KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CNC , CHƯƠNG 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
172
lượt xem
89
download

KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CNC , CHƯƠNG 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1234Khởi động chương trình Màn hình sau khi khởi động và Menu File managm Cấu trúc Menu File Management và Main Menu Giải thích cấu trúc Menu đứng của MTS TopCAM a) Vùng Management b) Vùng CAD - Design với Main menu c) Vùng NC Programing với Turning và Milling 5- Về giao diện với phần mềm vẽ thiết kế 6- Giải thích nội dung menu File managm 7- Giải thích menu lệnh CNC Managm 8- Cấu thành màn hình cơ bản 9 - Giải thích thanh công cụ 10 - Giải thích thanh menu a)...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CNC , CHƯƠNG 4

 1. Modul V - Tr. 1 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Modul V CAD - CAM CNC TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Kyõ thuaät laäp trình CNC Vôùi MTS CAD-CAM/CNC Milling & Turning N.Q.Ñ / 02 - 2001 TRUNG TAÂM VIEÄT ÑÖÙC Boä moân cô khí
 2. Modul V - Tr. 2 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM MUÏC LUÏC Phaàn I Moät soá khaùi nieäm Muïc luïc 1- Khôûi ñoäng chöông trình 3 2- Maøn hình sau khi khôûi ñoäng vaø Menu File managm 4 3- Caáu truùc Menu File Management vaø Main Menu 5 4- Giaûi thích caáu truùc Menu ñöùng cuûa MTS TopCAM 6 a) Vuøng Management 6 b) Vuøng CAD - Design vôùi Main menu 6 c) Vuøng NC Programing vôùi Turning vaø Milling 6 5- Veà giao dieän vôùi phaàn meàm veõ thieát keá 7 6- Giaûi thích noäi dung menu File managm 9 7- Giaûi thích menu leänh CNC Managm 10 8- Caáu thaønh maøn hình cô baûn 11 9 - Giaûi thích thanh coâng cuï 12 10 - Giaûi thích thanh menu 14 a) Mainmenu - Menu chính 14 b) Help funct. - Moät vaøi chöùc naêng trôï giuùp 14 c) Entities - Menu caùc leänh veõ cô baûn vaø caùc thöïc theå 15 d) Edit - Menu caùc leänh hieäu chænh 15 e) Design - Caùc leänh döïng hình 16 f) Screen - Caùc taùc vuï veà maøn hình 17 j) Dimensioning - Caùc leänh ghi kích thöôùc 17 N.Q.Ñ / 02 - 2001 h) Attributes - Quaûn lyù caùc taùc vuï veà thuoäc tính 18 i) Layer - Quaûn lyù caùc taùc vuï veà lôùp 18 11 - Moät vaøi phím chöùc naêng thöôøng duøng 19
 3. Modul V - Tr. 3 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Khôûi ñoäng CAD - CAM CNC vôùi MTS TopCAM 1- Khôûi ñoäng chöông trình * Caùch 1: Taïo Shortcut treân Desktop töø taäp tin chaïy chöông trình InCAD.exe vaø khôûi ñoäng tröïc tieáp töø Shortcut InCAD treân Desktop cuûa ngöôøi duøng. * Caùch 2: Taïo Shortcut treân Desktop töø taäp tin chaïy chöông trình TopCam.exe vaø khôûi ñoäng tröïc tieáp töø Shortcut TOPCAM treân Desktop cuûa ngöôøi duøng hoaëc Töø menu Start ⇒ Program ⇒ MTS-English ⇒ Topcam ⇒ . Khôûi ñoäng baèng caùch 2 seõ laøm xuaát hieän hoäp thoaïi sau: N.Q.Ñ / 02 - 2001 Hình 1 : Hoäp thoaïi MTS TopCAM Sau khi chöông trình ñöôïc kích hoaït seõ laøm xuaát hieän maøn hình MTS TOPCAM nhö hình 2.
 4. Modul V - Tr. 4 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Menu File managm. 2- Maøn hình sau khi khôûi ñoäng vaø Menu File managm. N.Q.Ñ / 02 - 2001
 5. Modul V - Tr. 5 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Caáu truùc menu File managm. 3- Caáu truùc Menu File Management vaø Main Menu File Management Drawing file Symbol file DXF - file IGES - file CNC-Manage. Management Symbol library Drawing Symbol DXF-Drawing IGES-Drawing Turning Pr. Milling Pr. Main menu Modify Design Entity Screen CAD-Design Layers Dimensioning NC Programing Turning Milling Hình 3: Caáu truùc Menu cuûa MTS TopCAM N.Q.Ñ / 02 - 2001
 6. Modul V - Tr. 6 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Caáu truùc menu File managm. 4- Giaûi thích caáu truùc Menu ñöùng cuûa MTS TopCAM Menu leänh cuûa MTS TopCAM coù 3 vuøng chính a) Vuøng Management * Laø vuøng menu ñieàu khieån vaø quaûn lyù caùc taùc vuï veà taäp tin baûn veõ coù caùc phaàn môû roäng nhö : - EDU : Veõ baèng InCAD cuûa MTS TopCAM - DXF: Export baèng AutoCAD R12 - IGS: Export baèng AutoCAD R12 - Symbol: Convert caùc File coù phaàn môû roäng EDU, DXF, IGS baèng MTS TopCAM. Caùc File naøy coù phaàn môû roäng laø SYM. * Laø vuøng menu ñieàu khieån vaø quaûn lyù caùc taùc vuï veà taäp tin chöông trình NC cho TURNING vaø MILLING nhö: - Convert: Chuyeån ñoåi ñònh daïng File töø EDU, DXF, IGS sang SYM vaø ngöôïc laïi. - Move: Di chuyeån File töø thö muïc naøy sang thö muïc khaùc. - Copy: Sao cheùp moät File môùi töø File coù saün. - Delete: Xoùa File b) Vuøng CAD - Design vôùi Main menu Laø vuøng vôùi caùc Menu chuyeân duøng cho veõ thieát keá vôùi InCAD cuûa MTS - Modify: Caùc menu hieäu chænh caùc phaàn töû veõ. - Design: Caùc menu veõ thieát keá. - Entity: Caùc menu ñieàu khieån caùc thöïc theå veõ. - Screen: Caùc Menu ñieàu khieån caùc cheá ñoä maøn hình. - Layers: Caùc menu ñieàu khieån veà lôùp. - Dimensioning: Caùc menu ñieàu khieån caùc taùc vuï veà kích thöôùc. N.Q.Ñ / 02 - 2001 c) Vuøng NC Programing vôùi Turning vaø Milling - Turning: Caùc taùc vuï veà chöông trình NC cho Tieän. - Milling: Caùc taùc vuï veà chöông trình NC cho Phay.
 7. Modul V - Tr. 7 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Veà phaàn meàm veõ thieát keá 5- Veà giao dieän vôùi phaàn meàm veõ thieát keá Do khuoân khoå veà thôøi löôïng neân phaàn giaùo trình naøy seõ khoâng chuù troïng khai thaùc phaàn InCAD cuûa MTS maø seõ söû duïng caùc phaàn meàm AutoCAD chuyeân nghieäp ñeå veõ thieát keá nhö AutoCAD r.12 , AutoCAD r.13 , AutoCAD r.14 , AutoCAD r.2000. Coù moät soá löu yù sau: - MTS TopCAM giao dieän toát nhaát laø vôùi caùc File .DXF vaø .IGS ñöôïc Export töø AutoCAD r.12 - File .DXF ñöôïc Export töø AutoCAD caùc phieân baûn khaùc cuõng phaûi ñöôïc Export hoaëc Save As... vôùi ñònh daïng File .DXF cuûa AutoCAD r.12 - Tröôùc khi Export töø baûn veõ coù ñònh daïng .DWG ra thaønh File coù ñònh daïng .DXF phaûi ñoåi taát caû caùc phaàn töû veõ töø Line thaønh Polyline baèng chöùc naêng JOIN trong Polyline Edit ( PEDIT ). N.Q.Ñ / 02 - 2001
 8. Modul V - Tr. 8 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Giao dieän vôùi CAD12 & CAD2000 Hình 4: Xuaát File .DXF vôùi Export töø AutoCAD r.12 Hình 4: Xuaát File .DXF vaø .IGS töø AutoCAD R12 N.Q.Ñ / 02 - 2001 Hình 5: Xuaát File .DXF r.12 töø AutoCAD 2000
 9. Modul V - Tr. 9 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Noäi dung menu File managm. 6- Giaûi thích noäi dung menu File managm. - File managm.: Teân menu quaûn lyù caùc taùc vuï veà taäp tin - Prog. end: Theû leänh keát thuùc chöông trình vaø thoaùt veà maøn hình tröôùc ñoù. - IGES file: IGES file + Edit - Môû hoäp thoaïi ñeå goïi File .IGS: Taäp tin baûn veõ coù phaàn môû roäng .IGS laø moät kieåu ñònh daïng taäp tin baûn veõ Export chæ coù ñöôïc töø AutoCAD r12. - DXF file: DXF file + Edit - Môû hoäp thoaïi ñeå goïi File .DXF: Taäp tin baûn veõ coù phaàn môû roäng DXF laø moät kieåu ñònh daïng taäp tin baûn veõ Export ñöôïc töø AutoCAD r12 hoaëc Save as type laø DXF cuûa AutoCAD r12 töø AutoCAD r13 hoaëc AutoCAD r14 vaø AutoCAD2000. - (Symbol libr + Edit)+Edit - Môû hoäp thoaïi ñeå goïi File .SYM: Taäp tin baûn veõ coù phaàn môû roäng SYM laø moät kieåu ñònh daïng sau khi chuyeån ñoåi baèng theû leänh Convet cuûa MTS caùc File IGS , DXF vaø EDU. Caùc taäp tin daïng naøy ñöôïc löu giöõ trong caùc thö muïc con cuûa thö muïc Symbole cuûa chöông trình. - Drawing File - Môû hoäp thoaïi ñeå goïi taäp tin coù phaàn môû roäng EDU hoaëc ñaët teân cho baûn veõ môùi veõ baèng INCAD cuûa MTS: Taäp tin coù phaàn môû roäng EDU laø moät kieåu ñònh daïng taäp tin baûn veõ ñöôïc veõ baèng INCAD cuûa MTS TopCAM. - CNC Managm.: Laø theû leänh duøng ñeå môû menu quaûn lyù caùc taùc vuï veà caùc chöông trình NC Tieän ( Turn Prog.) vaø Phay ( Mill. Prog.) N.Q.Ñ / 02 - 2001
 10. Modul V - Tr. 10 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Menu leänh CNC Managm. 7- Giaûi thích menu leänh CNC Managm. - Return: Trôû veà Menu File management - Machine: Choïn maùy ñeå moâ phoûng - CutValMgm T: Choïn maùy vaø caùc thoâng soá caét ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ñeå moâ phoûng Tieän. - CutValMgm M: Choïn maùy vaø caùc thoâng soá caét ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ñeå moâ phoûng Phay. - Môû thö vieän chöùa caùc taäp tin veà thoâng soá caét cuïc boä neáu coù. - Turn Prog. + Delete: Môû hoäp thoaïi chöùa chöông trình Tieän NC ñeå xoùa. - Mill. Prog. + Delete: Môû hoäp thoaïi chöùa chöông trình Phay NC ñeå xoùa. - Turn Prog. + Move: Môû hoäp thoaïi chöùa chöông trình Tieän NC ñeå di chuyeån. - Mill. Prog. + Move: Môû hoäp thoaïi chöùa chöông trình Phay NC di chuyeån. - Turn Prog. + Copy: Môû hoäp thoaïi chöùa chöông trình Tieän NC ñeå sao cheùp. - Mill. Prog. + Copy: Môû hoäp thoaïi chöùa chöông trình Phay NC ñeå sao cheùp. - Turn Prog. + Simulate pgm: Môû hoäp thoaïi chöùa chöông trình Tieän NC ñeå moâ phoûng. - Mill. Prog. + Simulate pgm: Môû hoäp thoaïi chöùa chöông trình Phay NC ñeå moâ phoûng. - Turn Prog. + Edit pgm: Môû hoäp thoaïi chöùa chöông trình Tieän NC ñeå hieäu chænh noäi dung. - Mill. Prog. + Edit pgm: Môû hoäp thoaïi chöùa chöông trình Phay NC ñeå hieäu chænh noäi dung. N.Q.Ñ / 02 - 2001
 11. N.Q.Ñ / 02 - 2001 Main menu Turn Program Mill Program Hình 6: Maøn hình MTS - CAM sau khi goïi baûn veõ Vuøng Menu leänh cuûa MTS TopCAM sau khi goïi baûn veõ 8- Caáu thaønh maøn hình cô baûn Abort CAD - CAM CNC vôùi MTS Save & Quit Gerner. tool Load Workp. Input System TopCAM Vuøng thöïc thi Plot window Plot / scale Save drawing Load drawing Layer menu Caáu thaønh maøn hình cô baûn cuûa MTS TopCAM goàm 4 phaàn: Dimensioning - Vuøng Menu naèm beân phaûi maøn hình. Screen Menu - Vuøng thöïc thi. Design Menu - Caùc khoùa chuyeån, thanh coâng cuï naèm phía treân ñaàu maøn hình. Maøn hình cô baûn cuûa Edit Menu CAD-CAM CNC - Vuøng hoäi thoaïi vaø hieån thò traïng thaùi naèm phía döôùi ñaùy maøn hình. MTS Top CAM Entity Menu Modul V - Tr. 11 Modul V Vuøng hoäi thoaïi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................... Vuøng traïng thaùi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 12. Modul V - Tr. 12 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Giaûi thích thanh coâng cuï 9 - Giaûi thích thanh coâng cuï 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1: Load Drawing- Goïi baûn veõ coù phaàn môû roäng . EDU 2: Save Drawing- Löu baûn veõ vôùi phaàn môû roäng . EDU 3: Plot Screen- In trang maøn hình 4: Undo- Huûy thao taùc vöøa thöïc hieän tröôùc ñoù 5: Line- Leänh veõ ñöôøng thaúng baát kyø 6: Horizontal- Leänh veõ ñöôøng thaúng naèm ngang 7: Vertical- Leänh veõ ñöôøng thaúng thaúng ñöùng 8: Parllel- Leänh veõ ñöôøng thaúng song song vôùi ñöôøng thaúng cho tröôùc 9: Parllel in distance- Leänh veõ ñöôøng thaúng song song vôùi ñöôøng thaúng cho tröôùc vôùi moät khoaûng caùch do ngöôøi duøng aán ñònh. 10: Rectangle- Leänh veõ hình chöõ nhaät 11: Arc- Leänh veõ cung troøn 12: Circle- Leänh veõ ñöôøng troøn 13: Text- Leänh vieät chöõ treân baûn veõ 14: Relativ- AÁn ñònh gía trò veõ laø töông ñoái 15: Diameter- Ñöôøng kính 16: Mark contur points- Ñaùnh daáu ñieåm treân ñöôøng bieân daïng 17: Contur type- Neùt veõ laø ñöôøng trôï giuùp 18: Information- Thoâng tin cuûa thöïc theå ñöôïc choïn 19: Distanceinfo- Thoâng tin veà khoaûng caùch cuûa thöïc theå ñöôïc choïn 20: Zoom- Phoùng to thöïc theå baèng cheá ñoä cöûa soå N.Q.Ñ / 02 - 2001
 13. Modul V - Tr. 13 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Giaûi thích thanh coâng cuï 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 21: Next window- Môû tôùi cöûa soå sau ñoù 22: Previuos window- Môû tôùi cöûa soå tröôùc ñoù 23: Fit- Xem ôû cheá ñoä toaøn maøn hình 24: Redraw- Laøm saïch maøn hình taùc vuï 25: Erase- Xoùa töøng thöïc theå 26: Move- Di dôøi thöïc theå 27: Edit text- Hieäu chænh chöõ treân baûn veõ 28: Modify layer- Hieäu chænh lôùp 29: Contour tracing- Ñaùnh daáu ñöôøng bieân daïng 30: Trim 1x- Caét taïi moät ñieåm 31: Trap off- Taét cheá ñoä töï ñoäng baét ñieåm 32: Automatic- Môû cheá ñoä töï ñoäng baét ñieåm 33: Contour points- Baét vaøo ñieåm do 16 ñònh nghóa 34: Grid points- Cheá ñoä baét ñieåm vaøo nuùt löôùi 35: Middle points- Baét vaøo trung ñieåm 36: Projection points- Baét vaøo ñieåm baát kyø treân thöïc theå 37: Intersection points- Baét vaøo giao ñieåm 38: Centre points- Baét vaøo taâm cuûa ñöôøng troøn hoaëc cung troøn 39: End points- Baét vaøo ñieåm cuoái 40: Special trap points- Moät vaøi cheá ñoä baét ñieåm ñaëc bieät N.Q.Ñ / 02 - 2001
 14. Modul V - Tr. 14 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Giaûi thích thanh Menu 10 - Giaûi thích thanh menu a) Mainmenu - Menu chính - Load drawing: Goïi môû baûn veõ coù phaàn môû roäng .EDU - Save drawing: Löu baûn veõ coù phaàn môû roäng .EDU - Mill Program: Chöông trình CAM Phay - Turn Program: Chöông trình CAM Tieän - Plot / scale: In File - Plot screen: In trang maøn hình - Plotwindow: In theo cöûa soå - Load Workp: Goïi môû taäp tin nhoùm coâng vieäc - Generate tool: Taïo môùi duïng cuï caét. - Input system: Heä thoáng thieát bò nhaäp - Abort: Trôû veà maøn hình tröôùc ñoù - Save - Quit: Nhôù vaø thoaùt b) Help funct. - Moät vaøi chöùc naêng trôï giuùp - Contour type: Nhoùm leänh hieäu chænh ñöôøng bieân daïng - Input of point: Ñònh nghóa tính chaát ñieåm nhaäp - Trap: Moät vaøi cheá ñoä baét ñieåm - Mark contour points: Hieån thò ñieåm treân ñöôøng bieân daïng N.Q.Ñ / 02 - 2001 - Increment input: Toïa ñoä ñieåm nhaäp coù giaù trò töông ñoái - Diameter input: Toïa ñoä ñieåm nhaäp laø Þ
 15. Modul V - Tr. 15 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Giaûi thích thanh Menu c) Entities - Menu caùc leänh veõ cô baûn vaø caùc thöïc theå -Point: Leänh veõ ñieåm -Line: Nhoùm leänh veõ ñöôøng thaúng -Arc: Nhoùm leänh veõ cung troøn -Circle: Nhoùm leänh veõ ñöôøng troøn -Contour string: Neùt veõ laø moät chuoãi caùc ñöôøng lieân tuïc - Spline: Veõ trôn ñeàu qua caùc ñænh - N-gon: Veõ ña giaùc ñeàu - Rectangle: Veõ hình chöõ nhaät - Text: Vieát chöõ treân baûn veõ - Set symbol: Daùn khoái leân baûn veõ - Insert chamfer: Cheøn caïnh vaït vaøo goùc coù tröôùc - Insert arc: Cheøn cung troøn vaøo goùc coù tröôùc - Insert recess: Cheøn raõnh thoaùt ñaù hoaëc raõnh thoaùt dao - Hatch Menu: Menu quaûn lyù vaø thöïc thi caùc taùc vuï veà tuyeán aûnh - Hatch: Tuyeán aûnh - Information: Thoâng tin veà thöïc theå - Line width: Hieäu chænh beà roäng neùt veõ - Line type: Thay ñoåi kieåu ñöôøng - Attributes: Hieäu chænh thuoäc tính cuûa ñöôøng neùt - Distanceinfo: Thoâng tin veà khoaûng caùch cuûa thöïc theå d) Edit - Menu caùc leänh hieäu chænh - Undo: Leänh huûy thao taùc tröôùc ñoù - Erase: Leänh xoùa ñoái töôïng veõ - Move: Leänh di chuyeån ñoái töôïng veõ - Copy: Leänh sao cheùp ñoái töôïng veõ - Rotate: Leänh quay ñoái töôïng veõ - Mirroe: Leänh taïo ñoái xöùng ñoái töôïng veõ N.Q.Ñ / 02 - 2001 - Reference point: Ñònh nghóa ñieåm tham chieáu - Define window: Cöûa soå ñònh nghóa
 16. Modul V - Tr. 16 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Giaûi thích thanh Menu e) Design - Caùc leänh döïng hình - Contour tracing: Ñònh nghóa ñöôøng bieân daïng theo phöông phaùp doø theo veát. - Split 1x: Caét taïi moät ñieåm - Split 2x: Caét taïi 2 ñieåm - Trim 2x: - Trim 1x: - Multiply + Move: - Multiply + Rotate: - Multiply + Mirroe - Copy Detail: Sao cheùp chi tieát - OffsetCurves: Sao cheùp song song - Delette Auxilary: Xoùa caùc ñöôøng trôï giuùp - Delete det. Contour: Xoùa bieân daïng - Subtraction: Pheùp tröø 2 ñoái töôïng - Intersection: Pheùp giao 2 ñoái töôïng - Union: Pheùp hôïp hai ñoái töôïng - Stretch: Keùo giaõn ñoái töôïng - Attach entities: Noái caùc ñoái töôïng - Lengthen entities: Keùo giaõn caùc ñoái töôïng - Insert point: Ñònh nghóa ñieåm cheøn - Area: Ñònh nghóa vuøng - Mark contour points: Laøm xuaát hieän caùc ñieåm N.Q.Ñ / 02 - 2001
 17. Modul V - Tr. 17 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Giaûi thích thanh Menu f) Screen - Caùc taùc vuï veà maøn hình - Redraw: Laøm saïch maøn hình - Zoom: Phoùng to baèng cheá ñoä cöûa soå - Fít: Cheá ñoä toaøn maøn hình - Pan: Dòch chuyeån maøn hình - Zoom factor: Phoùng ta thu nhoû baèng tyû leä - Next window: Môû tôùi cöûa soå sau ñoù - Previous window: Môû tôùi cöûa soå tröôùc ñoù - Define Grid: Ñònh nghóa maät ñoä löôùi - Grid on / off: Taét môû löôùi - Extend aux lines: Keùo daøi ñöôøng trôï giuùp - Aux. lines on/off: Taét môû ñöôøng trôï giuùp - Hatch on/off: Taét môû tuyeán aûnh - System colours: Caùc taùc vuï veà maøu saéc - Zeropoint absolut: Ñònh nghóa ñieåm 0 tuyeät ñoái - Zeropoint relativ: Ñònh nghóa ñieåm 0 töông ñoái j) Dimensioning - Caùc leänh ghi kích thöôùc - Dimension point: Ghi kích thöôùc theo ñieåm - Dimension radius: Ghi kích thöôùc theo baùn kính - Dimension diameter: Ghi kích thöôùc theo Þ - Dimension angle: Ghi kích thöôùc theo goùc - Dimension arc: Ghi kích thöôùc theo cung - Erase dimension: Xoùa kích thöôùc - Manipulate dimension: Caùc taùc vuï hieäu chænh veà kích thöôùc N.Q.Ñ / 02 - 2001 - Dimension classes: Caùc lôùp kích thöôùc - Dimension parameter: Caùc tham soá kích thöôùc
 18. Modul V - Tr. 18 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Giaûi thích thanh Menu h) Attributes - Quaûn lyù caùc taùc vuï veà thuoäc tính - Modify contour type: Hieäu chænh kieåu ñöôøng bieân daïng - Modify layer: HIeäu chænh lôùp - Modify hatch layer: HIeäu chænh lôùp tuyeán aûnh - Modify hatch: HIeäu chænh tuyeán aûnh - Hatch number: Thöù töï hoùa lôùp tuyeán aûnh - Hatch scale: Ñònh tyû leä tuyeán aûnh - Edit text: Hieäu chænh chöõ treân baûn veõ - Modify colour: Hieäu chænh maøu - Modify line width: Hieäu chænh beà roäng neùt - Modify line type: Hieäu chænh kieåu neùt - Show auxilary info: Xem thoâng tin veà ñöôøng trôï giuùp - Generate aux. info: Taïo thoâng tin veà ñöôøng trôï giuùp i) Layer - Quaûn lyù caùc taùc vuï veà lôùp - Define layer: Ñònh nghóa lôùp - Rename layer: Ñoåi teân lôùp - Edit attributes: Hieäu chænh thuoäc tính - Change gen. layer: Thay ñoåi söï taïo lôùp - Sequence of layer: Xem quaûn lyù lôùp - Delete layer: Xoùa lôùp - Delete empty layer: Xoùa lôùp roãng - One Layer visible: N.Q.Ñ / 02 - 2001 - All layer visible: - Gener. layer visible: - Layer info: Xem thoâng tin veà lôùp - Generation layer: Taïo lôùp
 19. Modul V - Tr. 19 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TopCAM Moät vaøi phím chöùc naêng thöôøng duøng 11 - Moät vaøi phím chöùc naêng thöôøng duøng - F4 : Undo ( Huûy thao taùc hieän haønh vaø trôû veà thao taùc gaàn nhaát tröôùc ñoù ) - F5 : Redrawing ( Laøm saïch maøn hình ) - F6 : Zoom Window ( Phoùng to baèng cheá ñoä môû cöûa soå qua 2 ñieåm ) - F7 : Back basic Window ( Trôû veà maøn hình cô baûn ) - F8 : Screen Fit ( Phoùng to baèng cheá ñoä laøm ñaày maøn hình ) F1 Phím taét treân Mouse F2 - Phím TRAÙI töông ñöông vôùi F1 - Phím PHAÛI töông ñöông vôùi F2 N.Q.Ñ / 02 - 2001
Đồng bộ tài khoản