intTypePromotion=3

Bài giảng Dược lý chuyên đề - Thuốc kháng nấm

Chia sẻ: Va Ha Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
455
lượt xem
61
download

Bài giảng Dược lý chuyên đề - Thuốc kháng nấm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nấm ký sinh trên cơ thể người được chia làm 3 nhóm là nấm men, nấm sợi và nấm hỗn hợp. Nấm thường gây bệnh trên bề mặt da, móng, tóc, ở tổ chức dưới da và cơ quan nội tạng như phổi, màng não... Nó còn gây bệnh ở các vùng niêm mạc ở mắt, miệng và âm đạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Dược lý chuyên đề - Thuốc kháng nấm

 1. THUỐC KHÁNG NẤM
 2. THUỐC KHÁNG NẤM  Thông thường có thể phân loại nấm nhiễm bệnh như sau: Nấm Nấm Ơû người Nhiễm Bề mặt Tòan thân khỏe mạnh: cơ hội: (Histoblasma (Dermatophytes..) Td : các nấm (Candida, Cryptococcus.. ), lưỡng hình: Aspergilus, Histoblasma Cryptococcus..) Blastomyces
 3. THUỐC KHÁNG NẤM  Kháng sinh đặc hiệu chỉ tác động trên tbào nấm  Phân loại : Các thuốc kháng nấm Toàn thân Tại chỗ Amphotericin B Nystatin Ketoconazol Terbinafin Griseofulvin Flucytosin
 4. AMPHOTERICIN B (1957)  Nhóm polyen macrolid, ly trích từ nấm Streptomyces nodosus  Phổ kháng nấm rộng, bao gồm Candida, Cryptoccus, Blastomyces, Histoplasma, Aspergilus..  Dược động học : - Hấp thu kém qua PO tiêm IV - Gắn giữ mạnh ở mô gan, thận, phổi ,… - Thải trừ rất chậm qua mật.
 5. AMPHOTERICIN B Cơ chế tác dụng  Amphotericin gaén + sterol/ maøng teá baøo ( ergostrerol, cholesterol) Thay ñoåi tính thaám maøng teá baøo Hö hoaïi teá baøo naám
 6. AMPHOTERICIN B Tác dụng phụ – Độc tính  Ñoäc tính thaän - xaûy ra ôû >80% beänh nhaân duøng lieàu cao (3- 4gIV) toån thöông quaûn caàu, oáng thaän vaø maïch maùu. - Hoaïi töû oáng thaän khoâng hoài phuïc neáu duøng keùo daøi vôùi lieàu cao hay coù phoái hôïp vôùi thuoác khaùc ñoäc vôùi thaän.  Caàn hieäu chænh lieàu sd khi creùatinin/huyeát > 3mg/dl 
 7. AMPHOTERICIN B Tác dụng phụ – Độc tính Độc tính ngoài thận  - Sốt, run, đau đầu, hạ HA trong 2 giờ sau tiêm thuốc ( 50% ca) - Có thể giảm = dùng hydrocortison 25-30mg; kháng histamin; paracetamol trước tiêm.  Thiếu máu, giảm tiểu cầu, bạch cầu hạt.. Sau nhiều tuần sử dụng (có hồi phục)  Viêm tĩnh mạch nơi chích.  Sốc phản vệ ( hiếm) không có biểu hiện độc tính gan và da
 8. AMPHOTERICIN B Chỉ định trị liệu  Duøng PO ( vieân, hoãn dòch) trò naám Candida mieäng vaø ñöôøng tieâu hoùa .  Duøng tieâm IV : trò nhieãm naáâm toaøn thaân naëng : Cryptococcus, Histoblasma, Candida, Blastomyces…  Löu yù : - dd tieâm laø 5% glucoz, khoâng duøng dd muoái Na /K - Tieâm truyeàn chaäm 8 - 10h vaø caùch nhau 48 h
 9. AMPHOTERICIN B Dạng liposom hay phức lipid (1990s)  Daïng phöùc hôïp lipid (ABELCET 1996)  Daïng liposom ; d
 10. GRISEOFULVIN  Ly trích töø Penicillum griseofulvium  Chæ taùc ñoäng treân naám da, naám toùc vaø naám moùng ( Microsporum, Epidermophyton , Trichophyton)  ÖÙc cheá söï giaùn phaân cuûa teá baøo naám.  Döôïc ñoäng hoïc: - Haáp thu töông ñoái toát qua PO, nhaát laø trong böõa aên coù chaát beùo. - Phaân boá chuû yeáu vaøo chaát söøng ôû da,toùc, moùng - Thaûi tröø chaäm vaøo qua thaän.(T =10=15h)
