Kỹ thuật nuôi vịt lấy trứng

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
583
lượt xem
130
download

Kỹ thuật nuôi vịt lấy trứng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi vịt lấy trứng', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật nuôi vịt lấy trứng

  1. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói Kü thuËt nu«i vÞt lÊy trøng I. C¸c gièng vÞt theo h−íng s¶n xuÊt trøng: I.1. VÞt cá: VÞt cá lµ mét trong nh÷ng gièng vÞt nu«i l©u ®êi nhÊt vµ phæ biÕn nhÊt ë n−íc ta. VÞt cá cã nguån gèc tõ vÞt trêi ®−îc thuÇn ho¸ tù nhiªn. Nu«i vÞt cá ®Ó lÊy trøng vµ kÕt hîp lÊy thÞt theo thêi vô (vÞt ch¹y ®ång). VÞt cá cã nhiÒu mµu l«ng kh¸c nhau, con m¸i cã mµu l«ng chñ yÕu lµ c¸nh sÎ, ngoµi ra cßn cã mµu x¸m, l«ng tr¾ng ®en, tr¾ng tuyÒn. Con trèng l«ng ë cæ cã mµu xanh ®en, mµu vµng xanh. VÞt cá tÇm vãc nhá bÐ, b¾t ®Çu ®Î trøng sau 140 ngµy tuæi, vÞt ®ùc nÆng 1,5 - 1,7kg, vÞt m¸i nÆng 1,4 - 1,5kg. S¶n l−îng trøng 200 - 225 qu¶/m¸i/n¨m. Trøng nhá, khèi l−îng 64 - 65gr/qu¶. Trøng cã tû lÖ ph«i cao. I.2. VÞt Khaki Campbell: VÞt Khaki Campbell cã nguån gèc tõ n−íc Anh, ®−îc nhËp néi vµo n−íc ta cuèi n¨m 1989. Con trèng cã mµu l«ng kaki, ®Çu vµ cæ mµu ®en, ch©n vµ má mµu x¸m. Con m¸i l«ng mµu kaki. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®¹i trµ, vÞt b¾t ®Çu ®Î lóc 140 - 150 ngµy tuæi. S¶n l−îng trøng 250 - 280 qu¶/m¸i/n¨m. Khèi l−îng trøng 65 - 75gr/qu¶. Trøng cã tû lÖ ph«i cao trªn 90%. Tû lÖ nu«i sèng ®¹t trªn 94%. I.3. VÞt CV 2000 Layer: VÞt CV 2000 Layer nhËp vµo n−íc ta n¨m 1997. C¶ vÞt trèng vµ vÞt m¸i cã mµu l«ng tr¾ng tuyÒn, khèi l−îng 8 tuÇn tuæi ®¹t 1,4kg/con. VÞt b¾t ®Çu ®Î trøng lóc 154 ngµy tuæi. Khèi l−îng vÞt vµo ®Î ®¹t 1,8 - 2,0kg/con. S¶n l−îng trøng 285 – 300 qu¶/m¸i/n¨m, trøng to, khèi l−îng 70 - 75gr/qu¶. VÞt CV 2000 Layer thÝch hîp nu«i nhèt kÕt hîp ch¨n th¶. II. Chuång vÞt: - Chuång ph¶i tho¸ng m¸t, Êm vµ kÝn vµo mïa ®«ng, m¸t vÒ mïa hÌ. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 1
