Kỹ thuật thông tin quang - Bài 2: Nguyên lý truyền ánh sáng trong sợi quang

Chia sẻ: Van Kent Kent | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
518
lượt xem
161
download

Kỹ thuật thông tin quang - Bài 2: Nguyên lý truyền ánh sáng trong sợi quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài học bao gồm các nội dung: - Cơ sở quang học - Cấu tạo sợi quang - Nguyên lý truyền ánh sáng qua sợi quang - Tán sắc mode

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật thông tin quang - Bài 2: Nguyên lý truyền ánh sáng trong sợi quang

 1. KYÕ THUAÄT THOÂNG TIN QUANG Baøi 2: NGUYEN LYÙ TRUYEN AÙNH SAÙNG NGUYEÂN LY TRUYEÀN ANH SANG TRONG SÔÏI QUANG
 2. NOÄI DUNG Cô sôû quang hoïc Cau tao sôi Caáu taïo sôïi quang Nguyeân lyù truyeàn aùnh saùng qua sôïi quang Khaåu ñoää soá NA (Numerical Aperture) ( p ) Taùn saéc mode Sôïïi q g GI ( quang (Graded Index Fiber)) Mode soùng Phaân loaïi sôïi quang
 3. CÔ SÔÛ QUANG HOÏC Aùnh saùng coù hai tính chaát: − Tính chat soùng: anh sang laø soùng ñieän töø chaát song: aùnh saùng la song tö − Tính chaát haït: aùnh saùng bao goàm nhieàu haït photon coù naêng löôïng E 1, 24 λf =c E = hf = λ ( μm) Trong ñoù, f: taààn soá (Hz) λ: böôùc soùng (m) E: naêng löôïng photon (eV) c: vaään t á anh sang t toc ù h ù trong chan kh â h â khong, c = 3 108 m/s 3.10 / h: haèng soá Planck, h= 6,625.10-34 (J.s)
 4. CÔ SÔÛ QUANG HOÏC Phoå soùng ñieän töø Vuøng hoàng Vuøng cöïc ngoaïi tím ... Tia X f (Hz) DC VLF LF MF VHF VHF+SHF Tia Γ + EHF 1300 nm 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 μm μm μm μm μm μm μm μm μm μm μm μm μm 1550 850 nm nm AÙnh saùng duøng trong thoâng tin quang Vuøng aùnh saùng khaû kieán
 5. CÔ SÔÛ QUANG HOÏC Baên g taàn Taàn soá (f) Böôùc soùn g (λ) VLF 3 kH kHz ÷ 30 kH kHz 100 Km K ÷ 10 K Km LF 30 kHz ÷ 300 kHz 10 Km ÷ 1 Km MF 300 kHz÷ 3 MHz 1 Km ÷ 100 m HF 3 MHz ÷ 30 MHz 100 m ÷ 10 m VHF 30 MHz ÷ 300 MHz 10 m ÷ 1m UHF 300 MHz÷ 3 GHz 1m ÷ 1 dm SHF 3 GHz ÷ 30 GHz 1 dm ÷ 1 cm EHF 30 GHz ÷ 300 GHz 1 cm ÷ 1mm Caùc baêng soùng voâ tuyeán F: Frequency L: Low M: Middle H: High V: Very U:Ultra S: Supper E: Extra
 6. CÔ SÔÛ QUANG HOÏC Aùnh saùng thaáy ñöôïc chieám daûi phoå töø 380nm (tím) ñeán 780nm (ñoû) Aùnh saùng duøng trong thoâng tin quang naèm trong vuøng caän hoàng ngoaïi (near-infrared) (800nm- 1600nm) khoâng thaááy ñöôïc 3 vuøng böôùc soùng (cöûa soå böôùc soùng) ñöôïc söû duïng trong thoâng tin quang: 850 nm, 1300 nm vaø 1550 nm
 7. CÔ SÔÛ QUANG HOÏC Chieát suaát cuûa moâi tröôøng: n = c/v - c:vaän toác aùnh sang trong chan khoâng c = 3 108 m/s toc anh saùng chaân khong, 3.10 - v: vaän toác aùnh saùng trong moâi tröôøng ñang xeùt, v≤ c Söï phan xa vaø khuc xaï: Sö phaûn xaï va khuùc xa: Tia tôùi Tia phaûn xaï θ1 θ1’ n1 moâi tröôøng 1 n2 moi tröông moâi tröôøng 2 θ2 Tia khuùc xaï