 11. GRISEOFULVIN Tác dụng phụ & chỉ địnhtrị liệu  Taùc duïng phuï :  Roái loaïn tieâu hoùa  Phaûn öùng da ( dò öùng, nhaïy caûm aùnh saùng)  Roái loaïn thaàn kinh(hieám nhöng taêng khi coù röôïu)  Roái loaïn veà maùu ( hieám)  Chæ ñònh : PO, boâi taïi choã  Naám moùngchaân (6-12thaùng) moùng tay 4-8 thaùng)  Naám da ( 2-4 tuaàn),  Naám toùc ( 4-6 tuaàn)
 12. GRISEOFULVIN Tương tác thuốc  Laø chaát caûm öùng enzym gan  Khoâng neân duøng chung vôùi : röôïu, thuoác ngöøa thai duøng uoáng,  Caàn thaän troïng khi duøng vôùi - AVK (choáng ñoâng maùu) - INH - Thyroxin - ciclosporin - caùc thuoác coù ñoäc tính treân gan.
 13. FLUCYTOSIN: 5-fluorocytosin  Phổ hẹp: Candida, Cryptococcus, Toluropsis, Aspergilus  Cơ chế tác dụng: trong cơ thể 5-fluorocytosin 5-fluorouracil (5-Fu) Chất chống chuyển hóa _ Enzym chuyeân bieät Tổng hợp DNA Tổng hợp protein
 14. FLUCYTOSIN: 5-fluorocytosin  Dễ bị đề kháng thường dùng phối hợp flucytosin + amphotericin B  Dược động học  Hấp thu tốt qua PO  Phân bố tốt ở các mô, kể cả LCR ( dùng trị viêm màng não do nấm)  Cần giảm liều ở người suy thận  Có thể gây xáo trộn máu và suy tủy xương
 15. Dẫn chất IMIDAZOL và TRIAZON (1970s)  Daãn chaát IMIDAZOL  Ketoconazol  Miconazol  Daãn chaát TRIAZOL  Fluconazol  Itraconazol  Phoå khaùng naám roäng : Candida, Cryptococcus, Blastomyces, Histoplasma, Aspergilus, Coccidioides, caùc naám da….
 16. Dẫn chất Imidazol và Triazol: cơ chế TĐ  DC / Imidazol & Triazol Ưùc chế Cytochrom P-450 / tb nấm Ưùc chế 14α-metylsterol ergosterol Tích tụ Thiếu hụt - Sự tăng trưởng của nấm
 17. Dẫn chất Imidazol Ketoconazol ( NIZORAL® )  Daïng duøng: PO, taïi choã( kem, daàu goäi..)  Haáp thu caàn pH acid ñeå hoøa tan  Phaân taùn nhanh trong cô theå , tröø LCR  Thaûi tröø chuû yeáu qua maät
 18. Dẫn chất Imidazol Ketoconazol ( NIZORAL® )  TDP-Ñoäc tính:  Tieâu hoùa : buoàn noân, keùm aên (20%).  Dò öùng da, ruïng toùc.  Roái loaïn noäi tieát ôû nam vaø nöõ, phuï thuoäc lieàu vaø giaûm khi ngöøng trò lieäu.  Vieâm gan : hieám nhöng raát naëng.  Gaây quaùi thai ôû thuù : CCÑ ôû phuï nöõ coù thai vaø cho con buù
 19. Dẫn chất Imidazol Ketoconazol ( NIZORAL® )  Töông taùc thuoác  Laø chaát öùc cheá enzym gan, do ñoù laøm taêng C nhieàu thuoác trong cô theå vaø coù theå daãn ñeán ñoäc tính: - Phenytoin, cyclosporin, terfenadin, astemizol cisaprid., ergotamin, corticosteroid…  Chaát khaùng acid vaø ngaên tieát acid  Rifampicin : giaûm C/ ketoconazol trong plasma.  Warfarin , tolbutamid chöa roõ cô cheá)  -. Caùc sulfonyl urea khaùc ??
 20. Dẫn chất TRIAZOL Fluconazol và itraconazol  Tác dụng chọn lọc hơn trên Cyt -P450 của nấm ít tác dụng phụ về nội tiết.  Độc tính tương tự ketoconazol  Dùng trị nhiễm nấm nội tạng  Dạng thuốc -PO : viên, dịch treo - IV

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản