intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kỹ thuật nội soi nạo sàng qua tam giác tấn công qua 300 trường hợp thực hiện tại bệnh viện nhân dân Gia Định

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

136
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỹ thuật mổ nội soi mũi xoang ra đời vào năm 1978 sau 2 công trình nghiên cứu của Wigand và Messerklinger. Với tính năng vượt trội trong việc chiếu sáng và phóng đại phẫu trường vốn nằm trong những ngách khuất sâu torng hốc mũi tạo điều kiện thuận lợi cho các phẫu thuật viên khi thực hiện những thao tác trong mũi một cách an toàn và chính xác hơn. Đến năm 1990 phẫu thuật nội soi mũi xoang đã phát triển rộng rãi, hình thành nên các trường phái lớn trên khắp thế giới.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nội soi nạo sàng qua tam giác tấn công qua 300 trường hợp thực hiện tại bệnh viện nhân dân Gia Định

  1. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 KYÕ THUAÄT NOÄI SOI NAÏO SAØNG QUA TAM GIAÙC TAÁN COÂNG QUA 300 TRÖÔØNG HÔÏP THÖÏC HIEÄN TAÏI BEÄNH VIEÄN NHAÂN DAÂN GIA ÑÒNH Phaïm Kieân Höõu* TOÙM TAÉT Giaû thuyeát: kyõ thuaät moå noäi soi xoang saøng qua tam giaùc taán coâng treân maûnh neàn cuoán muõi giöõa giaûm thieåu bieán chöùng vaø taêng hieäu quaû ñieàu trò sau moå. Muïc tieâu: thöïc hieän kyõ thuaät noäi soi xoang saøng qua tam giaùc taán coângvaø ñaùnh giaù keát quaû treân caùc beänh nhaân trong loâ nghieân cöùu. Phöông phaùp nghieân cöùu: tieàn cöùu, thöïc hieän treân 300 beänh nhaân. Keát luaän: Kyõ thuaät toû ra an toaøn vaø hieäu quaû ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp phaãu thuaät coøn moác giaûi phaãu tam giaùc taán coâng. SUMMARY ENDOSCOPIC ETHMOIDECTOMY VIA “ATTACK TRIANGLE”: A PROPOS OF 300 SURGICAL PATIENTS AT NHAN DAN HOSPITAL HCMC Pham Kien Huu * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 8 * Supplement of No 1 * 2004: 57 - 60 Hypothesis: the technique of endoscopic ethmoidectomy via an anatomic landmark so called “attack triangle” on the basal lamina decreases the intra surgical complications and enhance the post-op outcomes. Objective: to evaluate post operative outcomes of the patients sustained from ESS via “attack triangle”. Method: A prospective study on 300 consecutive cases. Conclusion: the technique proves its efficacy and safety in cases that the “attack triangle” is available MÔÛ ÑAÀU phaùi lôùn treân khaép theá giôùi. Phaãu thuaät noäi soi muõi xoang ñaõ du nhaäp vaøo nöôùc ta töø naêm 1990; töø moät Kyõ thuaät moå noäi soi muõi xoang ra ñôøi vaøo naêm soá trung taâm y teá lôùn ban ñaàu, kyõ thuaät nhanh choùng 1978 sau 2 coâng trình nghieân cöùu cuûa Wigand vaø ñöôïc coâng nhaän, ñöôïc öùng duïng roäng raõi taïi caùc tænh Messerklinger. Vôùi tính naêng vöôït troäi trong vieäc trong caû nöôùc. Trong quaù trình öùng duïng vaø ñuùt keát chieáu saùng vaø phoùng ñaïi phaãu tröôøng voán naèm trong kinh nghieäm thöïc tieãn, chuùng toâi ñaõ xaây duïng moät nhöõng ngaùch khuaát saâu torng hoác muõi taïo ñieàu kieän quy trình moå noäi soi “naïo saøng qua tam giaùc taán thuaän lôïi cho caùc phaãu thuaät vieân khi thöïc hieän coâng”. Caùc keát quaû böôùc ñaàu cho thaáy, kyõ thuaät noäi nhöõng thao taùc trong muõi moät caùch an toaøn vaø chính soij naïo xoang saøng qua tam giaùc taán coâng laø moät kyõ xaùc hôn. Ñeán naêm 1990 phaãu thuaät noäi soi muõi xoang thuaät hôïp lyù, an toaøn vaø hieäu quaû. ñaõ phaùt trieån roäng raõi, hình thaønh neân caùc tröôøng * Boä moân Tai Muõi Hoïng - ÑH Y Döôïc TP Hoà Chí Minh Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng - Maét 57
  2. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Qui trình kyõ thuaät Phöông phaùp nghieân cöùu Tröôùc moå 10 phuùt, beänh nhaân ñöôïc tieâm dung dòch xylocain1% + adenalin 1/100.000 vaøo ngay hoá Thöïc nghieäm laâm saøng chaân böôùm-haøm, thaàn kinh saøng tröôùc vaø khe muõi Ñoái töôïng nghieân cöùu giöõa. Löôïng thuoác teâ caàn thieát laø 8ml cho moãi beân. Tieâu chuaån choïn maãu Duøng patule, nheï nhaøng beû cuoán muõi giöõa vaøo Beänh nhaân ñöôïc choïn khi thoûa ñaày ñuû caùc tieâu trong, boäc loä “tam giaùc taán coâng”. . Tam giaùc taán coâng chuaån sau: laø moät vuøng hình tam giaùc treân maûnh neàn cuoán muõi Coù 3 trieäu chöùng ñieån hình cuûa vieâm muõi giöõa, ñöôïc coù 3 caïnh laø: bôø ngoaøi cuoán muõi giöõa ôû phía xoang maïn (ngheït muõi, nhöùc ñaàu vaø caûm giaùc trong, bôø trong boùng saøng ôû phía ngoaøi vaø ñöôøng thaúng vöôùng sau hoïng). phaân chia giöõa 2 bình dieän taïo bôûi phaàn ñöùng doïc vaø phaàn naèm ngang cuûa maûnh neàn cuoán muõi giöõa Beänh ñaõ ñieãn tieán nhieàu thaùng, nhieàu naêm, khoâng coøn ñaùp öùng ñieàu trò noäi khoa. Duøng oáng huùt thaúng choïc loã thuûng treân tam Coù hình aûnh gai hoaëc maøo ôû vaùch ngaên qua khaùm giaùc naøy roài môû roäng loã thuûng baèng hay kìm Blakesley ñeå tieáp caän vaø laáy saïch beänh tích trong hoác muõi döôùi noäi soi sau khi ñaõ ñaët thuoác co maïch caùc teá baøo saøng sau. Treân phim CT muõi xoang coù hình aûnh taéc ngheõn, phuø neà nieâm maïc ôû vuøng phöùc hôïp loã Ngay sau khi caùc beänh tích ôû saøng sau ñaõ ñöôïc thoâng muõi xoang. laøm saïch, 3 moác giaûi phaãu quan troïng cuûa meâ ñaïo saøng seõ ñöôïc boäc loä roõ raøng: xöông giaáy, cuoán muõi Tieâu chuaån loaïi tröø giöõa, vaø traàn xoang saøng. Beänh nhaân khoâng ñöôïc choïn nghieân cöùu khi coù 1 trong caùc vaán ñeà sau: Duøng kìm blakesley vaø thìa naïo tieáp tuïc môû roäng vaø laøm saïch beänh tích ôû caùc teá baøo saøng tröôùc - Coù caùc beänh noäi khoa choáng chæ ñònh phaãu theo höôùng töø sau ra tröôùc. thuaät Kieåm tra hoá moå, nheùt baác caàm maùu. - Ñang trong maéc beänh nhieãm truøng naëng - Coù u trong vaùch ngaên muõi Saên soùc sau moå - Caáu truùc xoang saøng ñaõ bò maát do caùc laàn moå - Cho beänh nhaân duøng khaùng sinh vaø thuoác naïo saøng tröôùc ñoù giaûm ñau trong 1 tuaàn. - Döôùi 16 tuoåi - Baác muõi ñöôïc ruùt ra vaøo ngaøy thöù 2 Chuaån bò beänh nhaân Huùt saïch maùu ñoâng vaø moâ hoaïi töû coøn soùt laïi - Caùc beänh nhaân ñöôïc giaûi thích veà söï caàn thieát trong hoá moå. cuûa phaãu thuaät ñeå ñieàu trò beänh vaø moät soá vaán ñeà coù Heïn taùi khaùm beänh nhaân theo sau 1 tuaàn, 1 theå gaëp phaûi trong vaø sau phaãu thuaät. thaùng, 3 thaùng. - Beänh nhaân ñöôïc laøm caùc xeùt nghieäm tieàn phaãu KEÁT QUAÛ caàn thieát. - Caùc beänh nhaân ñang coù tình traïng vieâm Töø 1998 ñeán ñaàu naêm 2002 chuùng toâi ñaõ tieán xoang chöa oån ñònh hay nieâm maïc phuø neà, thoaùi haønh kyõ thuaät moå noäi soi xoang saøng qua tam giaùc hoùa polyp ñöôïc cho söû duïng thuoác corticoid tröôùc taán coâng cho cho 300 tröôøng hôïp goàm 187 nam vaø moå ít nhaát 7 ngaøy. 113 nöõ. 58 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng - Maét
  3. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Chaån ñoaùn tröôùc moå Söï thuyeân giaûm trieäu chöùng nhöùc ñaàu Baûng 1: chaån ñoaùn tröôùc moå sau moã Chaån ñoaùn tröôùc moå Toång soá BN Tæ leä % Baûng 7: Söï thuyeân giaûm trieäu chöùng nhöùc ñaàu sau Vieâm ña xoang maïn tính 159 53 moå Vieâm xoang hoài vieâm 141 47 Söï thuyeân giaûm trieâu chöùng Soá beänh nhaân Tæ leä $ Caùc phaãu thuaät keát hôïp nhöùc ñaàu Khoûi 135 45 Baûng 2: Caùc phaãu thuaät keøm theo (beänh nhaân coù theå Giaûm 150 50 chòu nhieàu phaãu thuaät cuøng moät laàn moå, nhieàu beänh Khoâng giaûm 15 5 nhaân ñöôïc moå caû 2 beân) Söï thuyeân giaûm trieäu chöùng ngheït muõi Phaãu thuaät keøm theo N=520 Soá tröôøng hôïp Tæ leä % sau moå Môû khe giöõa 360 70 Chænh hình vaùch ngaên 46 9 Baûng 8: söï thuyeân giaûm trieäu chöùng ngheït muõi sau Phaãu thuaät chænh hình caùc cuoán 44 8 moå Phaãu thuaät xoang traùn 30 6 Söï thuyeân giaûm trieâu chöùng Soá beänh nhaân Tæ leä Phaãu thuaät xoang böôùm 40 7 ngheït muõi Khoûi 192 64 Thôøi gian phaãu thuaät Giaûm 96 32 Baûng 3: Thôøi gian phaãu thuaät Khoâng giaûm 12 4 Thôøi gian phaãu thuaät (phuùt) Soá tröôøng hôïp Tæ leä % Söï thuyeân giaûm trieäu chöùng chaûy muõi 20 - 30 87 29 sau sau moå 30 - 40 142 47 40 - 50 71 34 Baûng 9: Söï thuyeân giaûm trieäu chöùng chaûy muõi sau Löôïng maùu maát trong phaãu thuaät moå Söï thuyeân giaûm trieâu chöùng chaûy muõi Soá beänh Tæ leä Baûng 4: Löôïng maùu maát trong phaãu thuaät sau nhaân Löôïng maùu maát trong Soá tröôøng hôïp Tæ leä % Khoûi 123 41 moå Giaûm 123 41 100 ml 89 29 BAØN LUAÄN Bieán chöùng phaãu thuaät Veà caùc öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa phöông Baûng 5: Bieán chöùng phaãu thuaät phaùp naïo saøng töø sau ra tröôùc cuûa Bieán, di chöùng Soá tröôøng hôïp Tæ leä % Wigand Chaûy maùu trong moå 1 0,3 Phöông phaùp naïo saøng töø sau ra tröôùc kinh ñieån Chaûy maùu sau ruùt baác 1 0,3 cuûa Wigand coù moät soá öu ñieåm sau: Dính 4 1 Maát khöùu 0 0 - Ngay töø ñaàu ñaõ xaùc ñònh ñöôïc 2 moác giaûi phaãu Tình traïng nieâm maïc sau moå 6 thaùng quan troïng laø traàn vaø thaønh ngoaøi xoang böôùm; töø ñoù phaãu thuaät vieân coù theå tieáp tuïc naïo saïch caùc beänh Baûng 6: Tình traïng nieâm maïc sau moå 6 thaùng tích trong meâ ñaïo saøng theo höôùng töø sau ra tröôùc. Tình traïng nieâm maïc ñaùnh Soá tröôøng hôïp Tæ leä % giaù qua noäi soi - Haïn cheá ñöôïc tai bieán do toån thöông oå maét vaø Bình thöôøng 199 66 maøng naõo. Daøy,xô hoaù 98 33 - Giaûm ñöôïc thôøi gian phaãu thuaät. Polyp taùi phaùt 3 1 Tuy nhieân, kyõ thuaät moå cuûa oâng coù moät soá nhöôïc ñieåm laø: Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng - Maét 59
  4. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc - Laøm toån thöông ñuoâi cuoán muõi giöõa maøng naõo. - Taêng nguy cô chaûy maùu trong vaø sau moå do toån Phöông phaùp moå naïo saøng qua “tam giaùc taán thöông ñoäng maïch böôùm khaåu caùi. coâng” coù moät vaøi haïn cheá sau ñaây: - Laáy boû quaù nhieàu toå chöùc trong xoang saøng Khoâng thích hôïp cho caùc tröôøng hôïp vieâm xoang neân chæ thíach hôïp vôùi caùc tröôøng hôïp vieâm xoang giôùi haïn ôû xoang saøng tröôùc do taéc ngheõn phöùc hôïp loã maïn tính ñaõ coù thoaùi hoùa toaøn boä nieâm maïc cuûa thoâng muõi xoang; caùc tröôøng hôïp treân thích hôïp vôùi xoang saøng. phöông phaùp moå noäi soi muõi xoang chöùc naêng. Veà caùc öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa phöông Ñoái vôùi caùc tröôøng hôïp polyp muõi to, caùc beänh phaùp naïo saøng töø tröôùc ra sau cuûa nhaân moå laïi, caùc moác giaûi phaãu bình thöôøng cuûa tam Kennedy giaùc taán coân bò maát hay ñaåy leäch ñi do khoái polyp khoâng thích hôïp vôùi kyõ thuaät noäi soi naïo saøng qua Phöông phaùp naïo saøng töø tröôøc ra sau cuûa tam giaùc taán coâng; caùc tröôøng hôïp treân neân ñöôïc Kennedy coù moät soá öu ñieåm sau phaãu thuaät baèng phöông phaùp töø sau ra tröôùc cuûa - Phaãu thuaät ñöôïc thöïc hieän theo höôùng töø tröôùc Wigand. ra sau, phuø hôïp vôùi quaù trình phaùt trieån lan roäng cuûa beänh lyù vieâm xoang. KEÁT LUAÄN - Baûo toàn ñöôïc nieâm maïc vaø caùc caáu truùc bình Qua quaù trình nghieân cöùu, döïa treân caùc keát quaû thöôøng cuûa xoang saøng. thu ñöôïc chuùng toâi nhaän thaáy kyõ thuaät noäi soi naïo saøng qua tam giaùc taán coâng raát an toaøn vaø hieäu quaû Tuy vaäy phöông phaùp naïo saøng töø tröôùc ra sau coù khi ñoái vôùi caùctröôøng hôïp vieâm xoang saøng maïn tính moät soá haïn cheá sau: hay taùi phaùt. Caùc tröôøng hôïp vieâm xoang tröôùc khu - Haïn cheá xaùc ñònh traàn xoang saøng ngay töø ñaàu truù, hay vieâm ña xoang naëng, caùc tröôøng hôïp moå laïi neân phaãu thuaät vieân coù theå laøm toån thöông traàn thích hôïp vôùi caùc phaãu thuaät chöùc naêng hay naïo saøng xoang saøng, doø dòch naõo tuyû sau moå. töø sau ra tröôùc cuûa Wigand. - Haïn cheá xaùc ñònh thaønh ngoaøi xoang saøng töø TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ñaàu, neân phaãu thuaät vieân coù theå laøm toån thöông 1. Stammberger H, Wolf G. Headaches and sinus xöông giaáy, gaây caùc bieán chöùng oå maét. disease: the endoscopic approach (review). Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl. 1988;134:3-23. Veà caùc öu vaø nhöôïc ñieåm cuûa phöông 2. Sluder G. Nasal Neurology, Headaches and Eye phaùp naïo saøng qua tam giaùc taán coâng Disorders. St Louis, Mo: CV Mosby Co; 1927. 3. Wolff HG. The nasal, paranasal, and aural structures cuûa chuùng toâi. as sources of headache and other pain. In: Headache Phöông phaùp naïo saøng qua “tam giaùc taán coâng” and Other Head Pain. New York, NY: Oxford University Press; 1948:532-560. nhaèm phaùt huy öu ñieåm vaø haïn cheá caùc nhöôïc ñieåm 4. Kennedy DW, Loury MC. Nasal and sinus pain: cuûa caø 2 phöông phaùp phaãu thuaät treân: current diagnosis and treatment (review). Semin Neurol. 1988;8:303-314. Traùnh ñöôïc tai bieán chaûy maùu ñoäng maïch böôùm 5. Clerico DM. Sinus headaches reconsidered: referred cephalgia of rhinologic origin masquerading as khaåu caùi vaø tình traïng xô dính do khoâng caét cuoán refractory primary headaches. Headache. 1995; 35: muõi giöõa. 185-192. 6. Clerico DM, Evan K, Montgomery L, Lanza DC, Grabo Xaùc ñònh ngay töø ñaàu caùc moác giaûi phaãu D. Endoscopic sinonasal surgery in the management quan trong; nhaát laø traàn xoang saøng vaø thaønh ngoaøi of primary headaches. Rhinology. 1997; 35: 98-102. oå maét neân haïn cheá ñöôïc caùc bieán chöùng ôû oå maét vaø 60 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng - Maét
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2