter ñeå tieán haønh ñònh daïng. A:\> FORMAT C: WARNING: ALL DATA ON NON – REMOVABLE DISK. DRIVE C: WILL BE LOST ! Proceed with Format (Y/N) ? - Chôø ñôïi moät thôøi gian ngaén, tieán trình ñònh daïng oå ñóa seõ hoaøn thaønh. Chöông trình yeâu caàu ngöôøi duøng nhaäp teân (Volume) cuûa oå ñóa, ta coù theå nhaäp teân baát kyø(toái ña 11 kyù töï), coøn neáu muoán khoâng coù teân thì nhaán Enter. - Ñònh daïng xong maøn hình seõ hieån thò caùc thoâng tin veà oå ñòa vaø trôû veà daáu nhaéc DOS taïi oå A. LÖU YÙ : - Ñeå coù theå truy xuaát töø oå ñóa, heä ñieàu haønh seõ duøng caùc baûng FAT (file Allocation Table – Baûng ñònh vò taäp tin) treân oå ñóa. - Ña soá caùc heä ñieàu haønh thöôøng chæ söû duïng baûng FAT16. - FAT32 laø baûn caûi tieán cuûa heä thoáng taäp tin FAT. - FAT32 chæ thaät söï hieäu quaû khi duøng cho caùc oå ñóa lôùn nhôø söû duïng khoâng gian ñóa hôïp lyù hôn. - Moâi tröôøng cuûa heä ñieàu haønh MS DOS chæ söû duïng ñöôïc caùc baûng FAT16. - Moâi tröôøng cuûa heä ñieàu haønh WINDOWS 98 trôû veà sau thì söû duïng ñöôïc caû hai baûng FAT16 vaø FAT32. http://www.truongltrutw2.edu.vn
 12. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 81 - Rieâng Windows NT (ñeán phieân baûn 4.0) thì khoâng theå truy caäp hoaëc khôûi ñoäng töø oå ñóa FAT32, vì vaäy trong luùc FDISK chuùng ta khoâng theå cho pheùp oå ñóa cöùng ñöôïc hoã trôï FAT32. II. Caøi ñaët heä ñieàu haønh Windows. Hieän nay haàu heát caùc maùy tính caù nhaân ôû vaên phoøng cuõng nhö ôû gia ñình ñeàu söû duïng heä ñieàu haønh Windows XP vì noù coù giao dieän ñeïp, cung caáp nhieàu tieän ích, tính baûo maät cao hôn, chæ coøn moät soá raát ít caùc maùy coù caáu hình thaáp laø vaãn söû duïng heä ñieàu haønh Windows 98. Tuy nhieân trong cuoán saùch naøy chuùng toâi vaãn giôùi thieäu caùch caøi ñaët heä ñieàu haønh Windows 98 vì ñoù cuõng laø caùc böôùc chung ñeå caøi ñaët caùc heä ñieàu haønh khaùc. Ñoïc xong phaàn trình baøy naøy, hoïc vieân cuõng coù theå töï caøi ñaët ñöôïc caùc phieân baûn heä ñieàu haønh Windows 2000, XP … 1. Yeâu Caàu Phaàn Cöùng Toái Thieåu CPU: 100 MHZ RAM: 16 MB HDD: 250 MB Dung löôïng coøn troáng Moät ñóa CD ROM chöông trình WIN98SE (Coù soá CD KEY) 2. Caøi Ñaët Win98se Sau khi phaân haïch vaø ñònh daïng cho caùc oå ñóa, ta tieán haønh caøi ñaët heä ñieàu haønh cho maùy vi tính theo 2 caùch: a) Caøi ñaët töø ñóa CDROM Öu khuyeát ñieåm: Öu: - Thao taùc deã daøng - Tieát kieäm dung löôïng ñóa cöùng Khuyeát: - Thôøi gian caøi ñaët nhieàu - Khoù khaên khi caøi ñaët theâm caùc öùng duïng cuûa windows hoaëc Driver. - Trong thôøi gian caøi ñaët neáu ñóa CDROM bò loãi thì phaûi caøi ñaët laïi töø ñaàu. Caùc böôùc caøi ñaët. Böôùc 1: Ghi laïi soá Serie cuûa Windows (thöôøng ñöïôc in treân voû ñóa) Böôùc 2: Ñöa ñóa CD coù chöùa thö muïc WINDOWS98 vaøo,tim File setup.exe trong thö muïc naøy vaø chaïy taäp tin naøy (moät soá ñóa coù taäp tin Autorun thì seõ töï ñoâng chaïy khi ñöa ñóa vaøo maùy). Böôùc 3: Thöïc hieän theo höôùng daãn treân maøn hình cho ñeán khi hoaøn taát.(Thoâng thöôøng ta khoâng neân thöïc hieän theo caùch naøy) b) Caøi ñaët töø oå ñóa cöùng Öu khuyeát ñieåm: http://www.truongltrutw2.edu.vn
 13. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 82 - Thôøi gian caøi ñaët nhanh Öu: - Deã daøng caøi ñaët theâm caùc öùng duïng cuûa Windows hoaëc Driver Khuyeát: -Chieám dung löôïng chöùa boä WIN98SE nguoàn (khoaûng 120 MB) Caùc böôùc caøi ñaët. Böôùc 1: Cheùp boä WIN98SE nguoàn vaøo oå ñóa cöùng (Neân cheùp vaøo D:\SOFTS\WIN98SE) Böôùc 2: Chaïy file Setup.exe töø thö muïc nguoàn treân oå ñóa cöùng. (Ví duï: D:\>SOFTS\WIN98SE\SETUP ) Böôùc 3: Chöông trình seõ chaïy scandisk ñeå kieåm tra oå ñóa cöùng. Neáu ñóa cöùng coù loãi thì seõ khoâng tieáp töïc caøi ñaët ñöôïc nöõa, chöông trình seõ töï thoaùt ra ngoaøi. Neáu oå ñóa khoâng coù loãi naøo thì choïn EXIT ñeå tieáp tuïc. Böôùc 4: Maùy baét ñaàu caùc böôùc caøi ñaët. Böôùc 5: Choïn hay khoâng choïn vieäc tieáp tuïc caøi ñaët.Neáu muoán tieáp tuïc caøi ñaët thì choïn muïc “ I accept the Agreement” Nhaép NEXT Böôùc 6: Nhaäp soá Product Key thích hôïp ñeå maùy caøi ñaët chöông trình(soá Product Key naøy laáy ôû File Cd-Key hoaëc ôû giaáy höôùng daãn ôû treân ñóa). http://www.truongltrutw2.edu.vn
 14. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 83 Böoâc 7: Choïn ñöôøng daãn ñeå cheùp caùc File cuûa WINDOWS. Böôùc 8: Maùy kieåm tra khoâng gian ñóa xem coù ñuû choã troáâng ñeå caøi ñaët .Sau ñoù maùy töï cheùp caùc File vaøo thö muïc ñaõ choïn. http://www.truongltrutw2.edu.vn
 15. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 84 Böôùc 9: Choïn kieåu caøi ñaët chöông trình maëc ñònh hay töï choïn caùch caøi ñaët caùc File. - Typical: Töï ñoäng choïn caùc thaønh phaàn caàn thieát. - Portable: Caøi cho maùy xaùch tay - Compact: Caøi tieát kieäm (neáu oå ñóa cöùng nhoû) - Custom: Caøi theo söï choïn löïa. Böôùc 10: Khai baùo teân ngöôøi söû duïng vaø coâng ty nôi laøm vieäc. Böôùc 11: Choïn nhöõng phaàn caàn cheùp hoaëc cheùp taát caû. Tieáp theo maùy seõ caøi ñaët vaø khôûi ñoäng laïi 3 laàn thì hoaøn chænh; Löu yù: Neáu caøi ñaët Windows XP thì ta coù theå tieán haønh phaân hoïac vaø format oå ñóa trong quaù trình caøi ñaët. http://www.truongltrutw2.edu.vn
 16. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 85 III. Caøi ñaët vaø gôõ boû caùc chöông trình. 1. Caøi ñaët trình ñieàu khieån caùc thieát bò (driver). Khi ta gaén theâm moät thieát bò phaàn cöùng vaøo maùy tính (VD nhö Card maïng, Card aâm thanh, Card Tivi..), muoán maùy coù theå hieåu vaø ñieàu khieån ñöôïc caùc thieát bò ñoù thì ñieàu caàn thieát tröôùc tieân laø phaûi caøi ñaët trình ñieàu khieån (driver) cho caùc thieát bò ñoù. Khi ta ñi mua moät thieát bò thì seõ ñöôïc nhaø saûn xuaát cung caáp keøm theo moät boä chöông trình ñieàu khieån (driver) cho thieát bò ñoù, thöôøng boä chöông trình naøy ñöôïc chöùa trong ñóa CD. Neáu ñóa coù chöùc naêng Autorun (chöùc naêng töï ñoäng thi haønh chöông trình caøi ñaët khi ta ñöa ñóa vaøo maùy) thì ta chæ vieäc ñöa ñóa vaøo maùy vaø laøm theo caùc höôùng daãn cuûa chöông trình caøi ñaët (caùc chöông trình naøy coù giao dieän vaø caùc böôùc thöïc hieän raát khaùc nhau neân chuùng toâi khoâng theå höôùng daãn chi tieát ñöôïc). Neáu do söû duïng laâu ngaøy bò maát ñóa Driver ñi keøm hoaëc do ñóa khoâng coù chöùc naêng Autorun thì chuùng ta laøm theo caùc böôùc sau: Môû baûng ñieàu khieån heä thoáng Control Panel baèng caùch vaøo menu Start Settings Control Panel (hoaëc môû bieåu töôïng Control Panel töø cöûa soå My Computer): Trong hình döôùi laø maøn hình Control Panel cuûa Windows 98SE http://www.truongltrutw2.edu.vn
 17. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 86 Môû bieåu töôïng Add Hardware, xuaát hieän cöûa soå nhö beân döôùi: Nhaán nuùt Next 2 laàn, heä thoáng seõ töï tìm kieám caùc thieát bò trong maùy chöa coù Driver hoaëc Driver bò sai vaø hieän ra moät danh saùch nhö hình beân döôùi : Neáu heä thoáng maùy ñaõ tìm ra thieát bò maø chuùng ta muoán caøi ñaët Driver thì ta choïn muïc Yes, the device is in the list vaø choïn thieát bò muoán caøi ôû trong hoäp danh saùch beân döôùi. Neáu heä thoáng khoâng tìm ra thieát bò ta muoán caøi thì choïn muïc No, the device isn’t in the list. Nhaán nuùt Next ñeå tieáp tuïc: http://www.truongltrutw2.edu.vn
 18. Kyõ thuaät laép raùp vaø baûo trì maùy vi tính 87 Nhaán nuùt Finish, heä thoáng seõ töï tìm kieám Driver cho thieát bò, neáu thaáy seõ töï caøi ñaët thieát bò vaø yeâu caàu Restart laïi maùy. Neáu heä thoáng khoâng tìm thaáy Driver phuø hôïp cho thieát bò thì chuùng ta ñöa ñóa Driver ñi keøm vôùi thieát bò vaøo maùy vaø chæ ñöôøng daãn ñeán taäp tin Driver cuûa thieát bò, neáu ñuùng maùy seõ töï caøi ñaët vaø yeâu caàu khôûi ñoäng laïi maùy. 2. Caøi ñaët caùc phaàn meàm öùng duïng. Vieäc caøi ñaët caùc chöông trình phaàn meàm öùng duïng vaøo maùy hieän nay khaù ñôn giaûn, ñieàu caàn thieát laø chuùng ta coù moät boä nguoàn (source) naèm trong ñóa CD hoaëc cheùp vaøo oå cöùng. Thöôøng caùc ñóa CD hieän nay ñöôïc thieát keá theo kieåu AutoPlay neân chæ caàn boû ñóa vaøo oå laø chöông trình caøi ñaët seõ töï ñoäng chaïy vaø chuùng ta chæ caàn traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa chöông trình. Tröôøng hôïp chuùng ta cheùp source vaøo oå cöùng hoaëc treân oå CD khoâng coù chöông trình Autoplay thì chaïy taäp tin Setup cuûa chöông trình vaø laøm theo caùc höôùng daãn treân maøn hình. 3. Caùch gôõ boû moät chöông trình khoûi maùy tính. Trong cöûa soå Control Panel, môû bieåu töôïng Add/Remove Programs, khi ñoù danh saùch caùc phaàn meàm caøi ñaët trong maùy seõ xuaát hieän nhö hình minh hoïa beân döôùi: Choïn phaàn meàm muoán gôõ boû roài click nuùt Add/Remove , click nuùt OK trong hoäp thoaïi môùi xuaát hieän ñeå xaùc nhaän vieäc gôõ boû. http://www.truongltrutw2.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản