intTypePromotion=1

Kỹ Thuật Nhiệt Điện - Hiệu Ứng Nhiệt Điện (Peltier-Seebeck) phần 10

Chia sẻ: Dqwdqwdqwd Dqwfwef | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
117
lượt xem
20
download

Kỹ Thuật Nhiệt Điện - Hiệu Ứng Nhiệt Điện (Peltier-Seebeck) phần 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay người ta đang phát triển nhiều chương trình nghiên cứu như máy bay bay đập cánh như côn trùng, cơ nhân tạo, cánh máy bay biến đổi hình dạng, phòng triệt tiêu âm thanh, các cấu trúc thông minh, hầu hết các máy in hiện nay... một trong những ứng dụng quan trọng hiện nay trong kỹ thuật là dùng làm động cơ piezo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ Thuật Nhiệt Điện - Hiệu Ứng Nhiệt Điện (Peltier-Seebeck) phần 10

  1. 2. Do ¶nh h−ëng cña l−îng kh«ng khÝ ®−îc trÝch ra ®Ó lµm m¸t nªn yªu cÇu lµm m¸t kh«ng v−ît qui ®Þnh. 3. §Ó giíi h¹n søc c¨ng do biÕn d¹ng nhiÖt g©y nªn, cÇn ph¶i lµm ®ång ®Òu tr−êng nhiÖt ®é cña kim lo¹i ë nh÷ng chç kh«ng thÓ d·n në ®−îc. 4. HÖ thèng lµm m¸t cÇn lµm ®¬n gi¶n, bÒn v÷ng vÒ h×nh d¹ng ë tÊt c¶ tr¹ng th¸i vËn hµnh vµ ph¶i gi÷ ®−îc ®é tin cËy vËn hµnh. 5. CÇn ph¶i ®¶m b¶o ®−îc qu¸ tr×nh c«ng nghÖ cho phÐp. Lµm m¸t cÇn tËp trung vµo nh÷ng bé phËn chÝnh nh− c¸nh qu¹t ®éng, r«to, c¸c c¸nh tÜnh vµ th©n tuèc bin. 113
  2. Tµi liÖu tham kh¶o 1. ThiÕt bÞ lß h¬i, Tr−¬ng Duy NghÜa, NguyÔn SÜ M·o; Hµ Néi 1985. 2. NhiÖt KÜ thuËt, NguyÔn Bèn; Hoµng Ngäc §ßng, NXB Gi¸o dôc, 1999 3. C¬ së Kü thuËt nhiÖt, Ph¹m Lª DÇn, §Æng Quèc Phó, NXB §¹i häc 4. Cydovije parovije kotl−, Mockva 1979 5. Topochnyje processy, Knorre G. Gosenhergoiz®at, 1969 6. Kachijon−e agregat−, Gosenhergoiz®at,1969 7. ParnÝ kotle a spalovacÝ zarizenÝ, Praha, SNTL 1985 8. Parov−e tyrbin−, Saglijaev, Moskova 1976 9. Ovsiji kyrs electrostansiji, B. A. girspheld 137
  3. MôC LôC PhÇn 1. Kh¸i niÖm vÒ nhµ m¸y ®iÖn Ch−¬ng 1. Më ®Çu 1.1 Tæng quan vÒ n¨ng l−îng. ..................................................................... 03 1.2. Nguyªn lý ho¹t ®éng cña nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn....................................... 03 1.2.1. Nhµ m¸y ®iÖn dïng tuèc bin h¬i n−íc ............................................... 03 1.2.2. Nhµ m¸y ®iÖn dïng chu tr×nh hçn hîp Tuèc bin khÝ - h¬i ................. 05 1.3. C¸c lo¹i phô t¶i cña nhµ m¸y ................................................................ 06 1.3.1. Phô t¶i ®iÖn ........................................................................................ 07 1.3.2. Phô t¶i nhiÖt ...................................................................................... 07 PhÇn 2. Lß h¬i Ch−¬ng 2. Nguyªn lý lµm viÖc cña lß h¬i 2.1. Vai trß cña lß h¬i trong c«ng nghiÖp vµ s¶n xuÊt ®iÖn.......................... 08 2.2. Nguyªn lý lµm viÖc cña lß h¬i trong nhµ m¸y ®iÖn .............................. 08 2.3. C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña Lß h¬i .......................................................... 10 Ch−¬ng 3. Nhiªn liÖu vµ hiÖu qu¶ sö dông nhiªn liÖu 3.1. Kh¸i niÖm vÒ nhiªn liÖu ........................................................................ 13 3.1.1. Nhiªn liÖu vµ ph©n lo¹i nhiªn liÖu ..................................................... 13 3.1.2. Thµnh phÇn vµ ®Æc tÝnh c«ng nghÖ cña nhiªn liÖu ............................. 13 3.2. Qu¸ tr×nh ch¸y cña nhiªn liÖu ............................................................... 15 3.2.1. Kh¸i niÖm........................................................................................... 16 3.2.2. C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ch¸y........................................................ 16 3.2.3. X¸c ®Þnh thÓ tÝch kh«ng khÝ lý thuyÕt cÊp cho qu¸ tr×nh ch¸y........... 16 3.2.4. ThÓ tÝch s¶n phÈm ch¸y sinh ra khi ch¸y nhiªn liÖu .......................... 18 3.3. C©n b»ng nhiÖt vµ tÝnh hiÖu suÊt cña lß................................................. 19 3.3.1. Ph−¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt tæng qu¸t cña lß.................................... 19 3.3.2. X¸c ®Þnh hiÖu suÊt cña lß h¬i............................................................. 19 3.4. Tæn thÊt nhiÖt trong lß h¬i .................................................................... 20 3.4.1. Tæn thÊt nhiÖt do khãi th¶i mang ra khái lß h¬i q2 (%)..................... 20 3.4.2. Tæn thÊt nhiÖt do ch¸y kh«ng hoµn toµn vÒ hãa häc q3 (%)............... 21 3.4.3. Tæn thÊt nhiÖt do ch¸y kh«ng hoµn toµn vÒ mÆt c¬ häc q4 (%).......... 21 3.4.4. Tæn thÊt nhiÖt do táa nhiÖt ra m«i tr−êng xung quanh q5 (%)............ 22 3.4.5. Tæn thÊt nhiÖt do xØ mang ra khái lß h¬i q6 (%) ................................ 22 Ch−¬ng 4. C¸c phÇn tö cña lß h¬i 4.1. Khung vµ t−êng lß................................................................................. 23 4.1.1. Khung lß ............................................................................................ 23 4.1.2. T−êng lß ............................................................................................. 23 4.2. Buång löa ............................................................................................. 25 4.2.1. Dµn èng buång löa ............................................................................. 25 4.2.2. Côm pheston ...................................................................................... 25 138
  4. 4.2.3. Bao h¬i ............................................................................................... 25 4.3. Bé qu¸ nhiÖt .......................................................................................... 25 4.3.1. Vai trß cña bé qu¸ nhiÖt..................................................................... 25 4.3.2. CÊu t¹o bé qóa nhiÖt .......................................................................... 26 4.3.3. C¸ch bè trÝ bé qu¸ nhiÖt ................................................................. 27 4.3.4. §iÒu chØnh nhiÖt ®é h¬i qu¸ nhiÖt...................................................... 29 4.4. Bé h©m n−íc ......................................................................................... 33 4.4.1. CÊu t¹o bé h©m n−íc ......................................................................... 33 4.4.2. C¸ch nèi bé h©m n−íc........................................................................ 34 4.5. Bé sÊy kh«ng khÝ................................................................................... 35 4.5.1. C«ng dông vµ ph©n lo¹i...................................................................... 35 4.5.2. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc ........................................................... 35 4.5.3. Bè trÝ bé h©m n−íc vµ bé sÊy kh«ng khÝ ........................................... 38 4.6. Trang bÞ phô .......................................................................................... 38 4.6.1. C¸c lo¹i van ....................................................................................... 38 4.6.2. ¸p kÕ.................................................................................................. 43 4.6.3. èng thñy ............................................................................................ 43 4.6.4. B¬m n−íc cÊp- qu¹t giã- qu¹t khãi .................................................... 44 4.6.5. HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu............................................................. 47 4.6.6. HÖ thèng th¶i tro xØ ............................................................................ 49 Ch−¬ng 5: ChÊt l−îng n−íc vµ h¬i 5.1. Yªu cÇu chÊt l−îng n−íc cÊp cho lß ..................................................... 50 5.1.1. Môc ®Ých cña viÖc xö lý n−íc ............................................................ 50 5.1.2. ChÊt l−îng n−íc cÊp cho lß................................................................ 51 5.2 C¸c ph−¬ng ph¸p xö lý n−íc.................................................................. 51 5.2.1. Xö lý n−íc tr−íc khi ®−a vµo lß......................................................... 51 5.2.2. Xö lý n−íc bªn trong lß ..................................................................... 56 5.3.3. C¸c thiÕt bÞ lµm s¹ch h¬i.................................................................... 59 PhÇn 3. Tuèc bin Ch−¬ng 6. Nguyªn lý lµm viÖc cña tuèc bin h¬i 6.1. Kh¸i niÖm vÒ tuèc bin h¬i n−íc ............................................................ 61 6.2. TÇng tuèc bin ....................................................................................... 62 6.2.1. Kh¸i niÖm vÒ tÇng tuèc bin ................................................................ 62 6.2.2. §é ph¶n lùc cña tÇng tuèc bin............................................................ 64 6.2.3. BiÕn ®æi n¨ng l−îng cña dßng h¬i trong tÇng tuèc bin ...................... 65 6.2.4. Tæn thÊt n¨ng l−îng khi dßng h¬i ch¶y bäc ngang d·y c¸nh............. 66 6.3. Tæn thÊt vµ hiÖu suÊt cña tÇng tuèc bin................................................. 69 6.3.1. X¸c ®Þnh lùc t¸c dông cña dßng h¬i lªn d·y c¸nh ............................ 69 6.3.2. Tæn thÊt n¨ng l−îng vµ hiÖu suÊt trªn c¸nh ®éng cña tÇng ................ 71 Ch−¬ng 7. Tuèc bin nhiÒu tÇng 7.1.2. Qu¸ tr×nh lµm viÖc cña tuèc bin nhiÒu tÇng ....................................... 74 7.1.1. Kh¸i niÖm........................................................................................... 74 7.1.2. Nguyªn lý lµm viÖc cña tuèc bin nhiÒu tÇng...................................... 74 7.1.3. ¦u nh−îc ®iÓm cña Tuèc bin nhiÒu tÇng ........................................... 77 7.1.4. HÖ sè hoµn nhiÖt cña tuèc bin nhiÒu tÇng .......................................... 78 7.1.5. ¶nh h−ëng cña ®é Èm ®Õn sù lµm viÖc cña tuèc bin.......................... 80 7.1.6. Sù rß rØ h¬i.......................................................................................... 81 7.2. C©n b»ng lùc däc trôc trong tuèc bin nhiÒu tÇng .................................. 81 7.3. C¸c lo¹i tuèc bin h¬i ............................................................................. 84 139
  5. 7.3.1. Tuèc bin ng−ng h¬i thuÇn tóy ........................................................... 84 7.3.2. Tuèc bin ng−ng h¬i cã cöa trÝch h¬i ®iÒu chØnh................................. 84 7.3.3. Tuèc bin ®èi ¸p .................................................................................. 85 7.3.4. Tuèc bin ®èi ¸p cã cöa h¬i trÝch ®iÒu chØnh....................................... 87 Ch−¬ng 8. CÊu tróc vµ thiÕt bÞ phô vµ ®iÒu chØnh tuèc bin 8.1. CÊu tróc tuèc bin ................................................................................... 88 8.1.1. Th©n tuèc bin ..................................................................................... 88 8.1.2. R« to tuèc bin..................................................................................... 88 8.1.3. Bé chÌn tuèc bin ................................................................................ 90 8.2. ThiÕt bÞ phô ........................................................................................... 91 8.2.1. B×nh ng−ng ........................................................................................ 91 8.2.2. Eject¬ ................................................................................................. 93 8.3. §iÒu chØnh tuèc bin............................................................................... 95 8.3.1. Kh¸i niÖm vÒ ®iÒu chØnh tuèc bin h¬i ................................................ 95 8.3.2. C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n phèi h¬i vµo tuèc bin .................................... 96 8.4. C¸c s¬ ®å ®iÒu chØnh tuèc bin h¬i......................................................... 98 8.4.1. S¬ ®å ®iÒu chØnh trùc tiÕp .................................................................. 98 8.4.2. S¬ ®å ®iÒu chØnh gi¸n tiÕp.................................................................. 99 8.4.3. HÖ thèng dÇu tuèc bin...................................................................... 100 Ch−¬ng 9 . ThiÕt bÞ tuèc bin khÝ. 9.1. Chu tr×nh nhiÖt cña thiÕt bÞ tuèc bin khÝ ............................................. 103 9.1.1. Kh¸i niÖm vÒ thiÕt bÞ tuèc bin khÝ.................................................... 103 9.1.2. Ph©n lo¹i c¸c thiÕt bÞ tuèc bin khÝ.................................................... 103 9.1.3. Nh÷ng chu tr×nh nhiÖt thiÕt bÞ tuèc bin khÝ th−êng dïng................. 103 9.2. C¸c phÇn tö chÝnh cña tuèc bin khÝ. .................................................... 106 9.2.1. M¸y nÐn ........................................................................................... 107 9.2.2. Buång ®èt ......................................................................................... 108 9.2.3. Tuèc bin khÝ ..................................................................................... 109 PhÇn 4 : Nhµ m¸y NhiÖt ®iÖn Ch−¬ng 10. HiÖu qu¶ kinh tÕ vµ C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña nhµ m¸y ®iÖn 10.1. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña nhµ m¸y ®iÖn ng−ng h¬i.................................. 114 10.2. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña trung t©m nhiÖt ®iÖn ........................................ 116 10.2.1. S¬ ®å s¶n xuÊt phèi hîp ®iÖn n¨ng vµ nhiÖt n¨ng .......................... 116 10.2.2. HiÖu qu¶ cña viÖc s¶n xuÊt phèi hîp ®iÖn n¨ng vµ nhiÖt n¨ng....... 117 10.3. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña nhµ m¸y ®iÖn............. 120 10.3.1. Thay ®æi th«ng sè h¬i .................................................................... 120 10.3.2. Chu tr×nh trÝch h¬i gia nhiÖt n−íc cÊp............................................ 121 10.3.3. Chu nhiÖt qu¸ nhiÖt trung gian h¬i ................................................ 123 10.3.4. Më réng nhµ m¸y víi th«ng sè cao................................................ 124 10.4. Khö khÝ trong nhµ m¸y ®iÖn ............................................................ 126 10.5. Tæn thÊt h¬i vµ n−íc ng−ng trong nhµ m¸y ®iÖn -c¸c biÖn ph¸p bï tæn thÊt .............................................................. 128 Ch−¬ng 11. S¬ ®¬ nhiÖt vµ bè trÝ ng«i nhµ chÝnh cña nhµ m¸y ®iÖn 11.1. S¬ ®¬ nhiÖt cña nhµ m¸y ®iÖn ........................................................... 130 11.1.1. S¬ ®¬ nhiÖt nguyªn lý..................................................................... 130 11.1.2. S¬ ®¬ nhiÖt chi tiÕt ......................................................................... 132 11.2. Bè trÝ ng«i nhµ chÝnh cña nhµ m¸y ®iÖn............................................ 133 11.2.1. Nh÷ng yªu cÇu chÝnh khi bè trÝ ng«i nhµ chÝnh ............................. 133 140
  6. 11.2.2. Bè trÝ gian phÔu than ..................................................................... 133 11.2.3 Bè trÝ gian tuèc bin.......................................................................... 134 11.2.4. Bè trÝ gian lß h¬i ............................................................................ 136 141
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2