 8. CÔ SÔÛ QUANG HOÏC − Tia tôùi, tia phaûn xaï vaø tia khuùc xaï cuøng naèm treân moät maët phaúng − Goùc phaûn xaï baèng goùc tôùi: θ1= θ1’ − Goùc khuùc xaï ñöôïc xaùc ñònh töø coâng thöùc Snell: n1sinθ1= n2 sinθ2 Tia tôùi Tia phaûn xaï Tia tôùi Tia phaûn xaï θ1 θ1 n1 moâi tröôøng 1 n1 moâi tröôøng 1 n2 θ2 moâi tröôøng 2 n2 moâi tröôøng 2 θ2 n1n2 Tia khuùc xaï
 9. CÔ SÔÛ QUANG HOÏC Söï phaûn xaï toaøn phaàn: Tia phaûn xaï Tia tôi han tôùi haïn (θ1> θc) θc n1 θ2= 90° (θ1= θc) n2 (n1>n2) θ2< 90° (θ1< θc) Tia khuc xaï khuùc xa − Tröôøng hôïp n1>n2, khi goùc tôùi θ1 lôùn hôn goùc tôùi haïn θc thì khoâng coù tia khuùc xaï, tia tôùi phaûn xaï hoaøn toaøn veà moâi tröôø tryeà t öôøng t àn hieän töôïng phaûn xaï toaøn phaàn
 10. CÔ SÔÛ QUANG HOÏC − Töø coâng thöùc Snell: θc = arcsin(n2/n1) − Ñieàu kieään ñeå xaûy ra hieään töông phaûn xaï toaøn phaàn (p p) ï gp p (pxtp)? + n1>n2 + θ1 > θc = arcsin(n2/n1) − Khi xaûy ra hieän töôïng pxtp, naêng löôïng aùnh saùng ñöôïc baûo toaøn theo höôùng truyeàn Öng duï trong cheá t o sôïi quang vaø t ÖÙù d ng t h taï ôi truyen anh sang à ù h ù qua sôïi quang
 11. CAÁU TAÏO SÔÏI QUANG Sôïi quang cô baûn goàm coù 2 lôùp: + Loõi (core): hình truï, baùn kính a, chieát suaát n1 + Lôùp boïc (cladding): hình truï, bao quanh loõi, baùn kính b (b>a), chieáát suaát n2 (n1> n2) Vaät lieäu cheá taïo: chaát ñieân moâi (thuyû tinh, plastic…) Ngoaøi 2 lôùp cô baûn, sôïi quang coøn ñöôïc baûo veä bôûi hai lôùp beân ngoaøi: lôùp phuû (primary coating) vaø lôùp voû (secondary coating) g) b lôùp boïc (n2) a loõi (n1) a n2 n 0 n1 a b b
 12. NGUYEN LYÙ TRUYEN AÙNH SAÙNG NGUYEÂN LY TRUYEÀN ANH SANG TRONG SÔÏI QUANG AÙnh saùng truyeàn trong loõi sôïi quang baèng caùch phan xaï toan phaàn phaûn xa toaøn phan qua laïi maët tieáp giap giöa loõi vaø lai tiep giaùp giöõa loi va lôùp boïc Aùnh saùng coù theå truyeàn ñöôïc trong sôïi quang bò uoán cong vôùi moät ñoä cong giôùi haïn (thoûa ñieàu kieän phaûn xaï toaøn phaàn) θ > θc θ > θ θc θ’> b a n2 n θ 0 n1 θ θ’ a b
 13. KHAU KHAÅU ÑOÄ SO NA SOÁ (NUMERICAL APERTURE) Ñieàu kieän ñeå moät tia saùng chieáu tôùi ñaàu sôïi quang vôùi goùc tôùi φ coù theå truyeàn ñöôïc trong loõi sôïi quang? φ3 < φ1=φc < φ2 θ3 > θ1=θc > θ2 θ2 θ1 θ3 φ1 φ3 α = 90o - θc φ2 Loõi (n1) 3 Lôùp boïc (n2) 1 2
 14. KHAU KHAÅU ÑOÄ SO NA SOÁ (NUMERICAL APERTURE) Keát luaän: − Söï phaûn xaï toaøn phaàn chæ xaûy ra ñoái vôùi nhöõng tia saùng coùù goùùc tôùùi ôûû ñ àu sôïi quang nhoûû h goùùc tôùùi h n φmax ñaà h hôn haï − sin φmax ñöôïc goïi laø khaåu ñoä soá NA cuûa sôïi quang − NA bieåu dieãn khaû naêng gheùp aùnh sang vaøo trong sôïi bieu dien kha nang ghep anh saùng vao sôi quang: + NA lôùn hieäu suaát gheùp aùnh saùng lôùn + NA lôn lôùn nhieu nhieàu mode song taùn saéc mode soùng tan sac Tính NA? NA = n12 − n2 = n1 2Δ 2 Δ = (n1 – n2)/ n1 : ñoä cheânh leäch chieát suaát töông ñoái giöõa loõi vaø lôùp boïc
 15. TAN SAC TAÙN SAÉC MODE (MODAL DISPERSION) α3 > α2 > α1= 0o θc < θ3 < θ2 < θ1= 90o b lôùp boïc (n2) a loõi (n1) n2 n 2 θ2 α2 0 n1 α3 θ3 1 3 a α3 b Sôïi Sôi quang co chieát suaát nhaûy baäc SI (Step-Index Fiber) coù chiet suat nhay (Step Index Caùc tia saùng coù quaõng ñöôøng truyeàn khaùc nhau: s1< s2< s3 + Tia song song vôùi truïc (α1= 0 ) coù quaûng ñöôøng truyeàn ngaén nhat nhaát + Goùc tôùi caøng lôùn (α lôùn) quaûng ñöôøng truyeàn caøng daøi Vaän toác truyeàn giöõa caùc tia saùng baèng nhau: vi = v =c/n1 Thôøi gian truyeààn cuûa caùc tia saùng khaùc nhau: ti=si/v cheânh leäch veà thôøi gian truyeàn giöõa caùc tia saùng Hieän töông taùn saéc (dispersion)
 16. TAN SAC TAÙN SAÉC MODE (MODAL DISPERSION) τin τout Σ Σ α 3 > α 2 > α 1= 0o 1 1 2 α2 2 α3 1 2 3 3 3 τin Δτ to t1 t2 t3 Ñònh hó Taù Ñò h nghóa: T ùn saééc laøø hieään töôïng khi cho moäät xung l hi t h aùnh saùng heïp chieáu vaøo ñaàu sôïi quang thì thu ñöôïc moäät xung aùnh saùng roääng hôn ôû cuoái sôi quang g ï q g Aûnh höôûng cuûa taùn saéc: − Tín hieäu töôïng töï: meùo daïng tín hieäu − Tín hieäu soá: choàng laáp giöõa caùc bit haïn cheá dung löôïng vaø cöï ly truyeàn cuûa tuyeán quang
 17. TAN SAC TAÙN SAÉC MODE (MODAL DISPERSION) Moät tia saùng ñöôïc xem nhö moät mode soùng taùn saéc mode. Nguyeân nhaân gaây ra hieän töôïng taùn saéc treân? − Coù nhieàu tia saùng truyeàn trong sôïi quang vôùi quaõng ñuôøng truyeàn khaùc nhau − Vaään toác truyeàn baèng nhau thôøi gian truyeàn khaùc nhau Δt y g y Laøm caùch naøo ñeå haïn cheá taùn saéc? − Chæ cho moät tia saùng (mode soùng) truyeàn ñi trong sôïi quang sôïi quang ñôn mode SMF (Single Mode Fiber) − Giaûm Δt giöõa caùc tia saùng sôïi quang coù chieát suaát giaûm daàn GI (Graded Index fiber)
 18. SÔÏI SÔI QUANG GI (Graded-Index Fiber) r α3 > α2 > α1= 0o b a n(r) 3 n2 α3 0 n1 α2 1 2 a b r Sôïi GI: sôïi quang coù chieát suaát giaûm daàn Chieát suaát loõi sôïi quang coù daïng hình parabol ⎡ ⎛r⎞ ⎤ 2 n1 ⎢1 − Δ ⎜ ⎟ ⎥ r ≤a n( r ) = ⎢ ⎣ ⎝a⎠ ⎥⎦ n2 r ≥a Caùc tia saùng truyeàn theo ñöôøng cong Taïi sao?
 19. SÔÏI SÔI QUANG GI (Graded-Index Fiber) r α3 > α2 > α1= 0o b a n(r) 3 n2 α3 0 n1 α2 1 2 a b r Caùc tia saùng coù quaõng ñöôøng truyeàn khaùc nhau: s1< s2< s3 Vaän toác truyeàn giöõa caùc tia saùng khaùc nhau: v1< v2< v3 + T i t c ( 0) n(0)=n1 lôùn nhaáát v(0)=c/n(0) nhoûû nhaáát Taï truï (r=0): (0) h (0) / (0) h h + Caøng ra xa truïc vaän toác truyeàn caøng lôùn quaûng ñöôøng truyeàn tyû leä thuaän vôùi vaän toác truyeàn Thôøi gian truyeàn cuûa caùc tia saùng khaùc nhau: ti=si/vi Δtij = ti – tj nhoû
 20. SÔÏI SÔI QUANG GI (Graded-Index Fiber) Sôïi GI coù taùn saéc mode nhoû hôn nhieàu so vôùi sôïi quang SI Taùn saéc mode ñôn vò dmode (ns/km) cuûa sôïi SI vaø GI: n1 n1 Δ 2 d mod e − SI = Δ d mod e −GI = ⋅ c c 8 SI vaø GI: sôïi quang ña mode: dmode ≠ 0 Haïn cheáá cöï ly vaø toác ñoä bit truyeàn Sôïi Sôi quang ñôn mode SMF: dmode = 0 d ÖÙng duïng: + Sôïi SI: cöï ly truyeàn ngaén vaø toác ñoä bit truyeàn thaáp + Sôïi GI: cöï ly truyeàn vaø toác ñoä bit truyeàn trung bình + Sôïi SM: cöï ly truyeàn daøi vaø toác ñoä bit truyeàn cao
Đồng bộ tài khoản