  2. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói - Cã thÓ x©y g¹ch hoÆc lµm b»ng tre, gç. M¸i chuång lîp ngãi, fibroxim¨ng, l¸ cä, r¹ ®Òu ®−îc. - NÒn chuång ph¶i cao, kh«ng gå ghÒ ®−îc l¸t b»ng g¹ch hoÆc xi m¨ng nh¸m, chÊt ®én chuång ph¶i kh« s¹ch. - DiÖn tÝch chuång nÕu nu«i nhèt: 1m2 cho 30 - 32 vÞt d−íi 10 ngµy tuæi; cho 18 - 20 vÞt tõ 11 - 20 ngµy tuæi; cho 4 - 5 vÞt tõ 21 ngµy tuæi trë lªn. - DiÖn tÝch s©n ch¬i nÕu ch¨n th¶: 20 m2 cho vÞt tõ 20 ngµy tuæi trë lªn. - VÖ sinh chuång sau mçi løa nu«i gåm c¸c c«ng viÖc: + Cä röa s¹ch sÏ chuång råi ®Ó kh« r¸o th× tÈy uÕ. + Phun thuèc s¸t trïng b»ng Formol 2% hoÆc Crezil 5%. + QuÐt v«i lªn v¸ch t−êng cao 0,8 - 1m. - Cho vÞt ¨n uèng ë ngoµi chuång ®Ó gi÷ chuång ®−îc kh« s¹ch. - Sau khi vÖ sinh chuång, cÇn ®Ó trèng chuång 5 - 7 ngµy míi nu«i løa kh¸c. - ChÊt ®én chuång ph¶i ®−îc ph¬i kh« vµ ®−îc xö lý b»ng Formol 2%. Chuång ®−îc ®én dµy 5 - 8cm tuú theo thêi tiÕt tõng mïa vµ tuú theo tuæi vÞt. III. Kü thuËt nu«i d−ìng, ch¨m sãc vÞt con tõ 1 ®Õn 20 ngµy tuæi: III.1. Chän vÞt con míi në: CÇn chän vÞt con l«ng m−ît, rèn kh«, m¾t s¸ng, nhanh nhÑn. Ch©n vµ má bãng, vÞt kh«ng cã khuyÕt tËt. III.2. Kü thuËt gét vÞt con: - Chuång sau khi tÈy uÕ, khö trïng th× r¶i ®Òu chÊt ®én vµo chuång. BËt ®Ìn, lß s−ëi cho chuång Êm tr−íc khi th¶ vÞt con vµo chuång. - Chuång ë n¬i khuÊt giã, tho¸ng, Êm. Dïng cãt qu©y vÞt vµo mét gãc Êm vµ níi cãt qu©y theo ®é lín cña vÞt. - Cho vÞt ¨n no, ®ñ chÊt, uèng n−íc ®Çy ®ñ vµ s¹ch sÏ. Thøc ¨n cho vÞt ®¶m b¶o 20% protein, n¨ng l−îng 2.900 kcalo/1kg thøc ¨n. - Thøc ¨n hµng ngµy t¨ng dÇn theo tuæi vÞt con, ®iÒu chØnh l−îng thøc ¨n phï hîp theo ng−ìng sau ®©y cho nhiÒu b÷a trong ngµy. + VÞt 1 ngµy tuæi: L−îng thøc ¨n 3,5gr/con/ngµy. + VÞt 5 ngµy tuæi: L−îng thøc ¨n 17,5gr/con/ngµy. + VÞt 15 ngµy tuæi: L−îng thøc ¨n 52,5gr/con/ngµy. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 2
  3. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói + VÞt 20 ngµy tuæi: L−îng thøc ¨n 70,0gr/con/ngµy. - Trong tr−êng hîp kh«ng cã thøc ¨n c«ng nghiÖp, cã thÓ thay thÕ b»ng thøc ¨n cæ truyÒn víi sè l−îng 1 ngµy chia lµm 4 - 5 b÷a nh− sau: + VÞt 1 ngµy tuæi: 8gr c¬m + 2gr rau hoÆc bÌo tÊm/ngµy/ con. + VÞt 5 ngµy tuæi: 10gr c¬m + 3gr rau hoÆc bÌo tÊm + 4gr måi t−¬i + 2gr ®Ëu xanh/ngµy/ con. + VÞt 15 ngµy tuæi: 20gr thãc luéc+ 10gr c¬m + 10gr rau hoÆc bÌo tÊm + 6gr måi t−¬i + 4gr bét/ngµy/ con. + VÞt 20 ngµy tuæi: 50gr thãc luéc+ 8gr rau hoÆc bÌo tÊm + 6gr måi t−¬i + 16gr måi t−¬i + 8gr bét ®Ëu xanh/ngµy/ con. - N−íc uèng cho vÞt con ph¶i ®Çy ®ñ, s¹ch sÏ, kh«ng nãng qu¸ 30oC, kh«ng l¹nh d−íi 8oC. - M¸ng ¨n, m¸ng uèng n−íc ph¶i cä röa hµng ngµy. - Hµng ngµy ph¶i kiÓm tra, theo dâi ®Çu vÞt ®Ó cã sù ®iÒu chØnh nhiÖt ®é trong chuång khi vÞt con cã biÓu hiÖn nãng qu¸ hoÆc l¹nh qu¸. NÕu vÞt chÕt ph¶i nhÆt ngay khái chuång, vÞt èm ph¶i nhèt riªng ®Ó cã chÕ ®é ch¨m sãc phï hîp. - Kh«ng cho vÞt ¨n thøc ¨n «i, thiu, mèc. IV. Kü thuËt ch¨m sãc, nu«i d−ìng vÞt hËu bÞ (9 tuÇn ®Õn 20 tuÇn tuæi): - L−îng thøc ¨n hµng ngµy cho vÞt hËu bÞ nu«i nhèt nh− sau: 9 - 10 tuÇn tuæi - 74gr/con/ngµy. 14 - 15 tuÇn tuæi - 80gr/con/ngµy. 19 - 20 tuÇn tuæi - 110gr/con/ngµy. Trªn 20 tuÇn tuæi - 120gr/con/ngµy. - Nu«i ch¨n th¶ hµng ngµy trªn ®ång, tr−a cho vÞt nghØ n¬i cã bãng m¸t hoÆc lÒu t¹m ngoµi ®ång. - L−u ý ®ång, b·i kÐm måi ph¶i cho vÞt ¨n thªm. Nh÷ng ngµy gÆp thêi tiÕt xÊu kh«ng ch¨n th¶ ngoµi ®ång ph¶i cho vÞt ¨n ®ñ no. - Tõ tuÇn thø 19 trë ®i cho vÞt ¨n thªm thãc, måi t−¬i (t«m, cua, c¸ con, giun ®Êt...). Ph¶i ®¶m b¶o cho ®µn vÞt ph¸t triÓn ®ång ®Òu kh«ng cã con bÐo qu¸ hay gÇy qu¸ tr−íc khi ®Î trøng. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 3
  4. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói V. Kü thuËt nu«i d−ìng, ch¨m sãc vÞt ®Î (tõ 21 tuÇn tuæi trë lªn): - Chän vÞt ®Î: Khi vÞt ®−îc 18 tuÇn tuæi chän nh÷ng con khoÎ m¹nh, ngo¹i h×nh ®Ñp, ®Çu th¼ng, m«ng në, ch¨n ch¾c, m¾t s¸ng, nhanh nhÑn ®Ó lµm vÞt m¸i ®Î. NÕu nu«i ®Ó lÊy trøng Êp cÇn cã ®ñ sèng. Chän vÞt ®ùc tèt th¶ vµo ®µn vÞt m¸i theo tû lÖ 1 ®ùc 6 - 8 con m¸i. - Nu«i nhèt: Giai ®o¹n vÞt ®Î cho ¨n thøc ¨n hçn hîp d¹ng bét hay d¹ng viªn. Cã thÓ cho ¨n thøc ¨n ®Ëm ®Æc phèi trén phô phÈm theo h−íng dÉn. L−îng thøc ¨n 130 - 150gr/con/ngµy. Cho vÞt ¨n uèng ngoµi chuång ®Ó gi÷ chuång s¹ch sÏ. M¸ng ¨n, m¸ng uèng ph¶i cä, röa hµng ngµy. - Nu«i ch¨n th¶: Quy m« ®µn phô thuéc chÊt l−îng, diÖn tÝch ®ång b·i ch¨n th¶ vµ lao ®éng. Nãi chung kho¶ng 100 - 120 con/1®µn lµ võa. VÞt Khaki Campbell ham kiÕm måi dÔ ®i t¶n m¹n xa ®µn nªn bÞ l¹c, cÇn theo dâi, qu¶n lý tèt khi ch¨n th¶. Cho vÞt ¨n thªm vµo buæi chiÒu sau 1 ngµy ch¨n th¶. Thøc ¨n thªm b»ng thãc vµ måi t−¬i. VI. Thu nhÆt trøng: VÞt th−êng ®Î vµo ban ®ªm, thu nhÆt trøng vµo lóc 6 - 7 giê s¸ng ®Ó trøng kh«ng bÞ vÞt lµm bÈn hoÆc bÞ vì. Trøng xÕp vµo khay, ®Ó n¬i cao r¸o, tho¸ng m¸t sÏ lµm cho trøng t−¬i l©u h¬n. NÕu lµ trøng ®Ó Êp th× ph¶i chuyÓn vµo lß Êp tr−íc 5 ngµy kÓ tõ sau khi vÞt ®Î. VII. Phßng bÖnh cho vÞt: VII.1. BÖnh dÞch t¶: DÞch t¶ lµ bÖnh truyÒn nhiÔm do viruts Herpa g©y ra, cã thÓ m¾c bÖnh ë mäi tuæi cña vÞt. - Thêi gian mang bÖnh 3 - 7 ngµy, vÞt ñ rò, n»m bÑp trong chuång, ®i l¹i khã kh¨n, bá ¨n, uèng nhiÒu n−íc, l«ng xï, tiÕng kh¶n ®Æc, ph©n mµu xanh tr¾ng, thèi kh¼n. DÊu hiÖu ®Çu tiªn lµ viªm kÕt m¹c, m¾t −ít, n−íc m¾t ch¶y ra. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 4
  5. Sæ tay ChuyÓn giao c«ng nghÖ phôc vô ph¸t triÓn n«ng th«n miÒn nói §Õn nay ch−a cã thuèc trÞ bÖnh nµy. Tèt nhÊt lµ ph¶i thùc hiÖn tiªm phßng vacxin dÞch tr¶ theo lÞch cña Tr¹m thó y. VII.2. BÖnh tô huyÕt trïng: BÖnh nµy do vi khuÈn Pasteusello Multocida g©y ra. VÞt cã thÓ m¾c bÖnh nµy tõ 4 tuÇn tuæi trë lªn. - ThÓ qu¸ cÊp: VÞt chÕt nhanh, vÉn cßn bÐo vµ khã ph¸t hiÖn triÖu chøng bÖnh. - ThÓ cÊp: VÞt kÐm ¨n, sèt, kh¸t n−íc, miÖng cã chÊt nhít ch¶y ra, ph©n mµu tr¾ng sau chuyÓn vµng lôc. - ThÓ m·n: VÞt bÞ s−ng khíp ®Çu gèi vµ bµn ch©n, ®i l¹i khã kh¨n. PhßngbÖnh: Tiªm vacxin tô huyÕt trïng. Phßng trÞ dïng kh¸ng sinh Sunfametasin 1%, Sunfaquinoxalin 0,05 - 0,2% trén vµo thøc ¨n hay n−íc uèng trong 5 ngµy. Cã thÓ dïng Streptoningcin, Tetraxylin, Neotsol, Chloran Senicol ®Ó phßng trÞ. VII.3. BÖnh Phã th−¬ng hµn: - BÖnh nµy do 1 hay nhiÒu vi khÈn Salmonella g©y ra. VÞt con m¾c bÖnh nµy tû lÖ chÕt 60%, khi m¾c bÖnh vÞt con th−êng dån gÇn lß s−ëi, cæ rôt, c¸nh x·, bá ¨n, kh¸t n−íc, Øa ch¶y ph©n mµu tr¾ng x¸m. BÖnh nµy th−êng l©y lan qua trøng, nªn tr−íc khi ®−a vµo Êp cÇn khö trïng trøng b»ng Formol 1%, thuèc tÝm. §¶m b¶o chuång s¹ch sÏ, kh« r¸o vµ ®−îc khö trïng b»ng Formol 0,5 - 1% hay Crexil 5%. Trung t©m Nghiªn cøu vµ Ph¸t triÓn Vïng 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản