intTypePromotion=1
ADSENSE

KỸ THUẬT QUÂN SỰ - Kiến thức về súng và cấu tạo

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

257
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tất cả các súng khác nhau đều có action và hệ ngắm , một số loại có khóa an toàn và băng đạn. Những đặc điểm của súng được liệt kê dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ THUẬT QUÂN SỰ - Kiến thức về súng và cấu tạo

  1. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com 10. Các lo i súng T t c các lo i súng khác nhau ñ u có action và h ng m, m t s lo i có khóa an toàn và băng ñ n. Nh ng ñ c ñi m khác bi t c a các lo i súng ñư c li t kê dư i ñây. Các lo i action c a súng M t tr ng nhi u cách ñ phân lo i súng là d a vào nguyên t c ho t ñ ng (action). Action c a súng g m các b ph n lên ñ n, tháo ñ n, b n và nh cát tút. Action có th là lo i b n ñ n t ng viên m t (single shot) ho c lo i b n liên t c (repeating). Súng b n phát m t ph i lên ñ n b ng tay sau m i phát b n. Súng b n liên t c thư ng có nhi u viên ñ n trong băng ñ n r i ho c b ng ñ n hình ng ho c có hai nòng. Bolt Action (ho t ñ ng ki u ch t): Súng A bolt-action có nguyên t c ho t ñ ng như là vi c ñóng m c a có khóa ch t. Ch t bolt ñư c ñóng c ng vào breach (c a phòng ñ n) khi n cho súng ch nên chính xác và n ñ nh. Lever Action (ho t ñ ng ki u ñòn b y): Súng lever-action có m t ñòn b y b ng kim lo i dư i cò súng. Tay b y này còn có tác d ng làm ñai cò. Pump Action (ho t ñ ng ki u bơm): Súng pump-action r t nhanh và n ñ nh. Nó cho phép ngư i b n lên ñ n trong khi m t v n ng m vào ñích. Súng pump-action còn ñư c g i là súng slide-action ho c trombone-action. Semi-Automatic (or Autoloading) Action (ho t ñ ng t lên ñ n – hay còn g i là bán t ñ ng): Sau khi viên ñ n ñư c b n ra, v cát tút ñư c t ñ ng nh kh i bu ng ñ n và viên ñ n m i ñư c ñưa t ñ ng lên nòng. Break (or Hinge) Action (ho t ñ ng ki u b n l ): Súng break-action ho t ñ ng gi ng nguyên t c c a bàn l c a. R t ñơn gi n khi lên và tháo ñ n, súng ki u này thư ng là l a ch n ñ u tiên c a các th săn. Revolving Action (ho t ñ ng ki u côn xoay): Súng côn xoay có m t ng tr xoay có nhi u bu ng ñ n. M i bu ng ñ n ñư c l n lư t n i (line up) v i nòng súng khi b n. Súng côn xoay có lo i xoay thu n ho c ngư c chi u kim ñ ng h tùy vào nhà s n xu t. Súng lo i này ch y u là súng ng n nhưng m t vài lo i súng trư ng c cũng ho t ñ ng trên nguyên t c này. Súng côn xoay có hai lo i ‘single action’ và ‘double action’. • Single action: ch b n ñư c khi búa gõ hammer ñã ñư c lên lên cò (cock) • Double action: vi c bóp cò s lên cò (cock) và nh (release) búa gõ (hammer). Tuy nhiên súng double-action cũng có th lên cò b ng tay như là single-action. http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 14 of 28
  2. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com Ngoài nh ng hình minh ho trong bài vi t, mình còn có nh ng file flash v c u t o c a Súng r t tr c quan. N u có nhu c u các b n hãy liên h qua email, mình s g i link ñ các b n download ! http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 15 of 28
  3. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com Các lo i súng trư ng Súng trư ng b n ñ n thư ng là lo i break hay bolt actions. Súng b n liên t c thư ng là lo i lever action, bolt action, pump action và bán t ñ ng. Vi c kéo lever, bolt ho c tay trư c súng s nh cát tút, lên viên ñ n m i vào bu ng ñ n và lên cò. http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 16 of 28
  4. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com Các lo i súng b n ñ n chùm Súng b n ñ n chùm có nhi u lo i ho t ñ ng gi ng như súng trư ng: bolt action, pump action và t ñ ng. Cũng có lo i break action dùng trong súng m t nòng và hai nòng. Súng hai nòng có nòng súng ñ t song song (side-by-side) ho c ñ t cái này trên cái kia (over- under). http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 17 of 28
  5. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com 11. Bolt Action (ho t ñ ng ki u ch t): Súng bolt-action có nguyên t c ho t ñ ng như là vi c ñóng m c a có khóa ch t. Ch t bolt ñư c ñóng c ng vào breach (c a phòng ñ n) khi n cho súng ch nên chính xác và n ñ nh. Ho t ñ ng • Nh c tay ch t (bolt handle) và kéo v phía sau. • N u là súng b n ñ n ñơn, b n ph i b viên ñ n vào action v a ñ y chôt v phía trư c, viên ñ n s ñư c ñưa vào bu ng ñ n. H tay ch t xu ng ñ 'ch t' ñ n. N u súng ñã lên ñ n, khi kéo ch t v phía sau thì viên ñ n s b nh ra kh i bu ng ñ n. ð ki m tra súng ñã lên ñ n hay chưa, b n ph i nhìn vào bu ng ñ n khi m action và băng ñ n. • M khóa an toàn, súng ñã s n sàng nh ñ n khi bóp cò. Súng có th ñư c c t gi an toàn b ng cách tháo r i ch t ra kh i súng và c t vào ch khác. 12. Lever Action (ho t ñ ng ki u ñòn b y): Súng lever-action có m t ñòn b y b ng kim lo i dư i cò súng. Tay b y này còn có tác d ng làm ñai cò. Ho t ñ ng • ð m action, ñ y ñòn b y xu ng dư i và v phía trư c. ði u này s kéo cát tút ra kh i bu ng ñ n và nh ra ngoài. N u có ñ n trong băng ñ n, viên ñ n m i s ñư c ñưa vào bu ng ñ n. • Kéo ñòn b y lên và v phía sau. Action s ñư c ñóng l i. R t khó khi bi t ñư c là súng lever action ñã lên ñ n hay chưa. ð tháo ñ n, ñ y ñòn b y xu ng dư i và v phía trư c liên t c cho ñ n khi không còn viên ñ n nào ñư c nh ra n a, ngoài ra ph i nhìn xem bu ng ñ n và băng ñ n còn có viên ñ n nào trong ñó không. http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 18 of 28
  6. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com • M khóa an toàn, súng ñã s n sàng nh ñ n khi bóp cò. Luôn ph i chú ý không b t c n ch m vào cò khi ho t ñ ng ñòn b y. 13. Pump Action (ho t ñ ng ki u bơm): Súng pump-action r t nhanh và n ñ nh. Nó cho phép ngư i b n lên ñ n trong khi m t v n ng m vào ñích. Súng pump-action còn ñư c g i là súng slide-action ho c trombone- action. Ho t ñ ng • ð m action, kéo tay n m trư c forestock v phía sau, súng s kéo cát tút t bu ng ñ n và nh ra ngoài. Trư t tay n m v phía mũi súng s t i viên ñ n m i t băng ñ n (tubular magazine) và n p viên ñ n vào bu ng. • M khóa an toàn, súng ñã s n sàng nh ñ n khi bóp cò. Súng pump-action ch có th m action sau khi bóp cò ho c khi n vào l y nh (release lever) ñ ng th i v i vi c kéo tay n m v phía sau. http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 19 of 28
  7. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com 14. Bán t ñ ng (t lên ñ n): Súng bán t ñ ng (t lên ñ n): sau m i l n b n, cát tút ñ n ñư c t ñ ng nh ra và viên ñ n m i ñư c t ñ ng t i vào bu ng ñ n Ho t ñ ng • ð m action, kéo tay ch t bolt handle (trên súng trư ng và ñ n chùm) ho c thanh trư t slide (trên súng ng n) v phía sau. V i h u h t các súng bán t ñ ng, khi tay ch t ho c thanh trư t b kéo v phía sau thì nó s nguyên v trí m ñó khi băng ñ n r ng (không có viên ñ n nào trong băng). N u nó không b gi l i mà l i ch y v v trí ban ñ u thì có nghĩa là m t viên ñ n ñã ñư c t i vào bu ng ñ n và súng ñã v trí s n sàng. M t vài lo i súng bán t ñ ng không gi v trí m action và ph i gi tay ch t v phía sau ñ ki m tra xem ñ n ñã lên nòng hay chưa. • ð tháo ñ n, ñ u tiên ph i tháo băng ñ n và kéo tay ch t m v sau, sau ñó ph i nhìn xem còn có viên ñ n nào trong bu ng ñ n hay không. • ð n p ñ n, kéo tay ch t v phía sau ñ m ch t sau ñó th ra. Khi ñó ch t s t lao v phía trư c và ñ y viên ñ n vào bu ng ñ n. Không nên th tay ch t t t vì s khi n cho ch t không ch y vào ñúng v trí. • V i súng bán t ñ ng, ph i nh n cò m i l n b n. ði u này khác v i súng t ñ ng, ñ n s ñư c b n ra liên t c khi n và gi cò cho ñ n khi h t ñ n trong băng. http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 20 of 28
  8. Nh ng ki n th c t ng quan v súng email: linhhp_vl@yahoo.com 15. Cơ ch ho t ñ ng c a súng ng n Single action (SA): V i súng ng n lo i SA, cò súng ch có tác d ng nh búa gõ ñã lên (cocked). V i súng côn xoay, búa gõ ph i lên b ng tay (manual cocked) trư c khi b n m i phát ñ n. V i súng bán t ñ ng, búa gõ ch ph i lên (cock) khi b n phát ñ n ñ u tiên, sau ñó thanh trư t slide s t ñ ng lên búa gõ các l n b n ti p theo (xem hình minh h a bài trư c). L c n cò nh , quãng ñư ng chuy n ñ ng c a cò ng n, l c n cò gi ng nhau gi a phát ñ n ñ u tiên và các phát ñ n ti p theo. Double Action (DA): V i súng ng n lo i DA này, vi c bóp cò s ñ ng th i lên búa gõ (kéo ch t n v phía sau) n u búa gõ chưa ñư c lên (cock) và nh búa gõ ñ ch t n (firing pin) lao v phía trư c ñ p vào ngòi n c a viên ñ n trong bu ng ñ n. L c n cò n ng hơn và quãng ñư ng chuy n ñ ng c a cò dài hơn so v i lo i SA. Tuy nhiên ngư i b n có th lên búa b ng tay n u mu n b n SA mode. Double Action / Single Action (DA/SA): Ph n l n các lo i súng ng n hi n ñ i ñ u là lo i k t h p DA/SA. ði u ñó có nghĩa là v i súng bán t ñ ng, vi c lên búa (cock) có th làm b ng tay SA(ñ làm gi m l c nh n cò) ho c lên búa t ñ ng và nh b ng vi c n cò DA. Sau phát ñ n ñ u tiên, búa s t ñ ng ñư c lên nh chuy n ñ ng gi t l i c a thanh trư t slide và súng l i s n sàng n ñ n SA mode. L c n cò phát b n ñ u tiên (DA mode) và các phát ti p theo (SA mode) khác nhau r t l n. Trong SA, khi búa gõ ñã lên (cocked) thì l c n cò ñ b n s nh hơn nhi u so v i l c n cò c a DA. Ví d v i kh u Sig Sauer Mosquito, l c kéo cò (trigger pull) là 12.1lbs cho DA và 4.4lbs cho SA. Khác bi t r t l n. Double Action Only (DAO): V i súng ng n lo i DAO này thì búa gõ luôn luôn ñư c lên tr ng thái s n sàng. L c n cò n ñ nh và gi ng nhau các l n b n. Striker Fire: Súng ng n lo i này không có búa gõ (hammer) mà ch có ñ gõ (striker). ð gõ này ñư c lên (cocked) và th ra khi bóp cò. ð gõ này ñư c lên khi n p ñ n b ng vi c kéo thanh trư t slide và luôn luôn tr ng thái lên (cock) sau khi b n. Không có cách nào ñ 'xu ng' (decock) ñ gõ này ngoài vi c bóp cò http://huynhphuclinh.wordpress.com hotline: 0919 283104 Page 21 of 28
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2