Kỹ thuật lập trình TIỆN CNC Với MTS CAD - CAM , CHƯƠNG 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
588
lượt xem
224
download

Kỹ thuật lập trình TIỆN CNC Với MTS CAD - CAM , CHƯƠNG 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật lập trình TIỆN CNC Với MTS CAD - CAM Ví dụ minh họa - 4 II - Phiếu công tác III - Bảng tra cứu chế độ cắt 1- Cho dao HSS 2- Cho dao hợp kim 3- Tiêu chuẩn ren hệ Meter theo ISO IV - Thứ tự các bước thao tác với CAM Turning V- Thao tác gọi bản vẽ và các tác vụ về Phôi 1- Thao tác gọi bản vẽ 2- Chọn máy và hệ điều khiển a) Khởi động Turn Program b) Chọn máy và hệ điều khiển để mô phỏng chương trình NC...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật lập trình TIỆN CNC Với MTS CAD - CAM , CHƯƠNG 3

 1. Modul V - Tr. 65 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO Modul V TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC CNC CAD - CAMSÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT CAD-CAM CNC vôùi MTS TurnCAM Kyõ thuaät laäp trình TIEÄN CNC Vôùi MTS CAD - CAM N.Q.Ñ / 06 - 2001 TRUNG TAÂM VIEÄT ÑÖÙC Boä moân cô khí
 2. Modul V - Tr. 66 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TurnCAM MUÏC LUÏC MUÏC LUÏC I - Ví duï minh hoïa - 4 68 II - Phieáu coâng taùc 69 III - Baûng tra cöùu cheá ñoä caét 70 1- Cho dao HSS 70 2- Cho dao hôïp kim 71 3- Tieâu chuaån ren heä Meter theo ISO 72 IV - Thöù töï caùc böôùc thao taùc vôùi CAM Turning 74 V- Thao taùc goïi baûn veõ vaø caùc taùc vuï veà Phoâi 75 1- Thao taùc goïi baûn veõ 75 2- Choïn maùy vaø heä ñieàu khieån 76 a) Khôûi ñoäng Turn Program 76 b) Choïn maùy vaø heä ñieàu khieån ñeå moâ phoûng chöông trình NC 77 3- Choïn nhoùm vaät lieäu vaø vaät lieäu thuoäc nhoùm 78 a) Choïn nhoùm vaät lieäu 78 b) Choïn vaät lieäu thuoäc nhoùm 78 4- Caùc taùc vuï veà phoâi 79 a) Nhaän dieän chi tieát trong moâi tröôøng moâ phoûng 79 b) Ñònh nghóa phoâi thoâ 81 VI- Löïa choïn maâm caëp vaø chaáu keïp - Ñònh vò vaø keïp chaët 83 1- Thieát bò keïp & gaù keïp chi tieát 84 a) Choïn phöông aùn gaù keïp 84 b) Choïn maâm caëp 85 c) Choïn haøm keïp 86 d) Choïn chuoâi nhoïn 87 e) Keïp chi tieát gia coâng 89 f)Xaùc ñònh goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng 91 VII- Choïn dao Tieän - Chu trình tieän phaân lôùp 92 1- Choïn dao, choïn cheá ñoä caét ñeå Tieän truï phaân lôùp Straight rg 93 2- Caùc nhoùm dao tieän trong Turning-tool administration 97 3- Ñònh nghóa caùc thoâng soá coâng ngheä 100 VIII- Ñònh nghóa bieân daïng gia coâng vaø vuøng caét goït 101 1- Ñònh nghóa ñöôøng bieân daïng gia coâng 102 2- Ñònh nghóa ñieåm giôùi haïn ñaàu vaø cuoái cuûa vuøng caét goït 103 N.Q.Ñ / 06 - 2001 IX - Choïn dao tieän ren - Chu trình tieän ren truï 107 X- Moâ phoûng vaø löu chöông trình 113 XI - Ví duï minh hoïa 5 114
 3. Modul V - Tr. 67 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TurnCAM XII- Laäp trình gia coâng moät soá beà maët ñieån hình 116 1- Vaït maët ñaàu 117 a) Choïn dao tieän 117 b) Baûng xaùc laäp cheá ñoä caét 119 2- Ñònh nghóa bieân daïng gia coâng vaø vuøng caét goït cho chu trình vaït maët 120 a) Ñònh nghóa bieân daïng gia coâng 120 b) Ñònh nghóa ñieåm giôùi haïn ñaàu vaø cuoái cuûa vuøng caét goït 121 3- Khoan ñònh taâm, khoan taâm, khoan moài 125 a) Choïn löôõi Khoan taâm 125 b) AÁn ñònh cheá ñoä caét khi Khoan ñònh taâm 126 c) AÁn ñònh vò trí khoan taâm 127 4- Khoan moài Þ16 128 a) Thao taùc chuaån bò choïn löôõi khoan vaø choïn löôõi khoan 128 b) AÁn ñònh caùc thoâng soá coâng ngheä cho böôùc gia coâng Khoan 130 c) AÁn ñònh chieàu saâu loã khoan 131 5- Khoan môû roäng loã Þ30 132 6- Tieän thoâ maët truï ngoaøi theo phöông phaùp phaân baäc 133 a) Choïn dao tieän cho chu trình tieän phaân baäc 134 b) Xaùc laäp caùc thoâng soá coâng ngheä cho Cross cycle 134 c) Ñònh nghóa bieân daïng gia coâng 136 d) Ñònh nghóa ñieåm giôùi haïn ñaàu vaø cuoái cuûa vuøng caét goït 137 7- Tieän thoâ, tinh maët truï ngoaøi 141 8- Tieän loã theo phöông phaùp tieän phaân lôùp 142 a) Choïn dao tieän loã cho chu trình tieän phaân lôùp 142 b) Ñònh nghóa caùc thoâng soá coâng ngheä 143 c) Ñònh nghóa bieân daïng gia coâng loã 144 d) Ñònh nghóa ñieåm giôùi haïn ñaàu vaø cuoái cuûa vuøng caét goït 145 9- Tieän tinh loã 148 10- Choïn dao tieän ren tam giaùc maët truï trong vôùi Threading cyc 149 a) Caùc thoâng soá veà ren vôùi Threading cyc 149 b) Thao taùc choïn vaø gaù dao tieän ren 150 c) Caùc thoâng soá cheá ñoä caét ren vôùi Threading cyc 152 d) Thao taùc laäp trình tieän ren 153 e) Moâ phoûng vaø löu chöông trình 154 N.Q.Ñ / 06 - 2001 11- Ví duï vaø minh hoïa 6 - Tieän raõnh treân löng truï vaø maët ñaàu 155
 4. Modul V - Tr. 68 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TurnCAM VÍ DUÏ MINH HOÏA 4 I - Ví duï minh hoïa - 4 Cac canh ben vat 2x45° R3 I Ø120.35 M32x2.5 Ø53.7 Ø73 Ø85 10° 38.5 15 86.4 65 229 I Ghi chuù 10 - Kích thöôùc phoâi: Þ125 x 233 - Vaät lieäu: C45 R9 - Phoâi ñaõ ñöôïc chuaån bò: * Vaït maët ñuùng kích thöôùc 229 3.5 * Khoan taâm saün 2 ñaàu x Þ6 45° N.Q.Ñ / 06 - 2001 Ngöôøi veõ Kieåm tra VÍ DUÏ MINH HOÏA - 4 TRUNG TAÂM VIEÄT ÑÖÙC Tæ leä Lôùp : Tôø soá :
 5. Modul V - Tr. 69 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TurnCAM Phieáu coâng taùc II - Phieáu coâng taùc PHIEÁU COÂNG TAÙC - Teân chi tieát : VÍ DUÏ MINH HOÏA 4 - Kích thöôùc phoâi: Þ125 x 229 - Vaät lieäu : C45 - Ngöôøi thöïc hieän : MTS projeck Thieát bò keïp Teân thieát bò keïp Kyù hieäu Ghi chuù Maâm caëp KFD - HS 200 Maâm caëp Þ200 Haøm keïp HM-110 – 130-02.001 Haøm keïp ngöôïc Muõi choáng taâm 02 MT2 TYPE 600 Muõi choáng taâm quay Trình töï gia coâng Teân böôùc gia coâng Teân vaø Kyù hieäu dao Thoâng soá coâng ngheä Böôùc 1: CL-PWLNL-2020/L/0804 ISO30 - Vc = 30 m/ph Tieän thoâ löng truï theo Toïa ñoä thay dao: -F = 0.1 phöông phaùp phaân lôùp X:. . . . . . . . . - G96 = Z: . . . . . . . . . - G92 = CL-PWLNL-2020/L/0804 ISO30 - Vc = 30 m/ph Böôùc 2: Toïa ñoä thay dao: -F = 0.05 Tieän tinh löng truï X:. . . . . . . . . - G97 = Z: . . . . . . . . . - M8 = Böôùc 3: TL-LHTL-2020/ L / 60/2.5 ISO30 - Vc = 30 m/ph Tieän ren tam giaùc Toïa ñoä thay dao: -F = 0.1 M32 x 2.5 X:. . . . . . . . . - G97 = Z: . . . . . . . . . - M8 = N.Q.Ñ / 06 - 2001
 6. Modul V - Tr. 70 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Tra cöùu vôùi MTS TurnCAM cheá ñoä caét III - Baûng tra cöùu cheá ñoä caét ( Ñeà nghò ) Cô sôû ñeå tính toaùn cheá ñoä caét cho dao Tieän laøm baèng theùp gío – HSS Beàn keùo Chaïy dao Chieàu Goùc Goùc Tuoåi beàn Vaät lieäu gia Vaät lieäu laøm Vc Goùc sau Rm f saâu caét tröôùc naâng dao coâng dao m/phuùt α (N/mm2) (m/voøng) ap γ λ ( phuùt ) 0.1 0.5 75…60 8 18 0…4 S 10-4-3-10 …500 0.5 3 65…50 60 S 18-1-2-10 1.0 6 50…35 8 18 -4 500…700 S 10-4-3-10 0.1 0.5 70…50 8 14 0…4 0.5 3 50…30 0 60 S 18-1-2-10 1.0 6 35…25 8 14 - Theùp xaây 700…900 0.1 0.5 45…30 döïng S 10-4-3-10 14 0 0.5 3 30…22 60 S 18-1-2-10 8 -4 1.0 6 22…18 0.1 0.5 30…20 900…1100 S 10-4-3-10 0.4 3 20…15 8 14 -4 60 0.8 6 18…10 0.1 0.5 55…45 Theùp chòu S 10-4-3-10 0.5 3.0 45…35 8…10 14…18 0 60 nhieät 1.0 6.0 35…25 S 10-4-3-10 0.1 0.5 90…60 < = 700 Vaø 0.3 3 75…50 8 …20 0…4 240 S 18-1-2-10 0.6 6 55…35 Theùp töï Ñoäng 0.1 0.5 70…40 S 10-4-3-10 0 >700 Vaø 0.3 3 50…30 8 …20 240 S 18-1-2-10 -4 0.5 6 40…20 0.1 0.5 70…50 0…4 …500 S 10-4-3-10 0.5 3 50…30 8 18 60 Caùc loaïi theùp ñuùc 1.06 6 35...25 -4 H.kim thaáp 0.1 0.5 50…30 8 14 0…4 &khoâng H.k 500…700 S 10-4-3-10 0.5 3 30…20 0 60 1.0 6 22…15 8 14 -4 0.1 0.5 40…32 0 Gang ñuùc …250 S 12-1-4-5 0.3 3 32…23 8 0…6 60 - 0.6 6 23…15 N.Q.Ñ / 06 - 2001 0.1 0.5 70…45 0 Gang reøn …220 S 12-1-4-5 0.3 3 60…40 8 10 ñen -4 0.6 6 40…25 0.1 0.5 60…40 0 Gang reøn …240 S 12-1-4-5 0.3 3 50…35 8 10 60 traéng -4 0.6 6 35…20
 7. Modul V - Tr. 71 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Tra cöùu vôùi MTS TurnCAM cheá ñoä caét Tính toaùn cheá ñoä caét cho dao Tieän gaén maûnh Hôïp kim cöùng – Tuoåi beàn ñôn vò 15 phuùt. Rm Loaïi f ap Vc Rm Loaïi f ap Vc Vaät lieäu Vaät lieäu (N/mm2) H.k. v/ph mm m/ph (N/mm2) H.k. v/ph mm m/ph Theùp caùn
 8. Modul V - Tr. 72 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Tieâu chuaån ren heä vôùi MTS TurnCAM Meter theo ISO 3- Tieâu chuaån ren heä Meter theo ISO - Þ danh nghóa: d=D (Ren trong) - Böôùc ren: P - Goùc bieân daïng: 600 - Chieàu cao ren truïc: h3 = 0.61343P H1 h3 60° - Chieàu cao ren ñai oác: H1 = 0.54127P d D2 d2 - Cung löôïn ñaùy ren: R = 0.14434P D1 P d3 (Ren ngoaøi) - Þ trung bình: d2 = D2 = d- 0.64952P Þ cuûa ñai oác Þ cuûa truïc - Þ danh nghóa truïc: d3= d- 1.22687P - Þ danh nghóa ñai oác: D1 = d-2H1 Ren tieâu chuaån - Din 13 T.1 ( 12.86 ) Þ Danh nghóa Þ loã vaø Þ chaân ren Chieàu cao ren D=d Böôùc ren Þ Tr. Bình Cung Þ khoan P d2=D2 d3 D1 h3 H1 ñaùy ren loã taro Daõy 1 Daõy 2 Truïc Ñai oác Truïc Ñai oác M3 0.5 2.675 2.387 2.459 0.307 0.271 0.072 2.5 M3.5 0.6 3.110 2.764 2.850 0.368 0.325 0.087 2.9 M4 0.7 3.545 3.141 3.242 0.429 0.379 0.101 3.3 M4.5 0.75 4.013 3.580 3.688 0.460 0.406 0.108 3.7 M5 0.8 4.480 4.019 4.134 0.491 0.433 0.115 4.2 M6 1 5.350 4.773 4.917 0.613 0.541 0.144 5 M8 1.25 7.188 6.466 6.647 0.767 0.677 0.181 6.8 M10 1.5 9.026 8.160 8.376 0.920 0.812 0.217 8.5 M12 1.75 10.863 9.853 10.106 1.074 0.947 0.253 10.2 M14 2 12.701 11.546 11.835 1.227 1.083 0.289 12 M16 2 14.701 13.546 13.835 1.227 1.083 0.289 14 M18 2.5 16.376 14.933 15.294 1.534 1.353 0.361 15.5 M20 2.5 18.376 16.933 17.294 1.534 1.353 0.361 17.5 M22 2.5 20.376 18.933 19.294 1.534 1.353 0.361 19.5 M24 3 22.051 20.319 20.752 1.840 1.624 0.433 21 M27 3 25.051 23.319 23.752 1.840 1.624 0.433 24 M30 3.5 27.727 25.706 26.211 2.147 1.894 0.505 26.5 M33 3.5 30.727 28.706 29.211 2.147 1.894 0.505 29.5 M36 4 33.402 31.093 31.670 2.454 2.165 0.577 32 M39 4 36.402 34.093 34.670 2.454 2.165 0577 35 N.Q.Ñ / 06 - 2001 M42 4.5 39.077 36.479 37.129 2.760 2.436 0.650 37.5 M45 4.5 42.077 39.479 40.129 2.760 2.436 0.650 40.5 M48 5 44.752 41.866 42.587 3.067 2.706 0.722 43 M52 5 48.752 45.866 46.587 3.067 2.706 0.722 47 M56 5.5 52.428 49.252 50.046 3.374 2.977 0.794 50.5 M60 5.5 56.428 53.252 54.046 3.374 2.977 0.794 54.5
 9. Modul V - Tr. 73 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Tieâu chuaån ren nhuyeãn vôùi MTS TurnCAM heä Meter theo ISO Ren nhuyeãn theo Din 13 T.2 . . . T.10 ( 12.86 ) Þ T.B Þ ñaùy ren & Þ loã ñai oác Kyù hieäu d2=D2 Truïc d3 Loã D1 M3 x 0.35 2.773 2.571 2.621 M4 x 0.5 3.675 3.387 3.459 M5 x 0.5 4.675 4.387 4.459 M6 x 0.75 5.513 5.080 5.188 M8 x 1 7.350 6.773 6.917 M10 x 0.75 9.513 9.080 9.188 M10 x 1 9.350 8.773 8.917 M12 x 1 11.350 10.773 10.917 M14 x 1.5 13.026 12.160 12.376 M16 x 1 15.350 14.773 14.917 M16 x 1.5 15.026 14.160 14.376 M20 x 1 19.350 18.773 18.917 M20 x 1.5 19.026 18.160 18.376 M24 x 1.5 23.026 22.160 22.376 M24 x 2 22.701 21.546 21.835 M30 x 1.5 29.026 28.160 28.376 M30 x 2 28.701 27.546 27.835 M36 x 1.5 35.026 34.160 34.376 M36 x 2 34.701 33.546 33.835 M42 x 1.5 41.026 40.160 40.376 M42 x 2 40.701 39.546 39.835 M48 x 1.5 47.026 46.160 46.376 M48 x 2 46.701 45.546 45.835 M48 x 3 46.051 44.319 44.752 M56 x 1.5 55.026 54.160 54.376 M56 x 2 54.701 53.546 53.835 M64 x 2 62.701 61.546 61.835 M72 x 2 70.701 69.546 69.835 M80 x 2 78.701 77.546 77.835 M90 x 2 88.701 87.546 87.835 M100 x 2 98.701 97.546 97.835 M100 x 4 97.402 95.093 95.670 N.Q.Ñ / 06 - 2001 M110 x 4 107.402 105.093 105.670 M125 x 4 122.402 120.093 120.670 M140 x 4 137.402 135.093 135.670 M160 x 6 156.103 152.639 153.505
 10. Modul V - Tr. 74 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Thöù töï vôùi MTS TurnCAM caùc böôùc thao taùc IV - Thöù töï caùc böôùc thao taùc vôùi CAM Turning 1. Thao taùc môû baûn veõ töø File .DXF , .IGS hoaëc .EDU vaø caùc taùc vuï veà Phoâi 2. Khôûi ñoäng chöông trình CAM Turning 3. Thao taùc choïn maùy Tieän CNC vaø heä ñieàu khieån 4. Choïn vaät lieäu gia coâng 5. Ñònh nghóa phoâi, chieàu daøi keïp vaø goác toïa ñoä chi tieát gia coâng 6. Thao taùc laäp trình Thöù töï thao taùc laäp trình - Choïn dao - Ñònh nghóa ñieåm thay dao vaø trình töï ra dao. - Ñònh nghóa caùc thoâng soá coâng ngheä. - Ñònh nghóa caùc thoâng soá caét. - Ñònh nghóa bieân daïng ñeå laäp trình. - Ñònh nghóa vuøng caét goït N.Q.Ñ / 06 - 2001 7. Moâ phoûng chöông trình NC 8. Thao taùc löu chöông trình NC
 11. Modul V - Tr. 75 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TurnCAM Thao taùc goïi baûn veõ V- Thao taùc goïi baûn veõ vaø caùc taùc vuï veà Phoâi 1- Thao taùc goïi baûn veõ Sau khi khôûi ñoäng TopCAM - tình huoáng nhö ñaõ ñaët vaán ñeà luùc ñaàu laø: - Baûn veõ ñöôïc veõ töø AutoCAD r12 hoaëc AutoCAD 2000. - Baûn veõ ñaõ ñöôïc xuaát vôùi ñònh daïng laø .DXF hoaëc .IGS theo AutoCAD r12 . Töø File managm.: - Baám choïn theû DXF file - Baám thöïc hieän theû Edit Xuaát hieän hoäp thoaïi DXF: - Tìm kieám File nguoàn. - Choïn File caàn söû duïng vaø Open. Vidu-1 BanVe-1 Vidu-2 BanVe-2 Vidu-3 BanVe-3 Vidu-4 BanVe-4 Vidu-5 BanVe-5 Vidu-6 BanVe-6 Vidu-1 N.Q.Ñ / 06 - 2001 Cut long names automatically , press for manuell input X... Y... Automatic DXF Vidu-1.DXF Hình 1: Maøn hình thoaïi vaø hoäp thoaïi DXF ñeå goïi baûnveõ - Baám ñeå chaáp nhaän vaø keát thuùc taùc vuï goïi baûn veõ.
 12. Modul V - Tr. 76 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Khôûi ñoäng vôùi MTS TurnCAM Turn Program 2- Choïn maùy vaø heä ñieàu khieån. a) Khôûi ñoäng Turn Program Sau khi goïi baûn veõ xong maøn hình thoaïi seõ xuaát hieän nhö hình döôùi ñaây. Ñeå khôûi ñoäng xin haõy kích choïn theû Turn Program. Khôûi ñoäng Turn Program Hình 2: Maøn hình thoaïi Main menu sau khi goïi baûn veõ xong N.Q.Ñ / 06 - 2001
 13. Modul V - Tr. 77 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Choïn maùy vôùi MTS TurnCAM vaø heä ñieàu khieån b) Choïn maùy vaø heä ñieàu khieån ñeå moâ phoûng chöông trình NC Sau khi baám khôûi ñoäng Turn Program - maøn hình thoaïi seõ xuaát hieän nhö hình döôùi ñaây. Ñeå choïn maùy vaø heä ñieàu khieån xin ñöa thanh saùng leân choïn doøng ñaàu tieân ñeå choïn maùy Phay coù caáu hình nhö sau: * MTS VMC-0550x0550x0500-ISO30-MTS VMC30 CONTROL - Baám Selection ñeå chaáp nhaän vaø keát thuùc taùc vuï choïn. Caáu hình maùy vaø heä ñieàu khieån ñöôïc giaûi thích nhö sau: - MTS VMC: Teân maùy phay coù caáu hình do chöông trình chuaån bò tröôùc. - VMC - 0550 x 0550 x 0500 - ISO30: Kích thöôùc khoâng gian gia coâng. - MTS VMC30 Control: Heä ñieàu khieån. Select turning machine (c) 1999 MTS GmbH - Berlin Selection ? ESC Hình 3: Maøn hình thoaïi choïn maùy vaø heä ñieàu khieån N.Q.Ñ / 06 - 2001
 14. Modul V - Tr. 78 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC Choïn nhoùm vaät lieäu vôùi MTS TurnCAM vaø vaät lieäu thuoäc nhoùm 3- Choïn nhoùm vaät lieäu vaø vaät lieäu thuoäc nhoùm a) Choïn nhoùm vaät lieäu Sau khi choïn maùy vaø heä ñieàu khieån - maøn hình thoaïi seõ xuaát hieän nhö hình döôùi ñaây. Ñeå choïn nhoùm vaät lieäu xin ñöa thanh saùng leân choïn doøng ñaàu tieân ( Ví duï ). - Alloy Steel : Nhoùm theùp hôïp kim. - Baám Select entity ñeå chaáp nhaän vaø keát thuùc taùc vuï choïn. Materials management (c) 1999 MTS GmbH - Berlin Select materials’ group Diplay Select ? ESC Mat.Group entity Hình 4: Maøn hình thoaïi ñeå choïn nhoùm vaät lieäu b) Choïn vaät lieäu thuoäc nhoùm Sau khi choïn nhoùm vaät lieäu - maøn hình thoaïi seõ xuaát hieän nhö hình döôùi ñaây. Ñeå choïn vaät lieäu xin ñöa thanh saùng leân choïn doøng ñaàu tieân ( Ví duï ) - 50 Cr v4 : Theùp hôïp kim Crom Vanadi. - Baám Select entity ñeå chaáp nhaän vaø keát thuùc taùc vuï choïn. Materials management (c) 1999 MTS GmbH - Berlin Select material N.Q.Ñ / 06 - 2001 Diplay Select ? ESC Material Material Hình 5: Maøn hình thoaïi ñeå choïn vaät lieäu thuoäc nhoùm
