Kỹ thuật nuôi gà hướng trứng thương phẩm - Giống cao sản

Chia sẻ: Bắc Kiều Phong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
632
lượt xem
242
download

Kỹ thuật nuôi gà hướng trứng thương phẩm - Giống cao sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trứng gà có chứa nhiều chất bổ dưỡng, tiện sử dụng. Gà đẻ trứng thương phẩm dễ nuôi, thu hồi vốn nhanh. Muốn nuôi gà đẻ trứng năng suất cao, nhiều lợi nhuận, hãy tham khảo bài viết "Kỹ thuật nuôi gà hướng trứng thương phẩm - Giống cao sản" để nắm bắt các kỹ thuật nuôi gà cơ bản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi gà hướng trứng thương phẩm - Giống cao sản

  1. Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Trøng gµ cã nhiÒu chÊt bæ d−ìng, tiÖn sö dông. Gµ ®Î trøng th−¬ng phÈm dÔ nu«i, thu håi vèn nhanh. Muèn nu«i gµ s¶n xuÊt trøng n¨ng Côc khuyÕn n«ng & khuyÕn l©m suÊt cao, nhiÒu lîi nhuËn, cÇn n¾m ch¾c nh÷ng kü thuËt c¬ b¶n sau: I. NhËn biÕt gièng C¸c gièng gµ ®Î cao s¶n cã n¨ng suÊt trøng tõ 250 - 320 qu¶/m¸i/n¨m ®Î. HiÖn nay n−íc ta cã nhiÒu gièng: Kü thuËt nu«i gµ Tªn gièng N¨ng suÊt trøng §Æc ®iÓm con m¸i th−¬ng phÈm Nu«i lång H−íng trøng th−¬ng phÈm gµ mét m¸i ®Î ®Õn 80 tuÇn tuæi (qu¶) - Chi phÝ ®Çu t− cao h¬n. - DÔ quan s¸t. Leghom 310-320 L«ng tr¾ng, vá trøng mµu tr¾ng, - Phßng ký sinh trïng tèt. Gièng cao s¶n Goldilne 54 300-313 dÔ nu«i L«ng mµu n©u s¸ng, ®u«i vµ - DÔ thu trøng, cho ¨n, cho uèng thuèc. Nu«i nÒn quanh hËu m«n l«ng tr¾ng. - §Çu t− thÊp. Dekalb 315-328 L«ng mµu n©u sÉm, cuèi ®u«i - Qu¶n lý, ch¨m sãc khã h¬n so víi nu«i l«ng tr¾ng lång. Brown Nick 325-340 L«ng mµu ®á kim - S¶n phÈm thu thÊp h¬n nu«i lång . Hyline 325-339 L«ng mµu ®á víi l«ng tr¾ng s¸t - Mçi « kh«ng qu¸ 200 con. th©n - Cø 4-5 m¸i cã mét æ ®Î . isa Brown 325-337 L«ng mµu n©u t−¬i, ®u«i vµ phÝa - CÇn cã nguyªn liÖu ®én chuång. sau l«ng tr¾ng III. M¸ng ¨n - m¸ng uèng Babcock 305-321 L«ng mµu n©u ®á 13-16 7-20 trªn 21 Lohmann 310-324 L«ng mµu n©u s¸ng, cuèi ®u«i tuÇn tr−íc tuÇn tr−íc tuÇn tr−íc Brown l«ng tr¾ng Khay trßn 100 con/ khay - - M¸ng dµi 4-5 cm/con 11cm/con 13-14cm/con C¸c gièng gµ trªn trõ Leghom trøng tr¾ng cßn l¹i ®Òu trøng vá n©u, M¸ng chôp 30-35con/ m¸ng 10cm/ con 12cm/con chän trèng m¸i ngay tõ míi në theo mµu l«ng. M¸ng chôp 50 con/m¸ng - - M¸ng dµi 1,5cm/con 2,5cm./con 2,5cm/con II. Chuång nu«i M¸ng trßn treo 150 con/m¸ng 75 con m¸ng 75 con m¸ng V¸n tù ®éng 15 con/van 10con/ v¸n 8-10 con/v¸n Cã thÓ nu«i nÒn, chuång lång, chuång tÇng. Chuång nu«i ph¶i s¹ch sÏ, cao r¸o, tho¸ng m¸t vÒ mïa hÌ, kÝn Êm vÒ mïa ®«ng, tr¸nh ®−îc giã lïa, tËn dông ®−îc ¸nh s¸ng tù nhiªn, ®é Èm 70- 80%. Mét sè lo¹i m¸ng uèng Mét sè lo¹i m¸ng ¨n RÊt mong cã nhiÒu gia ®×nh 0-6 tuÇn tuæi 7 - 20 tuÇn 21 tuÇn trë lªn IV. Ch¨m sãc - qu¶n lý ph¸t triÓn ch¨n nu«i gia cÇm trang tr¹i Nu«i nÒn 10-12 con/ m2 6-7 con/m2 4-5 con/m2 1. Tr−íc khi nhËp gµ vµo chuång nu«i - VÖ sinh m¸ng ¨n, m¸ng uèng, trÊu r¶i nÒn, chôp óm, bãng ®Ìn, nhiÖt kÕ. - §iÒu chØnh hÖ thèng s−ëi Êm (b»ng chôp óm, bãng ®Ìn ®iÖn, lß than cñi) cã nhiÖt ®é óm 330C - 350C.
  2. - Chó ý: cho ¨n 1 lÇn vµo buæi s¸ng V. chÊt l−îng vµ tû lÖ phèi chÕ thøc ¨n - Tõ 16-30 tuÇn tuæi cho uèng thªm Vitamin tæng hîp 1-2 lÇn/tuÇn ®¬n vÞ tÝnh Tuæi gµ - Lóc gµ 18 tuæi cho æ ®Î vµo nÕu nu«i nÒn, hoÆc cho lªn lång 1-8 9-20 tuÇn 21 ®Ó chuÈn bÞ vµo ®Î. tuÇn tuæi tuæi tuÇn - ®Î 1. N¨ng l−îng trao ®æi Kcl/1kg 2750 2700 2800 4. Gµ ®Î (21 tuÇn trë lªn) 2. Tû lÖ Protein % 18,5 16 17 3. Phèi hîp thøc ¨n: % 100 100 100 - Bét ng« % 45 50 42 - Bét x−¬ng % 2 2 5 - C¸m g¹o lo¹i 1 % 10 10 12 - Kh« dÇu ®Ëu t−¬ng % 22 20 20 - Bét c¸ nh¹t lo¹i 1 % 13 9 11 - Biolezin % 5 5 5 - Premix % 1 1 1 NhiÖt ®é s−ëi cho gµ - Bét c¸, bét rau kh« % 2 3 4 TuÇn ®Çu: 30-350C TuÇn 4: 22-250C 4. Sái con cho ¨n thªm G/con/tuÇn 1-2 3 3 0 TuÇn 2: 29-31 C TuÇn 5: 21-220C 0 TuÇn 3: 26-29 C TuÇn 6: 18-210C VI. C¾t má 2. óm gµ con * Lîi Ých cña viÖc c¾t má: - Gµ võa në nhanh chãng ®−a vµo óm. - Tr¸nh hiÖn t−îng c¾n mæ lÉn nhau - 3-4 giê ®Çu chØ cho uèng n−íc pha 5-10% ®−êng (1 l¹ng ®−êng cho 1 - Giai ®o¹n nµy cÇn yªn tÜnh, kh«ng x¸o trén, thay ®æi. Chuång - TiÕt kiÖm thøc ¨n do gµ Ýt gÈy bíi lÝt n−íc). lu«n s¹ch, tho¸ng, kh« r¸o, nhiÒu ¸nh s¸ng. - Gi¶m lµm tû lÖ dËp vì trøng do gµ Ýt mæ, ¨n trøng. - Sau ®ã cho ¨n thøc ¨n gµ óm, dïng khay hoÆc r¾c lªn giÊy lãt ®Ó cho - Khi gµ ®Î 5-10% thay thøc ¨n gµ hËu bÞ b»ng thøc ¨n gµ ®Î. * Kü thuËt c¾t má: Chó ý thay dÇn, kh«ng thay ®ét ngét . - Thêi ®iÓm c¾t má tèt nhÊt lóc gµ 7 - 8 tuÇn tuæi. Cã thÓ c¾t sím lóc gµ 6-10 ¨n. ngµy tuæi, hoÆc 21 ngµy tuæi. - Lu«n ®¶m b¶o chuång óm cã nhiÖt ®é theo yªu cÇu c¬ thÓ gµ con - Khi 21 tuÇn tuæi t¨ng l−îng thøc ¨n gµ ®Î ( theo b¶ng chØ dÉn) - Má th−êng ®−îc c¾t so le. TÝnh tõ lç mòi ®Õn ®Çu má gµ, má trªn c¾t 1/2, má (b¶ng nhiÖt ®é s−ëi). - Khi tû lÖ ®¹t 50-60% cho gµ ¨n tù do ®Õn khi tû lÖ ®Î cao nhÊt d−íc c¾t 1/3 ®é dµi ®o¹n ®ã. C¾t xong Ên nhÑ tay vµo vÕt c¾t ®Õn khi kh«ng 3. Gµ hËu bÞ: 7-20 tuÇn (th−êng 27-29 tuÇn tuæi) ch¶y m¸u míi th¶ gµ ra. §Ó cã mét ®µn gµ ®Òu con, ®Î tèt, TuÇn tuæi Luîng thøc ¨n (g/con/ngµy) - Ng−êi c¾t má ph¶i n¾m ®−îc kü thuËt vµ thao t¸c thµnh th¹o nu«i gµ hËu bÞ cÇn cho ¨n theo khÈu 21 95 phÇn khèng chÕ (theo ®Þnh l−îng) ®Ó 22 100 VII. Thó y phßng dÞch gµ kh«ng bÐo sím. 23 105-110 Tr−íc khi c¾t - C©n gµ lóc 6 tuÇn, sau ®ã cø 2 tuÇn 24 110-120 - VÖ sinh hµng ngµy: chuång tr¹i, m¸ng ¨n m¸ng uèng c©n 1 lÇn. Cã thÓ cho ¨n thøc ¨n ë 26 125 - TÈy uÕ mçi lÇn thay ®µn Sau khi c¾t møc sau: - Thêi ®iÓm gµ ®Î tû lÖ cao dÔ sinh bÖnh nÕu thøc ¨n, n−íc uèng - H¹n chÕ ng−êi ra vµo vµ ch¨m sãc kh«ng ®Çy ®ñ. - Tiªm phßng ®óng tuæi vµ ®ñ sè lÇn vaccin phßng bÖnh TuÇn Träng L−îng thøc TuÇn Träng L−îng thøc - Khi tû lÖ ®Î gi¶m xuèng th× l¹i cho ¨n gi¶m dÇn (cßn 95% so TuÇn tuæi Vaccin TuÇn tuæi Vaccin tuæi l−îng c¬ ¨n tuæi l−îng c¬ ¨n víi møc ¨n cao nhÊt) ®Ó gµ kh«ng bÞ bÐo. 1 ngµy tuæi Marek 7 tuÇn Newcastle thÓ (gr/con/ngµy) thÓ (gr/con/ - Møc ¨n b×nh qu©n trong giai ®o¹n ®Î: 110 - 125gr/con/ngµy. 1 tuÇn Lasota, §Ëu gµ 16 tuÇn §Ëu gµ (kg/con) (kg/con) ngµy) - Gµ ®Î cÇn nhËn thêi gian chiÕu s¸ng 16-17 giê/ ngµy. NÕu tËn 3 tuÇn Gumboro TÈy giun 6 0,42-0,63 37-52 13 0,97-1,22 57-59 dông hÕt ¸nh s¸ng tù nhiªn mµ thiÕu thêi gian chiÕu s¸ng th× 4 tuÇn Lasota Tylosin phßng C DR 7 0,50-0,73 40-52 14 1,05-1,27 57-62 ph¶i dïng ®Ìn ( dïng ®Ìn bãng trßn 40-100W) th¾p s¸ng thªm 5 tuÇn Gumboro 30 tuÇn Newcastle 8 0,57-0,82 44-52 15 1,13-1,31 61-65 1-2 giê tr−íc r¹ng ®«ng ®¶m b¶o c¬ thÓ gµ t¹o ®ñ Hormon ®Ó 9 0,65-0,86 48-52 16 1,22-1,41 61-69 cho trøng ®Òu ®Æn. Kh«ng ®−îc gi¶m thêi gian chiÕu s¸ng Mçi gia ®×nh h·y nu«i 25-30 gia cÇm c¸c lo¹i 10 0,73-0,95 51-54 17 1,31-1,45 66-72 /ngµy trong thêi gian gµ ®Î. trong ®ã cã 5-10 gia cÇm ®Î trøng 11 0,81-1,04 53-54 18 1,4-1,50 66-78 - Thu vµ b¶o qu¶n trøng chó ý ®Æt phÇn nhän qu¶ trøng quay 12 0,89-1,13 54-56 19 1,49-1,59 70-84 xuèng d−íi phÇn trßn cã buång khÝ quay lªn trªn . §Þa chØ côc KhuyÕn n«ng vµ KhuyÕn l©m 2 Ngäc Hµ HN 20 1,58-1,63 70-90 §T: 234651 Fax: 84-4-236403
Đồng bộ tài khoản