 15. Modul V - Tr. 79 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TurnCAM Caùc taùc vuï veà Phoâi 4- Caùc taùc vuï veà Phoâi Caùc taùc vuï veà Phoâi goàm: - Nhaän dieän chi tieát trong moâi tröôøng moâ phoûng baèng ñöôøng taâm. - AÁn ñònh kích thöôùc phoâi thoâ. - AÁn ñònh goác toïa ñoä cuûa chi tieát gia coâng. Sau khi Baám Select entity ñeå chaáp nhaän vaø keát thuùc taùc vuï choïn vaät lieäu thuoäc nhoùm seõ xuaát hieän maøn hình thoaïi sau: a) Nhaän dieän chi tieát trong moâi tröôøng moâ phoûng Main menu Turn Program Mill Program Abort Save & Quit Gerner. tool Load Workp. Input System Plot window Plot / scale Save drawing Load drawing Choïn ñöôøng Layer menu Dimensioning taâm cuûa chi tieát Screen Menu Design Menu Edit Menu Entity Menu Select entities, entire drawing, : Abort X... Y... 0 DXF Truïc-1.DXF Hình 6: Ñònh nghóa bieân daïng gia coâng - Baám entire drawing ñeå choïn phöông phaùp nhaän dieän bieân daïng gia coâng baèng ñöôøng taâm cuûa chi tieát vaø laøm xuaát hieän doøng nhaéc: N.Q.Ñ / 06 - 2001 Identify centre line in longitudinal section or for numerical definition - Duøng oâ choïn kích choïn ñöôøng taâm cuûa chi tieát: ( Hình 6 )
 16. Modul V - Tr. 80 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TurnCAM Caùc taùc vuï veà Phoâi - Kích choïn xong toaøn boä ñöôøng bieân daïng vaø ñöôøng taâm cuûa chi tieát ñeàu ñoåi maøu ( Hình 7 ) - Vaø thoâng baùo: * Part data: ( to continue) * Volume: 912.628 Weight: 7209.763 grms Main menu Turn Program Mill Program Abort Save & Quit Gerner. tool Load Workp. Input System Plot window Plot / scale Save drawing Load drawing Layer menu Dimensioning Screen Menu Design Menu Edit Menu Entity Menu Part data: ( to continue) Volume: 912.628 Weight: 7209.763 grms X... Y... 0 DXF Vidu-1.DXF Hình 7: Bieân daïng gia coâng ñöôïc nhaän dieän N.Q.Ñ / 06 - 2001
 17. Modul V - Tr. 81 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TurnCAM Caùc taùc vuï veà Phoâi b) Ñònh nghóa phoâi thoâ - Baám ñeå tieáp tuïc ⇒ laøm xuaát hieän kích thöôùc toái thieåu cuûa Phoâi. * Blank: Length 229 Diameter: 120 InnerDiam.: 0.0 - Nhaäp kích thöôùc Phoâi lôùn hôn kích thöôùc nhaän dieän cuûa Blank: * Length - Chieàu daøi phoâi: 229mm ( Giöõ nguyeân ) * Diameter - Ñöôøng kính Phoâi: 125mm ( Lôùn hôn 4.6mm ) * InnerDiam. - Ñöôøng kính loã cuûa Phoâi: 0.000. - Enter ( ↵ ) ñeå tieáp tuïc - Seõ laøm xuaát hieän maøn hình sau ( Hình 8 ) Main menu Turn Program Mill Program Abort Save & Quit Gerner. tool Load Workp. Input System Plot window Plot / scale Save drawing Load drawing Layer menu Dimensioning Screen Menu Design Menu Edit Menu Entity Menu Centering? ( Y/N ): Y < Maëc ñònh laø N > X... Y... 0 DXF Vidu-1.DXF Hình 8: Maøn hình thoaïi sau khi aán ñònh kích thöôùc Phoâi - Centering? ( Y/N ): Y ⇒ Khoâng khoan taâm saün N.Q.Ñ / 06 - 2001 - Neáu Phoâi laø loaïi ñaõ vaït saün ñuùng kích thöôùc chieàu daøi vaø coù khoan taâm saün 1 hoaëc 2 ñaàu thì choïn Y vaø: * Left diameter:. . . * Reight diameter:. . .
 18. Modul V - Tr. 82 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TurnCAM Caùc taùc vuï veà Phoâi Main menu Turn Program Mill Program Abort Save & Quit Gerner. tool Load Workp. Input System Plot window Plot / scale Save drawing Load drawing Layer menu Dimensioning Screen Menu Design Menu Edit Menu Entity Menu Accept balnk part position, Shift in Z direction Volume 2608.304 Weight: 20605.604 grams X... Y... 0 DXF Vidu-1.DXF Hình 9: Maøn hình thoaïi sau khi ñaõ xaùc laäp xong vò trí vaø kích thöôùc cuûa Phoâi. - Accept blank part position . . .: Baám ñeå chaáp nhaän vò trí vaø kích thöôùc cuûa Phoâi. - Sau khi ñaõ aán ñònh vò trí vaø kích thöôùc cuûa Phoâi seõ laøm xuaát hieän maøn hình thoaïi ñeå thao taùc löïa choïn maâm caëp vaø chaáu caëp ( Hình 10 ) N.Q.Ñ / 06 - 2001
 19. Modul V - Tr. 83 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TurnCAM Thieát bò keïp vaø gaù keïp VI- Löïa choïn maâm caëp vaø chaáu keïp - Ñònh vò vaø keïp chaët. Chuck menu Chuck on/off Chuck length Chuck diam. grafic max. length Chuck diam. Views above Re-chuck Flip part Môû maøn hình thoaïi Cousp Trans Main spindle choïn kieåu thieát bò keïp Turn menu Identify chucking length on blank, for numeric input X... Y... Intersect.pt. 0 DXF Vidu-1.DXF Hình 10: Maøn hình thoaïi ñeå thao taùc löïa choïn thieát bò keïp Giaûi thích moät soá menu con thöôøng duøng trong Chuck menu - Chuck on/off: Taét môû cheá ñoä keïp. - Chuck length: Ñònh nghóa chieàu daøi keïp. - Chuck diam.: Ñònh nghóa ñöôøng kính keïp - Grafic: Ñònh nghóa kích thöôùc keïp baèng ñoà hoïa - max. length: Keïp vôùi chieàu daøi keïp toái ña - Chuck diam.: Ñöôøng kính keïp - View above: Xem tröôùc. - Re-chuck: Keïp laïi N.Q.Ñ / 06 - 2001 - Flip part: Trôû ñaàu phoâi. - Cousp Trans: Truïc ñoái. - Main Spidle: Môû hoäp thoaïi choïn kieåu keïp phía ñaàu truïc chính - Turn menu: Menu chính
 20. Modul V - Tr. 84 Modul V CAD - CAM CNC CAD-CAM CNC vôùi MTS TurnCAM Thieát bò keïp vaø gaù keïp 1- Thieát bò keïp & gaù keïp chi tieát Sau khi ñaõ hoaøn chænh caùc taùc vuï veà Phoâi, vuøng hoäi thoaïi xuaát hieän doøng nhaéc sau ( Hình 10 ) : - Identify chucking lenght on blank , for numeric input : Choïn chieàu daøi keïp hoaëc baám ñeå nhaäp chieàu daøi keïp baèng soá. Vaán ñeà ñöôïc ñaët ra ôû ñaây laø thieát bò keïp coù saün nhöng chöa thích hôïp - caàn phaûi choïn thieát bò keïp môùi . Thao taùc nhö sau : a) Choïn phöông aùn gaù keïp - Main spindle : ⇒ Xuaát hieän baûng maãu caùc kieåu thieát bò keïp vaø kieåu gaù keïp. ( Hình 10 ) - Choïn kieåu duøng chaáu ngöôïc keïp ngoaøi. - On / Off Tailstock : Kích ñeå goïi thieát bò choáng taâm. - Duøng phím hoaëc di chuyeån oâ choïn maøu xanh ñeåø choïn - ví duï choïn kieåu gaù keïp hoãn hôïp moät ñaàu keïp moät ñaàu choáng taâm ⇒ - Accept ñeå chaáp nhaän. N.Q.Ñ / 06 - 2001 previou s N ext O n /O ff clam ping A ccept ? ES C chu cktype chu cktype tailstock optional Hình 11: Maøn hình thoaïi ñeå thao taùc löïa choïn kieåu keïp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản